De dood van Britannicus 1a (6629695)

download report

Transcript De dood van Britannicus 1a (6629695)

Praeceps posthac Agrippina ruere ad terrorem et
minas,
neque principis auribus abstinere,
quo minus testaretur
adultum iam esse Britannicum,
veram dignamque stirpem
suscipiendo patris imperio,
quod insitus et adoptivus per iniurias matris
exerceret;
Snel hierna ging Agrippina over tot intimidatie en dreigementen
en ze spaarde de oren van de keizer niet,
door te verklaren dat
Britannicus al volwassen was,
een echte en waardige zoon om de macht van zijn vader op zich te
nemen,
(de macht) die (nu) een indringer en adoptiefzoon door de
kwalijke praktijken van zijn moeder uitoefende;
Praeceps posthac Agrippina ruere ad terrorem et
minas, neque principis auribus abstinere, quo minus
testaretur adultum iam esse Britannicum, veram
dignamque stirpem suscipiendo patris imperio, quod
insitus et adoptivus per iniurias matris exerceret;
ruere, abstinere: infinitivus historicus. Een infinitivus in plaats van
een persoonsvorm in het perfectum.
Wie wordt bedoeld met patris?
Claudius
insitus en adoptivus: wie wordt hier bedoeld?
Wie is dan de matris?
Nero
Agrippina
suscipiendo imperio: gerundivumconstructie in de ablativus
Waarom zegt Agrippina dit allemaal over zichzelf?
Ze wil via Britannicus nu als bondgenoot gaan gebruiken tegen Nero, omdat
ze haar invloed op hem kwijtraakt.
non abnuere se,
quin cuncta infelicis domus mala patefierent,
suae in primis nuptiae,
suum veneficium:
id solum diis et sibi provisum [esse],
quod viveret privignus;
[se] ituram [esse] cum illo in castra;
dat zij zich er niet tegen zou verzetten
dat alle schanddaden van de ongelukkige familie bekend werden,
in de eerste plaats haar eigen huwelijk
en haar gifmoord:
dat hierin alleen door de goden en haarzelf was voorzien,
namelijk dat haar stiefzoon (nog) leefde;
dat zij met hem naar het legerkamp zou gaan;
non abnuere se, quin cuncta infelicis domus mala
patefierent, suae in primis nuptiae, suum veneficium:
id solum diis et sibi provisum, quod viveret privignus;
ituram cum illo in castra;
dat zij zich er niet tegen zou verzetten dat alle schanddaden van de
ongelukkige familie bekend werden, in de eerste plaats haar eigen
huwelijk en haar gifmoord: dat hierin alleen door de goden en haarzelf was
voorzien, namelijk dat haar stiefzoon (nog) leefde; dat zij met hem naar
het legerkamp zou gaan;
domus: domus Iulia-Claudia, de keizerlijke familie
nuptiae = zie de keizerlijke stamboom: Claudius was een oom
van Agrippina, dus het huwelijk gold als incest. Uiteindelijk heeft
zij haar man Claudius vergiftigd.
diis, sibi: dativus auctoris
viveret: coniunctivus imperf. bijzin in A.c.I.
ituram esse: een participium futurum met esse = infinitivus futurum.
audiretur hinc Germanici filia,
inde debilis rursus Burrus et exul Seneca,
trunca scilicet manu et professoria lingua
generis humani regimen expostulantes.
dat er enerzijds geluisterd moest worden naar de dochter van
Germanicus,
anderzijds naar de invalide Burrus en de balling Seneca,
die notabene met hun lamme handje en schoolmeesterachtige taal
de heerschappij over het mensdom opeisten.
audiretur hinc Germanici filia, inde debilis rursus Burrus et exul
Seneca, trunca scilicet manu et professoria lingua generis
humani regimen expostulantes.
dat er enerzijds geluisterd moest worden naar de dochter van
Germanicus, anderzijds naar de invalide Burrus en de balling Seneca, die
notabene met hun lamme handje en schoolmeesterachtige taal de
heerschappij over het mensdom opeisten.
audiretur: coni.adhortativus indirecte rede/obliquus
Waarom noemt Agrippina zich hier opeens de dochter van
Germanicus?
Germanicus was en is dan nog steeds zeer populair bij de soldaten en
bevolking: zij hoopt als zijn dochter de Praetoriaanse Garde aan haar
kant te krijgen.
trunca manu…lingua: op welke toon zal Agrippina dit
gezegd hebben? sarcastisch
Simul intendere manus,
adgerere probra,
consecratum Claudium, infernos Silanorum manis
invocare et tot inrita facinora.
Tegelijkertijd hief zij haar handen ten hemel,
liet scheldwoorden horen, riep de vergoddelijkte Claudius aan,
de schimmen van de gebroeders Silanus
en de zovele vergeefs gepleegde misdaden.
Agrippina spreekt hier als een volleerd redenaar: de inrita
facinora heeft ze eerst al uitgebreid beschreven, nl. de moord
op Claudius en de gebroeders Silanus.
Waarom waren de facinora inrita?
Omdat ze met al die moorden nog niet haar macht als keizerin
kon behouden.