rahoitusleasing

download report

Transcript rahoitusleasing

Rahoitusleasing
Rahoitusleasing
- irtaimen käyttöomaisuuden vuokrausta
•
•
•
Atk-laitteet ja
ohjelmistot
•
Autot
•
Kuljetusvälineet
•
Tuotannolliset laitteet
Kopiokoneet
Puhelinjärjestelmät
Leasingrahoituksen periaatteet
Asiakas
Myyjä
Asiakas
- kaikenkokoiset yritykset
ja yhteisöt
- julkinen sektori
- elinkeinonharjoittajat
Kohde
- irtain käyttöomaisuus
Sampo Rahoitus
Leasingrahoituksen periaatteet
Myyjäliike
7.
4.
1.
3.
Asiakas
3.
2.
5.
6.
Sampo Rahoitus
7.
1. Laitteen ja rahoituksen
valinta
2. Vuokrasopimus
3. Laitteen toimitus ja laskutus
4. Laskun suoritus
5. Vuokralaskutus
6. Leasingvuokrien maksu
7. Myyjän takaisinostositoumus,
laitteen jatkovuokraus, ostooptio tai myynti ulkopuoliselle
Leasingsopimuksen sisältö
•
hankintahinta
•
laskentakorko
•
vuokra-aika
•
korkosidonnaisuus
•
vuokrien maksuväli
•
•
vuokrien porrastus
laitteiden
vaihtomahdollisuus
•
vuokran määrä
•
•
jäännösarvo
sopimuksen
täydennysmahdollisuus
•
lunastushinta
•
vakuutus
Leasingrahoituksen hinnoittelu
•
Myyjäliike ja rahoittaja sopivat käytettävästä hinnoittelusta.
•
Rahoittaja toimittaa myyjälle rahoitushinnaston.
Rahoittaja perii vuokran lisäksi laskutuspalkkion ja mahdollisen
järjestelypalkkion vuokralleottajalta.
•
Vuokra voi olla kiinteä tai vaihtuvakorkoinen.
•
Vuokran suuruuteen vaikuttavat
•
sopimuksen koko
•
1. vuokran suuruus / muu porrastus
•
korkosidonnaisuus
•
maksuväli
•
jäännösarvon suuruus
•
asiakkaan luottokelpoisuus
•
vuokra-aika.
Jäännösarvo
•
Jäännösarvo on sopimuskauden päättyessä jäljellä oleva rahoituksen määrä
•
Jäännösarvot sovitaan esimerkiksi kohteen odotettavissa olevan markkinaarvon mukaisesti.
•
Alhainen jäännösarvo mahdollistaa kohteen edullisen vaihtamisen.
•
Sopimuksen tekohetkellä sovitaan, kuka vastaa jäännösarvosta
(myyjäliike/vuokralleottaja)
•
myyjäliikkeen takaisinostositoumus
•
vuokralleottajan sitoumus/ulkopuolinen käteisostaja
Osto-optio
•
Leasingsopimus voidaan tulkita osamaksusopimukseksi, jos sopimuksen tarkoituksena on
alun alkaen ollut se, että vuokralleottajasta tulee
esineen omistaja, eli mikäli vuokralleottajalle
annetaan oikeus ostaa vuokrasopimuksen kohde
vuokrakauden päättyessä hintaan, joka alittaa
esineen markkinahinnan.
Vuokralleottajalle voidaan sen sijaan antaa
vuokrakauden päättyessä osto-optio käypään
hintaan.
Euriborsidonnainen leasing
•
Leasingvuokrat voidaan sitoa Euribor-korkoihin.
•
Vuokran maksuväli (1/3/6/12) määrää käytettävän
euribor-koron.
•
Vuokran suuruus tarkistetaan valitun euribor-koron
mukaisin väliajoin (2. erästä alkaen).
•
Euribor-noteeraus määräytyy laskutuskuukauden
ensimmäisen päivän noteerauksen mukaisesti.
Laskutuskuukausi on eräpäivää edeltävä kuukausi.
Kiinteäkorkoinen leasing
•
Kiinteäkorkoisissa vuokrasopimuksissa
leasingsopimuksen vuokrat ovat kiinteitä koko
sopimuskauden ajan.
