vernieuwde landschap voor belendende sectoren

download report

Transcript vernieuwde landschap voor belendende sectoren

Met vereende kracht
naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen
Een woordje geschiedenis
1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg
1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ
1999-2004: experimentele pilootregio’s
2004: decreet IJH – decreet rechtspositie van de
minderjarige in de IJH
2004-2013: uitvoering decreet IJH 2004
2013: nieuw decreet IJH - OVl voorstartregio
2014: implementatie Vlaanderen decreet IJH
De organisatie van de hulpverlening
Sectoren Jeugdhulp gevat onder IJH:
Agentschap Jongerenwelzijn (AJ)
Algemeen Welzijnswerk (AWW)
Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
Centra Leerlingenbegeleiding (CLB)
Kind en Gezin (K&G)
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH)
Jeugdhulp niet gevat onder het decreet IJH
K-diensten – IBE
Revalidatiecentra
Sociale Huizen
…
De organisatie van de hulpverlening
Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
BREDE INSTAP
Preventieve Diensten, Kind en Gezin
CLB
JAC, AWW
Onthaal CAW, AWW
GESPECIALISEERDE RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP
Centra Geestelijke Gezondheidszorg
Kortdurende residentiële begeleiding in een CKG
thuisbegeleiding VAPH, ambulante begeleiding VAPH, mobiele begeleiding VAPH, DOP
VK
Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
Residentieel aanbod BJB
Residentieel aanbod VAPH
Langdurig residentieel aanbod CKG
Gemeenschapsinstellingen
Gemandateerde voorzieningen
Jeugdhulp niet gevat onder het decreet IJH
Een nieuw decreet Jeugdhulp
Accenten:
Vermaatschappelijking van de jeugdhulp
Hulpcontinuïteit waarborgen
Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp
Maximale participatie van de minderjarige en zijn
context
Tijdige toegang tot de jeugdhulp
Rechtstreeks en niet – rechtstreeks
Gepast omgaan met verontrusting
Zie ook brochure decreet op de website
HULPVRAGER
MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT
Rechtstreeks
toegankelijke
jeugdhulp
Toegangspoort
BREDE INSTAP
Jeugd
hulpregie
Indicatiestelling
Probleem
gebonden
hulp
Gemand.
voorz.
OCJ
MDT
VK
Jeugdhulp
buiten toep.
gebied IJH
MDT
Crisisjeugdhulp
MDT
IRPC
P
A
R
K
E
T
Politie
Bemiddeling
Niet
rechtstreeks
toegankelijke
jeugdhulp
Gerecht.
jeugdhulp
SDJ
Jeugd
rechter
Gemeenschapsinstelling
CAP
Cliëntoverleg
CINDY
BREDE INSTAP
Rechtstreeks
toegankelijke
jeugdhulp
Toegangspoort
MDT
IRPC
JAC
Jeugd
hulpregie
Indicatiestelling
Probleem
gebonden
hulp
MDT
consult
aanmelding
Gemand.
voorz.
OCJ
VK
Jeugdhulp
buiten toep.
gebied IJH
Niet
rechtstreeks
toegankelijke
jeugdhulp
spoor 2
spoor 1
CGG
TCK
MDT
Crisisjeugdhulp
P
A
R
K
E
T
Politie
Bemiddeling
Gerecht.
jeugdhulp
SDJ
Jeugd
rechter
Gemeenschapsinstelling
CAP
Cliëntoverleg
Wat bij een algemene vraag naar
hulpverlening?
Krachten binnen het gezin?
Doorverwijzen naar de hulpverlening
Centra voor leerlingenbegeleiding
Preventieve diensten Kind & Gezin
Centra Algemeen Welzijnswerk
Aanmelden telefonisch of per mail
Wat bij een vraag naar meer ingrijpende
hulpverlening?
Het A-document
Een hulpverlener
Een erkend MDT
De intersectorale toegangspoort
Team indicatiestelling
Jeugdhulpregie
Voorziening niet-rechtstreeks toegankelijke
jeugdhulp
Aanmelden online
Wat bij crisis?
Een acuut beleefde noodsituatie waar onmiddellijk hulp
geboden moet worden.
Crisismeldpunt
Crisisconsult
Crisisinterventie
Crisisbegeleiding
Crisisopvang
Enkele afspraken
Aanmelden telefonisch meldpunt
Wat bij een situatie van verontrusting?
Er klopt iets niet
Een traject met de cliënt
Consult bij een gemandateerde voorziening
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Aanmelden bij een gemandateerde voorziening online
De opdracht van de gemandateerde voorziening
Onderzoek maatschappelijke noodzaak
Observerend case management
Interveniërend case management
Doorverwijzing naar de gerechtelijke jeugdhulp
Ter ondersteuning van een
hulpverleningstraject
Cliëntoverleg
Afstemming tussen hulpverleners met de cliënt
Aanmelden online via website RWO van de regio
Bemiddeling
Bij conflict de communicatie tussen de verschillende
betrokkenen terug activeren of bevorderen
Aanmelden telefonisch team IJH 09 324 35 80
Praktisch, de toekomst
Oost-Vlaanderen als voorstartregio
16 september 2013
Website:
oostvlaanderen.jeugdhulp.be
[email protected]
Vlaams loket jeugdhulp
www.jongerenwelzijn.be/ professionelen
Afkortingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A-document: aanmelddocument bij de intersectorale
toegangspoort
AWW: algemeen welzijnswerk
CAP: centraal informatie- en aanmeldpunt
CGG: centrum geestelijke gezondheidszorg
CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding
CO: cliëntoverleg
COS: centrum voor ontwikkelingsstoornissen
EMK: experimenteel modulair kader
FID: frequentie intensiteit duur
GV: gemandateerde voorziening
IJH: integrale jeugdhulp
IPH: intersectorale prioritaire hulpvragen
IRPC: intersectorale regionale prioriteitencommissie
IS: indicatiestelling
ISV: indicatiestellingsverslag
ITP: intersectorale toegangspoort
JHB: jeugdhulpbeslissing
JHR: jeugdhulpregie
IMB: individuele materiële bijstand
JRB: jeugdrechtbank
MN: maatschappelijke noodzaak
MDD: multidisciplinaire dossier
MDT: multidisciplinair team
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MFC: multifunctioneel centrum
NRTJ: niet rechtstreeks toegankelijke
jeugdhulp
OBC: observatie en behandelingscentrum
OCJ: ondersteuningscentrum jeugdzorg
OOOC: onthaal, oriëntatie en
observatiecentrum
PAB: persoonlijk assistentie budget
PVF: persoonsvolgende financiering
RTJ: rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
SDJ: sociale dienst gerechtelijke jeugdbijstand
TM: typemodule
VAPH: Vlaams agentschap voor personen
met een handicap
VIST: versnelde indicatiestelling en toewijzing
VK: vertrouwenscentrum kindermishandeling