Al Jorn Del Judici - Influx Sheet Music

download report

Transcript Al Jorn Del Judici - Influx Sheet Music

Al Jorn Del Judici
Al Jorn Del Judici
This work was a commission of the Cor de Cambra Francesc Valls
of the Barcelona Cathedral
INFLUX SHEET MUSIC
I.S.M.N.: 979-0-801275-89-9
Legal Deposit/Depósito Legal/Dipòsit Legal: B 25006-2014
Catalog Number/Núm. de Catálogo/Núm. de Catàleg: 140009-FS
All materials of this edition are available at www.InfluxSheetMusic.com. Any utilization of this score, including copying, printing,
performing and distributing, is limited by an international copyright license (see Influx Sheet Music’s Terms and Conditions of Use
for details). All rights reserved worldwide to:
Xavier Pagès i Corella
C. d'Ausiàs March, 65
08810 Sant Pere de Ribes
Barcelona (Spain)
www.influxsheetmusic.com
[email protected]
_____________________________________
Todos los materiales de esta edición están disponibles en www.InfluxSheetMusic.com. Cualquier utilización de esta partitura, incluyendo su copia, impresión,
interpretación, y distribución, está limitada por una licencia internacional de derechos de autor (consulte los Términos y Condiciones de Uso de Influx Sheet Music
para más detalles). Todos los derechos reservados para todo el mundo a: Xavier Pagès i Corella; C. d'Ausiàs March, 65; 08810 Sant Pere de Ribes; Barcelona (España);
www.influxsheetmusic.com; [email protected]
Tots els materials d’aquesta edició estan disponibles a www.InfluxSheetMusic.com. Qualsevol utilització d'aquesta partitura, incloent la seva còpia, impressió,
interpretació, i distribució, està limitada per una llicència internacional de drets d'autor (consulti els Termes i Condicions d'Ús d’Influx Sheet Music per a més detalls).
Tots els drets reservats per a tot el món a: Xavier Pagès i Corella; C. d'Ausiàs March, 65; 08810 Sant Pere de Ribes; Barcelona (Espanya); www.influxsheetmusic.com;
[email protected]
to David Malet
Full Score
Al Jorn Del Judici
*
[On Judgment Day]
for Solo Contralto and Mixed Chorus.
A recreation and elaboration of the Song of the Sibyl of the Barcelona's Cathedral,
based on a Gregorian Chant from the Ordinarium Barcinonense (XVIth Century).
Xavier Pagès i Corella (b. 1971)
Intonation and Respond.
Sibyl
° 6
¢& 4 œ œ œ #œ œ nœ œ œ ˙
( q = ca. 66 )
p
(Solo Contralto)
Al jorn del ju - di -
-
-
- ci
-
-
ci
° 6 p
& 4 œ œ œ #œ œ nœ œ œ ˙
(tutti unis.) ¢
Chorus
S.A.T.B.
Al jorn del ju - di -
-
,6
4
ritard.
,7
U
4œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
par - rà qui hau - rà fet ser - vi
-
-
ci.
par -- rà qui hau -- rà fet ser -- vi -
-
- ci.
ritard.
,7
U
4œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
1 Con moto e ad libitum ( œ= ca. 152 )
,
,
° mf
U
œ
U
¢& œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œnœ bœ œ œ
Strophe I.
Sibyl
Un rey
vin - drà per -pe - tu - al ves - tit de nos - tra carn mor -
- tal: del cel
-
vin -
,
°
U
œ
b
œ
œ
U
œ #œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ
¢& #œ œ
# œ œ œ n œ œ œ œ œœ œ œ œ
- drà tot cer - ta
B.
-
-
-
ja
-
ment.
- ci
par-rà qui hau-rà fet ser-vi -
- ci.
,
,
° mf
U
œ
U
b
œ
œ
b
¢ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ bœ œ œ
3
Strophe II.
Con moto e ad libitum
[ ]
Ans que·l ju - di - ci no se -
Sibyl
lo jut
Respond I.
