Jo-gyakorlat 1

Download Report

Transcript Jo-gyakorlat 1

Benchmarking
alkalmazásának lehetőségei
és tapasztalatai
Benchmarking
A benchmarking, magyarra fordítva
összemérést jelent, egy olyan, a szervezetek
által folyamatosan művelt tevékenységet
értünk alatta, amely célja a szervezet
teljesítményének összemérése osztálya
legjobb szervezeteivel, annak felderítése, hogy
a legjobbak, hogyan érték el ezt a
teljesítményszintet és a keletkezett információk
és tapasztalatok felhasználása a szervezet
saját céljainak és működésének kialakításánál,
fejlesztésénél.
BEST PRACTICE
2
A teljesítmény olló bezárása
teljesítmény
az ön
vállalata
folyamat
Teljesítmény
benchmarking
legerősebb
versenytárs
teljesítményrés
a jövőben
most
BEST PRACTICE
Idő
3
Benchmark - Best Practice
Teljesítménymutató
Mit?
Hogyan?
Benchmark
Legjobb
versenytárs
Saját
vállalat
Iparági
Átlag
Legjobb
Gyakorlat
BEST PRACTICE
4
A benchmarking célja - tanulás





A vállalati teljesítménycélok kitűzése
 A teljesítmény összemérése más vállalatokéval
 Benchmark szint meghatározása
 Fejlesztési területek kijelölése
A vállalati gyakorlatok fejlesztése
 Fejlesztési alternatívák rangsorolása
 A vevői igényeket maximálisan kielégítő megoldások
megtalálása (Értékajánlat)
 A legjobb gyakorlat megismerése
Stratégiai alternatívák meghatározása
Hatékony és eredményes szervezeti megoldások
megtalálása
Termékfejlesztés
BEST PRACTICE
5
A benchmarking szintjei és típusai
Termék benchmarking
A termékek összemérése
a konkurencia
Eredtermékeivel
Teljesítmény benchmarking
A teljesítmény értékelése, a legjobb teljesítmény és
az eredményt magukénak mondható vállalatok
feltérképezése
mények
Folyamat benchmarking
A folyamatok feltérképezése és
összemérése strukturált benchmarking
tanulmányok formájában témakörönként
Folyamatok
Termékek
Rendszerek
Feltételrendszer
Vállalati kultúra
BEST PRACTICE
Funkcionális benchmarking
A szervezeti struktúra,
keretrendszer vizsgálata
Stratégiai benchmarking
A világszínvonalú vállalatok
stratégiájának vizsgálata
6
Benchmarking jellemzői








Objektivitás (tényeken alapul)
Kölcsönösség (adok – kapok)
Szisztematikus
Akcióorientált (célja a fejlesztés, döntések)
Folyamatorientált
Részvételen alapul
Proaktív, előretekintő
A folyamatos fejlesztést célozza (folyamatos)
BEST PRACTICE
7
Működési kiválóság szintjei
Best Practice
Hibátlan
Folyamatok
Hatékony
Folyamatok
Eredményes
Folyamatok
•A legjobb gyakorlat
• Mások által is
követésre méltó
• A hibák kiküszöbölése
• 6 Sigma
• Az erőforrások hatékony
felhasználása
•A veszteségek kiküszöbölése
• A folyamatcélok elérése
• Elégedett vevők, felhasználók
• Szabályozott folyamatok
• Teljesítménymérés
• Dokumentált folyamatok
• Egyértelmű felelősségek
Kézben tartott
működés
BEST PRACTICE
8
A legjobb gyakorlat jellemzői

Kipróbált, bevált gyakorlat

Az összemérés szempontjai szerint a
legjobb eredményeket hozza

Mások (vevők, szállítók, szakértők)
által is elismert, és kiválónak
minősített

A gyakorlat outputjai felkínálhatók
eladásra, értékesek mások számára
BEST PRACTICE
9
Benchmarking folyamat
Tervezés
Adatgyűjtés
Elemzés
BEST PRACTICE
Adaptálás
Implementáció
Lezárás
10
A benchmarking folyamata
Adatgyűjtés
Elemzés
Tervezés
Adaptálás
Implementáció
BEST PRACTICE
Lezárás
11
1. Tervezés

Benchmarking Fókusz meghatározása









benchmarking tárgya
kiterjedési területe
a benchmarking célja
benchmarking forma (teljesítmény, funkcionális, folyamat)
a lehetséges benchmarking információforrások meghatározása)
Benchmarking partner azonosítása
Benchmarking előkészítése (résztvevők bevonása,
benchmarking szponzor, feladatterv, ütemezés, kapcsolat
felvétel a partnerrel, benchmarking team felállítása - ha
szükséges team)
Adatgyűjtési terv kidolgozása
Körülbelüli erőforrásigény meghatározása
BEST PRACTICE
12
2. Adatgyűjtés
Az adatgyűjtés ütemezése
 Belső adatgyűjtés
 Külső adatgyűjtés (kérdőív, interjúk,
látogatás)
 Adatok validálása, szűrése
 Adatok strukturálása

