Blöt djurens roll i naturen

download report

Transcript Blöt djurens roll i naturen

Blötdjurens roll i naturen
Annelie Ehlvest
Tartu Environmental Education Center
www.teec.ee
Hur många olika sorters blötdjur
finns i Estland?
På land: ca 80 snäckarter
I sötvatten: ca 40 snäckarter och 20
musselarter
I Östersjön runt Estland: 8 musselarter och 20
snäckarter
“Mångfalden av blötdjur” på land och i
sötvatten runt grannländerna:
• Finland: 128 snäckarter och 30
musselarter
• Lettland: 129 snäckarter and 30
musselarter
• Sverige: 437 snäckarter (110 av
dessa är landsnäckor och sniglar)
och 32 musselarter
Hur länge lever de?
Blåmusslan
Mytilus edulis: 10
år
Stora landlevande
snäckor:
Sötvattenspärlmusslan: 150 år
Målarmusslor Unio sp.:
40 – 90 år
Dammussla Anadonta sp.: 30 år
Små landlevande snäckor och
sniglar:
1- 2 år
Vad äter landlevande snäckor?
Olika sorters
blomväxter:
• löv
• blommor
• frukt
• rötter mm under
jord
Vad mer äter landlevande snäckor?
• svamp – både
myecelet och
fruktkroppen
• alger
• lavar
• ormbunkar
• mossor
Vad mer äter landlevande snäckor?
• kadaver: fläckig lundsnäcka
Arianta arbustorum kan också
äta döda snäckor
• Den största europeiska
landlevande snäckan som är
den svarta kölsnigeln Limax
cinereoniger kan angripa
andra snäckor om den är i
fångenskap
• Det finns inga egentliga
köttätande snäckor i vårt land
Vad mer äter landlevande snäckor?
• förmultnande växter,
även dött trä (kan
bryta ner cellulosa och
delvis träfiber)
• kartong och papper
(cellulosa!)
Vad äter vattenlevande snäckor?
• alger
• blomväxter
• döda växter och
djur
• grodyngel
Vad äter musslor?
musslor filtrerar
små organiska delar
från vatten:
• fytoplankton
• djurplankton
• slam, flytande
organiskt material
Vad mer äter musslor?
• larvstadier av målar
musslor Unio sp. Lever
några veckor på
värdfiskarnas gälar och
skinn, och äter deras
vävnad
• sötvattenspärlmusslor
Margaritifera margaritifera
gör detsamma som
ovan i flera månader
Vilka äter landlevande snäckor?
2
1
3
♂
juv.
Flera sorters skalbaggar:
• snäckätande asbagge
Phosphuga atrata (1)
• jordlöpare (2)
• eldflugor, både larver
och vuxna äter endast
snäckor (3)
Vilka mer äter landlevande snäckor?
• skinnbaggar, Heteroptera
• brun stenkrypare,
Lithobius forficatus
• röda kvalster
• en del fluglarver
utvecklas i snäckornas
ägg, och äter även unga
snäckor
Vem mer äter landlevande snäckor?
Massor av fåglar:
• trastar
• små sångfåglar
• hönor och änder
Vilka mer äter landlevande snäckor?
• paddor och andra
groddjur
• mullvad
• igelkott
• näbbmus
• buskmus
• större skogsmus
• råtta
Vilka mer äter landlevande snäckor?
•
•
•
•
•
•
ekorre
hermelin
räv
mink
grävling
vildsvin
Vilka mer är intresserade av
landlevande snäckor?
• mögelsvamp på
snäckägg
• Leucochloridium
paradoxum - en
parasitisk plattmask
(eller ”inälvsmask")
som använder
landlevande snäckor
som mellanvärd
MUNAD
Vilka äter blötdjuren i floden, sjön eller
dammen?
• fiskar: mört,
ruda, sutare, ål,
mm.
• däggdjur:
bisamråtta,utter,
mink
Vilka äter blötdjur i Östersjön?
• fiskar: havsskorpion, flundra,
torsk, piggvar,
tånglake
• vanlig sjöstjärna
• kinesisk
ullhandskrabba
Vilka mer äter blötdjuren i vattnet?
• Vattenlevande fåglar:
• ejder
• Alförrädare
• Salskrake
• gräsand
• svan
Blötdjurens roll på land?
• Föda åt många djur
• Konsumenter av växter och svamp
• Källa till kalcium för fåglar, speciellt vid
ruvning
• Bryter ner döda växter
• Mellanvärd åt parasitiska plattmaskar
Blötdjurens roll i sötvatten?
•
•
•
•
•
•
Föda åt många djur
Konsumenter av växter
Filtrerar plankton och slam
Parasiter på fiskar
Mellanvärd åt parasitiska plattmaskar
Del av plankton i larvstadiet
(zebramussla)
• Tomma skal blir byggmaterial åt
nattsländor (Limnephilus flavicornis)
Blötdjurens roll i Östersjön?
• Föda åt många djur
• Konsumenter av växter
• Filterar plankton och slam, renar
vattnet
• Tomma skal används av
eremitkrabbor som “hem”
Text: Anneli Ehlvest
Bilder: Epp Margna
Foton: Anneli Ehlvest, Tarmo Niitla