Al jorn del ju-di -
Sibyl
tots
ritard.
p U
( ,)
° 6 ( q = ca. 66 )
Ó
‰ œ bœ 45 ˙ ™
˙
œ œ œ bœ œ œ œ œ œ 44 U
w
&4 Ó
‹
Lo jut - - - - - - - - - - - - ja - - ment.
p
,
5 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™
4U
? 6 œ œ œ#œ œ nœ œ œ U
˙
˙
4
4w
¢ 4
2
T.
ment, per fer de
-
rà,
un gran sen - nal se mos - tra -
[ ]
-
-
-rà: lo Sol
per -
,
°
U
œ
b
¢& #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ U
œ
[ ]
drà la res - plan -
[ ]
dor,
la Ter - ra tre -
-
* Optionally, this work can be performed singing only the Respond XII.
Copyright © 2014 by Xavier Pagès i Corella,
Sant Pere de Ribes. All rights reserved worldwide.
www.influxsheetmusic.com
-
-
[ ]
- mi - rà
de
por.
,
S.
— Full Score —
° 5
& 4 ˙™
˙
5
& 4 ˙™
C.
B.
ritard.
œ ‰™
pp
˙
- ci.
mp
T.
œ ‰™
pp
Œ
Œ
Ó
Œ
Œ
Ó
6
4
6
4
p
5
& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™
˙
‹ Par- rà qui hau-rà fet ser - vi - - - ci,
mp
?5
bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
¢ 4
Par - rà
Strophe IV.
qui hau-rà fet ser - vi
-
-
- ci, par - rà.
,
,
° mf
U
œ
U
b
œ
œ
b
¢ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ bœ œ œ
Del cel gran foch de - va-lla - rà, com a ço - fre molt pu- di - - - rà: la Ter - - ra
,
°
U
œ
b
¢& #œ œ œ œœ#œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ
7 Con moto e ad libitum
Sibyl
6 , pp U
4 ˙ œ ˙™
par - rà.
p
pp
6 , U
4 ˙ œ ˙™
˙™
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
cre - ma - rà_ab fu
-
[ ]
ror, la gent hau - rà
molt gran
ter
-
-
Respond IV.
° 11
¢& 8 ˙
° 11 -ror.
&8
8
Sibyl
S.
Agitato ( q = ca. 80 )
pp
œ
‰‰ Ó
11
&8
C.
¢
11 ‰ œ œ œ ™
8
4
4
11 Œ
8
11 Œ
8
11 bœ œ™ œ œ œ œ
&8 ‰ œ
De - va - - - - lla ‹
? 11 Œ ‰ fœ œ œ œ ˙
8
-
? 11 Œ
8
4w
4
Del cel gran foch.
f
‰ œœ œ ˙
Ô
Del cel gran foch.
5
4
f
4
4
f
B.
11
8
4
4
11
&8
T.
4
4
4w
4
11 ˙
8
rà.
4 œ œ œbœ œ œ œ œ 11 ˙
4
8
Al jorn del ju - di
www.influxsheetmusic.com
-
-
-
ci.
11 ˙
8
De-va f
‰
f
‰
-
-
œ œbœ œ 5
4
-
œœœœ ˙
lla
Del cel gran foch.
K
œœ œ ˙
œ ‰™ Œ
Del cel gran foch.
Ϫ
Ϫ
Ϫ
œ ‰™ Œ
œ‰ ™ Œ
-
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
3
— Full Score —
Respond V.
° 4
¢& 4 w
11 Molto agitato ( q = ca. 88 )
Sibyl
p
° 4 ‰ fœ œ œ b˙
&4
- dran.
S.
4
&4 Ó
T.
B.
œ,bœ œ œ ˙
w
‰œ œ œ w
Un fort se - nyal,
‰ œ bœ œ ˙
f
&
C.
T.
¢
w
Ó
‰ œ bœ œ bw
œ œ œ b œ œ œ œb œ w
˙
f
Un fort se - nyal,
f
Al jorn del ju di
-
-
ci,
5 ˙™
4
œ, œ bœ œ bw
5 ˙™
4
un fort se - nyal.
ff
un fort se - nyal.
ff
œ, œ œ œ ˙
un fort se - nyal.