BEST PRACTICE
13
3. Elemzés
Az adatok / folyamatok elemzése és
strukturált formában történő bemutatása
 A teljesítményrés meghatározása
 A jövőbeli teljesítményrés előrejelzése
 A teljesítményrés elemzése, okainak
meghatározása
 A legjobb gyakorlatok azonosítása
 Fejlesztési lehetőségek azonosítása

BEST PRACTICE
14
4. Adaptálás


A tanulságok, fejlesztési javaslatok
megfogalmazása
Az eredmények kommunikálása




Jelentéskészítés
A benchmarking megállapítások közzététele -prezentáció
Benchmarking partner felé visszacsatolás
A benchmarking eredményeinek felhasználása



A meglévő működés értékelése
Célok kitűzése, módosítása
Fejlesztési projektek, akciók azonosítása
BEST PRACTICE
15
5. Implementáció






A benchmarking felmérés által megalapozott
döntéseket és akciók megvalósítása
Akciótervek kialakítása
Támogatás és erőforrások biztosítása
Az akciótervek megvalósítása és az
eredmények nyomon követése
Ha szükséges, további benchmarking
információk gyűjtése
A benchmarkok újra kalibrálása
BEST PRACTICE
16
5. Implementáció




A benchmarking akkor tekinthető eredményesnek, ha
pozitív változtatások történnek a szervezeten belül és
ennek eredményeképpen javul a szervezeti teljesítmény
és az érintettek eredményessége
A változtatások eredményeit nyomon kell követni, a
megvalósítás során sokszor további benchmarking
információkat kell gyűjteni
Néha vissza kell térni a korábbi benchmarking fázisokhoz
Időnként újra kell kalibrálni az összemérési alapokat,
mert a benchmark szintek folyamatosan emelkednek,
ahogy más vállalatok is folyamatosan fejlesztik a
működésüket
BEST PRACTICE
17
A Benchmarking tevékenység kialakításának
lépései (Autóipari Benchmarking Klub – PANAC)
3. Benchmarking oktatások
1. A Benchmarking Klub
előkészítése (2002)


finanszírozási források
 célok meghatározása
 a működtetésben résztvevő
partnerek kiválasztása
2. A Benchmarking klub
működési kereteinek
kialakítása








közös nyelv
benchmarking ismeretek
benchmarking készségek
elsajátítása
4. Benchmarking klub működtetése

előkészítő workshop
mutatószám lista és definíciók
találkozók
adatgyűjtés
szerződés
adatfeldolgozás
Benchmarking fórum
 Benchmarking Klub találkozók
 Benchmarking jelentések
elkészítése
 Benchmarking látogatások
5. A Benchmarking Klub
működésének folyamatos
fejlesztése és további
vállalatokra és területekre
történő kiterjesztése
BEST PRACTICE
18
Benchmarking Klub tagvállalatok (2008)
Alcoa Alcoa Európai
Keréktermék Kft.

Interplus Kft.

GM - Opel Magyarország Kft.

ARRK Hungary Kft.

Ratipur Kft.

Ajkai Elektronikai Kft.

Rába Futómű Kft.

Benteler Autótechnika Kft.

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft.

BOS Automotive Products

Mór

CABTEC Szekszárd Kft.

Győr

Digital Disc Drives Kft.

Sárvár

EMIKA Rt.

VISIOCORP Bt.

Euroszol Kft.

Tatabányai Rugógyártó Kft.

FESTO AM Kft.


FASTRON Hungária Kft.
Veritas Dunakiliti Csatlakozástechnikai
Kft.

Hirschmann Electronics Kft.

Videoton Holding Rt. Elektro-Plast Vállalat

Hödlmayr Logistics Kft.

Visteon Magyarország Kft.

W.E.T. Automotive Systems Kft.

