Powerpoint_Xandra_Kramer

download report

Transcript Powerpoint_Xandra_Kramer

Implementatie van de Europese Mediationrichtlijn
Een Europese invalshoek
Utrecht, 21 oktober 2009
Dr. Xandra Kramer
[email protected]
www.xandrakramer.eu
Inleiding
Procederen in Europa is …
o
o
o
Kostbaar
Tijdrovend
Gecompliceerd

En leidt (dus) regelmatig niet tot het gewenste resultaat
Maatregelen
Nationaal:
-Verbetering procesrecht
-Alternatieve geschillenbeslechting
Europees:
- IPR-regelingen
-Eenvormige procedures
-Alternatieve geschillenbeslechting
Seminar Implementatie Mediationrichtlijn
21 oktober 2009
2
Het Europeesrechtelijke kader

Tot Verdrag van Amsterdam beperkt (Art. 220 EGV)
EEX-Verdrag bevoegdheid en tenuitvoerlegging vonnissen, en EVO-Verdrag
toepasselijk recht


Verdrag van Amsterdam, in werking 1 mei 1999:
Art. 61 sub c EGV: maatregelen op gebied justitiële samenwerking in
burgerlijke zaken met oog op geleidelijke totstandbrenging van een ruimte van
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
• Art. 65 EGV: maatregelen op gebied samenwerking in burgerlijke zaken met
grensoverschrijdende gevolgen, voor zover nodig voor de goede werking van de
interne markt.
a) Betekening, bewijs, erkenning en tenuitvoerlegging
b) Conflictregels en bevoegdheidsregels
c) Afschaffing hinderpalen goede werking procedures
•

Verdrag van Lissabon: Art. 81 EGV, sub e) daadwerkelijke toegang tot de
rechter; sub g) ontwikkeling alternatieve methoden voor geschillenbeslechting; sub h) ondersteuning opleiding magistraten en justitieel
personeel
Seminar Implementatie Mediationrichtlijn
21 oktober 2009
3
Het Europese procesrechtelijke landschap

Procesrechtelijke regelingen
bevoegdheid
erkenning en tul
•Brussel I (44/2001)
•Brussel IIbis (2201/2003)
•EET (Executoriale
titel) (805/2004)

samenwerking/
rechtshulp
•Betekening
(1393/2007)
•Bewijs
(1206/2003)
eenvormige procedures/
procesrechtelijke regels
•Betalingsbevel (EBB) (1896/2006)
•Small claims (EPGV) (861/2007)
•Mediationrichtlijn (2008/52/EG)
Toepasselijk recht
•EVO-Rome I (593/2008)
•Rome II (864/2007)

Gemengde regelingen
•Insolventie (1346/2000)
•Alimentatie (4/2009)
•Voorstel Erfrecht
•(Groenboek Huw.verm.)
Seminar Implementatie Mediationrichtlijn
21 oktober 2009
4
Het Europese debat


Van primair aandacht voor IPR-regels: coördinerende regelingen in
grensoverschrijdende zaken, zonder harmonisatie (bevoegdheid,
erkenning en tul, betekening, bewijs)
Naar nadruk op handhaving en eenvormige procedures/procedurele
regels (betalingsbevel, small claims en mediation) – Access to justice
• Probleempunten:
 Procesrecht van oudsher sterk nationaal georiënteerd
o In grensoverschrijdende geschillen altijd lex fori processus
o Procedurele autonomie lidstaten
 Commissie wil vaak meer dan de lidstaten willen
o Proportionaliteit en subsidariteit (art. 5 EGV)
o Reikwijdte: grensoverschrijdend v. (ook) nationaal (art. 65 EGV)
 Overige vraagpunten
o Minimum v. maximumharmonisatie
o Optioneel v. dwingend
o Vorm: Richtlijn of Verordening
Seminar Implementatie Mediationrichtlijn
21 oktober 2009
5
Europa en Mediation


Aanbeveling Commissie buitengerechtelijke beslechting
consumentengeschillen (1998)
Kwam vooral op gang door Tampere Conclusies (1999)
Ook in openvolgende programma’s ADR een thema (Haags programma
2004; Stockholm programma 2009)


Groenboek alternatieve wijzen van geschillenbeslechting burgerlijke en
handelszaken (2002)
Voorstel Mediationrichtlijn 2004, aangenomen 21 mei 2008
• Betere toegang rechtspleging omvat ook buitengerechtelijke
geschillenbeslechting (Ov. 5 Rl.)
• Toegesneden op behoeften artijen, kosteneffectieve en snelle beslechting
(Ov. 6 Rl.)
• Bieden voorspelbaar juridisch kader, verhouding procedure (Ov. 7 Rl.)
• Bevorderen mediation, rechtszekerheid, waarborgen vertrouwen, kwaliteit,
uitvoerbaarheid (Ov. 15-21 Rl.)


European Code of Conduct for Mediators (prive-initiatief, met
ondersteuning Commissie) (2004)
Seminar Implementatie Mediationrichtlijn
21 oktober 2009
6
De Mediationrichtlijn – totstandkoming
en knelpunten
1)
Willen we reguleren en wat willen we reguleren?
•
2)
Zo ja, moet dit op Europees niveau?
•
3)
Nederland: niet nodig en in strijd met subsidariteit
Grensoverschrijdend – nationaal -> Richtlijn beperkt tot
grensoverschrijdende gevallen
a.
b.
c.
4)
Uitgangspunt Nederland: mediation niet juridiseren
Relevantie?
Differentiatie
Grensoverschrijdend wellicht beter gereguleerd dan nationaal
Inhoudelijke knelpunten waarover in Brussel veel gediscussieerd is




Kwaliteit mediation en mediators
Doorverwijzing/informatie door gerechten (mogelijkheid of plicht?)
Uitvoerbaarheid (exequatur?)
Vertrouwelijkheid en verjaringstermijnen (schorsing)
Seminar Implementatie Mediationrichtlijn
21 oktober 2009
7
De Mediationrichtlijn – korte inhoud
burgerlijke en handelszaken (vgl. Vo’s) (art. 1)
tenzij partijen geen zeggenschap (+ Ov. 10)
Reikwijdte
grensoverschrijdend geschil (art. 2)
“bemiddeling/mediation” (art. 3)
kwaliteit (art. 4)
‘doorverwijzing’ gerechten (art. 5)
Verplichtingen
uitvoerbaarheid (+ Brussel en EET) (art. 6)
vertrouwelijkheid (art. 7)
verjaring (art. 8)
voorlichting en informatie (art. 9, 10)
Seminar Implementatie Mediationrichtlijn
21 oktober 2009
8
De Mediationrichtlijn – hoe nu verder?
Punten van aandacht bij implementatie (voor 21 mei 2011):
• Vorm: In Rv, aparte (uitvoerings)wet, kaderwet?
• Reikwijdte: Ook voor nationale mediations?
• Inhoudelijke punten:
o
o
o
o
o
Kwaliteitswaarborg
Verwijzing
Uitvoerbaarheid
Vertrouwelijkheid
Verjaring
Seminar Implementatie Mediationrichtlijn
21 oktober 2009
9
Dank voor uw aandacht
Xandra Kramer
Universitair hoofddocent Erasmus Universiteit Rotterdam;
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam
Postbus 1738/Burg. Oudlaan 50
3000 DR Rotterdam
E-mail [email protected]
Website [email protected]
Phone
+31 10 4081628