Det nya tandvårdsstödet

download report

Transcript Det nya tandvårdsstödet

Det nya
tandvårdsstödet
För dem som verkligen behöver det
Tandvårdsreformens tredje steg
• Förstärkt ekonomiskt stöd för patienter med stort tandvårdsbehov
eller risk för försämrad tandhälsa.
• Det är definierat vilka sjukdomar och funktionsnedsättningar som
omfattas.
• Infördes 1 januari 2013
• Omfattar två delar:
• Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
• Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
2013-11-20
För dig som arbetar inom tandvården
2
Viktiga förändringar vid Tandvård som led i
sjukdomsbehandling
• Ny patientgrupp: Tandvårdsbehandling av frätskador på tänderna
orsakade av anorexi, bulimi eller gastroesofageal refluxsjukdom
• Patientgrupp som utgår och övergår till Särskilt Tandvårdsbidrag,
STB: Patienter med Sjögrens syndrom eller med muntorrhet pga
strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen. Ändringen har
gjorts för att alla patienter med muntorrhet ska behandlas lika.
2013-11-20
För dig som arbetar inom tandvården
3
Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
• För den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning
behöver förebyggande behandling.
• Utgår från Försäkringskassan med 600 kr per halvår. Pengarna
dras från summan patienten ska betala för sitt tandvårdsbesök.
• Enbart vid vissa specificerade diagnoser
• Endast förebyggande tandvård
• Undersökningar, information och förebyggande behandling, t
ex rengöring och fluorbehandling
• Komplement till det allmänna tandvårdsbidraget
• Bidragstagaren har fortfarande rätt till allmänt tandvårdsbidrag
och högkostnadsskydd.
2013-11-20
För dig som arbetar inom tandvården
4
STB för vem? En översikt
• Muntorrhet pga långvarig
•
läkemedelsbehandling
•
• Muntorrhet pga strålbehandling i
öron-, näs-, mun- eller
halsregionen
•
• Sjögrens syndrom
•
• KOL med ordinerad syrgas eller •
näringsdryck
• Cystisk fibros
•
• Ulcerös colit
• Crohns sjukdom
2013-11-20
För dig som arbetar inom vården
Tarmsvikt
Frätskador på tänderna vid
anorexi, bulimi eller
gastroesofageal refluxsjukdom
Svårinställd diabetes
Dialysbehandling
Immunsuppression på grund av
behandling med läkemedel
Organtransplantation
5
Vilka krav gäller för att få STB?
Diagnos
Krav
Muntorrhet pga långvarig
läkemedelsbehandling
•
•
Läkemedelsförteckning eller läkarintyg
utfärdat högst tre månader före den första
tandvårdsåtgärden, förnyas vart fjärde år
Salivprov, utförs av tandläkare eller
tandhygienist
Muntorrhet pga strålbehandling i öron-, näs-,
mun- eller halsregionen
•
•
Läkarintyg, behöver ej förnyas
Salivprov, utförs av tandläkare eller
tandhygienist
Sjögrens syndrom enligt de europeiskamerikanska kriterierna
•
Läkarintyg, behöver ej förnyas
Kronisk obstruktiv lungsjukdom med ordinerad
syrgas eller näringsdryck
•
Läkarintyg, behöver ej förnyas
Cystisk fibros
•
Läkarintyg, behöver ej förnyas
2013-11-20
För dig som arbetar inom tandvården
6
Vilka krav gäller? Forts
Diagnos
Krav
Ulcerös colit
•
Läkarintyg, behöver ej förnyas
Crohns sjukdom
•
Läkarintyg, behöver ej förnyas
Tarmsvikt, tunntarmssjukdom med
malabsorption eller korttarmssyndrom,
ordinerad oral, enteral eller parental nutritionseller vätskebehandling
•
Läkarintyg, behöver ej förnyas
Frätskador på tänderna och anorexia nervosa
eller bulimia nervosa
•
Läkarintyg samt dokumentation av
frätskador i tandvårdens patientjournal
Läkarintyg utfärdat högst tre månader före
den första tandvårdsåtgärden, förnyas vart
fjärde år
•
2013-11-20
För dig som arbetar inom tandvården
7
Vilka krav gäller? Forts
Diagnos
Krav
Frätskador på tänderna och gastroesofageal
refluxsjukdom diagnosticerad med 24-timmars
pH-mätning
•
Svårinställd diabetes, HbAlc över 73 mmol/mol
under sex månader
•
Läkarintyg utfärdat högst tre månader före
den första tandvårdsåtgärden, förnyas vart
fjärde år
Dialysbehandling
•
Läkarintyg, behöver ej förnyas
2013-11-20
För dig som arbetar inom tandvården
•
Läkarintyg samt dokumentation av
frätskador i tandvårdens patientjournal
Läkarintyg utfärdat högst tre månader före
den första tandvårdsåtgärden, förnyas vart
fjärde år
8
Vilka krav gäller? Forts
Diagnos
Krav
Immunsuppression på grund av
läkemedelsbehandling, grupp L01 eller L04 i
ATC-systemet
•
Läkarintyg utfärdat högst tre månader före
den första tandvårdsåtgärden, förnyas vart
fjärde år
Organtransplantation, livslång
immunsuppression
•
Läkarintyg, behöver ej förnyas
2013-11-20
För dig som arbetar inom tandvården
9
Vad behövs för STB?
• Läkarintyg som styrker diagnos
• För icke livslång sjukdom krävs intyg utfärdat högst tre månader
