presentatie - Gemeente Leeuwarden

Download Report

Transcript presentatie - Gemeente Leeuwarden

Flora- en faunawet &
Vogelbeleid Leeuwarden
Inhoud
• Toelichting Flora- en faunawet (2002)
Principes en Verboden
• Leeuwarden en Flora- faunawet
– Gedragscode Groen
– Vogelbeleid
• Vogelbeleid
– Hoe, wat, waarom
– Wat wordt al gedaan?
• Stedenbouwers/projectleiders/beleidsmakers etc.
– Wat kunnen we doen?
Natuurwetgeving in Nederland
•
Flora- en faunawet 2002 (soorten)
•
Natuurbeschermingswet (gebieden)
o.a. Natura 2000 gebied Grutte Wielen
•
Ecologische Hoofdstructuur (WRO)
•
Boswet
•
Toekomst: Nieuwe Natuurwet
Flora- en faunawet
•
•
•
•
Bescherming plant- en diersoorten
Nee, tenzij principe
Algemene zorgplicht: voor iedereen; ook
voor directeur en fysiotherapeute!
Zo min mogelijk verstoring
→ Doel: Gunstige instandhouding soorten
Oeverzwaluw, Tabel Vogels
Goede voorbereiding bij o.a.:
1. Renovatie daken; mussen en gierzwaluwen
2. Sloop van gebouwen; vogels en vleermuizen
3. (Her)inrichting en nieuwe wegen; o.a. weidevogels en (oever)zwaluwen,
maar ook vissoorten, planten en libellen (gr glazenmaker)
Verboden
•
Beschermde inheemse plantensoorten te plukken, verzamelen, snijden, steken,
vernielen, beschadigen en ontwortelen.
•
Beschermde inheemse diersoorten te vangen, bemachtigen en met het oog
daarop op te sporen.
•
Beschermde inheemse diersoorten te verontrusten.
•
Nesten, holen, voortplanting- of vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde
inheemse diersoorten, te beschadigen, vernielen, weg te halen of te verstoren.
•
Eieren van beschermde inheemse diersoorten te zoeken, te rapen, uit het nest
te nemen, te beschadigen of te vernielen.
Beschermde status
• Licht beschermde soorten
Tabel 1 bijv. egel en zwanenbloem
• Middel zwaar beschermde soorten
Tabel 2 bijv. kleine modderkruiper
en daslook
• Zwaar beschermde soorten
Tabel 3 bijv. rosse vleermuis, bittervoorn
•
Vogels (alle in Europa voorkomende vogels
(niet exoten als Nijlgans en halsbandparkiet)
Omgaan met flora en fauna
• Niet verstoren of verontrusten, voorkomen!
• Dieren/vogels inpassen in plannen en werkzaamheden
Niet mogelijk?
• Ontheffing aanvragen F&F-wet
• Of werken met gedragscodes als:
1. Gedragscode Groen bij bestendig beheer, tabel 1, 2 en 3
2. Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling, tabel 1 en 2
3. Gedragscode Bouwend Nederland
Maatregelen F&f-wet
Altijd eerst inventariseren!
1. Dieren/vogels inpassen in plannen
2. Mitigerende maatregelen; nadelige effecten beperken
door bijv. aanbrengen vogelvides of nestkasten bij
dakrenovaties ‘mussendaken’ en vliegroutes
vleermuizen o.a. vleermuishoppers
3. Compenseren; bijv. grutto’s Zuidlanden en Haak om
Leeuwarden
4. Ook stimuleren; bijv. rietzanger baggerproject Wielen
Leeuwarden en F&F-wet
• Wijkzaken: implementatie Gedragscode Groen sector
Wijkzaken (60 man op cursus 3 niveaus).
• ROI en PB: Veelal onderzoeksbureau Alt/Wym en
ontheffing F&F-wet
- Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling (?)
- Toepassen Gedragscode Bouwend Nederland (?)
• Gemeentelijke Vogelbeleid vanaf jan. 2010
• OPM: Gemeente is als opdrachtgever altijd
verantwoordelijk voor F&F op haar grond/eigendom
Boetes
• AID kan werk stilleggen en boetes
opleggen:
• Bijv. € 250/nest gierzwaluwen (jaarrond
beschermd)
• €10.000 a € 20.000 vernielen orchis
tabel 3
Kansen F&F-wet en natuur
• Verrijking van je eigen werkomgeving!
