Nowe wymogi stawiane dokumentom niezbędnym do sięgnięcia po

Download Report

Transcript Nowe wymogi stawiane dokumentom niezbędnym do sięgnięcia po

Nowe wymogi stawiane dokumentom niezbędnym do sięgania po wsparcie finansowe, w tym środki UE na lata 2014-2020 Dr Mikołaj Tomaszyk

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

W KIERUNKU NOWEGO BUDŻETU UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Najważniejsze dokumenty programowania europejskiego 2014+

• • • • Merytoryczna debata o kształcie WRF na lata 2014+ rozpoczęła się z chwilą rozpoczęcia przez KE konsultacji ws. strategii Europa 2020 Budżet UE może spełniać tylko rolę wspierającą. Warto zwrócić uwagę na to, że Relacja dochodów budżetu UE do PKB UE to 1,3% zaś pomoc udzielona przez państwa członkowskie sektorowi finansowemu sięgnęła 351,7 mld euro tj 2,98% PKB UE-27 Budżet UE w rzeczywistości maleje. „W liczbach bezwzględnych budżet rośnie, ale w wartościach względnych, w porównaniu z rosnącym dochodem narodowym wszystkich państw członkowskich Unii europejskiej, maleje”.

Należy w dalszym ciągu kierować się zasadą earmarkingu czyli skoncentrowaniu części unijnych funduszy w ramach polityki spójności na celach Strategii Europa 2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Europa 2020

• • • • • • •

Unia innowacji Młodzież w drodze Europejska Agenda Cyfrowa Europa efektywnie korzystająca z zasobów Polityka przemysłowa w erze globalizacji Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia Europejski program walki z ubóstwem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Stanowisko wyjściowe PL

• • •

Wykorzystanie potencjału innowacyjności i kreatywności, co wiąże się z rozwojem kapitału intelektualnego we wszystkich czterech jego aspektach (kapitał ludzki, kapitał strukturalny, kapitał społeczny kapitał relacyjny), Pogłębieniu rynku wewnętrznego, Rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury – transportowej, energetycznej i teleinformatycznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Traktat z Lizbony

• Na podstawie art. 312 ust 1 TFUE ramy ustala się na okres przynajmniej pięciu lat, a roczny budżet Unii przyjmowany zgodnie z nową procedurą, musi być z nimi zgodny

UWAGA!: Państwa członkowskie postrzegają negocjacje WPF przez pryzmat mocno upolitycznionego rozstrzygnięcia

• • Ramy finansowe Unii są przyjmowane w drodze rozporządzenia po uzyskaniu jednomyślności w Radzie za zgodą Parlamentu Europejskiego Istnieje możliwość przyjęcia przez Radę Europejską (Art. 312 ust 2 zdanie 2 TFUE) decyzji w sprawie zmiany obowiązującej zasady jednomyślności na stanowienie większością kwalifikowaną w Radzie, jednak obecnie nie zaobserwowano klimatu do skorzystania z tej możliwości uelastycznienia procedury Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Różnice między państwami członkowskimi

Płatnicy netto:

o Budżet UE nie powinien rosnąć więcej niż inflacja z poziomem bazowym w roku 2013 o W budżecie UE trzeba odzwierciedlić narodowe wysiłki konsolidacyjne o Inflacja roszczeń budżetowych o Składka brutto nie powinna rosnąć

Beneficjenci netto:

o UE potrzebuje środków, żeby prowadzić swoje polityki, w tym „tradycyjne” tj. WPR i politykę spójności o Budżet UE ma charakter inwestycyjny – sposób na walkę z kryzysem Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

PORÓWNANIE WRF 2007-13 z WRF 2014-20 1. Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu

z czego konkurencyjność z czego ekonomiczna, społeczna i terytorialna spójność

2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

z czego wydatki rynkowe i dopłaty bezpośrednie

3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo

z czego obszar wolności, bezpieczeństwa, sprawiedliwości z czego obywatelstwo

4. Globalny wymiar Europy 5. Administracja (w tym emerytury i szkoły europejskie)

z czego wydatki administracyjne instytucji UE

Suma środków W % DNB UE-27 Miliardy € - post 2013 w cenach z 2011

2007-2013 2014-2020 443,1 75,4 367,7 490,9 114,9 376 432,2 322 11,5 7,6 382,9 281,8 18,5 11,6 3,8 58,9 56,9 48,4

1002,5 -

6,9 70,0 62,6 50,5

1025,0 1.05

Różnica w % 11%

52% 2%

-11%

-12%

61%

53% 80%

19% 10%

4%

-

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

• • • • • •

Wybrane nowe zasady budżetowe

Realizacja priorytetów politycznych: Wprowadzenie w życie Traktatu Lizbońskiego, wsparcie w realizacji strategii Europa 2020.

