Elearning_17-12 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

download report

Transcript Elearning_17-12 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

GIỚI THIỆU ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN – ELEARNING
Trình bày: ThS. Nguyễn Duy Hải
Giám đốc Trung tâm CNTT-Trường Đại học Sư phạm Hà nội
Nội dung trình bày
Định nghĩa về elearning

E-learning là thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập và đào tạo
dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông (Compare
Infobase Inc).

E-Learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị,
phân phối hoặc quản lý sử dụng nhiều công cụ của công nghệ
thông tin, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức
cục bộ hay toàn cục (MASIE Center).

Việc học tập được phân phối hoặc hỗ trợ qua công nghệ điện
tử. Việc phân phối qua nhiều kĩ thuật khác nhau như Internet,
TV, video tape, các hệ thống giảng dạy thông minh, và việc
đào tạo dựa trên máy tính (CBT) (Sun Microsystems, Inc).

Vậy có thể hiểu: E-learning là một loại hình đào tạo chính
qui hay không chính qui hướng tới thực hiện tốt mục tiêu học
tập, trong đó có sự tương tác trực tiếp giữa người dạy với
người học cũng như giữa cộng đồng học tập một cách thuận
lợi thông qua công nghệ thông tin và truyền thông
So sách lớp học truyền thống và elearning
Mô hình eLearning
Library
Class
individual
Môi trường học trực tuyến (elearning)
Một khóa học trực tuyến (online course)
Yêu cầu kỹ năng của người dạy (Instructor)
Kiến trúc hệ thống eLearning
Hệ thống tạo lập nội dung (CAS)
Hệ thống quản lý học tập (LMS)
Kiến trúc kỹ thuật của hệ thống eLearning
Kiến trúc phân tải của hệ thống elearning
Nội dung moode

Upload gói SCORM

Đăng ký người học

Lập kế hoạch dạy


Tạo các chủ đề thảo luận


Bài tập lớn
Kiểm tra đánh giá kết quả


Diễn đàn
Giao nhiệm vụ


Dự kiến thời gian thực hiện các công việc
Bài thi
Quản lý kế quả người học

Xem kết điểm của người học
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
http://stu.hnue.edu.vn
http://el.hnue.edu.vn
Email: [email protected]
Mobile:0904702113