Podsumowanie kontroli i audytów ETO, KE, IZ, IA

Download Report

Transcript Podsumowanie kontroli i audytów ETO, KE, IZ, IA

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
1
PODSUMOWANIE KONTROLI I AUDYTÓW
ETO, KE, IZ, IA
Jarnołtówek, 18-19 kwietnia 2013 r.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
2
AUDYTY KOMISJI EUROPEJSKIEJ
-
Audyt KE 2009/PL/REGIO/J4/804/3 dot. systemu zarządzania i kontroli PO IiŚ,
przeprowadzony w dniach 22-26 marca 2010
-
Audyt KE 2009/PL/REGIO/J4/804/6 dot. systemu zarządzania i kontroli PO IiŚ prowadzony
na projektach PO IiŚ, przeprowadzony w dniach 15 - 19 listopada 2010 r.
-
Audyt KE 2011/PL/REGIO/J4/1038/1 dot. weryfikacji kontroli zamówień publicznych
prowadzonych przez IW oraz sposobu postępowania z nieprawidłowościami,
przeprowadzony w dniach 21 -25 listopada 2011 r.
Ustalenia audytów KE dot. zamówień publicznych
Większość nieprawidłowości wykrywanych podczas audytów KE i ETO dot. zamówień
publicznych
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
3
AUDYTY KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Audyt KE 2011/PL/REGIO/J4/1045/1 dot. przeglądu czynności instytucji
odpowiedzialnej za zamknięcie pomocy oraz zamkniętych projektów FS na
podstawie artykułu 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 1386/2002 w wybranych
projektach, przeprowadzony w dniach 30 stycznia – 3 lutego 2012 r.
Główne ustalenia KE zamieszczone we wstępnym raporcie, niosące ze sobą
ryzyko nałożenia przez KE korekt finansowych lub uznania wydatków za
niekwalifikowalne:
1. Brak odliczania kar umownych od wydatków deklarowanych KE,
2. Nieprawidłowości w procedurach zamówień publicznych,
3. Nieosiągnięcie celów projektów,
4. Płatności za niewykonane prace.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
4
KONTROLE IZ PO IiŚ
 Kontrole systemowe - sprawdzenie prawidłowości, skuteczności i zgodności z prawem procedur oraz
systemu zarządzania i kontroli PO IiŚ w danej instytucji
Obszary kontroli systemowych:
- kontrola wniosków beneficjentów o płatność i proces poświadczania wydatków,
- kontrole i nadzór nad instytucjami niższego szczebla systemu zarządzania i kontroli,
- sprawozdawczość,
- nieprawidłowości,
- działania informacyjno-promocyjne.
 Kontrole realizacji projektów RPD PT (weryfikacja wydatków)
 Kontrole projektów (weryfikacja wydatków) – projekty kolejowe, Łódź 013
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
5
AUDYTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI
ORAZ AUDYTY OPERACJI
Audyt systemu zarządzania i kontroli
- prowadzony na podstawie art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. przez Instytucję Audytową (Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonujący swoje zadania za
pośrednictwem Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie
Finansów oraz 16 urzędów kontroli skarbowej),
- ocena systemu zarządzania i kontroli prowadzona zgodnie z wytycznymi KE COCOF 08/0019/01-EN
Guidance document on a common methodology for the assessment of management and control systems
in the Member States (2007-2013 programming period).
Audyt operacji
- prowadzony na podstawie art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. przez Instytucję Audytową
- w wyniku audytu operacji (wydatki zadeklarowane do KE w 2011) ustalono, że najbardziej
prawdopodobny błąd stanowi 0,38% wartości populacji
Annual activity Report 2011 (Directorate General Regional Policy) - szacowana kwota
ryzyka (estimate amount risk):
- Polska 1,5%
- Czechy 11,4%
- Włochy 8,6%
Dopuszczalne ≤ 2 %
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
6
AUDYTY OPERACJI
Audyt operacji
- IW każdorazowo powinna włączać beneficjenta w procedurę kontradyktoryjną, umożliwiając
mu złożenie wyjaśnień przed wysłaniem rocznego sprawozdania przez IA do KE (zarówno na
etapie zgłaszania zastrzeżeń do UKS przez IW, jak i po otrzymaniu wstępnego sprawozdania
od Instytucji Audytowej)
- IZ zaleca w przypadku podjęcia przez UKS ustalenia dot. potencjalnych wydatków niekwalifikowanych
w ramach projektu, do którego IW wnosi zastrzeżenia niedeklarowanie przez beneficjenta wydatków
zakwestionowanych przez UKS w kolejnych, przedstawionych do rozliczenia już po kontroli UKS,
wnioskach o płatność
- Po otrzymaniu informacji, że IA podtrzymała stanowisko w rocznym sprawozdaniu z audytu operacji
przekazanym do KE o nałożeniu korekty na weryfikowane wydatki, o ile w szczególnych przypadkach IZ
PO IiŚ nie zastrzeże inaczej, należy
• wydatki tymczasowo wyłączone uznać ostatecznie za nieprawidłowość,
• wydatki zakwestionowane podczas kontroli UKS, które zostały wcześniej zatwierdzone we wnioskach o
płatność, powinny zostać ostatecznie wyłączone z Poświadczenia i deklaracji wydatków poprzez Rejestr
Obciążeń na Projekcie oraz IW powinna rozpocząć procedurę odzyskiwania środków od beneficjenta.