BEST PRACTICE
19
Benchmarking Klub indikátorai
Emberi erőforrás (HR)
Vevő (minőség)
A01 Külső ppm
D01 Fluktuáció
A02 Szállítási pontosság
D02 Oktatásra fordított órák száma /
Létszám
A03 Egy vevőre eső reklamációk száma
D03 Hiányzási ráta
A04 Reklamációs költségek / árbevétel
D04 Direkt / Indirekt arány
Folyamatok (fejlesztés, termelés, minőség) D05 Oktatási költségek / Árbevétel
B01 Belső ppm
Beszállítók (beszerzés)
B02 Készletforgási sebesség
E01 Beszállítói ppm
B03 Belső selejt
E02 Beszállítói pontosság
B04 Selejtköltség / árbevétel
E03 Hazai beszállított érték aránya
Üzleti eredményesség
E04 Legjobb minősítésű beszállítók
C01 Árbevétel / Fő
aránya
C02 Új termékből származó árbevétel /
Árbevétel
C03 Bérköltség / Árbevétel
Vonatkoztatási időszak:
C 04 Anyagköltség / Árbevétel
2008. Év
C05 Anyagmentes árbevétel / Árbevétel
C06 Hozzáadott érték aránya
Összesen 24 indikátor
C07 Direkt bérköltség / Direkt fő
BEST PRACTICE
20
Demo grafikon - D01 –Fluktuáció
Időszak: 2003. I. félév
Fluktuáció (%)
A legjobb érték:
0,85 %
A legjobb értéket megadó vállalat neve:
12
Adatokat biztosító vállalatok száma:
XXX Kft..
30,00
27
25,00
19,98
20,00
17,39
15,56
15,00
8,85
10,00
9,36
10,02
10,34
11
11,86
7
4
5,00
0,85
1,4
1,42
4,7
4,9
2
0,00
BEST PRACTICE
21
Benchmarking találkozók

Benchmarking Fórum
 Évente
két alkalom, az adatgyűjtési ciklusok lezáró
rendezvénye
 A félév eredményeinek kiértékelése, elismerések
átadása

Benchmarking Klub Találkozók
 Vállalat
látogatásokkal egybekötött megbeszélések
 Adott témára koncentrál, vállalati jó gyakorlatok
bemutatása
 Folyamat-benchmarkingra ad lehetőséget
 Igény szerint – félévente 2-3 látogatás
BEST PRACTICE
22
Az általunk követett benchmarking megközelítés






Az eredményes benchmarking feltétele a felek kölcsönös
érdekeinek és az együttműködés megfelelő formájának
megtalálása
A benchmarking kitekintést biztosít, ami nélkül sokszor nehéz
megítélni a saját teljesítményt és helyes irányt
A benchmarking nem egy mechanikus adatcsere, vállalati
tanulás és a működés fejlesztésének egy formája
A benchmarking eredményes működtetéséhez hozzátartozik
egy gondolkodásmód kialakítása a résztvevő vállalatokon belül
A benchmarking nem öncélú tevékenység, a működés
fejlesztése és a vezetés munkájának támogatása érdekében
történik
A benchmarking kiterjesztése során lépésről lépésre haladunk
BEST PRACTICE
23
Eredmények és tapasztalatok








Még iparágon belül is igen eltérő megközelítéseket, működési
rendszereket találunk, ezért szükséges a benchmarking során alkalmazott
mérési rendszerek egységesítése és pontosítása
A mutatószámok önmagukban történő vizsgálata nem elégséges
mélyreható következtetések levonásához
Egyszerre több mutatószám összefüggésében kell vizsgálni a teljesítményt
Az elemzést segíti a vállalati minta bizonyos szempontok szerinti
szegmentálása
Az összemérés önmagában nem cél, a cél a működés fejlesztése és a
tapasztalatok beépítése a működésbe
A fejlesztési intézkedések meghatározása során meg kell vizsgálni az
egyes teljesítmények mögötti legjobb gyakorlatokat
Hosszú távon regionális szinten célszerű az ilyen benchmarking
tevékenységet kialakítani
El kell kezdeni és csinálni kell! Lépésről-lépésre kell haladni!
BEST PRACTICE
24
Best Practice Benchmarking







A Best Practice Benchmarking
területének, céljának meghatározása
Felmérés, adatgyűjtés
A Best Practice azonosítása és
validálása
A Benchmark szervezet (Best Practice
forrásának) azonosítása
Helyszíni látogatás
Best Practice jelentés készítése
Best Practice Fórum
BEST PRACTICE
25
Benchmarking hálózatok
Legjobb gyakorlatok forrásainak
felkutatása
 Az információ megosztása
 Legjobb gyakorlatok elterjesztése

