De CAO PO 2013 - CNV Onderwijs

Download Report

Transcript De CAO PO 2013 - CNV Onderwijs

www.cnvo.nl
Bijeenkomst CAO PO
OOP dag Ede
19 november 2013
Jouw partner in de school
www.cnvo.nl
Even voorstellen
Stella Willebrands
Beleidsmedewerker CNV Onderwijs en landelijk
onderhandelaar CAO PO
Hebt u vragen of wilt u iets melden, mail me
gerust: [email protected]
www.cnvo.nl
Wat is een CAO?
Collectieve
Arbeids
Overeenkomst
Een afspraak tussen
werkgeversorganisatie(s)
en vakbonden over
arbeidsvoorwaarden en
rechtspositie in een
bepaalde sector of
bepaald bedrijf over
primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
www.cnvo.nl
CAO Primair Onderwijs
2013
In de CAO PO 2013 staan alleen (nog) maar de
secundaire arbeidsvoorwaarden, waarover we
overleg voeren met de PO-Raad.
Over de primaire arbeidsvoorwaarden was altijd
overleg met de minister van OCW.
Decentralisatie: per 31 december 2013, daarna met
PO-raad ook overleg over primaire
arbeidsvoorwaarden.
www.cnvo.nl
Welke
arbeidsvoorwaarden?
Primaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld:
de hoogte van het salaris (loonontwikkeling)
bovenwettelijke afspraken over ziekte en
arbeidsongeschiktheid
bovenwettelijke afspraken over werkloosheid
Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld:
reiskostenregeling (woning-werk, verhuiskosten)
verlof (vakantie, ouderschap, bapo)
benoeming (vast, tijdelijk)
www.cnvo.nl
Uitwerking in de CAO PO
formatiebeleid
taakbeleid (normjaartaak, lesgevende taken)
functies; de verschillende functies en het
niveau daarvan liggen vast in functieboek:
normfuncties
functies op basis van functiewaardering
(fuwa-po) en
met inachtneming van de afspraken over de
functiemix
benoeming
www.cnvo.nl
Uitwerking in de CAO PO
salarisbepalingen (vaststelling van salaris en
salaristabel)
vergoedingen en toelagen
scholing en professionele ontwikkeling
orde- en disciplinaire maatregelen
werkgelegenheid- en ontslagbeleid
www.cnvo.nl
De CAO PO 2013
De CAO PO 2013 geldt vanaf 1 januari 2013 en
loopt door tot het moment van
overeenstemming over de nieuwe cao-po 2014.
De CAO PO 2013 is een technisch aangepaste
cao, waarin aanpassingen op basis van wet- en
regelgeving zijn opgenomen en teksten zijn
gewijzigd waar dat tot meer duidelijkheid leidt.
www.cnvo.nl
Wensen nieuwe CAO PO
2014
de wensen zijn:
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
goed leesbare CAO
vereenvoudiging en vermindering aan tekst
eigentijdse arbeidsvoorwaarden
www.cnvo.nl
Op naar de CAO PO 2014
CNV Onderwijs samen met andere bonden én PORaad gezamenlijk leden horen
extern bureau (De 7 zebra’s) begeleidt traject
bijeenkomsten met leraren, ondersteuners,
leidinggevenden en bestuurders die hebben
gebrainstormd over kansen en vernieuwingen
voor de nieuwe cao
samengevat in 4 ‘bouwstenen’; onderwijskundig
leiderschap, werkdruk, duurzame inzetbaarheid,
verantwoordelijkheden laag in de organisatie
via site www.cnvo.nl onder ‘knop’
arbeidsvoorwaarden meer informatie hierover
www.cnvo.nl
Op naar de CAO PO 2014
Inzet CNV Onderwijs:
nullijn van tafel, minimaal inflatiecorrectie
werkdruk en regeldruk moet naar beneden
professionaliteit door richten op kerntaken en
krijgen van zeggenschap over vormgeving en