före första tandvårdsåtgärden och därefter förnyat vart fjärde år.
• Vid muntorrhet krävs salivprov som utförs av tandläkare eller
tandhygienist.
• Det är du inom vården som ska ge läkarintyget till patienten. Patienten
tar sedan med sig det till tandläkare eller tandhygienist.
• Ladda ner Socialstyrelsens blankett för läkarintyg:
http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/blankett-lakarintyg-sarskilttandvardsbidrag.pdf
Du kan även använda annan läkarintygsblankett som fastställts av Socialstyrelsen eller
Försäkringskassan om den innehåller alla uppgifter som anges på blanketten ovan.
• Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2012:16 används vid bedömning
2013-11-20
För dig som arbetar inom tandvården
10
Tandvård vid långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning
• För den som har stora svårigheter att sköta munhygienen eller
genomgå tandvårdsbehandling, samt vid orofaciala symtom.
• Endast de nedan angivna diagnoserna omfattas av stödet
• Stödet ger tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift och ingår i
sjukvårdens högkostnadsskydd
• Stödet utgår från landstinget och omfattar:
•
•
•
•
•
•
•
2013-11-20
Undersökningar
Förebyggande vård
Lagningar
Behandling av tandlossningssjukdom
Rotfyllning
Extraktion och operativt avlägsnande av tänder
Avtagbara proteser, inte fast protetik
För dig som arbetar inom tandvården
11
Diagnoser som omfattas
• Svår psykisk
•
funktionsnedsättning
• Parkinsons sjukdom
•
• Multipel skleros, MS
• Cerebral pares, CP
•
• Reumatoid artrit, RA
• Systemisk lupus erythematosus,
SLE
• Sklerodermi
• Amyotrofisk lateralskleros, ALS
2013-11-20
För dig som arbetar inom vården
Orofacial funktionsnedsättning
som ger ät-, tal- eller
sväljsvårigheter
Symtom som kvarstår sex
månader efter stroke
Sällsynta diagnoser med eller
utan orofaciala symtom som
medför ät-, tal- eller
sväljsvårigheter
12
Vad behövs?
• Ansökan med särskilt läkarintyg
• Läkare bedömer sjukdomen, funktionsnedsättningen och
förmågan att sköta munhygienen eller att genomgå
tandvårdsbehandling.
• Enbart diagnos är inte tillräckligt, det ekonomiska stödet beviljas
endast om läkaren bedömer svår eller fullständig
funktionsnedsättning, strukturavvikelse eller
aktivitetsbegränsning, vilket bedöms enligt svensk version av
ICF.
• Undantag: För ALS och sällsynt diagnos med orofaciala symtom
fordras ingen bedömning av funktionsnedsättningsgraden.
• Socialstyrelsens föreskrifter 2012:17 används vid bedömning.
2013-11-20
För dig som arbetar inom tandvården
13
Vad behövs?
Ladda ner och använd Socialstyrelsens blankett för läkarintyg:
www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/blankett-sjukdom-funktionsnedsattningtandvard.pdf
Undantag:
För ALS och sällsynt diagnos med orofaciala symtom kan även annan av Socialstyrelsen
eller Försäkringskassan godkänd intygsblankett användas
2013-11-20
För dig som arbetar inom tandvården
14
Hur går det till?
• Intyget skickas antingen direkt av läkaren, av patienten eller av
tandvården till tandvårdsenheten inom landstinget eller regionen.
• Läkarintyget utgör ett underlag för landstings och regioners beslut.
• Patienten får ett kort, som intygar rätten till viss tandvård till hälsooch sjukvårdsavgift, som alltid ska visas upp vid tandvårdsbesök.
2013-11-20
För dig som arbetar inom tandvården
15
Din insats är viktig!
• Hjälp patienten att förstå hur sjukdomen långsiktigt påverkar
munhälsan!
• Informera patienten om de nya möjligheterna och hur det går till med
intyg och bedömning
• Du kan alltid hänvisa patienten till 1177.se/tander
2013-11-20
För dig som arbetar inom tandvården
16
Här finns mer information…
• 1177 Vårdguiden
• För vårdpersonal: www.1177.se/omtandvardsstod
• För patienter: www.1177.se/tander
• Försäkringskassan
• http://tredjesteget.forsakringskassan.se
• www.forsakringskassan.se/tandvard/statligt_tandvardsstod
• Du kan även kontakta tandvårdsenheten i landstinget/regionen
2013-11-20
För dig som arbetar inom tandvården
17
…och här finns ännu mer!
• Socialstyrelsen:
• Om tredje steget:
www.socialstyrelsen.se/tandvard/nytttandvardsstod2013
• Föreskrifter STB:
www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-12-11/Sidor/default.aspx
• Föreskrifter för stöd vid långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning:
www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-12-12/sidor/default.aspx
• Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa:
www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-2
• Kunskapsdatabas om ovanliga/sällsynta diagnoser:
www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser
2013-11-20
För dig som arbetar inom tandvården
18