Obreza_Primeri dobrih praks UL – Fakulteta za

download report

Transcript Obreza_Primeri dobrih praks UL – Fakulteta za

Primeri dobre prakse
UL – Fakulteta za
farmacijo
Akreditirani bolonjski programi
- Farmacija 5 let (5+0)
enoviti magistrski študij,
- Laboratorijska biomedicina 3 leta (3+)
prvostopenjski univerzitetni študij
- Kozmetologija 3 leta (3+)
prvostopenjski univerzitetni študij
- Laboratorijska biomedicina 2 leti (+2)
drugostopenjski magistrski študij
- Industrijska farmacija 2 leti (+2)
drugostopenjski magistrski študij
- Biomedicina 3 leta (+3)
tretjestopenjski doktorski študij
z drugimi fakultetami Univerze v Ljubljani
Vpis dijakov v šolskem letu
2011/2012
Bolonjsko prenovljeni programi:
FARMACIJA
Enoviti magistrski študij
skupna prva in druga stopnja (5+0)
145 vpisnih mest
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA
Univerzitetni študij
prva stopnja (3+)
40 vpisnih mest
KOZMETOLOGIJA
Univerzitetni študij
prva stopnja (3+)
40 vpisnih mest
Enoviti magistrski študijski program
Farmacija (5+0)
Farmacija je veda o zdravilih, zlasti njihovem
izdelovanju in pripravljanju

10 semestrski študij – to je 5 let, 300 ECTS

Vključeno usposabljanje in strokovni izpit

Zaključek z zagovorom magistrskega dela

Naziv po končanem študiju:
magister / magistra farmacije
Magiter/tra farmacije


V EU reguliran poklic in študij na Fakulteti za
farmacijo v Ljubljani omogoča različne zaposlitve
doma in v državah EU.
Usposobljeni so za samostojno opravljanje dela
v lekarni (javni, bolnišnični, zasebni), v
farmacevtski industriji (razvoj, proizvodnja,
kontrola, registracija, trženje, management), v
predstavništvih in veledrogerijah, v državni
upravi (inšpekcijska služba), v diagnostičnih
laboratorijih, izobraževalnih in raziskovalnih
ustanovah.
Zahteve EMŠF

vključene zahteve evropske panožne direktive 2005/36/ES
za priznavanje kvalifikacij za reguliran poklic farmacevta in
bolonjske deklaracije






Uvedba 6-mesečnega praktičnega usposabljanja v času študija
trajanje študija iz 9 na 10 semestrov
Istočasno je s tem odpadlo pripravništvo, ki so ga naši diplomanti
morali opravljati po opravljeni diplomi pred začetkom
samostojnega dela v zdravstveni dejavnosti.
povečana izbirnost vsebin znotraj študija in ovrednotenje
posameznih sestavnih delov po evropskem kreditnem sistemu
združeni prva in druga stopnja (dodiplomska in magistrska), tako
da program obsega 300 ECTS, kar omogoča neposredno vključitev
na doktorski študij.
Prenovljene vsebine upoštevajo tudi trende sodobnega
evropskega farmacevtskega izobraževanja, ki potekajo pod
sloganom: »od zdravil k bolniku usmerjen farmacevt«.
Vpis v študijski program:
izbira študija in poklica (leto 2009)



Lekarne (54%): javne,
zasebne
bolnišnične
Farmacevtska
industrija (25%)
Predstavništva
farmacevtskih podjetij
in veledrogerije (13%)




Klinično biokemični
laboratoriji (1%)
Raziskovalni inštituti
in šolstvo (6%)
Vladne službe (1%)
Ostalo
Sestavljanje študijskega programa






Upoštevati značilnosti slovenske farmacije (1/2
lekarništvo, ½ industrija)
Prenovitev/optimizacija prejšnjih študijskih
programov
Predlogi s strani farm. industrije, lekarniške
zbornice
Zagotoviti približno enake vhodne pogoje za
študente (oblikovanje 1. letnika)
Izbirne vsebine v višjih letnikih
Programi se v skladu s potrebami (študentov,
zaposlovalcev, stroke) spreminjajo
EMŠF – akreditirani program
1. letnik
2. letnik
3. Letnik
4. letnik
5. letnik
Matematika
Fizika
Splošna in
anorgan.kemija
Farm. biologija z
genetiko
Anatomija in
histologija
Farm. kemija I
Farm.informatika
Uvod v farmacijo
Analizna kemija
Mikrobiologija
Organska kemija
Fizikalna kemija
Fiziologija
Farm. tehnologija I
Fizikalna farmacija
Farm. kemija II
Farm. biokemija
Farm. tehnologija II
Patološka
fiziologija
Farm. kemija III
Farmakognozija
Farmakologija
Analiza in nadzor
zdravil
Farm.biotehnologija
Klinična kemija
Biofarmacija s
farmakokinetiko
Stabilnost zdravil
Praktično
usposabljanje
Alternativni
predmeti A1
Alternativni predmeti
A2, A3
Izbirni predmet I
Izbirni predmet II, III
Alternativni predmeti
A1: Instrumentalna farmacevtska analiza ali
A2: Načrtovanje in sinteza učinkovin
ali
A3: Industrijska farmacija
ali
Socialna farmacija,
Toksikološka kemija,
Klinična farmacija
Individualno
raziskovalno delo
Zagovor
magistrske naloge
Enoviti magistrski študij Farmacija
1. letnik
2. letnik
3. Letnik
4. letnik
5. letnik
Matematika
Fizika
Splošna in anorg.
kemija
Farm. biologija z
genetiko
Uvod v farmacijo
Anatomija in
histologija
Mikrobiologija
Analizna kemija
Farmacevtska
kemija I
Farmacevtska
informatika
Organska kemija
Fizikalna kemija
Farmacevtska
tehnologija I
Fiziologija
Farmacevtska
biokemija
Farmacevtska
kemija II
Fizikalna
farmacija
Instrumentalna
farm. analiza
Socialna farmacija
Patološka
fiziologija
Farmacevtska
kemija III
Farmakognozija I
Farmakognozija II
Farmacevtska
tehnologija II
Farmacevtska
biotehnologija
Farmakologija
Biofarmacija s
farmakokinetiko
Stabilnost zdravil
Analiza in nadzor
zdravil
Klinična kemija
Praktično
usposabljanje
Izbirni predmet I
Alternativni predmeti
A2, A3
Izbirni predmet II, III
Alternativni predmeti
A2: Načrtovanje in sinteza učinkovin
A3: Industrijska farmacija
ali
ali
Toksikološka kemija,
Klinična farmacija
Individualno
raziskovalno delo
Zagovor
magistrske naloge
Enoviti magistrski študij Farmacija
20 izbirnih predmetov










Biofarmacevtsko vrednotenje
farmacevtskih oblik,
Biokemija nastanka in
napredovanja raka,
Bolnišnična farmacija,
Evtomeri,
Farmacevtske oblike s prirejenim
sproščanjem,
Farmacevtsko inženirstvo,
Farmacevtsko trženje in
upravljanje,
Farmakoekonomika,
Farmakogenomika in genska
zdravila,
Fitofarmaki,










Imunologija,
Izbrana poglavja iz farmacevtske
biotehnologije,
Izbrana poglavja iz klinične
biokemije,
Izbrane metode farmacevtske
analize,
Kakovost zdravil,
Kozmetologija,
Prehranska dopolnila,
Psihotropne snovi in zloraba
zdravil,
Uporaba genetskih in celičnih
preiskav v biomedicini in farmaciji,
Zdravila v alternativni medicini
Značilnosti vpisa v program
Farmacija
Vsa mesta so zasedena v prvem vpisnem roku
Farmacija
2009 2010 2011
bolonjski
bolonjski
bolonjski
Razpis
160
160
145
Prijave
229
205
216
Sprejeti 164
161
146
+12
+12
+12
+12
+9*
+9
* Mesta za vzporedne študente in tujce
Srednješolski uspeh sprejetih –
na program Farmacija
93-96% vseh sprejetih dijakov je farmacijo napisalo kot 1. željo,
vendar to ni pogoj za sprejem
2007 2008 2009 2010 2011
bolonjski
Minimalno
število točk
bolonjski
bolonjski
86,6 88,5 87,8 86,7
87,0
Značilnosti vpisanih študentov
na Fakulteti za farmacijo

Več žensk kot moških, čeprav delovna mesta
niso “ženska”
Farmacija: 20-25% moških, 75-80% žensk
 LBM: 10-15 % moških, 85-90% žensk


Na izbiro študija je najbolj vplivalo:
Osebno zadovoljstvo in interes za to področje
 Možnost zaposlitve z doseženo izobrazbo
 Želja, delati stvari, ki so jih delali že prej
 Dober zaslužek
 Ugled poklica

Možnost študija na tujih univerzah
- kratkotrajne izmenjave (do 1 mesec)
- opravljen semester (4-5 mesecev)
- izdelava magistrske naloge (6 mes.in več)
MOŽNOST NADALJEVANJA ŠTUDIJA
Farmacija: doktorski študij ali specializacije
LBM: drugostopenjski študij LBM,
Industrijska farmacija ali druge smeri
nato doktorski študij ali specializacija
Kozmetologija: Industrijska farmacija ali drugo
nato doktorski študij