W przypadku, gdy Instytucja Wdrażająca nie wnosi zastrzeżeń do ustaleń UKS dot. zidentyfikowania
wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu, należy podejmować niezwłoczne działania mające na
celu skorygowanie wydatków, postępując zgodnie Zaleceniami w zakresie sposobu korygowania
wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
7
AUDYTY ETO – DAS (POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI ZA
DANY ROK BUDŻETOWY)
Przeprowadzone audyty ETO DAS w ramach PO IiŚ
1. DAS 2011 w terminie 04 – 14.07.2011 oraz 05 - 14.09.2011
projekty z sektora transportu oraz sektora energetyki
2. DAS 2011 w terminie 07 – 18.11.2011
projekty z sektora transportu oraz sektora środowiska (POIS.01.01.00-00-142/09)
3. DAS 2011 w terminie 27.02 – 02.03.2012
projekty z sektora transportu
4. DAS 2012 w terminie 26-30.11.2012 i 10-13.12.2012
projekty z sektora transportu
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
8
AUDYTY ETO – WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH PO IIŚ
Przeprowadzone audyty ETO wykonania zadań w ramach PO IiŚ
5. audyt dot. współfinansowanych z funduszy strukturalnych projektów mających
na celu regenerację terenów poprzemysłowych i powojskowych w dniach 13-16
czerwca 2011
6. audyt dot. realizacji projektów w dziedzinie transportu miejskiego
współfinansowanych ze środków UE w dniach 21-25.05.2012
7. audyt dot. realizacji projektów w zakresie różnorodności biologicznej w dniach
21 -27 stycznia 2013
8. audyt dot. efektywności wykorzystania funduszy UE na energię odnawialną w
dniach 18-27.03.2013 oraz 08 – 19.04.2013
Zaplanowane:
9. audyt w zakresie efektywności projektów dużych współfinansowanych z
funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności
10. audyt dot. infrastruktury lotnisk
11. audyt dot. transportu wodnego śródlądowego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
9
NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z KONTROLI IZ
USTALENIA Z KONTORLI RPD PT:
• braki w opisach stanowisk pracy
• uchybienia w zakresie procedur zawierania umów: naruszenia
przepisów pzp (np. podział zamówień, nadmierne / nieadekwatne
wymogi doświadczenia)
• uchybienia w zakresie obowiązku dokonywania rozeznania rynku
• umowy cywilno prawne zawierane z osobami fizycznymi konieczność stosowania wymogów odnośnie efektywności ww.
