PowerPoint-presentasjon

download report

Transcript PowerPoint-presentasjon

Visste du at…
 Vi har 350 dyktige tilsette
 65 tannklinikkar, i heile fylket
 Arbeidet vårt vert
regulert gjennom
Lov om tannhelsetenester
www.hordaland.no/tannhelse
Visste du at…
Vi gir eit gratis og
regelmessig tilbod til
 Alle mellom 0-18 år
 Psykisk utviklingshemma
 Grupper av eldre, uføre og
langtidssjuke i institusjon og
heimesjukepleie
 19- og 20-åringar til 25% av
statleg takst
www.hordaland.no/tannhelse
Visste du at…
Vi gir tannbehandling til
 Rusavhengige (under LAR-behandling)
 Innsette i fengsel
 Vaksne betalande pasientar
alt etter kapasiteten
Visste du at…
 Vi behandlar over 100 000
hordalendingar kvart år
 Vi har nytt og moderne utstyr
 Vi har dei lågaste takstane
i landet (Forbrukarportalen hausten 2010)
 Vi har trygge og godkjende
digitale journalsystem
www.hordaland.no/tannhelse
Visste du at…
 Våre tilsette har god
kompetanse og er fagleg
oppdatert
 Dei fleste klinikkane er
tilrettelagt for funksjonshemma
(universell utforming)
 Mange av tannklinikkane er
sertifiserte som miljøfyrtårn
www.hordaland.no/tannhelse
Visste du at…
Vi har fleire spesialtilbod
 Tannlegevakten i Bergen
 Senter for Odontofobi
 Tannbehandling i narkose i
Bergen og på Stord
 Lystgasstilbod på fleire
tannklinikkar
 Behandlar alle barn med
leppe-, kjeve- og ganespalte
frå Finnmark til Rogaland
www.hordaland.no/tannhelse
Tannlegevakten i Bergen
 Yter akutt hjelp
 Open alle dagar heile året
 Kvardagar: 18.00 – 20.30
 Laurdag, sundag og
heilagdagar:
15.30 – 20.30
Telefon: 55 56 87 17
Adr: Vestre Strømkai 19,
(Det samme bygget som
Legevakten i Bergen)
www.hordaland.no/tannhelse
Pliktene dine som pasient
 Møt presis til avtalt time
 Meld avbod i god tid
 Betalande pasientar må
betale når dei ikkje
møter til timen
 Du kan betale både
kontant og med kort
www.hordaland.no/tannhelse
Klagerett
 Misnøye etter behandling:
kontakt tannlegen/tannpleiaren din
 Framleis misnøye/spørsmål:
kontakt klinikksjefen
 Skriftleg klage:
må sendast til klinikksjefen
www.hordaland.no/tannhelse
Innsynsrett
Pasient har rett til innsyn i eigen journal jamfør
Lov ompasientrettigheter § 5-1.
Tips for betre tannhelse
 Tørst? Drikk vatn!
 Et til faste tider
 Puss tennene to gongar dagleg
 Hugs fluor og tanntråd
 Det som er godt for tennene
er også godt for kroppen!
www.hordaland.no/tannhelse
Tips for betre tannhelse
 Vel sunn mat
 Sukker er med på å
lage hol i tennene
 Frukt er eit sunt og godt
mellommåltid
 Gode vanar gir
friske tenner og sunn kropp!
www.hordaland.no/tannhelse
Tannkrem – kva skal eg velje?
 Bruk den tannkremen du
likar best!
 Det viktigaste er at
tannkremen inneheld fluor
www.hordaland.no/tannhelse
Røyk og snus kan føre til
 Misfarga tenner
 Auka fare for kreft
 Skada munnslimhinner
 Tannløysingssjukdom
 Dårleg ånde
 Dårleg lukte- og smakssans
www.hordaland.no/tannhelse
Tips i akutte situasjonar
Utslått tann (ikkje mjølketann)
 Må oppbevarast fuktig
 Plasser tanna i mjølk
eller legg den i munnen
 Oppsøk tannlege snarast mogleg
www.hordaland.no/tannhelse
Tips i akutte situasjonar
Knekt tann
 Legg tanndelen i mjølk eller vatn
 Oppsøk tannlege,
tanna kan som oftast limast på igjen
 Kontakt tannlege ved alle tannskader
www.hordaland.no/tannhelse
Visste du at…
Vårt engasjerte tannhelsepersonell
 kan bidra med undervisning på skular,
barnehagar, institusjonar, konferansar o.l.
 har god kunnskap og kompetanse når det
gjeld:
 Tenner og munnhygiene
 Kosthald og ernæring
 Røykeslutt
www.hordaland.no/tannhelse
Visste du at…
Tannpleiarane våre
 deltek i den nasjonale
satsinga Fiskesprell
 har vore med å kursa tilsette i
over 150 barnehagar om
kosthald og ernæring
www.hordaland.no/tannhelse
 Vi tilbyr ungdomskular eit annleis, spennande og
engasjerande prosjekt for elevar, foreldre og
lærarar: Tanntastisk!
 Tanntastisk er retta mot ungdom i 8. klasse med
desse tema:




tannhelse
fysisk aktivitet
kosthald og ernæring
tobakk og rus
www.hordaland.no/tannhelse
Visste du at…
 Vi har informasjonsbrosjyre
om munnhygiene og
kosthald på 15 språk
 Du får brosjyra på
tannklinikken din
www.hordaland.no/tannhelse
Visste du at…
Vi samarbeidar til beste for deg
 Vi har avtale med alle kommunar
 Vi har avtale med helsestasjonar, pleie- og
omsorgsavd., alle institusjonar, barnevern,
statlegemottak
 Gjennom studentutplassering bidreg vi til
utdanninga av framtidas tannhelsepersonell
www.hordaland.no/tannhelse
Visste du at…
 Det skjer mykje med
tennene i borne- og
ungdomsåra
 Puss ekstra godt på nye
tenner, dei er meir utsett
for hol
 Born treng hjelp til
tannpussen fram til
11-årsalderen
www.hordaland.no/tannhelse
Visste du at…
 Fleire eldre har eigne
tenner!
Kjelde: Change in oral health status among the institutionalized Norwegian
elderly over a period of 16 years, Heidi Samson
www.hordaland.no/tannhelse
Priser
Priser på dei mest brukte tannbehandlingane for vaksne betalande i Hordaland, gjeldande frå 01.01.2012.
Behandling
Stykkpris/tannlege
Undersøkelse
460,-
Fylling, 1 flate
500,-
Fylling, 2 flater
890,-
Stykkpris/tannpleiar
460,-
Fylling, 3 flater og fleire
1190,-
Røntgenbilete pr. stykk
90,-
90,-
Bedøvelse
130,-
130,-
Opplæring til eigenomsorg og
førebyggjande behandling
750,-
750,-
Fullkrone, importert, + tillegg
tanntekniske arbeider og for porto
2900,-
Fullkrone, norskprodusert, + tillegg
tanntekniske arbeider og for porto
2900,-
www.hordaland.no/tannhelse
Visste du at…
 Tannregulering ikkje gir rett
til gratis behandling
 Men rett til refundering
gjennom www.helfo.no
www.hordaland.no/tannhelse
Ynskjer du kontakt med ein av våre
tannklinikkar?
 Kontaktinformasjon finn du på:
 www.hordaland.no/tannhelse
www.hordaland.no/tannhelse
Foto
 Studio 1
 Torhild Rasmussen
 Gitte Boge
 Fiskesprell
 Tanntastisk
 Rehana Shaheen
 Kristin Myren
 frukt.no - Alf Børjesson
www.hordaland.no/tannhelse