Europejska wartość dodana: Stosowanie się do zasady subsydiarności, zachowanie komplementarności pomiędzy budżetem Unii Europejskiej budżetami państwowymi/regionalnymi.

Budżet ukierunkowany na wyniki: Budżetowanie zadaniowe, warunkowość, uproszczona implementacja.

Wzajemne korzyści dzięki solidarności: Reformy wymagają solidarności; wzajemna zależność na wspólnym rynku wymaga solidarności, ale przynosi też rozległe korzyści. Solidarność umożliwia działanie skoncentrowane na poszczególnych obszarach geograficznych.

Reforma finansowania budżetu: środki własne UE powinny być powiązane z politykami wspólnotowymi. Należy pracować nad przejrzystością i sprawiedliwym postępowaniem Warunkowość ex-ante - to mechanizm mający służyć skutecznemu wykorzystaniu wsparcia poprzez określenie na poziomie Unii Europejskiej warunków ex-ante, czyli zestawu warunków instytucjonalnych, strategicznych i legislacyjnych, które będą musiały być spełnione zanim rozpocznie się wdrażanie danego programu operacyjnego. Dzięki postulatom Polski, warunki ex-ante powiązano z priorytetami inwestycyjnymi oraz specyficznymi celami programów, zapewniono swobodę stosowania warunkowości ex-ante albo na poziomie programu albo na poziomie Umowy Partnerskiej oraz doprecyzowano zasady zastosowania przez Komisję Europejską ewentualnych zawieszeń płatności (konsekwencja niewywiązania się z danego warunku) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Długo oczekiwany pakiet propozycji w sprawie nowych tzw. wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020 został przedstawiony przez KE w końcu czerwca 2011 r. Główne założenia: • • • • • • Propozycja budżetu w wysokości 1,11% - wzrost o 0,47% z czego 1,05% na wydatki bieżące zaś 0,06% na przyszłe zobowiązania (wzrost o 0,045%)

Kluczowe obszary wsparcia: energetyka; EU 2020, ochrona klimatu; projekty tworzące tzw. europejską wartość dodaną (nowy rodzaj ppp); projekty zgodne z zasadą warunkowości

Wybrane wydatki w ramach WRF: CAP – 384,4 mld – nieznaczne obniżenie o 0,06% (sojusz Francji z Niemcami); fundusze strukturalne i spójność: 376 mld wzrost z 353 mld Euro – ale nowa definicja regionów przejściowych (mogą protestować NIEMCY) B+R 80- mld wzrost z 50,05 mld Euro Nowe obiekty infrastrukturalne „Łącząc Europę” nowe zadania – w celu budowy trans granicznej infrastruktury energetycznej; transportowej i telekomunikacyjnej Wybrane wydatki poza WRF – Europejski Fundusz Globalizacji reintegracji pracowników, którzy stracili pracę w wyniku globalizacji; Europejski Mechanizm Stabilności Finansowej na rzecz Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Koniec ’12, początek ‘13 – końcowy kompromis w Radzie VI ‘12 – pierwszy kompromis w Radzie Negocjacje z PE

Działania RADY Działania KE

Komunikat KE ws. kolejnych WRF

Polska

Q3 Q4

Dania

Q1 Q2 Publikacja kolejnych aktów prawnych towarzyszących perspektywie finansowej

Cypr

Q3 Q4

Irlandia

Q1 Q2 Aktualizacja propozycji WRF w oparciu o nowe dane makro-ekonomiczne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

W KIERUNKU KRAJOWEGO PROGRAMOWANIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Uwarunkowania strategiczne

• • Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji – ku większej innowacyjności i konkurencyjności Wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorac h – ku większym nakładom finansowym na poprawę stanu środowiska naturalnego i wykorzystania zasobów naturalnych • Niestety możemy się spodziewać zmniejszenia nakładów na infrastrukturę • - ku promowaniu zrównoważonego transportu i usuwaniu niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Cele społeczne jak np. wspieranie zatrudnienia, włączenia społecznego, walka z ubóstwem, edukacja, uczenie się przez całe życie – pozostaną raczej bez zmian w skali dofinansowania Minimalne obszary wsparcia oscylują od 50% w tzw. projektach twardych do 25% miękkich Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Uwarunkowania strategiczne