wydatków (rozeznanie rynku), gdyż zawieranie umów
cywilnoprawnych z osobami fizycznymi, takich jak umowy zlecenia,
czy umowy o dzieło nie jest co do zasady objęte wyłączeniem w
zakresie dokumentowania efektywności
• brak zachowania zasady trwałości (sprzęt komputerowy)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
10
NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z AUDYTÓW IA
Najczęstsze typy naruszeń:
- dokonywanie zmian w składzie personelu wykonawcy – przedmiot zamówienia
realizowały osoby z niższym doświadczeniem niż wymagane w SIWZ i ogłoszeniu
z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia
- przedłużenie terminu składania ofert bez publikacji sprostowania w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej
- wymóg dysponowania przez wykonawcę osobami będącymi członkami Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa
- wybór wykonawców w formie aukcji ofertowej (tj. zapytania ofertowego poprzez
przesłanie zapytań ofertowych do minimum trzech oferentów) bez ogłoszenia o
zamierzeniu udzielenia zamówienia
- opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretnych wykonawców bez
dopuszczenia rozwiązań równoważnych
- zaliczanie do wydatków kwalifikowanych wydatków niezgodnie z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
11
NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z AUDYTÓW KE
Najczęstsze typy naruszeń:
- dyskryminujące kryteria wyboru ofert/warunków udziału w postępowaniu (np.:
wymóg doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE)
- opis przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych lub polskich norm
bez rozwiązań równoważnych
- brak zastosowania procedury konkurencyjnej (dzielenie zamówień, zamówienia
z wolnej ręki)
- zbyt niskie stawki korekt finansowych nakładanych przez instytucje w systemie –
nieuzasadnione miarkowanie korekt
Na chwilę obecną zamknięty jest wyłącznie audyt z marca 2010
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
12
NAJWAŻNIEJSZE
USTALENIA
Z AUDYTÓW
KE
NAJWAŻNIEJSZE
USTALENIA Z AUDYTÓW
KE
Zmniejszanie korekt finansowych
Uwagi KE do taryfikatora MRR:

Korekty nie mogą być niższe niż stawki w taryfikatorze KE

Brak akceptacji obniżenia korekt:

gdy taryfikator przewiduje stawkę 100%;

gdy wybrano ofertę niespełniającą kryterium

gdy zmieniono warunki wyboru wykonawcy bez zmiany ogłoszenia/SIWZ

gdy zamawiający użył innych kryteriów/warunków niż w ogłoszeniu/SIWZ

W przypadku wykrycia błędu zastosowania dyskryminujących opisów lub kryteriów
powinna być stosowana wskaźnikowa metoda naliczania korekty. Metoda
dyferencyjna powinna być stosowana tylko w wyjątkowych przypadkach, tam gdzie
da się oszacować dokładnie wpływ naruszenia na konkurencję.

Brak protestów, wykluczeń wykonawców, odrzucenia ofert + duża liczba ofert
- nie są argumentami za obniżeniem korekty.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
13
NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z AUDYTÓW ETO
Najważniejsze ustalenia ETO:
1. Zarzut zastosowania procedury przyspieszonej bez uzasadnionej pilnej potrzeby
udzielenia zamówienia (co ciekawe, ostateczna decyzja administracyjna
potwierdziła prawidłowość działań beneficjenta, planowane skarga do TSUE)
2. Zarzut zastosowania nadmiernego warunku udziału w przetargu (wymóg
doświadczenia).
3. Zarzut dokonywania zmian ekspertów w trakcie trwania procedury wyboru
wykonawcy, jak również w trakcie realizacji kontraktu, wśród których znajdowały
się osoby niespełniające stawianych pierwotnie przez zamawiającego wymagań.
4. Zarzut podwójnego finansowania: część kosztów kwalifikowalnych projektu PO
IiŚ zrefundowano w ramach innego projektu współfinansowanego z FS 2004-2006
– kolizja infrastruktury drogowej i kolejowej = rozbiórka elementu infrastruktury
sfinansowanego z FS
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
14
Wytyczne w zakresie sposobu
korygowania wydatków nieprawidłowo
poniesionych w ramach PO IiŚ
a
Zalecenia IZ PO IiŚ nr 17
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
15
Wytyczne a Zalecenia IZ PO IiŚ nr 17
• Wraz z wejściem w życie Wytycznych przestają
obowiązywać Zalecenia IZ PO IiŚ nr 17
• Zmiany taryfikatora (Załącznik nr 1) będą dokonywane
bez zmiany treści Wytycznych
– Najnowszy Taryfikator obowiązuje od listopada 2012 r.