•
Ainoastaan viranomaisten päätökset (esim. verotus)
voivat vaikuttaa vuokran suuruuteen
sopimuskauden aikana.
Porrastettu leasing
•
Vuokria ei tarvitse periä aina saman suuruisina
erinä.
•
Huomioi vuokralleottajan kausivaihtelut tai
laiteinvestoinnin tuotto-odotukset.
•
Vuokra porrastetaan tapauskohtaisesti esimerkiksi
etu- tai takapainotteiseksi.
Päivävuokra
•
•
Mikäli toimittajan lasku maksetaan ennen
vuokrasopimuksen alkamispäivää, rahoittaja perii
laskun eräpäivän ja sopimuksen alkamispäivän
väliseltä ajalta päivävuokraa.
Päivävuokra peritään vuokralleottajalta.
Lisäykset laitekokonaisuuksiin
•
•
•
•
•
•
Vuokrattua laitteistoa täydennetään uusilla laitteilla.
Lisähankintojen vuokra-aika on pääsopimuksen jäljellä
oleva vuokra-aika.
Aiempaa sopimusta ei lunasteta pois, vaan lisäys
toteutetaan uudella leasingsopimuksella.
Lisäyksen vuokrien eräpäivät ovat samat kuin pääsopimuksen
eräpäivät.
Laitekokonaisuuden kaikki vuokrat laskutetaan koontilaskulla.
Mikäli hinnastosta ei löydy ajallisesti oikeaa kerrointa, pyydä
tarjous Sampo Rahoitukselta.
Laitteen vaihto kesken vuokrakauden
•
Vaihto on mahdollista kesken vuokrakauden
myyjäliikkeen ja vuokralleottajan neuvotteluiden
jälkeen.
• Sampo Rahoitus tekee myönteisen luottopäätöksen
uudesta laitteesta.
• Myyjäliike myy uuden laitteen Sampo Rahoitukselle
ja se vuokrataan alkuperäiselle vuokralleottajalle.
• Myyjäliike lunastaa vanhan laitteiston.
Koontilaskutus
•
Useiden vuokrasopimusten leasingvuokralaskut
yhdistetään samalle koontilaskulle.
•
Sopimusten vuokrien eräpäivät sovitaan samaksi
päiväksi.
Sopimuksen siirto
•
Leasingsopimus on mahdollista siirtää uudelle
vuokralleottajalle, mikäli sopimuksen maksut ovat
ajan tasalla ja uusi vuokralleottaja on
luottokelpoinen.
•
Kaikki siirrot on tehtävä kirjallisesti erillisellä
siirtolomakkeella, joka liitetään alkuperäiseen
sopimukseen.
•
Siirtomaksu on 302,74 €/sopimus.
•
Siirtomaksusta vastaa joko vanha tai uusi
vuokralleottaja
Vakuutus
•
Sampo Rahoitus vakuuttaa pääsääntöisesti kaikki
alle 170 000 €:n (alv 0 %) sopimukset.
•
Vuokralleottajan omavastuu on 400 € /laite.
•
Mikäli vuokralleottaja vakuuttaa laitteen itse,
edunsaajaksi vakuutukseen merkitään Sampo
Rahoitus.
Kirjanpidollinen käsittely
•
Sopimuksen kohde rahoittajan taseessa
•
•
Vuokralleottajan maksamat vuokrat vuokralleottajan
tuloslaskelmassa
•
•
rahoittaja tekee poistot
vähennyskelpoisia kuluja
Vuokriin sisältyvä arvonlisävero
•
vähennyskelpoinen vuokralleottajalle
Leasingrahoituksen edut myyjälle
•
•
•
•
•
•
•
Kaupanteko tehostuu, kun myyjänä olet varautunut
erilaisiin rahoitusratkaisuihin.
Joustava, mahdollistaa räätälöinnin.
Mahdollisuus myydä kuukausivuokraa
kokonaishinnan sijaan, parempi kate.
Vahvistat asiakaskontrollia.
Vuoralleottaja sitoutuu myyjään.
Vaihtokyselyt, raportointipalvelut.
Rahoittaja kantaa luottoriskin.
Mahdollisuus lisämyyntiin vaihtamalla kohdetta
kesken sopimuskauden.