• •

Koncentracja tematyczna środków europejskich również w kontekście programów operacyjnych: w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego maks 4 priorytety inwestycyjne muszą być skoncentrowane w każdym P O Minimum 5% środków musi zostać przekazanych na zintegrowane inwestycje terytorialne (z EFRR) – możliwość dofinansowania z EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Uwarunkowania strategiczne -poziom krajowy-

• • • •

Zwiększenie innowacyjności gospodarki rozumiane jako innowacyjność różnych sektorów (szkolnictwo wyższe, przemysły kreatywne, komercjalizacja badań, PPT, konsorcja) Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych Rozwój kapitału ludzkiego, rynek pracy, procesy demograficzne, edukacja wczesnoszkolna i in.) Zwiększenie wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej – TEN-T

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Uwarunkowania strategiczne – poziom europejski- 11 celów tematycznych

• • • • • • • • • • •

Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Zwiększenie dostępności, stopni wykorzystania i jakości technologii informacyjno komunikacyjnych Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych

Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się rpzez całe życie Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

• • • • • • • •

Uwarunkowania strategiczne – poziom europejski- 11 celów tematycznych – możliwe aplikacje

Zmiana zasad funkcjonowania i finansowania instytucji badawczych oraz ich otoczenia; mapy innowacyjności Digitalizacja oraz otwarcie zasobów publicznych, rozwój kompetencji cyfrowych, zarządzanie informacją Wzmocnienie otoczenia biznesu, ograniczanie dotacji bezzwrotnych Poprawa sprawności energetycznej, zwiększenie wykorzystania urządzeń i technologii energooszczędnych, zmiana struktury nośników energii Programy zarządzania wodami opadowymi, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej i burzowej, budowa zbiorników na wody opadowe, system informacyjne w bezpieczeństwie publicznym Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarka odpadami, ochrona różnorodności biologicznej Modernizacja dróg w ramach TEN-T, inwestycje modernizujące drogi drugo – i trzeciorzędne włączające w TEN-T, usprawnienia połączeń kolejowych między głównymi miastami, dostępność komunikacji najważniejszych ośrodków miejskich Wzmocnienie instytucji rynku pracy, demografia – ochrona zdrowia, adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Uwarunkowania strategiczne – poziom europejski- 11 celów tematycznych – możliwe aplikacje • • • Włączenie społeczne, ekonomia społeczna, aktywizacja lokalnych społeczności, zwiększenie dostępności usług społecznych i usług opieki zdrowotnej Edukacja wczesnoszkolna, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry, rozwój szkolnictwa wyższego, rozwój kompetencji cyfrowych, e-edukacja, e-zdrowie, e-kultura, e integracja Wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania, monitorowania, uproszczenia procedur administracyjnych i legislacyjnych, zwiększenie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, e-administracja, e-PUAP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

OSI – Obszary Strategicznej Interwencji

• • • • • • • •

Miasta wojewódzkie i MOF Miasta średniej wielkości wymagające rewitalizacji Obszary wiejskie o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe Polska Wschodnia Obszary przygraniczne

Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w skali dorzeczy Żuławy Strefa przybrzeżna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

KRYTERIA DELIMITACJI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

• •

Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne

SPOSÓB DELIMITACJI – 18 miast wojewódzkich i ich obszary funkcjonalne określone przez władze regionalne

ETAPY PROGRAMOWANIA

– specjalne osie priorytetowe w RPO; wybrane działania programów krajowych, objęcie najważniejszych działań systemem projektów kluczowych • • ETAPY WDRAŻANIA – na poziomie MRR koordynacja między programami oraz między krajowymi regionalnymi PO, Kryteria wybory projektów – zgodność z logiką MOF i strategiami ZIT, Zgodność z Krajową Polityka Miejską FINANSOWANIE – wszystkie fundusze polityki spójności, Fundusz Spójności, promocja instrumentów zwrotnych, udział EFS Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Miasta średniej wielkości wymagające rewitalizacji

• • • SPOSÓB DELIMITACJI – miasta subregionalne (lub ich części) określone w SRW przez zarząd województwa