• Możliwość wnioskowania o zwrot odsetek zwróconych
wraz z kwotami głównymi za nieprawidłowości
wynikające z braku transpozycji prawa unijnego do
prawa polskiego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
16
Wytyczne a Zalecenia IZ PO IiŚ nr 17
•
•
•
Usuniecie zapisów dotyczących faktur korygujących
(stanowisko MF zostanie przekazane odrębnym pismem –
ocena case by case)
Umożliwienie beneficjentom wyrażenia zgody na
pomniejszanie kolejnych płatności
Zniesienie obowiązku przekazywania przez beneficjenta
„oświadczenia wskazującego, że w ramach kolejnego wniosku
o płatność beneficjent przedstawi do rozliczenia wydatki na
kwotę nie mniejszą niż kwota nieprawidłowości wraz z
należnymi odsetkami”
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
17
Wytyczne a Zalecenia IZ PO IiŚ nr 17
•
Zniesienie konieczności rozliczania nieprawidłowości poprzez
pomniejszeń każdej faktury osobno – umożliwienie rozliczania
per faktura lub per suma faktur w ramach Wniosków o płatność
– wg uznania Instytucji z zastrzeżeniem:
„ W przypadku, gdy kwota wyłączenia wydatków
kwalifikowalnych jest rozliczona w kilku wnioskach o płatność,
suma poszczególnych pomniejszeń (tj. pomniejszeń z każdego
wniosku o płatność), musi być zgodna z całkowitą (ostateczną)
wartością wydatków niekwalifikowalnych”
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
18
Rejestr Korekt i Naruszeń
• Nowe kolumny, np:
– podział na: nr kontroli i nr sprawy w ROP
– Formalne wprowadzenie kolumn z nr Deklaracji IW
oraz nr Deklaracji IP
• Obowiązek przekazywania RKiN kwartalnie w
pełnym wymiarze danych (tak jak przy
Poświadczeniach…)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
19
Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013
dotyczące zapobiegania, identyfikowania
i reagowania w przypadku
symptomów oszustw
w szczególności w zakresie
zmów cenowych przy
wdrażaniu projektów PO IiŚ
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
20
Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013
dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania
w przypadku symptomów oszustw
w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu
projektów PO IiŚ
 przyjęte 6 lutego 2013 r., obowiązują od 13 lutego 2013 r.,
 skierowane do IP i IW PO IiŚ,
 określają wskazówki odnośnie działań w zakresie zapobiegania,
identyfikowania i reagowania w przypadku powzięcia podejrzeń
popełnienia oszustw (zidentyfikowania symptomu oszustwa) przy
wdrażaniu projektów PO IiŚ,
 wskazują na wynikające z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego zadania, których realizacja spoczywa na
wszystkich instytucjach administracji publicznej.
 ważne, w okresie 2014-20 będzie istniał obowiązek stworzenia
anti-fraud strategy
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
21
Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013
dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w
przypadku symptomów oszustw
w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu
projektów PO IiŚ
zapobieganie oszustwom przy wdrażaniu projektów PO IiŚ poprzez:
 popularyzację wiedzy zawartej w dokumentach KE, instytucji systemu POIiŚ oraz instytucji
odpowiedzialnych za zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości o charakterze korupcyjnym
i łamaniu przepisów w zakresie zamówień publicznych (CBA, UOKiK, UZP)
– dokumenty dostępne na stronie pois.gov.pl),
 wprowadzenie w życie zasad określonych w ww. dokumentach,
 organizacje spotkań, szkoleń i konferencji.
Uwaga! Wprowadzając w życie zapisy Zaleceń instytucje systemu powinny:
 ujmować w Rocznych Planów Działań PT POIŚ organizacje konferencji
i szkoleń w tym zakresie,
 rozpowszechniać wiedzę wśród beneficjentów,
 uzupełnić Instrukcje Wykonawcze IP/IW o odpowiednie procedury w zakresie
zapobiegania i informowania o symptomach oszustw.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
22
Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013
dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w
przypadku symptomów oszustw
w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu
projektów PO IiŚ
 identyfikowanie oszustw przy wdrażaniu projektów PO IiŚ:
 Beneficjenci powinni stosować zasadę ograniczonego zaufania i zawodowego sceptycyzmu
na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 IP/IW powinny zwracać uwagę na symptomy oszustw podczas prowadzenia wszelkich
działań weryfikacyjnych i kontrolnych (w szczególności w trakcie prowadzenia kontroli PZU,
kontroli w trakcie realizacji projektu).
Uwaga! Wprowadzając w życie zapisy Zaleceń instytucje systemu powinny:
uzupełnić listy sprawdzające o odpowiednie pytania w zakresie występowania
symptomów ewentualnych przestępstw o charakterze anty-konkurencyjnym i
przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu (np. korupcja),
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
23
Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013
dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w
przypadku symptomów oszustw
w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu
projektów PO IiŚ
 identyfikowanie oszustw przy wdrażaniu projektów PO IiŚ – przykłady
symptomów zmów:
Rezygnacja z przetargu
rezygnacji uczestnika, wycofanie już złożonej oferty – w ten sposób postępowanie wygrywa przedsiębiorca
z góry wybrany przez zmawiających się
Składanie ofert komplementarnych
uczestnicy składają oferty, lecz są one tak przygotowane, że wygrać może tylko jedna z nich. Oferty
pozostałych uczestników zmowy albo są mniej korzystne, albo zawierają celowo poczynione błędy
formalne, nie dostarczają żądanych dokumentów itp.