• Bewustwording medewerkers door
betere scholing
• Raadpleeg EBK en info beschermde
soorten op P-schijf - Ecologie
• Werken met Nationale Databank Flora
en Fauna (NDFF)
Wat willen we?
• Duurzaam beleid F&f-wet en ecologie
• Professionele invulling F&f-wet
• Meer biodiversiteit; meer plant- en
diersoorten
• Aantrekkelijker woonomgeving/stad
Stadsvogel Beleid
Aanleiding vogelbeleid Leeuwarden
•
•
•
•
Teruggang stadsvogels o.a. gierzwaluw en mus
Invulling geven Flora- en faunawet; vogels zijn beschermd!
Profiel gemeente Leeuwarden: duurzaam en groen
Motie raad door CU en PAL/GroenLinks
Teruggang vogelstand uitgelicht:
•
•
•
•
Bouwbesluit 2003: geen naden en kieren van 1 cm en groter
Grind- en steentuinen
Minder groen
Vermindering biodiversiteit
Vogelbeleid Leeuwarden:
•
•
•
Opgesteld door Arina Willems (Stagiaire Van Hall Larenstein)
Vastgesteld door B&W februari 2010
Kennisgeving raad maart 2010
Beleid gestoeld op 3 V’s:
1. Voedsel
2. Veiligheid
3. Voortplanting
Doel Vogelbeleid Leeuwarden
•
•
•
•
Meer vogelsoorten/biodiversiteit
Bedreigde soorten/rode lijst soorten stimuleren
Prettige vogelrijke woonomgeving
Meedingen Nationale Vogelprijs (Vogelbescherming Nederland)
Speerpunten:
• Huismus
• Gierzwaluw
Rode lijst soorten o.a.:
• Boerenzwaluw
• Huiszwaluw
• Huismus
• Grutto
• Watersnip
• Tureluur
• Slechtvalk
Jaarrond beschermde soorten
• Gierzwaluw
• Kerkuil, ransuil,
steenuil
• Roek
• Ooievaar
• Havik
Niet jaarrond beschermd, maar wel
inventarisatie gewenst/kwetsbare soorten
•
•
•
•
•
•
IJsvogel
Koolmees
Pimpelmees
Spreeuw
Torenvalk
Grote bonte specht
Wat doen we al:
•
•
•
•
•
•
•
Zorgen voor biodiversiteit o.a. heemtuinen
(heemtuinen 480 plantensoorten en 72 vogelsoorten)
Nestkasten heemtuinen en parken in kaart brengen en onderhouden,
totaal 215 stuks)
Gebruik maken van beplantingslijsten Vogelbescherming (bes- en
zaaddragend)
Vogelvriendelijke oevers aanleggen o.a. Aldlân en Westeinde, Wielen
(zie ook kwaliteitsdocument)
Maaibeleid aanpassen; meer diversiteit
Subsidieregeling groene daken
Beleid geveltuintjes
Wat is er nog meer gedaan:
•
•
•
•
•
•
•
•
Maken vogelfolder voor burgers
Maken vogelfolder bedrijven/projecten
Frontoffice uitdelen en bespreken vogelfolders bij bouwvergunningen
Afspraak Woonfriesland en BFVW inspectie
mus- en gierzwaluwnesten bij renovaties
Geven van voorlichting intern en extern
(zie o.a. website www.leeuwarden.nl/vogels)
Advisering derden bijv. vogelvriendelijke inrichting
(burgers, wijkpanels, scholen, bedrijven etc.)