ETAPY PROGRAMOWANIA –

region, specjalne priorytety RPO, zintegrowane programy rewitalizacji, zgodność założeń rewitalizacji z Krajową Polityka Miejską, działanie koncentrujące się na zmianach strukturalnych i tworzeniu miejsc pracy • ETAPY WDRAŻANIA – silna koordynacja instytucjonalna (rola miasta, regionu, MRR), klarowne określenie odpowiedzialności na każdym szczeblu – KONTRAKT TERYTORIALNY – zakładane efekty rewitalizacji (trwałość, wpływ na zmianę środowiska), lista miast (ich części) rewitalizowanych w danym województwie FINANSOWANIE – EFRR i EFS; PPP, JESSICA – duża samodzielność regionów w alokacji środków Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Obszary wiejskie o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe • SPOSÓB DELIMITACJI – obszary wiejskie (łącznie z małymi miastami) o najgorszej w województwie sytuacji społeczno –gospodarczej w tym zwłaszcza o najgorszym wskaźniku usług publicznych; poziom delimitacji – powiat (lub gmina) delimitacji dokonuje Zarząd województwa na podstawie diagnozy MRR i GUS • ETAPY PROGRAMOWANIA – specjalne priorytety RPO, skoordynowane na poziomie strategicznym działania wraz z EFRROW EFMR, tzw. koncentracja geograficzna •

ETAPY WDRAŻANIA –

harmonizacja zasad wdrażania funduszy, silna koordynacja: region – MRR – MRiRW, kluczowa rola JST • FINANSOWANIE – EFRR, EFS, EFRROW, EFMR Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Polska Wschodnia

DELIMITACJA – 5 województw Polski Wschodniej •

ETAPY

PROGRAMOWANIA – strategia ponadregionalna realizująca wszystkie programy operacyjne oddziałujące na ten makroregion • POZIOM: krajowy/ regionalny • • FINANSOWANIE: FS, EFRR, EFS, EFRROW Możliwość przeznaczenia specjalnych środków na pozostałe strategie ponadregionalne kosztem alokacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Obszary przygraniczne

• • • SPOSÓB DELIMITACJI – na poziomie podregionów, na podstawie decyzji KE po konsultacjach z Pczł POZIOM WDRAŻANIA – kraj, region (uzupełniająco) ETAPY PROGRAMOWANIA – w programach EWT, dodatkowo w działaniach RPO wspieranych EFRROE i EFMR, podkreślenie aspektów graniczności, peryferyjności, położenie przy granicach wewnętrznych i zewnętrznych UE • • ETAP WDRAŻANIA – koordynacja na poziomie MRR + region, preferencje w kryteriach wyboru projektów społecznych i infrastrukturalnych FINANSOWANIE – EFRR, (EWT – EFRR) EFS, EFRROW, EFMR Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

ZIT

• • •

To nowe narzędzie, które pozwoli na realizację strategii regionalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Możliwe do zrealizowania zintegrowane przedsięwzięcia łączące działania finansowane z EFRR i EFS Podstawą programowa i aplikacji jest stworzenie dokumentu ZIT – strategii ZIT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Strategia ZIT

• • • • • Instrument równoważenia funkcji gminnych w szerszym niż terytorialny obszarze – efekt horyzontalny Ma określać cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze działania i przedsięwzięcia do realizacji Identyfikacja barier i potencjałów rozwojowych Finansowanie RPO ZIT wyznaczane są z poziomu krajowego (miasta wojewódzkie) plus ZIT wskazane przez Zarząd województwa w RPO – kalisko ostrowski Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Cele ZIT w Polsce

• • • • Sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych – skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek Promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na MOF Realizacja zintegrowanych projektów – kompleksowo realizujących potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych Zwiększanie wpływu miast i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Integracja projektów ZIT

• • •

Istotna jest realizacja przedsięwzięć integrujących działania „miękkie” i „twarde” finansowane zarówno z EFRR jak i z EFS Pozorna różnorodność tematyczna, ale komplementarna całość Nie ma możliwości realizacji projektów niepowiązanych tematycznie z innymi projektami