& w
˙
bœ
& œ œœ˙
‹ di - - - ci,
w
5
4 ˙™
, ff
œ bœ œ bœ 45 ˙™
un fort se
,
bœ œ œ œ
Al jorn del ju
œ œ bœ œ œ œ bœ œ
f
w
w
? bw
un fort se - nyal,
Un fort se-nyal,
4
&4
‹
?4
¢ 4
& ˙
,
œ bœ œ bœ w
˙
4
&4
S.
w
un fort se-nyal,
f
° œ, ffœ bœ œ ˙
&
B.
Ó
Un fort se - nyal,
4
&4
C.
‰ Œ
œ
-
nyal,
Al jorn del ju di -
œ ™
‰ Œ
œ ‰™ Œ
œ ‰™ Œ
œ ‰™ Œ
-
4
4
4
4
4
4
4
4
pp sub.
, 5 ffœ œ bœ œ
œ bœ œ œ bœœ œœ 44
4
œ
par -rà qui hau-rà fet ser - vi
pp sub.
ff
,5 œ œ œ œ
bœ œ bœ œœ bœœ bœœ 44
4
w
- ci,
par -rà qui hau-rà fet ser - vi
www.influxsheetmusic.com
5
S.
C.
T.
B.
— Full Score —
° 5
& 4 ˙˙ ™™
9
4 ww ™™
poco ritard.
˙˙
5
&4
˙˙ ™™
a tempo
pp
9
4 Œ Œ œ w™
9
4 Ó™
5
&4
Mo - rir.
-
-
4U
4w
Œ Œ œ ˙™
5
9
˙˙
& 4 ˙˙ ™™
4 ww ™™
‹
? 5 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 9 w™
4
¢ 4
par - rà qui hau - rà fet ser - vi -
4U
4 ww
ritard.
4U
4w
pp
˙˙ ™™
Mo - rir.
4U
4 ww
4U
4w
˙™
- ci.
Con moto e ad libitum
,
,
° 4mf
U
U
b
œ
œ
b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ bœ œ œ
¢& 4 œ œ œ œ œ œ
15
Strophe VII.
[ ]
[ ]
,
°
U
œ
b
œ œ #œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
¢& #œ œ œ
#œ
nœ
œ
De mo - rir se - ran llurs ta -
lens, la- vors los es - cla-fi - ran
[ ]
[ ]
- rà hom qui
S.
C.
T.
B.
no
plor,
tot lo món se
-
-
-
( q = ca. 66 )
pp
-
[ ]
rà en
œ
5
4
‰ Œ
4
&4
Ó
4
&4
4
&4
‹
?4 Ó
4
-
hau -
tris -
-
Respond VII.
° 4
¢& 4 ˙
° 4 - tor.
&4
16
les dens: no· y
œ œ œ bœ œ œ œ œ w
Al jorn del ju di
‰ œ bœ w
? 4 bœ
¢ 4Œ ‰ ˙
pp
Tris-tor.
w
Tris - tor.
Œ ‰ œ #˙
p
pp
pp
-
-
Tris- tor.
ci.
w
w
Tris-tor.
www.influxsheetmusic.com
pp
5 bmp
œ œ œ œœ œ œœ 4
œ
4
4
œ
‰#œ œ 45 ˙ ™
pp
4
4
∑
œ‰Œ
4
4
œ‰Œ
4
4
Par-rà qui hau-rà fet ser-vi -
5
4 ˙™
5
4 ˙™
5
4 ˙™
5
4 ˙™
œ‰Œ
œ‰Œ
œ‰Œ
4
4
4
4
4
4
7
° 5 bœ œ œ œ œ œ œ bpœsub.œ œ 4 ˙™
&4
4
20
S.
— Full Score —
par - rà qui no_hau-rà fet ser - vi - p sub.
C.
T.
B.
-
- ci,
-
- ci,
,
,
5
&4
‹
5
&4
‹
?5
4
œ ‰™ Œ
˙™
˙™
-
œ ‰™ Œ
˙™
œ ‰™ Œ
p
U
w
U
w
Re - tran.
p
4
4
œ ‰™ Œ
? 5 ˙™
¢ 4
œ
par - rà.