Structuurplan Nieuw Stroomland vastleggen
vogelvriendelijke inrichting wijk
Samenwerken 40 organisaties op gebied van vogels
Vogelprojecten uitgevoerd:
• Huiszwaluwtil plaatsen o.a. Nijlân
• Gierzwaluw-en mussenkasten aanbrengen
Huizum-West
• Nestkasten uitdelen bewoners Huizum-W
(200 st)
• Aanbrengen slechtvalknestkast Averotoren
• Aanbrengen ijsvogel nestvoorzieningen
• Oeverzwaluwwanden,o.a. Hempens/ Teerns
(gereed)
• Idem gepland Van Hall/AOC en bij
Zuiderburen
• Vogelkijkhut Sierdswiel i.s.m. Fryske Gea
• Aanleg baggereiland rietzanger Sierdswiel
• Gelderse roos voor pestvogel en putters
• Aanbrengen ooievaarsnesten
Vogels bij stedenbouwkundig ontwerp:
• Doe vooraf ecologisch onderzoek plangebied, bijv. via EBK,
NDFF, eigen gecertificeerd pers of ecologisch bureau
• O.a. nieuwe uitleggebieden met weidevogels op rode lijst
• Bij herinrichting als Harmoniekwartier (mussen, spreeuwen,
gierzwaluwen, vleermuizen!
• Creëer inrichting waarbij vogels worden ingepast
• Zo niet; zorg voor mitigerende maatregelen als nestkasten,
mussenflats, vogelvides etc. (o.a. nieuwbouw UPC)
• Indien niet mogelijk is compensatie vereist op grond F&F-wet
• Neem vogeldoelstelling op in structuurplan/bestemmingsplan
(Voorbeeld Nw Stroomland en vogelwijk Joure)
Vogels en Bouwprojecten
• Raadpleeg de Checklist Vogelbescherming
• Bij nieuwbouw neststenen gierzwaluw
• Idem halfopen neststenen voor roodborst of
grauwe vliegenvanger
• Bij nieuwbouw en renovatie mussenvides
• Bestaand; dakpannen of huifjes gierzwaluw en mussen
• Zorg voor groene omgeving, muurtjes, schuttingen
• Creëer groene daken
• Betrek burgers bij vogels ‘Folder meer vogels in de tuin’
Vogels en overige projecten
• Werk met gedragscode ‘Groen’ of
‘Ruimtelijke Ontwikkeling’
• Bij bruggen/viaducten nestkasten
boerenzwaluw, huiszwaluw en
kwikstaart
• Oeverzwaluwwanden bij
wegenbouwprojecten
• Maak vogelvriendelijke oevers en
floatlands
Overige vogels
• Bij voorkeur half bestrating met onkruid
• Natuurvriendelijke paden (houtschors,
snippers, zand)
• Creëer ruige hoekjes en takkenrillen
• Zorg voor schuilplaatsen (meidoorn,
hulst)
Vogelbeleid duur?
• Nee, is vooral anders doen!
Voorbeeld groenbeheer, maaibeleid en
natuurvriendelijke oevers
• Kosten per project in marge (0 tot
enkele honderden euro’s)
• Niet tijdige maatregelen duurder, zie
vleermuisduiker Kenniscampus
Voorbeelden o.a. huifjes gierzwaluw
http://www.inspirerendleven.nl/blog/maak-ruimte-voor-vogelsook-de-nieuwbouw
Voorbeelden
(halfholen) nest voor
o.a. roodborst en
grauwe vliegenvanger
Nestmogelijkheid Gierzwaluw
http://stadsnatuur-eindhoven.nl/?Wat_doet_Stadsnatuur%3F:Gierzwaluwgroep
Mussen hofjes
Voorbeelden neststeen
http://www.vogelwerkgroepneede.nl/zwaluwen/dewitte.htm
http://www.waveka.nl/site/Download/voorb-153-178gierzwaluw_neststeen-mail.pdf
Voorbeelden vogelvide
http://www.ruimtevoorvogels.nl/overpetitie.html
Meer informatie?
•
•
•
•
www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen
www.agentschapnl.nl
www.bfvw.nl (Bond Friese Vogelwachten)
www.vivara.nl
Help mee aan een duurzaam, groen
en vogelvriendelijk Leeuwarden!
Samenvatting
• Beleid, inrichting en beheer anders
• Meer vogels = duurzamer
woonomgeving > duurder onroerend
goed
• Meer vogels geven meer kleur
• Meer vogels > tevredener inwoners
Wie doet mee met vogelproject?
•
•
•
•
Vogelvriendelijke wijken
Vogelvides
Neststenen inbouwen
Etc.
• Graag melden bij Gjalt Faber
Vragen?
http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/verticale_tuin.htm