invulling onderwijs, de ‘professionele ruimte’,
als ook door onderhouden van
vakbekwaamheid
professionele schoolleider
www.cnvo.nl
Op naar de CAO PO 2014
(vervolg op inzet CNV Onderwijs)
de arbeidsmarkt po zit op slot, voorkomen dat
jong talent verloren gaat die na 2017 hard
nodig is
werkgelegenheidsbeleid
FUWA-po voor alle functies
voorkomen van oneigenlijke contractvormen
normjaartaak handhaven of terug naar
weektaak?
www.cnvo.nl
Op naar de CAO PO 2014
(vervolg op inzet CNV Onderwijs)
loopbaanbewust personeelsbeleid; elke levensfase
passende werkdruk, opbouwregeling jongeren en
afbouwregeling ouderen met een herkenbare
seniorenregeling
Seniorenregeling
alleen met een correcte overgangsregeling
keuzemogelijkheid voor werknemers
vrije tijd blijft onderdeel van de keuzes
het geld blijft beschikbaar voor
arbeidsvoorwaarden
……………………. en nog veel meer……..
www.cnvo.nl
De OOP-functie in de
CAO
Wat is mijn functie en wat moet ik doen
uw functie staat op uw akte van benoeming/
aanstelling
in de functiebeschrijving staan de taken die
uw werkgever u kan opdragen
de functiebeschrijving vindt u in het
functieboek
Bij aanvang van uw dienstverband moet u
de akte van benoeming/ aanstelling én de
functiebeschrijving ontvangen
www.cnvo.nl
De functiebeschrijving
De functiebeschrijving bevat een opsomming
van samenhangende:
taken
activiteiten
bevoegdheden
verantwoordelijkheden die kunnen worden
opgedragen. Daarop is de (maximum)
salarisschaal gebaseerd
www.cnvo.nl
Zijn er grenzen aan mijn
inzetbaarheid?
Grenzen aan de inzetbaarheid worden gevormd
door:
De functie waarin u bent benoemd
Uw betrekkingsomvang
www.cnvo.nl
Inzetbaarheid mét ….
OOP met lesgebonden en/of behandeltaken:
normjaartaak 1659 uur (deeltijd naar rato)
10% deskundigheidsbevordering
maximaal 930 uur lesgebonden en/of
behandeltaken
vakantieregeling zelfde als
onderwijsgevenden (artikel 8.2)
www.cnvo.nl
Inzetbaarheid zonder …
OOP zonder lesgebonden en/of behandeltaken:
normjaartaak 1659 uur (deeltijd naar rato)
werkgever maakt schriftelijk afspraken over
de te vervullen taken en de individuele
scholingsuren (artikel 2.1 lid 5)
vakantieregeling afwijkend in artikel 8.5 (bij
voorkeur in schoolvakanties verleend)
www.cnvo.nl
Speciale afspraken voor
OOP in de CAO-PO
Voor maximum salarisschaal 9: bindingstoelage
(artikel 6.14)
Voor maximum salarisschalen 1 tot en met 8:
eindejaarsuitkering OOP (artikel 6.33)
Arbeidstijdverkorting voor 60-jarigen en ouder
(artikel 6.35)
Toelage onregelmatige diensten (artikel 6.36)
Overwerkvergoeding (artikel 6.38)
www.cnvo.nl
CNV Onderwijs, partner
in de school
Goede adviezen en hulp: [email protected] of
(030) 751 10 03
Gratis rechtshulp (extra: beperkte rechtshulp in de
privésfeer)
Jaarlijks vernieuwde Rechtspositiegids (digitaal via site)
Aantrekkelijke kortingen op verzekeringen
Interessante trainingen en cursussen: [email protected] of
(030) 751 17 47
Voor MR-advies een MR-Partnerschap: (030) 751 17 85
Gratis brochures en folders over belangrijke onderwerpen
Invullen Inkomstenbelasting? Schakel onze gratis
belastinghulp in
Iedere twee weken Schooljournaal en Bondsbytes
Kijk verder op: www.cnvo.nl en
maak ook uw collega’s lid van CNV Onderwijs