4‰
4 #œ ˙ ™
4Œ
4
bU
w
par - rà.
5 bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ 4 ˙™
&4 œ
4
par - rà qui no_hau-rà fet ser - vi -
œ
U
w
‰ œ #˙
U
‰ p œ b˙ ™
Ra - hons.
4
4
Œ
Re - tran.
p
‰ bœ U
˙
Ra - hons.
Con moto e ad libitum
,
,
° mf
U
U
b
œ
œ
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ n œ œ bœ œ œ
œ œ œ œ œœ
œ
œœ
¢& œ œ
21
Strophe IX.
[ ]
[ ]
,
°
U
œ
b
¢& #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ U
œ
A - prés vin - drà ter - ri- ble - ment lo Fill de Déu om - ni - po [ ]
[ ]
los vius jut -
S.
ja
( q = ca. 66 )
p
5
&4 Œ Œ
Lo Fill
p
‰ bœ ˙
5
& 4 Œ ‰ #œ ˙ ™
de Déu.
5
&4 Œ Œ
p
5
& 4 #œœ ˙˙ ™™
‹ Al jorn
p
?5 œ w
¢ 4
Lo Fill
p
T.
B.
rà,
Respond IX.
p
C.
-
° 5 Œ ‰ b˙ ™
œ
&4
22
Al
-
‰ œ #˙
[ ]
qui bé_hau-rà fet
a - llí·s
, ˙™
™
œ œ
Ô
Om - ni ,œ
˙
˙
œ
˙™
˙™
,K
œ ™ œ b˙ ™
˙™
- po - tent.
Om - ni -
de Déu.
˙
w
bœœ œœ bœœ bw
,
b
œ œ ˙
˙™
- po - tent.
del ju - di - ci,
w
jorn.
www.influxsheetmusic.com
tent, qui·ls morts
-
y
par -
rà.
-
sf
œ ‰ Œ
4
4
sf
œ ‰ Œ
4
4
sf
œ ‰ Œ
4
4
sf
4
4
œ ‰ Œ
p sub.
, fœ œœ bœ œ
bœ œ œ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ 44
œ
˙™
par - rà qui hau - rà fet ser - vi sf
œ ‰ Œ
-
4
4
9
S.
5 ˙˙ ™™
4
f
° œœ,#œœ bœœ œœ ˙˙
&
plo - ro - sa - ment.
f
,
œœ œœ bœœ œœ œœ
& œœ
C.
&
‹
T.
plo - ro - sa - ment.
w
w
meno mosso
pp
œœ ‰ ™ Œ
U
‰ #œ œœ œœ ˙ ™
œ
˙™
6
4Œ
œœ ‰ ™ Œ
Plo - ro - sa -ment.
pp
U
6‰
4 œ n œœ œœ w
bœ
w
sf
Plo - ro - sa -ment.
pp
, 5 #œœ nœœ bœœ #œœ œ œ p sub.
U™
6
œ
œ
œ
b
œ
œ
b
œ
œ
œ
w™
4
#œ œ 4 w
ff
™
5˙
4
par - rà qui hau-rà fet ser - vi
sf
- ci.
¢
ritard.
sf
5
4 ˙˙™™
? w
B.
— Full Score —
26
œ
5
4 ˙™
? w
-
-
‰™ Œ
œ ‰™ Œ
sf
ci.
-
6
4Œ
Œ
6
4Œ
Œ
pp
œ
Par pp
œ
Par -
U™
˙
rà
U
˙™
rà
Con moto e ad libitum
,
,
° 4 mf
U
œ
U
b
œ
œ
b
¢ & 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ bœ œ œ
, nos, pus sou ma- re dels pe- ca - - - dós; que bo - na
° Ma- re deœDéu pre- gau per
U
¢& #œ œ œ b œ œ #œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ U
œ
27
Strophe XI.
[ ]
[ ]
[ ]
sen - tèn - ci - a_ha
28
S.
C.
B.
i que·l Pa - ra -
-
Respond XI.