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Możliwe aplikacje

• • • • Zintegrowany transport miejski (ZTM) – zintegrowane karty miejskie, transport multimodalny, P+R, uspokojenie ruchu w centrach miast, budowa ścieżek rowerowych (dojazd do pracy) Działania rewitalizacyjne (infrastruktura, gospodarka, społeczeństwo, środowisko), rewitalizacja fizyczna łączona z rewitalizacją społeczno-zawodową (ekonomia społeczna) Poprawa stanu środowiska przyrodniczego – gospodarka odpadami, usuwanie azbestu, oczyszczanie ścieków, ograniczanie niskiej emisji, rekultywacja terenów poprzemysłowych, zazielanie przestrzeni publicznej Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym wspólne dziedzictwo kulturowe, produkt turystyczny, poprawa systemu informacji dla cudzoziemców, usługi w przestrzeni miejskiej, bezpieczeństwo publiczne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

ABC - ZIT

• • • • • • • Zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (związek ZIT) Przygotowanie strategii ZIT Posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej Podpisanie porozumienia dot. realizacji ZIT w województwie pomiędzy Związkiem ZIT a instytucją zarządzającą RPO Zawarcie ZIT w RPO Alokacja środków w ramach ZIT wojewódzkiego (plan gospodarki niskoemisyjnej) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Plan gospodarki niskoemisyjnej

• NFOŚiGW ogłosił konkurs na dofinansowanie takich planów z możliwością dofinansowania 85 % kosztów.

• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego. • Istotnym wymaganym warunkiem będą uchwały rad gmin o woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej oraz upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

ABC - ZIT

• • • •

Zarząd ZIT Przewodniczącym jest prezydent miasta realizującego dany ZIT Sekretariat ZIT Forma: związku komunalnego, stowarzyszenie, porozumienie administracyjne lub inne rozwiązanie, związek powiatowy, związek midzygminny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Odpowiedzialność związków ZIT

• • • • • • Przygotowanie strategii ZIT Przedkładanie Strategii ZIT do zaopiniowania instytucji zaradzającej RPO oraz MRR Udział w programowaniu RPO w zakresie ZIT Przygotowanie zasad wyboru projektów i propozycji szczegółowych kryteriów ich wyboru Przygotowanie rocznego raportu monitoringowego nt. wdrażania Strategii ZIT Udział w pracach Komitetu Monitorującego RPO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

UMOWA PARTNERSTWA – KONTRAKT TERYTORIALNY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Strategia EUROPA 2020 Krajowe dokumenty strategiczne (Strategia Rozwoju Kraju 2020) Projekty pakietu rozporządzeń Dotychczasowe doświadczenia Założenia Umowy Partnerstwa Regionalne programy operacyjne (16) Krajowe programy operacyjne (6+POPT) Programy EWT Ponadregio nalny program operacyjny dla Polski Wschodniej

Umowa Partnerstwa

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku. Przygotowując Umowę wzięto pod uwagę zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych, dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem perspektywy 2004-2006 oraz 2007 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Umowa Partnerstwa

• • • •

Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.: cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami, opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa, układ programów operacyjnych, zarys systemu finansowania oraz wdrażania.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Cele główne UP – wybrane – do nich są dopasowane konkretne cele tematyczne

• • • • • • • Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw Lepsze wykorzystanie kadr gospodarki Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy Zwiększenie transportowej dostępności kraju Zmniejszenie poziomu ubóstwa Zwiększenie dostępności usług publicznych Poprawa warunków administracyjno-prawnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Nowelizacja Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego – Wielkopolska 2020

• • • • • • • •

Cele strategiczne:

Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu Poprawa stanu środowiska Lepsze zarządzanie energią Wzmocnienie spójności województwa i przezwyciężanie różnic rozwojowych Budowa inteligentnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia Zwiększenie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa Wzrost bezpieczeństwa i sprawność zarządzania regionem Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Kontrakt terytorialny

• Kontrakt terytorialny to jeden z najważniejszych elementów nowego systemu polityki regionalnej, oparty na systemie wielopoziomowego zarządzania i współpracy partnerów. • W ramach kontraktu zaangażowane będą podmioty na różnych szczeblach terytorialnych. Ważna więc będzie koordynacja działań tych podmiotów.

