Profeter - Linksidene

download report

Transcript Profeter - Linksidene

Boken Profetene

I den hebraiske Bibelen begynner den andre hoveddelen etter 5. Mosebok. Denne kalles Profetene.

I den hebraiske Bibelen er Profetene delt inn i

▫ ”de tidlige profeter” → historieberetningene ▫ ”de senere profeter” → profetbøkene

Domsprofetene i Nordriket.

Hosea og Amos • • • Nordriket hadde hatt en stabil periode med fred under kong Jeroboam II (død ca. 750 f. Kr.). Statskupp, og seks forskjellige konger styrte i rask rekkefølge. → Dyp politisk uro og nasjonal sårbarhet. Nordrikets naboland Assyria var i sterk vekst, og underla seg Nordriket (ca. 722 f. Kr.). Folket ble ført i eksil.

Boken Hosea i Bibelen

• • • • Tittel: ▫ Hosea (hebraisk) → ”hjelp” eller ”frelse”, kan være en forkortelse av Jehosjua som betyr ”JHWH er frelse” Datering: ▫ Skrevet mellom 750 f. Kr. og 720 f. Kr. (slutter med Israels fall for Assyria) Forfatter: ▫ En profet i Nordriket, Israel. Svært lite er kjent om ham bortsett fra når han levde, og hans problemfylte ekteskap med Gomer.

Hovedtema: ▫ Hoseas ekteskap som et tegn på Guds forhold til Israel ▫ Guds godhet og kjærlighet overfor Israel ▫ Konsekvensene av troløshet og av omvendelse

Profeten Hosea

• • • • Hosea mente denne katastrofen kom som en følge av at folket hadde fornektet Gud.

Han brukte ekteskapsbrudd for å vise dette: ▫ Gud var blitt såret da Israel hadde fornektet ham.  ”For utuktens ånd har ført dem vill, i troløshet har de falt fra sin Gud.” (Hosea 4,12) Folket brøt sine løfter til Gud: ▫ Hedenske skikker ▫ Ofringer Gud hadde forbudt ▫ Avgudsdyrkelse Gud måtte dømme folket for dette og gi dem en straff. Men han viser også sin kjærlighet til det israelske folket.

Boken Amos i Bibelen

• • • • Tittel: ▫ Amos, som i følge boken arbeidet som gjeter i Sørriket i det åttende århundre f. Kr., men som fikk et kall som profet i Nordriket. Datering: ▫ Skrevet mellom 760 – 50 f. Kr.

Forfatter: ▫ Amos, men profetordene er redigerte i bokens endelige form. Hovedtema: ▫ Gud er opptatt av sosial rettferdighet ▫ Gud som dommer over alle folkeslag ▫ Syner som åpenbarer Guds plan

Profeten Amos

• • • • • Talte varmt og uredd for rettferdighet og mot de religiøse lederne på sin tid. Folket har glemt det mest grunnleggende kravet i loven – respekt for sin neste. Amos mener at folket: ▫ Undertrykker de fattige ▫ Utnytter de som har gjeld ▫ Undergraver domstolene Amos går så langt at han påstår at folket har mistet evnen til å skille mellom rett og galt. Verst av alt – syndene har sitt utspring i religionen. De mener sin fremgang er et tegn på Guds velvilje, og at Gud kan blidgjøres med offer.

De forkynnende profetene i Sørriket.

Jesaja (Den første Jesaja) og Mika

Boken Jesaja, 1-13

• • • • Tittel: ▫ Jesaja. Denne delen (kap. 1-39) kalles også ”Den første Jesaja  Hebraisk tittel:  Jesa’jahu eller ”JHWH er hjelper/frelser” Datering: ▫ Det åttende århundret f. Kr.

Forfatter: ▫ Ord av Jesaja eller av Jesajas skole Hovedtema: ▫ Gud som herre og Guds dom ▫ Guds trofasthet mot folket og Jerusalem ▫ Håp knyttet til Guds salvede (Messias)

Profeten Jesaja

• • • • Sørriket måtte betale mye skatt til sine naboriker for å ikke bli styrtet. Jesaja hørte til herskerklassen, og han fordømte korrupsjonen som fant sted.

Jesaja tok opp urettferdigheten i samfunnet: ▫ De rikes utnyttelse av de fattige ▫ Korrupsjon blant prester, profeter, politikere og militæret Kritiserer utenrikspolitikken, at man søkte allianser med Egypt og Assyria, fremfor å søke trygghet hos Gud.

Jesaja deler håpet om en Messias, men da må man leve slik Gud befaler.

Boken Mika

▫ Mika → ”Hvem er som Jah?” [JHWH] • Datering: ▫ Det åttende århundret f. Kr. Omtrent 742 – 687 f. Kr.

• • Forfatter: ▫ Er tilskrevet Mika Hovedtema: ▫ Advarsler om fordømmelse og straff ▫ Løfter om tilgivelse og gjenreisning ▫ Guds rettssak mot Israel

Profeten Mika

• • • • Mika mente at samfunnet var i fare på grunn av det moralske forfallet som tæret på fellesskapet. ▫ De rike undertrykket de fattige ▫ Lederne undergravde rettssystemet ▫ Prestene var korrupte ▫ Profetene valgte den behageligste løsningen og så gjennom fingrene på sine overordnedes synder.

Mika forkynte at Guds dom var nær. ▫ Gud skulle føre sitt folk for retten Likevel gir Mika et løfte om Guds tilgivelse hvis folket vender om og holder paktavtalen. I boken står det at det vil bli dannet et nytt felleskap, av dem som har tatt til seg profetens budskap om at Gud krever lydighet i både hjertet og gjerning.