4
&4
( q = ca. 66 )
Al jorn del ju di -
∑
4
&4 œ
mf
Al
mf
T.
jam,
-
° 4
& 4 #œ œ œ œ bœ œ œ œ U
w
mf
˙™
jorn.
[ ]
-
-
- ci,
mf
-
-
[ ]
- dís pos
-
-
se
-
-
jam.
,5
3
4 œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ 4
par - rà qui hau- rà fet ser - vi -
U 5
bœ œ œ œ œ œ 4 ˙ ™
Al jorn del ju - di - ci,
,5
U
4œ
w
˙
w
Par - rà.
-
3
4
3
4
, 5 bœ œ
U
4
œ
œ
œ
œ
œ bœ œ œ œ œ œ 43
b
œ
œ
b
w
&4 œ œ
4œ
‹ Al jorn del ju di - - - - ci,
par - rà qui hau- rà fet ser - vi - U
mf œ œ
3
?4
#œ œ #œ bœ 5 ˙™
˙
∑
4
4
4
El jorn del ju - di - ci, ,
mf
5
3
? 4 œ ˙™
w
4œ w
4
¢ 4
Al
jorn.
Par - rà.
www.influxsheetmusic.com
11
S.
C.
— Full Score —
° 7
&4
4
4
B.
4
4
?7 ™
¢ 4 ˙˙™
˙˙
,
° 5
œ ˙
& 4 œŒ œ #œœ œœ œ œ œ
p
C.
T.
B.
5
&4 ˙
˙
˙
5
& 4 œ̇ ™
‹ -di - ci,
?5
¢ 4 œœ ‰ Œ
Al jorn del juAl jorn del ju-di - ci,
K, K
œ
, œ œ˙™œ ˙ w
w
pp
jorn,
jorn,
al
al
33
œœ œœ œœ œœ
f
al jorn del ju - di - ci.
Al jorn del ju - di - ci.
mf
,
, p sub.
œœ œœ œœœœœ œœ œ˙œ œ
Ô Ô Ô, Ô
Œ
Al jorndel ju - di - ci, ju - di - ci,
al jorn.
ju - di - ci,
al jorn.
, 4 mfœ œ œ œ œ œ
4 œ œ œœ œ œ
al jorn del ju - di
ci.
Ó
œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ
œœ œœ œœ œœ œœ
mp
f
,
œœ œœ
œœKœ œK
œ
,
Al jorn del ju - di - ci, ju - di - ci,
di - ci, ju - di - ci,
p sub.
K
K, œK
K
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
4 œ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ
4
,
Al jorn del ju - di - ci,
al jorn.
Al jorn del ju - di - ci,
al jorn.
www.influxsheetmusic.com
f
Al jorn del ju - di - ci.
mf
Œ Ó
œœ œœ œœ
Ô Ô
mf
‰ œ œ œ œœ 44 œœ
œœ œ œ œ
˙˙
5
4
jorn.
jorn.
œ 4 nœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
4
Ô Ô
Al jorn del ju - di - ci,
Al jorn del ju- di - ci,
mp
Ó
œ5
œ œ œ œœ œ œ 4
pp
K , K4
œ
bœ œœ œ 4bw
w
al
5
4
jorn.
jorn.
Al
Al
7
&4
‹
al
S.
5
4
pp
4 ,
4 œœ™ œœ œœ œ w
w
Ô Ô b œ œÔ œÔ œ ™ ˙ w
7
& 4 œœ œœbœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
par-rà qui hau-rà fet ser-vi - ci.
T.
32
œœ œœ œ œœ œKœœœK
œ œ
,
f
Œ
Al jorn del ju - di - ci,
Al jorn del ju - di - ci,
13
S.
f
° 6 œœ œœ #œœ œœ œœ ™™
&4
al jorn del ju - di -
6
& 4 œœ œœ #œœ œœ#œœ ™™
— Full Score —
-
œœ ˙˙
Ô
f
C.
al jorn del ju - di -
6 Ϫ
& 4 Ϫ
‹ - di -
œœ œœ
Ô
f
T.
B.