• Ideą kontraktu jest większe dostosowanie interwencji sektorowej (np. inwestycji w gestii ministerstw) do potrzeb regionalnych poprzez zestawienie priorytetów krajowych z oczekiwaniami i uwarunkowaniami regionalnymi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Kontrakt

terytorialny • Kontrakt jako mechanizm zapewniania koncentracji tematycznej i geograficznej • Kontrakt jako instrument zwiększania efektywności polityk publicznych • Kontrakt jako element uzgadniania interwencji polityki spójności 2014-2020 • Kontrakt jako element krajowej polityki rozwoju

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Kontrakt Terytorialny – korzyści

• W kontraktach zostaną zidentyfikowane i zlokalizowane w województwie przedsięwzięcia, które mogą być realizowane przez stronę rządową z uzupełnieniem środkami samorządowymi • Możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania z budżetu państwa do określonych przedsięwzięć samorządowych, służących realizacji celów polityki państwa • Możliwość realizacji ze środków samorządowych przedsięwzięć komplementarnych wobec przedsięwzięć strony rządowej, zlokalizowanych w regionie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

NOWE PORGRAMY OPERACYJNE – WYBRANE ZAGADNIENIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

PO Polska Cyfrowa

• • Inteligentny rozwój – technologie cyfrowe, zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie zasięgu świadczenia usług, jednolity rynek cyfrowy, innowacje sektorze publicznym, bardzo szybki Internet, bezpieczeństwo, cyfrowe miejsca pracy, program działań przemysłowych na rzecz kluczowych technologii 10 kluczowych obszarów e-usług – rynek pracy (e-PUP), elektroniczna aplikacja na miejsca pracy, interaktywne konto ubezpieczonego, e-ZUS, skonsolidowany system informatyczny wspomagający gminy, powiaty i województwa w realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, zarządzanie elektroniczną dokumentacją medyczną, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, cyfryzacja geodezji i kartografii (GESUT – Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu), bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe, cyfryzacja procesów wewnętrznych w administracji dla obsługi klienta zewnętrznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

• • • • •

Cele tematyczne a Osie priorytetowe

Cel 2 Oś 2.1 : poszerzenie dostępu do sieci szerokopasmowej sieci, rozwój sieci o wysokiej przepustowości, wspieranie przyjęcia nowych technologii Oś 2.2: rozwój produktów u usług opartych na TIK, handlu zagranicznego oraz zwiększenie zapotrzebowania na TIK Oś. 2.3: wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno- informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury, e zdrowia Oś 3 Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa – e-integracje, wzmocnienie partycypacji społecznej, zwiekszenei aktywności cyforwej, eliminowanie barier kompetencyjnych, osoby o średnich i najniższych kompetencjach, eliminowanie barier kompetencyjnych, mentalnych i rozój kapitału ludzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

PO PC

• • • •

ZIT – nie dotyczy UKE – określi mierniki dostępu do usług szerokopasmowych MRR (MAC – instytucja pośrednicząca) MARR – MF Ex ante

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

PO Inteligentny Rozwój – następstwo PO Innowacyjna Gospodarka

• • • Finansowanie dużych projektów inwestycyjnych lub projekty badawcze o kilkuletnim horyzoncie realizacji Włączenie przedsiębiorstw w finansowaniu B+R – zacieśnienie współpracy biznesu z nauką

CEL: oparcie rozwoju na dalszym zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa

• • • • •

PRZYKŁADY

Wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności B+R Podnoszenie interdyscyplinarności badań naukowych Inteligentne specjalizacje – działania niejednoroczne zachodzące na rynku, które mogą mieć wpływ na pozycję konkurencyjną danego terytorium Konsorcja – biznes, nauka, partnerzy społeczni, administracja Sektor rolny, sektor rybołówstwa i akwakultura – wzrost efektywności, produktywności rozwój oparty o wiedzę •

PRZYKŁADY

Start up; inkubatory, przedsiębiorczość akademicka, kastry, obszary pokolejowe, bezpieczna energia, zintegrowany transport, klimat, pilotaże, konsolidacja jednostek naukowych, ochrona własności intelektualnej, patentyzacja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

PO Inteligentny Rozwój – następstwo PO Innowacyjna Gospodarka

• • • • • • SRK – Strategia Rozwoju Kraju Europa 2020 SIEG – Strategia Innowacji i Efektywności Gospodarki 2020 Finansowanie: EFRR, PO PT, RPO Ośrodki subregionalne, miasta wojewódzkie, MOF NCBiR, PARP, BGK, MRR Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

PO WER

• • • CT 8 – Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników CT 9 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem CT 10 – Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie • CT 11 – Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej W ramach programu krajowego podejmowane będą działania systemowe, nietypowe, innowacyjne, ponadnarodowe, dotychczas niestosowane w celu ich przetestowania i pilotażowego wdrożenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

