Lone Løvschall

download report

Transcript Lone Løvschall

PSYKISK HELSETEAM ved Lone Løvschall
1
Psykisk helseteam i Skedsmo kommune
Psykisk helsehjelp med lav terskelnoen erfaringer
- Hvem er vi
- Historisk utvikling
- Psykisk helseteam
- Noen utfordringer
2
Skedsmo kommune
• 48.000 innbyggere
• 11 min fra Oslo S
• Norges 4. største ”innvandrerkommune”
• En av kommunene i Norge med størst befolkningsvekst
• Totalt ca. 3.500 ansatte (ni psykologer)
• ”Tradisjonelt” organisert kommune med fire sektorer
• Egen Avdeling psykisk helse og rus organisert i Helse- og sosialsektoren
3
Avdeling psykisk helse og rus
Avdelingssjef
Bjerkegården
aktivitetshus
Psykisk
helseteam
Rusteam
Salerudveien
bolig
Stalsberggt.
bolig
Psykiatrisk
hj.tjeneste
Boveiledertjenesten
4
Psykisk helseteam
• Psykisk helseteam etablert i 1998 i forbindelse med Opptrappingsplanen
• Tverrfaglig team av psykiatrisk sykepleier og psykologer
• Politisk forankret i vedtatt plan:
Plan for psykisk helsearbeid i Skedsmo kommune 2007-2010
”Teamet skal være Skedsmo kommunes kompetanseenhet innenfor psykisk
helse for personer over 18 år… Tilbudet som gis brukerne skal ha preg av å
være lavterskel. Det skal være korttidsrettet, og kan gis gjennom individuelle
samtaler og/eller i grupper. Forebyggende arbeid, og et tilbud til personer med
milde/moderate lidelser, skal prioriteres særskilt. I tillegg skal det ytes veiledning
og undervisning til andre enheter i kommunen”.
Planen rulleres i disse dager.
5
Vår historie på under 1 minutt
•
•
•
•
•
•
Fra Psykiatriteam til Psykisk helseteam
Fra en liten enhet i egen avdeling til en av 6 enheter
Fra 13 til 40 årsverk
Fra øremerking og eksklusivitet til ”fritt vilt” i budsjettsammenheng
Fra ”alene” i Voldgt. 1 til samlokalisering med andre i Romerike helsebygg
Fra gratis tilbud - til egenbetaling - til gratis tilbud - etter klagesak og mobilisering
fra Mental helse, med etterfølgende pålegg fra Helsetilsynet.
• Fra å være 4 fagpersoner i Psykisk helseteam til 3 personer, dvs. 25% reduksjon
• Fra langvarig oppfølging til kortidsrettet tilbud
Brukerundersøkelsen i 2006 viste at vi hadde færre klienter under langvarig oppfølging.
Samme brukerundersøkelse i 2009 viste at vi hadde økt antall brukere med 316%.
Helt klart kortidsrettet tilbud i dag.
(www.skedsmo.kommune.no/Hovedtema/Helse-Sosial-og-Omsorg/Brukerundersokelser/ ).
6
Psykisk helseteam
• Individrettet arbeide
-
Mangfoldig problematikk
Stor variasjon i alder fra 18 til 79 år
Kortidsrettet behandling
Langvarig oppfølging alvorligere problematikk
Kurs i Depresjonsmestring (KiD) – og snart Kurs i mestring av Belastninger (KiB)
Kriseteam
Mestringsgruppe på Bjerkegården
• Systemrettet arbeide
-
Konsultasjon til andre enheter i kommunen
Veiledning til andre yrkesgrupper
Fagformidling, eks. artikler på nettsiden, undervisingsoppdrag
Deltar i ulike tverrsektorielle prosjekter og arbeidsgrupper
(eks. spilleavhengighet, fattigdomsplan, kvalitetsforum, modellkommuneprosjektet)
7
Psykisk helseteam – Inntak
2007
2008
2009
2010 pr 10/11
Selv tatt kontakt
56
81
104
138
Fastlegene
47
37
52
64
Pårørende
3
6
6
5
NAV Skedsmo
10
4
3
4
Avd. barn og familier
7
7
15
5
Internt HS
3
5
7
10
Eksterne
78
28
20
12
SUM
204
168
207
238
I tillegg kommer ulike kurs samt vårt systemrettede arbeid
8
Noen utfordringer
Systemets, klientens og psykologens forventninger?
Er vi på samme kurs?
9
Noen utfordringer
• Rolleavklaring
Planleggeren/
Vurdereren
Forebyggeren
Behandleren
Samarbeideren
(ref. Ajo & Vik, 2007)
10
En kommunepsykologs hverdag
11
Blir vi forstrekte?
12
Noen utfordringer
• Faglige
- Støttesamtaler, behandling, terapi? Vi gir helsehjelp?
- Korttids- versus langtidsperspektiv?
- Som en psykisk allmennhelsetjeneste skal vi kunne litt om det meste,
men er det omvendt: At vi skal kunne mye om alt?
- Forebygging versus behandling/rehabilitering/habilitering?
”Skal både vanne roser og luke ugress”
- ”Brede” screeninger avdekker større hjelpebehov
Er det etisk med screening hvis ikke har tiltak?
- Lavterskelbegrepet
Vi har lav terskel inn – men har vi høy terskel ut? Hvem er vi lavterskel for? Våre
samarbeidspartnere? Klienten? Erfaringsmessig er det en høy terskel for å søke hjelp.
13
Noen utfordringer
• Ressurs- og prioriteringsspørsmål
- Økende befolkningsvekst
- Flere eldre
- Flyktninger med traumatiske erfaringer
- Kompliserte familieforhold
Hvem skal vi prioritere?
• Juridisk utfordring
- Ikke lovfestet tjeneste MEN Kommunehelsetjenestelovens § 1-3: Kommunens
helsetjeneste skal omfatte følgende oppgaver: Fremme helse og forebygge sykdom, skade
eller lyte. Diagnose og behandling av sykdom osv.
- Vedtaksdiskusjonen?
• Andre utfordringer
- Informasjon, informasjon, informasjon!
- Å holde på psykologkompetanse (lønn, arbeidsforhold, veiledning, spesialistutdanning.)
- Grensesnitt til DPS
14
15