- di
-
-
-
° 7
&4
C.
7
&4 Ó
,
- ci,
4 œœ œœ #œœ œœ œœ œœ
4
al jorn del ju - di - ci,
al
7
4
‰ Œ
7
4
jorn.
pp
,
,
K
œ
œ
,
œœ œœ #œœ#œœ 4 œœ #œ œœ œœÔ œ œœÔ œœÔ #œœ #œœ œœ œœ ™#œ œ 7
4
4
Ô
Al jorn del ju
-
di -
ci, ju -
di - ci,
Ó
œœ œœœ œ
4œœ œœœ œ
4
ff
ci,
al jorn del ju - di - ci,
p
œ œ # œœ œœ œœ œ ##˙œ
Œ
œ
mp
7
4 ˙˙™
7
4Ó
jorn, al
œ œ™
œ œ™
al
‰ Œ
7
4
œ
,5
4
jorn,
œ œ œœ œœ##œœ œ ˙œ
Œ
,
al jorn del ju - di - ci,
al jorn del ju - di -
œ
al
ci,
œœ ‰ Œ
al
mp
7
4Ó
Al jorn del ju - di - ci,
Al jorn del ju - di -
T.
jorn.
#œœ œœ™™
ff
∑
K
K ™
7
œ
#
œ
œ
& 4 œ œ ˙˙ ™
‹
jorn.
al
‰ Œ
ff
Œ
-
al jorn del ju - di - ci,
K
œœ #˙˙
œœœ
œœœ
36
S.
- ci,
- ci,
-
f
?6 ˙
¢ 4˙
-
#œœ œœ ™™
, ffœœ œœ #œœ œœ œœ œ
œ
4
4
Ó™
w
, œ #˙ ™
jorn,
al
?7
¢ 4Ó
Ó™
™
‰ #œœ œ œ 45
mp
Al
Al
œœ™œ œ 7 #œœK œ œ œK ˙˙™™
‰
4
p
Al
www.influxsheetmusic.com
, 5
4
jorn,
jorn.
B.
ci,
jorn.
mf
œœ ‰ Œ
5
4
15
S.
° œ
& #œ œ œœ œ Óœ
- di - ci,
al jorn del ju - di
C.
? œœ
¢
- di
al
T.
B.
ci,
∑
œ
-
∑
ci,
œ̇
-
°
¢&
-
ci,
al jorn del ju - di
, œ œ #œ œ #œ
œ
™
,
ci,
jorn,
al jorn del ju - di
al
∑
-
œ̇ ™
,
ci,
jorn,
ci,
-
œ œ œ œ
,
œ œ˙ ™ œ œ œ œ
,
al jorn del ju - di - ci, al jorn del ju al jorn,
38 Più tranquillo ( q = ca. 60 )
∑
p
œ œ œ #œ œ nœ œ œ
Al jorn del ju - di
p
°? œ œ˙ ,œ œ œ œ œ ˙ ™
™
™
¢
,
-
-
-
w
° 7
¢& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
par - rà qui hau - rà fet ser - vi
B.
°? 7 ˙ ™
¢ 4 ˙™
˙˙
-
-
ritard.
4
4 ˙™
ci,
,
al
www.influxsheetmusic.com
jorn,
K,
K
œœ œ ˙™œ ˙
al
al
jorn,
jorn,
7
4
pp
œ
U
w
par - rà.
K,
K 4
œ
œ
œ
bœ œ 4 œw bœ ˙ ™
,
al
w
,
,
, 47
ci,
-
- di - ci, al jorn del ju - di - ci,
al jorn.
Al jorn,
T.
∑
,
,
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œœ œ œœ œ œœ œ #œœ œ #œ œ Ó
&
#
,
∑
‹ - di - ci,
al jorn del ju - di - ci,
al jorn del ju - di - ci,
al jorn del ju - di
B.
-
ritard.
∑
œ
& #œœ œ # œœ œ Óœ
- di - ci,
al jorn del ju - di
T.
— Full Score —
jorn,
U
K,
K
œ
, œ œ ˙™œ ˙
u
ppp
al
al jorn.
jorn.
17