PO WER CT 8

• • • • • PI 8.6 trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy, zwłaszcza NEET (brak PI w RPO) PI 8.8 Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego PI 8.9 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian PI 8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się PI 8.11 Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w tym działania mające na celu zwiększenie transnarodowej mobilności pracowników (brak PI w RPO) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

PO WER CT 9

• • • • PI 9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności PI 9.6 Zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (brak PI w RPO) PI 9.7 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym PI 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

PO WER CT 10

• • • PI 10.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego PI 10.2 Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć (brak PI w RPO) PI 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenie i rozwijanie systemów uczenia się przez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

PO WER CT 11 (poza RPO)

• • PI 11.1 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznej oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrych rządów PI 11.4 Budowanie potencjału podmiotów kształtujących politykę w zakresie zatrudnienia i edukacji oraz politykę społeczną i wspieranie paktów sektorowych i terytorialnych na rzecz realizacji reform na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

• • •

Cele tematyczne wdrażane w ramach RPO

CT 8 – Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników CT 9 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem CT 10 – Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Celem regionalnych programów operacyjnych będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

PO WER w RPO

• • • • • PI 8.5 zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (brak PI w POWER) PI 8.7 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (brak PI w POWER) PI 8.8 Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego PI 8.9 Adaptacja pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian PI 8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się • • • PI 9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności PI 9.7 Ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym PI 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

PO WER w RPO

• • PI 10.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego PI 10.3 Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in.. Poprzez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenie i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

• • • • •

Youth Employmment Initiative YEI

Ustanowienie YEI z przeznaczeniem na wsparcie osób młodych w wieku 15-24 lata, którzy nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (NEET) Skierowanie wsparcia do regionów na poziomie NUTS 2 o stopie bezrobocia wśród osób młodych powyżej 25% na koniec 2012 Realizacja Gwarancji dla młodzieży – wsparcie w ciągu 4 m cy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy Budżet 6 mld euro (3 mld YEI + 3 mld EFS) Frontloading – wykorzystanie środków YEI w latach 2014 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

• • • • • • • •

PO Pomoc Techniczna

Wsparcie administracji w zakresie realizacji działań finansowanych ze źródeł Polityki Spójności Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i administracyjnych oraz przyspieszenie rozwoju systemu finansowego w celu poprawy otoczenia Wynagradzanie pracowników systemu Działania szkoleniowe dla beneficjentów programów strategicznych Sfinansowanie i utrzymanie krajowego systemu informacyjnego Cele: sprawne działanie instytucji systemu wdrażania; sprawozdawczość beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem terytorialnego wymiaru polityki spójności, spójny i skuteczny system informacji i promocji funduszy europejskich, Finansowanie - MRR – audyt MF Przykłady możliwych działań: krajowe i regionalne obserwatoria terytorialne, wsparcie sieci tematycznych ds. polityki miejskiej, promocja partnerstwa, punkty informacyjne o funduszach europejskich, promocja funduszy europejskich i in. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

PO IiŚ

NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ

OŚ I – Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej OŚ II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu OŚ III – Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej OŚ IV – Zwiększanie dostępności transportowej sieci europejskiej OŚ V – Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego OŚ VI – Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego OŚ VII – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

INSTYTUCJA

MG MŚ MTBiGM MTBiGM MG MKiDN MZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

PO IiŚ

• • Cele tematyczne realizowane za pomocą PO IiŚ – CT 4; CT 5; CT 6; CT 7 Wybrane, możliwe aplikacje: produkcja odnawialnych źródeł energii; wzmacnianie efektywności energetycznej, strategie ograniczania niskiej emisji; cichy i niskoemisyjne środki transportu, ochrona i promocja dziedzictwa narodowego, inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną zmniejszające nierówności w zakresie stanu zdrowia, ochrona i rekultywacja gleby, inwestycje w infrastrukturę wodną, lądowe farmy wiatrowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

EWT

• • • • Europejska Współpraca Terytorialna – cel 2 polityki spójności UE Kontynuacja programów transgranicznych, transnarodowych i współpracy międzyregionalnej Utrzymanie maksymalnego poziomu dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 85% Utrzymanie możliwości udziału państw spoza UE w programach transnarodowych i międzyregionalnych EWT Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