Rotacja ofert
każdy z uczestników na zmianę z innymi składa najkorzystniejszą, wcześniej opracowaną ofertę.
Podział zysku
przedsiębiorca biorący udział w niedozwolonym porozumieniu rezygnuje z udziału w przetargu na rzecz
innego uczestnika zmowy. Następnie zatrudnia tamtego przedsiębiorcę jako podwykonawcę, który w ten
sposób uzyskuje „rekompensatę” za rezygnację z udziału w przetargu.
Podział rynku
przedsiębiorcy zawiązują porozumienie, które polega na uzgodnieniu, że każdy z nich bierze udział tylko w
określonych przetargach – na przykład organizowanych przez konkretne podmioty lub mających miejsce na
wyznaczonym terenie
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
24
Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013
dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w
przypadku symptomów oszustw
w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu
projektów PO IiŚ
reagowanie w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia oszustw
(zidentyfikowania symptomu oszustwa) przy wdrażaniu projektów PO IiŚ:
 Beneficjenci pełniący rolę zamawiającego mają ustawowy obowiązek odrzucić ofertę, która
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
 W przypadku powstania konieczności zwrotu środków wskutek popełnienia przestępstwa
przez beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku
gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi - osobę uprawnioną do wykonywania w ramach
projektu czynności w imieniu beneficjenta, na mocy art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych zastosowanie znajduje sankcja dot. wykluczenia z prawa
otrzymania dofinansowania.
 IP/IW podejmują kroki zapobiegające poświadczaniu nieprawidłowych wydatków (odpowiednio:
wstrzymanie dofinansowania na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie lub
tymczasowe wyłączenia wydatków wątpliwych z wniosków o płatność oraz deklaracji wydatków)
oraz zgłaszają nieprawidłowości zgodnie z system informowania o nieprawidłowościach.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
25
Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013
dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w
przypadku symptomów oszustw
w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu
projektów PO IiŚ
reagowanie w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia oszustw
(zidentyfikowania symptomu oszustwa) przy wdrażaniu projektów PO IiŚ
–powiadamianie właściwych organów:
 Obowiązek ciążący na pracownikach instytucji państwowych, które w związku ze swą
działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu aby niezwłocznie
zawiadomić Prokuratora lub Policji (art. 304 § 2 Kpk- niedopełnienie obowiązku pod groźbą
odpowiedzialności karnej określonej przez art. 231 Kk).
 W przypadku podejrzeń popełnienia oszustw mogących stanowić praktyki ograniczające
konkurencję istnieje możliwość ich zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów na podstawie art. 86 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Instytucja Zarządzająca planuje zorganizować spotkania z udziałem IP, IW oraz
UOKiK w celu omówienia wdrożenia zapisów Zaleceń nr 18/2013
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
26
Zakończenie realizacji projektu
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
27
Zakończenie realizacji projektu
Jako projekt zakończony należy rozumieć projekt:
– w którym wykonano wszystkie czynności
przewidziane w umowie o dofinansowanie
– wszystkie wydatki w jego ramach zostały
zapłacone
– nastąpiło rozliczenie wkładu finansowego ze
środków programu operacyjnego na rzecz
Beneficjenta.
Zakończenie realizacji projektu – ostatni dzień
kwalifikowania wydatków tj. koniec okresu w którym
mogą być ponoszone przez Beneficjenta wydatki
kwalifikowalne związane z realizacją projektu
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
28
Warunki rozliczenia projektu zgodnie z umową
o dofinansowanie
•
•
Zrealizowanie projektu w pełnym zakresie rzeczowym
zgodnie z umową o dofinansowanie i jej załącznikami
Realizacja wszystkich obowiązków Beneficjenta
wynikających z umowy po zakończeniu realizacji
projektu (m.in. raporty z osiąganych efektów,
zachowanie trwałości projektu)
•
Rozliczenie w całości przekazanej kwoty
dofinansowania w formie zaliczki
•
Złożenie wniosku o płatność końcową w tym
przekazanie wszelkich dokumentów potwierdzających
wykonanie rzeczowe projektu
Poddanie się kontroli na zakończenie realizacji projektu
•
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
29
O czym jeszcze powinien pamiętać
beneficjent przy zamykaniu projektu
• W przypadku wystąpienia okoliczności które mogą mieć wpływ na
zmniejszenie poziomu maksymalnego dofinansowania dla projektów
generujących dochód, Beneficjent najpóźniej wraz z wnioskiem o
płatność końcową, a następnie w 3 lata po zamknięciu POIiŚ
informuje o tych okolicznościach IW/IP, aktualizując, w razie
potrzeby, informacje w tym zakresie.