szervezet
Benchmarking
klub
BEST PRACTICE
26
Best Practice Benchmarking működése
Résztvevők
igényei
Benchmarking
téma, célterület
kijelölése
Best Practice
Felmérés,
kérdőív
Teljesítménymutatók
Dokumentálás,
jelentéskészítés
Összesítés,
Elemezés
Gyakorlatok
Best Practice
Fórum
BEST PRACTICE
Helyszíni
látogatás
A Best Practice
azonosítása
Résztvevők
kérdései
A Best Practice
Fórum
előkészítése
27
Best Practice - témák
Téma
Lean
Minőség
Irányítás
HR
Supply Chain
TPS, JIT
6 Sigma, TQM
Balanced
Scorecard
Ösztönzés,
bónuszrendszer
Outsourcing
5S
Minőségköltség
Controlling
Teljesítményértékelés
Beszerzés
TPM
Folyamatmenedzsment
Projektmenedzsment
Javaslati rendszer
Beszállító
értékelés, fejlesztés
Kaizen,
folyamatos fejlesztés
EFQM önértékelés,
Üzleti kiválóság
Ügyviteli rendszer
Karraiertervezés
BEST PRACTICE
28
Hány éve alkalmazzák?
4 – Minden területen (100%)
3 – Területek 50% - án
2 – Területek 25% -án
1 – Egy – két területen
Kiterjedés
4 – Kiváló, példaértékű
3 – Működik, bevezetett,
eredményes
2 – Jelei vannak, néhol
eredményes
Lean módszerek
1 – Koncepció szinten,
elkezdtük
Gyakorlatok
0 – Nem ismert, nem
alkalmazzuk
Alkalmazás
Stratégiai megközelítés
Lean
Benchmarking felmérés
Lean bevezetési program
Value Stream Mapping
Lean Audit
Beszállító fejlesztés
Húzó elv (Pull)
Termelésütemezés vevői ütem
alapján, JIT
Kanban rendszer
One piece flow (1 darabos
gyártás)
FIFO készletkezelés
Szupermarket
Folyamatos anyagáram (Flow)
Heijunka
Sor kiegyensúlyozás
Gyártás szinkronizálás
SMED
0 hiba koncepció (JIDOKA)
Folyamatba épített ellenőrzés
POKA-YOKE
SPC
FMEA
Andon
DOE
(Kísérlettervezés)
BEST
PRACTICE
29
Hány éve alkalmazzák?
4 – Minden területen (100%)
3 – Területek 50% - án
2 – Területek 25% -án
1 – Egy – két területen
Kiterjedés
4 – Kiváló, példaértékű
3 – Működik, bevezetett,
eredményes
2 – Jelei vannak, néhol
eredményes
Lean módszerek
1 – Koncepció szinten,
elkezdtük
Gyakorlatok
0 – Nem ismert, nem
alkalmazzuk
Alkalmazás
Folyamatos tökéletesítés (KAIZEN)
Lean
Benchmarking felmérés
Szisztematikus problémamegoldás, (8D, 7 lépéses..)
Javaslati rendszer
„5 Miért?” módszer
PDCA ciklus
Szisztematikus
veszteségcsökkentés
Adatgyűjtő,
problémaazonosító lapok
Kaizen workshop-ok (1 hetes
Kaizen akciók)
Stabil működés
5S
TPM
Szabványosított műveletek
(SOP)
Szabályozott, dokumentált
folyamatok
Vizuális menedzsment
Rugalmas munkaerő
Team-munka, minőségkörök
Cella rendszerű gyártás
Képzési mátrix, többfunkciós
munkatársak
Felhatalmazás (pl.: a dolgozó
leállíthatja a sort, hibánál..)
BEST PRACTICE
Munkatársak
képzése
30
Feltételek, környezet
Feltételek
0 - Nincs
1 - Néhány,
Kicsi, eseti
2- Közepes,
stabil,
folyamatos
3 - Erős,
Teljes,
Magas
szintű
Lényegesnek
tartom
Vezetői részvétel
Külső kényszer (vevő,
központ)
Emberi erőforrások
rendelkezésre állása
Lean
Benchmarking felmérés
Pénzügyi erőforrások
rendelkezésre állása
Lean koordinátor
Lean bajnok, felső szintű
támogató
Lean oktatási program
Lean bevezetési program
(projekt terv..)
Támogató szervezeti kultúra
Lean szakértő
Lean Audit
Felelős vezetők
Belső újság
A vezetők dolgozók,
felhatalmazása
Külső tanácsadó, támogató
Szabályozott folyamatok,
stabil működés
Biztos piaci háttér,
megrendelések
Szoftveres támogatás
Partnerek (vevők, szállítók)
támogatása, együttműködése
BEST PRACTICE
31
Lean Menedzsment építőelemek
alkalmazásának átlagos megítélése
Stratégiai megközelítés
2,5
2,413
Rugalmas munkaerő
2
1,391
1,5
1
Húzó elv (Pull)
1,775
0,5
2,363
0
1,391 Folyamatos anyagáram
(Flow)
Stabil működés
1,906
0 hiba koncepció (JIDOKA)
Folyamatos fejlesztés
(KAIZEN) 2,357
BEST PRACTICE
32
További információk

Best Practice Bt.
H-1125 Budapest, Tusnádi utca 47.
Tel: 06-1-201 12 35
www.bestpractice.hu

Kvalikon Vezetési tanácsadó és
Rendszerfejlesztő Kft.
H-1125 Budapest, Istenhegyi út 63/B
Tel: 06-1-489-0003, 06-1-489-0004
www.kvalikon.hu
BEST PRACTICE
33