Leasingrahoituksen edut
vuokralleottajalle 1(2)
•
Asiakas saa laitteet käyttöönsä edullisella vuokralla
•
•
•
•
•
•
•
ei rasita tasetta eikä tunnuslukuja
kustannukset jakautuvat tasaisesti koko vuokrakaudelle
budjetointi helpottuu.
Varat eivät sitoudu omistamiseen, vaan pääomat vapautuvat
tuottavampaan käyttöön.
Yritys saa käyttöönsä liiketoiminnassa tarvittavat koneet ja laitteet, joita
voidaan vaihtaa ja täydentää vuokra-aikana joustavasti.
Mahdollisuus määrittää maksettava vuokra tapauskohtaisesti (pituus,
jäännösarvo ja isompi 1.erä).
Vuokrat voidaan sopia kiinteiksi tai vaihtuvakorkoisiksi.
Leasingrahoituksen edut
vuokralleottajalle 2 (2)
•
Taloudellisesti järkevä rahoitusmuoto hintakilpailukykynsä ja
kirjanpitokäytännön vuoksi
•
•
•
•
•
•
•
vuokrat ovat verotuksessa vähennyskelpoisia
vuokrien arvonlisävero voidaan yleensä vähentää alv-laskelmassa
ei velkana taseessa
ei rasita taseen tunnuslukuja.
Ei yleensä sido vakuuksia
Vuokrat ovat yleensä tasasuuret koko vuokrakauden ajan.
Vuokrat voidaan myös porrastaa esim. investoinnin tuotto-odotusten,
kausivaihteluiden tai muun halutun mukaan.
Luottopäätökseen vaikuttavat tekijät 1(2)
•
Vuokralleottajan maksukyky
•
•
•
•
•
•
maksuhäiriöt
luottotietoyhtiön lausunto
tilinpäätöstiedot
Sampo Pankin lausunto
maksukäyttäytyminen konserniin päin.
Rahoitettavan laitteen vakuusarvo
• Laitteen hinta/yrityksen koko
• Vuokra-aika
• Myyjän mahdollinen takaus
Luottopäätökseen vaikuttavat tekijät 2(2)
•
Uudet yritykset
•
•
•
Alle vuoden vanhoja yrityksiä ei
pääsääntöisesti rahoiteta.
100 % pankkitakaus tai myyjän takaus.
Lisävakuus
•
Lisävakuutena voidaan käyttää suurempaa
ensimmäistä vuokraerää, omavelkaista
takausta, myyjän takaisinosto- sitoutumista tai
pankkitakausta.
Leasing-, osamaksu- ja
lainarahoituksen vertailu 1(2)
Leasing
Osamaksu
Laina
Soveltuvuus
Irtain omaisuus
Irtain omaisuus
Irtain tai kiinteä omaisuus
Kohderyhmä
Yritykset ja yhteisöt
Yritykset ja yhteisöt
Yritykset ja yhteisöt
Rahoitusaika
1 - 5 vuotta
1 - 5 vuotta
1 - 5 vuotta
Minimi rahoitusmäärä
2 500 €
2 500 €
Tapauskohtainen
Vakuus
Laitevakuus
Laitevakuus
Reaalivakuus
Käteisosuus
Ei yleensä
Yleensä 20 – 30 %
Tapauskohtainen
Leasing-, osamaksu- ja
lainarahoituksen vertailu 2(2)
Leasing
Osamaksu
Laina
Omistusoikeus siirtyy
asiakkaalle
Ei lainkaan
Viimeisen erän tultua
maksetuksi
Heti
Tasevaikutus
Vuokravastuu taseen
liitetiedoissa
Velkana taseessa, laite
käyttö-omaisuudessa
Velkana taseessa, laite
käyttö-omaisuudessa
Asiakkaan kulukirjaus
Vuokrat ja palkkiot
Korot, poistot ja
palkkiot
Korot, poistot ja
palkkiot
Arvonlisävero-käytäntö
Alv-vähennys vuokran
maksun yhteydessä myös
”koron” osalta
Alv-vähennys kerralla
Alv-vähennys kerralla
Mahdolliset avustukset
Ei yleensä
Kyllä
Kyllä