Bijlage Belang uitbreiding DmfA en DmfAPPL voor de PDOS

Download Report

Transcript Bijlage Belang uitbreiding DmfA en DmfAPPL voor de PDOS

Belang uitbreiding
DmfA en DmfAPPL
voor de PDOS
1
DmfA en DmfAPPL worden op 2 manieren aangepast:
1) Toevoeging specifieke codes aan al bestaande zones
- maatregelen tot reorganisatie v/d arbeidstijd (blok tewerkstelling)
- arbeidstijdgegevens (blok prestatielijn)
2) Toevoeging van een hoofdblok met nieuwe zones
(Gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de
overheidssector )
en
twee specifieke subblokken (Baremieke wedde en weddebijslag)
2
3
De toegevoegde informatie laat de PDOS toe om:
1
Het recht op een overheidsrustpensioen te bepalen en het
berekenen van het pensioen
2
Het berekenen van de perequatie van overheidspensioenen
(naarmate de lonen van actieve ambtenaren stijgen, is er een
evenredige verhoging van de overheidspensioenen)
3
Het toepassen van de wet van 14 april 1965
(berekenen van het enig pensioen en de verdeling van de
pensioenlast)
4
Algemene berekeningsformule van een rustpensioen in de
overheidssector:
NP = RW x N / T
NP:
RW:
N:
T:
Nominaal rustpensioen
Referentiewedde
dienstjaren
Tantième (1/60, 1/50,1/48,1/55…..)
5
Bespreking van het belang van de uitbreiding Dmfa(PPL) per blok
HOOFDBLOK :
Gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de
overheidssector
A) Datum begin – overheidssector
B) Datum eind – overheidssector
C) Type van de instelling van de overheidssector
D) Personeelscategorie van de overheidssector
E) Graad- of functiebenaming
F) Taalrol
G) Aard van de dienst
H) Aard van de functie
I) Reden van het einde van de statutaire relatie
6
HOOFDBLOK : Gegevens overheidssector
A) Datum begin – overheidssector
B) Datum einde – overheidssector
DMFA verklaring werkt met periodes
precies gesitueerd in de tijd
1) Bepalen van het recht op een RP ten laste van de Schatkist:
Er moeten minimaal 5 jaar aanneembare diensten zijn.
Uitzondering op de 5 jaar is een pensioen wegens lichamelijke
ongeschiktheid
7
HOOFDBLOK : Gegevens overheidssector
2) Bepalen van de referteperiode
(invloed op de aanneembare duur diensten):
De referteperiode begint op 1-1-1983 of 5 jaar na de eerste
indiensttreding. Diensten opgenomen vóór de referte periode
tellen mee volgens de verhouding VD/NVD in de referteperiode
of tellen mee aan 100% gepresteerd als de verhouding
referteperiode hoger of gelijk aan 0,8 is of tellen mee volgens
werkelijk gepresteerde duur indien voordeliger (stelsel
tegenbewijs)  Belang gegevens maatregelen tot reorganisatie
van de arbeidstijd en arbeidstijdgegevens
8
HOOFDBLOK : Gegevens overheidssector
C) Type van de instelling – overheidssector (bijlage 42 nomenclatuur)
1) Toepassing van de wet van 14 april 1965:
- Berekenen van het enig pensioen
- Verdeling van de pensioenlast
2) Toekennen weddenindices (codering van een rustpensioen)
Codering PDOS is gebaseerd op de gegevens betreffende de werkgever, de graad en de
weddenschaal
voorbeelden types weddenindices:
VL- = Vlaamse Gemeenschap
ENS- = Enseignement – Communauté française
OND= Onderwijs- Vlaamse Gemeenschap
FED- = Federaal
MIL- = Militairen
3) Budgettaire reden : Voorbeeld : in het onderwijs zijn er verschillende budgettaire artikels
9
HOOFDBLOK : Gegevens overheidssector
D) Personeelscategorie – overheidssector (bijlage 43
nomenclatuur)
= voornaamste blok Public Service Data (PSD)
Het in aanmerking nemen van de diensten in de berekening van het
pensioen (bepalen van het tantième)
E) Graad- of functiebenaming (Verplicht veld met vrije tekst invoer)
Weergave loopbaanoverzicht (pensioenstaat)
10
