Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej

download report

Transcript Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania
ISCED 2011
a
jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom
História
Medzinárodnú štandardnú klasifikáciu vo vzdelávaní známu pod názvom ISCED navrhlo
UNESCO začiatkom 70-tych rokov ako "nástroj vhodný na zhromažďovanie, zostavovanie a
prezentáciu štatistík v oblasti vzdelávania.
ISCED je referenčná klasifikácia pre organizovanie vzdelávacích programov a príslušných
kvalifikácií podľa úrovní vzdelávania a odborov.
V súčasnosti platná klasifikácia ISCED 1997, bola schválená 29. zasadaním Generálnej
konferencie UNESCO v novembri 1997.
Revidovaná klasifikácia ISCED 2011, ktorá bola prijatá na 36. zasadnutí Generálnej
konferencii UNESCO v novembri 2011, sa prijatím nariadenia komisie EÚ č. 317/2013 stáva
od 1.1.2014 záväznou normou pre členské štáty a inštitúcie Únie v oblasti klasifikácie
vzdelania.
Stupne vzdelania
ISCED 97
ISCED 2011
0 - Predškolské vzdelávanie
0 – vzdelávanie pre najmenšie deti
1 - Primárne vzdelávanie alebo prvý stupeň
základného vzdelávania
1 – primárne vzdelávanie
2 - Nižšie stredné vzdelávanie alebo druhý
stupeň základného vzdelávania
3 – vyššie sekundárne vzdelávanie
2 – nižšie sekundárne vzdelávanie
3 - Stredné vzdelávanie
4 – postsekundárne neterciárne
vzdelávanie
4 - Pomaturitné neterciárne vzdelávanie
5 – vyššie odborné vzdelávanie
5 - Prvý stupeň terciárneho vzdelávania
6 – bakalárska úroveň vzdelávania
6 - Druhý stupeň terciárneho vzdelávania
7 – magisterská úroveň vzdelávania
8 – doktorandská úroveň vzdelávania
predprimárne
vzdelanie
Stupeň dosiahnutého vzdelania
5.pozícia
v kóde odboru
ŠKOV
ISCED97
ISCED2011
predprimárne vzdelanie
bez vzdelania, materská škola, špeciálna materská škola,
prípravný ročník na ŠZŠ , 0-tý ročník na základnej škole;
nedokončený 1. stupeň základnej školy
-
A
0
020
-
B
1
100
-
D
2A, 2B
244
základné
vzdelanie
primárne vzdelanie
vzdelanie na 1. stupni základnej školy
nižšie stredné vzdelanie
vzdelanie na 2. stupni základnej školy; 1. - 4. ročník
8-ročných stredných škôl
stredné
vzdelanie
Stupeň dosiahnutého vzdelania
nižšie stredné odborné vzdelanie
absolventi praktických škôl, žiaci odborných učilíšť
s mentálnym postihom zaškolení alebo zaučení
nižšie stredné odborné vzdelanie
vzdelávacie programy stredných odborných škôl; bývalé
učilištia, odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi,
zaškolení, zaučení
stredné odborné vzdelanie s výučným listom
žiaci odborných učilíšť s mentálnym postihom, ktorí získali
odborné vzdelanie s výučným listom
stredné odborné vzdelanie s výučným listom
stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním
stredoškolských nematuritných vzdelávacích programov, pri
ktorých žiaci získajú výučný list
stredné odborné vzdelanie bez maturity a výučného listu
stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním
stredoškolských nematuritných vzdelávacích programov
neposkytujúcich výučný list
5.pozícia
v kóde odboru
ŠKOV
ISCED97
ISCED2011
0, 1
E
2C
243,252
0, 1
F
2C
253
2
G
3C
352
2
H
3C
353
3
I
3C
353
úplné stredné vzdelanie
Stupeň dosiahnutého vzdelania
úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
úplné stredné všeobecné vzdelanie na gymnáziách
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom
úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním
vzdelávacích programov ukončených maturitou, pri ktorých žiaci
získajú aj výučný list
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu
úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním
vzdelávacích programov ukončených maturitou pre absolventov
učebných odborov v nadstavbovom štúdiu
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu
úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním
vzdelávacích programov ukončených maturitou s výnimkou
programov uvedených v bode K
5.pozícia
v kóde
odboru
ŠKOV
ISCED97
ISCED2011
5
J
3A
344
4
K
3A
354
4
L
3A
454
6
M
3A
354
vyššie odborné
vzdelanie
postsekundár
ne vzdelanie
Stupeň dosiahnutého vzdelania
postsekundárne vzdelanie
pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné
štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie
vyššie odborné vzdelanie (absolventský diplom)
vyššie odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích
programov vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných
konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné
5.pozícia
v kóde
odboru
ŠKOV
ISCED97
ISCED2011
6
N
4A
454
7
Q
5B
554
Stupeň dosiahnutého vzdelania
5.pozícia
v kóde odboru
ŠKOV
ISCED97
ISCED2011
vysokoškolské
vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň – bakalárske
vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté absolvovaním profesijne
orientovaných bakalárskych študijných programov vysokých škôl
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň – bakalárske
vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté absolvovaním bakalárskych
študijných programov vysokých škôl
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
súvislé vysokoškolské vzdelanie absolvovaním magisterských,
inžinierskych a doktorských študijných programov vysokých škôl
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
vysokoškolské vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho
vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a
doktorských študijných programov vysokých škôl
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s vykonaním rigoróznej skúšky
vysokoškolské vzdelanie III. stupeň – doktorandské
vysokoškolské doktorandské vzdelanie dosiahnuté absolvovaním
štúdia v doktorandských študijných programoch, postgraduálne
štúdium a vedecká výchova
7
P
5B
655
7
R
5A
665
8
S
5A
766
8
T
5A
767
8
U
5A
768
9
V
6
864
Základnou jednotkou klasifikácie v ISCED je vzdelávací program.