• Przedstawianie IW/IP raportów z osiągniętych efektów (w tym efektów
finansowych generowanych przez projekt) w okresie 5 lat od
zakończenia realizacji projektu
• Współpraca z podmiotami upoważnionymi przez IZ, IP, IW lub KE do
przeprowadzenia ewaluacji projektu w okresie 3 lat od zamknięcia PO
IiŚ na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie
• Archiwizacja wszelkich danych związanych z realizacją Projektu przez
okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia PO IiŚ (10 lat w
przypadku udzielenia pomocy publicznej) – RYZYKO KOREKTY
• Zapewnienie trwałości projektu przez okres 5 lat od daty zakończenia
realizacji projektu w tym poddanie się kontroli w tym zakresie
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
30
Archiwizacja
Beneficjent ma obowiązek przechowywać we właściwy
sposób dokumentację związaną z projektem, niezbędnej do
zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym
uwzględnieniem dokumentów potwierdzających
prawidłowość poniesionych wydatków, w tym zgodności z
art. 90 rozporządzenia ogólnego (1083/2006), art. 15, 19 i 37
rozporządzenia wykonawczego (1828/2006) oraz art. 15
rozporządzenia 659/1999.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
31
Archiwizacja
Art. 90 rozporządzenia ogólnego (1083/2006):
wszystkie dokumenty uzupełniające dotyczące wydatków i audytów
danego programu operacyjnego są przechowywane do wglądu KE i ETO
przez:
a)
okres 3 lat od zamknięcia programu operacyjnego,
b)
okres 3 lat następujących po roku, w którym dokonano
częściowego zamknięcia,
- bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną,
- bieg tych terminów zawiesza się w przypadku toczącego się
postępowania prawnego albo na należycie umotywowany wniosek
Komisji
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
32
Nowa perspektywa finansowa
2014 - 2020
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
33
Istotne zmiany w nowej perspektywie
• Nowa instytucja – Instytucja Desygnująca, której zadaniem
będzie potwierdzenie spełnienia przez IZ / IP / IW warunków
zapewniających prawidłową realizację programu
operacyjnego
• Włączenie zadań Instytucji Certyfikującej do zadań Instytucji
Zarządzającej danym PO
• Dla programów krajowych powstanie nowy system
informatyczny, do którego będzie miał dostęp każdy
beneficjent - system umożliwi m.in. elektroniczną weryfikację
Wniosków o płatność beneficjentów
• Nowy system rocznych rozliczeń z KE-ryzyko korekt netto
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
34
Pomoc techniczna
na lata 2014-2020
- założenia
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
35
POMOC TECHNICZNA w ramach POIiŚ
sektor ŚRODOWISKO
Pierwotna alokacja PT POIiŚ - podział
środków pomiędzy sektory
7%
6%
2%
2%
Alokacja PT POIiŚ - planowana realokacja
2013 r.