EUWT

• • • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT): Nie przewiduje się istotnych zmian przepisów rozporządzenia powołującego i określającego zasady funkcjonowania EUWT Możliwość występowania w roli partnera w projektach lub samodzielnego ich realizowania • Jednym z możliwych celów EUWT jest prowadzenie działań wzmacniających spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Możliwe wykorzystanie ZIT w EWT:

• • • • • • Realizacja w formie ZIT inwestycji na obszarach trójstyków, np. PL-CZ-SK Realizacja w formie ZIT Funduszy Mikroprojektów Wyodrębnienie w ramach większych programów inwestycji dla określonego terytorium nie obejmującego całego obszaru programu

Możliwe wykorzystanie EUWT w EWT:

Realizacja przez ugrupowanie projektu /grupy projektów w ramach programów EWT Instytucja przygotowującą dokumenty dotyczące rozwoju strategicznego obszaru ponadgranicznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

10 celów tematycznych EFFROW

• • • • Obejmują one ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, poprawę konkurencyjności gospodarki rolnej, zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych, poprawę organizacji łańcucha żywnościowego, promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorze rolnym, spożywczym i leśnym, zwiększanie włączania społecznego ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Szczególny nacisk położony będzie na

dalsze wzmacnianie konkurencyjności sektora rolnego oraz kwestie środowiskowe .

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

EFRROW

• • • • sześć priorytetów EFRROW będzie dotyczyć : inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w sektorze rolnym, żywnościowym i leśnym oraz generalnie na obszarach wiejskich. Obejmują one transfer wiedzy i innowacje, konkurencyjność rolnictwa, zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz rozwój obszarów wiejskich sprzyjający włączeniu społecznemu; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

EFRROW – możliwe aplikacje (wybrane)

1. ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary: a) zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich b) wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją 2. poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary: XX YYY a/ ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw rolnych stojących przed poważnymi problemami strukturalnymi, a szczególnie gospodarstw rolnych o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, gospodarstw prowadzących działalność o charakterze rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej b/ ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze rolnym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

EFRROW – możliwe aplikacje (wybrane)

3. poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie ze szczególnym naciskiem na następujący obszar: a/ lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe 6. zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, ze szczególnym naciskiem na następujący obszar: XX YY a) ułatwianie różnicowania działalności, zakładania nowych małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

• • • • • • • • • • • • • •

Bibliografia

Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020, Uwarunkowania strategiczne, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, MRR, Warszawa 2013 Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020, Umowa Partnerstwa, Warszawa 2013 Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020, Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, MRR, Warszawa 2013 Stanowisko Służb Komisji w sprawie opracowania umowy o partnerstwie i programów w Polsce na lata 2014-2020 COM (2011) 500 final, COM (2011) 398 final, COM (2012) 388 final Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+, projekt, UMWW, Poznań 2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, projekt, Warszawa 2013 Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój, projekt, Warszawa 2013 Program Operacyjny Pomoc Techniczna, projekt, Warszawa 2013 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Warszawa 2013 Program Operacyjny Polska Cyfrowa, projekt, Warszawa 2013 Program Operacyjny Polska Wschodnia, projekt, Warszawa 2013 Tematyczne strony Internetowe, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Parlamentu Europejskiego (COM BUDG) Materiały własne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bibliografia

• • • • • M. J. Tomaszyk, Uwarunkowania negocjacji Ram Finansowych UE na lata 2014-2020 w świetle założeń Strategii „Europa 2020”, [w:] European Studies and Analyses Scientific Semi-Annual, 6/2010, Bydgoszcz 2010.

M. J. Tomaszyk, Implementacja Traktatu z Lizbony w zakresie rocznej procedury budżetowej UE, [w:] J. Fiszer (red.), Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony. Polska w Parlamencie Europejskim – doświadczenia i nowe wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PAN. Warszawa 2012 M. J. Tomaszyk, M. Grzelczyk, Inauguracja negocjacji wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020 w świetle kryzysu w strefie euro. Analiza z perspektywy polskiej prezydencji w Radzie UE, [w:] European Studies and Analyses Scientific Semi-Annual, 6/2011, Bydgoszcz 2012 M. J. Tomaszyk, Uwarunkowania negocjacji Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 w świetle priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej [w:] Z. Czachór, T. Szymczyński (red.), Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, Poznań 2011.

M. J. Tomaszyk, J. Fiszer (red.), Zarządzanie procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Dziękuję za uwagę

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna