Stan realizacji PROW 2007-2013 ze względu na działania

Download Report

Transcript Stan realizacji PROW 2007-2013 ze względu na działania

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Konkurs – Lubelskie Dobre Praktyki
PROW 2007-2013
o charakterze
komplementarnym i innowacyjnym
Organizator konkursu:
Departament Koordynacji Projektów Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Konkurs – Lubelskie Dobre Praktyki ROW 2007-2013
o charakterze komplementarnym i innowacyjnym
Konkurs miał na celu prezentację dobrych projektów o
charakterze komplementarnym i/lub innowacyjnym,
zrealizowanych w ramach następujących działań
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
- Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez:
scalanie gruntów; gospodarowanie rolniczymi zasobami
wodnymi;
- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;
- Odnowa i rozwój wsi;
- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: odnowa i rozwój
wsi.
Konkurs – Lubelskie Dobre Praktyki ROW 2007-2013
o charakterze komplementarnym i innowacyjnym
Komplementarność - projekt spełniający kryteria komplementarności to taki, którego
realizacja jest komplementarna w rozwiązaniu występujących na danym obszarze potrzeb
np. projekt dotyczy inwestycji związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej, co łącznie
np. z remontem świetlicy i biblioteki poprawia warunki życia mieszkańców wsi i podnosi
atrakcyjność turystyczną danej miejscowości.
Innowacyjność - projekt spełniający kryteria innowacyjności to projekt, w ramach którego
na danym obszarze zastosowana została nowa metoda (innowacyjna) - nowy lub znacząco
udoskonalony produkt, wyrób, usługa, proces lub nowa metoda organizacyjna w miejscu
pracy lub w stosunkach z otoczeniem, itp.
Konkurs – Lubelskie Dobre Praktyki ROW 2007-2013
o charakterze komplementarnym i innowacyjnym
I miejsce – Gmina Wierzbica
„Budowa systemu poboru i dystrybucji wody na terenie gminy
Wierzbica etap II, etap III”
Budowa sieci wodociągowej
Ujęcie Wólka Tarnowska
Przepompownia Święcica
Ujęcie Wólka Tarnowska
Przepompownia Święcica
Konkurs – Lubelskie Dobre Praktyki ROW 2007-2013
o charakterze komplementarnym i innowacyjnym
I miejsce – Gmina Wierzbica
„Budowa systemu poboru i dystrybucji wody na terenie gminy Wierzbica”
spełnia kryterium komplementarności z wnioskami:
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Busówno Kolonia” -Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej
- „Budowa Wiejskiego Domu Kultury z zapleczem rekreacyjnym dla sołectw Chylin i Chylin Wielki”
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości
Pniówno” - Odnowa i rozwój wsi
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości
Wierzbica” - Odnowa i rozwój wsi
Spotkania i warsztaty w rozbudowanej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy
II miejsce
(ex aequo)
– Gmina Werbkowice
„ Remont i rozbudowa stadionu sportowego w Werbkowicach”
komplementarny z wnioskiem: „Przebudowa amfiteatru i widowni wraz z urządzeniem terenu
parkowego, budową alejek spacerowych i miejsc postoju pojazdów”:
Innowacyjność: stadion i amfiteatr – obiekty przystosowane dla niepełnosprawnych, lekka
technologia zadaszeń
II miejsce
(ex aequo)
– Gmina Zwierzyniec
„ Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – etap II”
komplementarny z wnioskiem: „ Zagospodarowanie turystyczne doliny rzeki Wieprz i kształtowanie
przestrzeni publicznej w miejscowościach Turzyniec i Wywłoczka”:
III miejsce
(ex aequo)
– Gmina Chełm
„Centrum Kulturalno-Sportowe Gminy Chełm w Rożdżałowie - przebudowa
obiektu świetlicy wiejskiej”
komplementarny z wnioskiem: „Poprawa infrastruktury kultury Gminy Chełm poprzez modernizację
budynków świetlic: Parypse, Rożdżałów i Staw”:
Rożdżałów świetlica przy remizie
Parypse - świetlica
III miejsce
(ex aequo)
– Gmina Kraśnik
„Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości
Stróża Kolonia wraz z infrastruktura towarzyszącą”
komplementarny z wnioskiem: „Zagospodarowanie terenu wokół Kaplicy Trójcy Świętej w Stróży”:
Wyróżnienia: Gmina Końskowola
„Stara Wieś - bulwar nad stawami, miejscem rekreacji i aktywnego
wypoczynku”
komplementarny z wnioskiem: „Dni Końskowoli”:
Wyróżnienia: Gmina Modliborzyce
„Przebudowa budynku OSP na potrzeby Centrum Kultury w Wierzchowiskach
Pierwszych ”
komplementarny z wnioskiem: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach:
Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Antolin, Pasieka, Węgliska”:
Wyróżnienia: Gmina Radzyń Podlaski
„Zakup środków transportu na potrzeby systemu zbiórki , segregacji
iwywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski”
komplementarny z wnioskiem: „Budowa zbiornika wyrównawczego i wymiana zestawu
hydroforowego na ujęciu wody w Branicy Radzyńskiej - Kolonii”:
Wyróżnienia: Gmina Zalesie
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zalesie”
innowacyjność: przeprowadzono kapitalny remont stacji uzdatniania wody z zastosowaniem innowacyjnych
technologii uzdatniania wody poprzez zamontowanie nowoczesnych urządzeń niewymagających ciągłej obsługi a
wyłącznie dozoru konserwatora
Wyróżnienia: Powiat Włodawski
„ Scalenie gruntów we wsiach Hańsk-Kolonia i Ujazdów w powiecie
włodawskim”
Przed scaleniem
Po scaleniu
Dziękuję za uwagę