2% 2%
2% 2%
2%
13%
21%
5%
4%
66%
64%
IZ
zdrow ie
kultura
szkol. w yższe
IZ
zdrow ie
kultura
środow isko
energetyka
transport
rezerw a
środow isko
energetyka
transport
szkol. w yższe
 procentowy wzrost udziału alokacji sektora środowisko w alokacji ogółem
PT wiąże się z planowanym wykorzystaniem przez sektor pierwotnie
przyznanej alokacji na poziomie ok. 90%
 oszczędności w pozostałych sektorach wynoszą od 30 do 80 %, co
spowodowało zmniejszenie alokacji ogółem w ramach PT POIiŚ o ok. 45 %
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
36
POMOC TECHNICZNA w ramach POIiŚ
sektor ŚRODOWISKO
WYKRES 1 *
WYKRES 2 *
1 000 000
600
527
WYKRES 3 *
80 000
73 201
887 000
900 000
70 000
500
800 000
60 000
700 000
400
300
600 000
50 000
500 000
40 000
400 000
30 000
200
300 000
20 000
200 000
100
100 000
26
0
100 000
10 000
0
0
5 620
WYKRES 1: Minimalna i maksymalna wysokość środków z osi I-V przypadająca w poszczególnych IW
na 1 zł. wydaną z PT POIiŚ (średnia 118 zł)
WYKRES 2: Minimalna i maksymalna wartość wydatków z działania 15.1 przypadająca w poszczególnych IW
na 1 projekt z osi I-V (średnia 489 000 zł)
WYKRES 3: Minimalna i maksymalna wartość wydatków z działania 15.2 przypadająca w poszczególnych IW
na 1 projekt z osi I-V (średnia 31 000 zł)
* Na podstawie wydatków NFOŚiGW, CKPŚ oraz WFOŚiGW w latach 2007-2012
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
37
POMOC TECHNICZNA
w ramach PO 2014 - 2020
PLANOWANE ZMIANY:
2007 - 2013
2014 - 2020
 finansowanie ze środków
POPT 2007-2013 wydatków
w zakresie wsparcia
zatrudnienia pracowników
IZ, IP, IP II zatrudnionych
w administracji rządowej
(w sektorze środowiska dot.
tylko MŚ)
 poziom dofinansowania
ze środków UE – 85 %
wydatków kwalifikowalnych
 finansowanie ze środków horyzontalnego
POPT wynagrodzeń pracowników IZ, IP, IP II
krajowych programów operacyjnych
 finansowanie wynagrodzeń WFOŚiGW ze
środków POPT w ramach wspólnego projektu
NFOŚiGW oraz WFOŚIGW
 poziom dofinansowania ze środków UE
w projektach PT (?)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
38
Nowy Program Operacyjny 2014 - 2020
NIEZBĘDNE INFORMACJE OD SEKTORA ŚRODOWISKO:
 ostateczny kształt systemu instytucjonalnego dla PO 2014 – 2020 w sektorze
środowisko
 informacja na temat zadań wykonywanych przez WFOŚiGW w zakresie
wdrażania nowego PO (zadań z zakresu sektora środowisko oraz dodatkowych
zadań), które miałyby stanowić zadania kwalifikowalne w ramach PT na lata
2014 – 2020
 zapotrzebowanie Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających na środki
PT w ramach komponentu PO
 uproszczenia dla beneficjentów
Ww. informacje są niezbędne dla prawidłowego zaplanowania środków w ramach
komponentu PT nowego PO oraz horyzontalnego Programu Pomoc Techniczna na
lata 2014 - 2020
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
39
Komponent POMOC TECHNICZNA w ramach PO
2014 - 2020
KWESTIE DO DYSKUSJI:
 sposób nadzoru zadań realizowanych przez WFOŚiGW
(propozycja IZ: w celu ułatwienia wykorzystania środków z PT rozliczanie wszystkich zadań realizowanych przez WFOŚiGW w ramach
wdrażania nowego PO z alokacji przeznaczonej na sektor środowisko
pod nadzorem MŚ, do uzgodnienia współpraca z instytucjami w systemie
wdrażania PO nadzorującymi merytorycznie zadania WFOŚiGW
wykraczające poza sektor środowisko)
 wprowadzenie w ramach alokacji środków PT nowego PO systemu
nagradzania instytucji najsprawniej wykonujących powierzone zadania
(w ramach obowiązujących regulacji), na wzór zastosowanego w ramach
Rocznego Planu Działań sektora środowisko PT POIiŚ na rok 2011
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
40
Planowane szkolenia i konferencje w zakresie kontroli i
nieprawidłowości:
• Wytyczne w zakresie sposobu korygowania
wydatków nieprawidłowo poniesionych w
ramach PO IiŚ – maj/czerwiec 2013 r.
• Szkolenie dla IP oraz IW dotyczące zmów
przetargowych (we współpracy z UOKiK) –
maj/czerwiec 2013 r.
• Konferencja dotycząca przeciwdziałania i
wykrywania oszustw w funduszach europejskich
– wrzesień/październik 2013 r.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
41
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Wsparcia Programów
Infrastrukturalnych
Dziękuję za uwagę
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 kwietnia 2015
42