HOOFDBLOK : Gegevens overheidssector
F) Taalrol
Toepassen van de taalwetgeving met betrekking tot de
overheidssector
Toewijzen van het pensioendossier aan een dossierbeheerder
(NL of FR : communicatie met de klant in de juiste taal)
G) Aard van de dienst
Aanduiding of de werknemer, titularis van een functie dat wordt
vermeld in de bijlage van de wet van 21 juli 1844, al dan niet in actieve
dienst is. ( = bepalen tantième)
11
HOOFDBLOK : Gegevens overheidssector
H) Aard van de functie
Bepalen of het om een hoofd- of bijambt of bijambt in het onderwijs met
beperkt leerplan gaat.
Naargelang het een hoofd- of een bijambt is, gelden er andere wettelijke
bepalingen.
Voorbeeld
- Gewaarborgd minimum
- Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid moet minimum aantal
dienstjaren hebben. Uitzondering: arbeidsongeval, ongeval van en naar het
werk en beroepsziekte
- Toekennen diplomabonificatie
12
HOOFDBLOK : Gegevens overheidssector
I) Reden van het einde van de statutaire relatie
Het bepalen of er recht is op een overheidsrustpensioen.
Indien code 3 (ontslag door werkgever)  extra info via de
portaalsite
- Ontslag wegens de zwaarste tuchtstraf => verlies recht op een
overheidsrustpensioen voor de diensten gepresteerd vóór de
tuchtstraf .
13
SUBBLOK 1 : Baremieke wedde
A) Datum Begin
B) Datum Eind
C) Datum ranginneming in de geldelijke anciënniteit
D) Referentie van de weddenschaal
E) Bedrag van de baremieke wedde
F) Aantal uren per week
G) Aantal uren per week - volledige baremieke wedde
14
SUBBLOK 1 : Baremieke wedde
A) Datum Begin
B) Datum Eind
- Berekening van de referentie wedde
(wedde laatste 5 jaar van de loopbaan of de voordeligste wedde)
- Toepassing van de wet van 14 april 1965
(berekenen van het enig pensioen en de verdeling van de
pensioenlast)
15
SUBBLOK 1 : Baremieke wedde
C) Datum van ranginneming in de geldelijke anciënniteit
- Bepalen van de trap van de weddenschaal
- Opvolging van de periodieke verhogingen
D) Referentie van de weddenschaal
- Juiste weddebepaling
16
SUBBLOK 1 : Baremieke wedde
E) Bedrag van de baremieke wedde (aan 100% spilindex 138,01)
- Berekening van de referentie wedde
(wedde laatste 5 jaar van de loopbaan of de voordeligste wedde)
- Toepassing van de wet van 14 april 1965
(berekenen van het enig pensioen en de verdeling van de
pensioenlast)
17
SUBBLOK 1 : Baremieke wedde
F) Aantal uren per week
- Berekening van de referentie wedde
- Berekening aanneembare diensten
(verhouding t.o.v. voltijdse prestaties)
G) Aantal uren per week – volledige baremieke wedde
zie voorgaande
18
SUBBLOK 2 : Weddebijslag
A) Datum Begin
B) Datum Eind
C) Referentie van de weddebijslag
D) Basisbedrag van de weddebijslag
E) Percentage van de weddebijslag
F) Aantal uren of prestaties
G) Bedrag
19
SUBBLOK 2 : Weddebijslag
A) Datum Begin
B) Datum Eind
- Berekening van de referentiewedde
(supplement vermeld in art8 §2 van de wet van 21 juli 1844)
- Berekening van het perequatiepercentage
20
SUBBLOK 2 : Weddebijslag
C) Referentie van de weddebijslag
Controle toekenning van supplementen
(unieke weddenbijslag iedere werkgever)
D) Basisbedrag van de weddebijslag :
Forfaitair basisbedrag voor 1 uur of 1 prestaties
E) Percentage: enkel indien variabel %
21
SUBBLOK 2 : Weddenbijslag
F) Aantal uren of prestaties
Voor een per uur of per prestatie betaald supplement komt het aantal
uren/prestaties overeen met die geleverd tijdens het in aanmerking
genomen kwartaal
G) Bedrag van de weddenbijslag
- Berekening van de referentiewedde
(supplement vermeld in art8 van de wet van 21 juli 1844)
- Berekening van het perequatiepercentage
22
Bedankt voor uw aandacht
23