Vzdelávacie programy a príslušné kvalifikácie v rámci úrovní ISCED 2011 sú
rozlíšené do štyroch podkategórií:
1. bez ukončenia úrovne bez priameho prístupu k vyššej úrovni ISCED,
2. čiastočné ukončenie úrovne bez priameho prístupu k vyššej úrovni ISCED,
3. ukončenie úrovne bez priameho prístupu k vyššej úrovni ISCED a
4. ukončenie úrovne s priamym prístupom k vyššej úrovni ISCED.
Národný kvalifikačný rámec
Doklad o
získanom
vzdelaní na
danej úrovni
kvalifikačného
rámca
ISCED
2011
1. úroveň
2. úroveň
vysvedčenie s
doložkou
vysvedčenie s
doložkou;
vysvedčenie o
záverečnej
skúške
100
Základné
vzdelanie
244,243,253
Nižšie stredné
vzdelanie
3. úroveň
výučný list
352,353
Stredné
odborné
vzdelanie
4. úroveň
5. úroveň
6. úroveň
7. úroveň
8. úroveň
vysvedčenie o
maturitnej skúške,
výučný list len v
prípadoch, ak bolo
vzdelávanie ukončené
aj maturitnou skúškou
vysvedčenie o
absolventskej
skúške
vysokoškolský
diplom a
dodatok k
diplomu získaný
po ukončení
štúdia študijného
programu
prvého stupňa
vysokoškolského
vzdelávania
vysokoškolský
diplom a
dodatok k
diplomu získaný
po ukončení
štúdia študijného
programu
druhého stupňa
vysokoškolského
vzdelávania
vysokoškolský
diplom a
dodatok k
diplomu získané
po ukončení
štúdia študijného
programu
tretieho stupňa
vysokoškolského
vzdelávania
344,354,454
Úplné stredné
vzdelanie na SOŠ a
gymnáziách
554
Absolutórium
655,665
Bakalárske
vzdelanie
766,767,768
Magisterské
vzdelanie
864
Doktorandské
vzdelanie
Maping ISCED - nástroj na preukázanie prepojení medzi vzdelávacími programami a kvalifikáciami.
ISCED
97
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2A
2A
2B
2C
2C
ISCED2011
020
020
030
030
100
100
100
100
030
244
244
244
242
253
EKR
Praktická škola
2C
243
2
Kurzy na doplnenie nižšieho stredného vzdelania
Odborné učilište
Stredná odborná škola - štúdium bez maturity
Stredná odborná škola - štúdium bez maturity
Stredná odborná škola - štúdium ukončené maturitou
2A
3C
3C
3C
3A
244
352
353
353
354
2
3
3
3
4
Stredná odborná škola - štúdium ukončené maturitou
3A
8 ročné gymnáziu,
6 ročné gymnáziu,
4 ročné gymnáziu,
Nadstavbové štúdium
Pomaturitné kvalifikačné štúdium
3A
3A
3A
3A
4A
354
344
344
344
454
454
4
4
4
4
4
4
Názov
Materská škola
Špeciálna materská škola
Prípravné triedy na základnej škole
Prípravné triedy v špeciálnej škole
Základná škola - 1. stupeň
Špeciálna základná škola - 1.stupeň
Špeciálna škola variant A 1.stupeň
Špeciálna škola variant B 1.stupeň
Špeciálna škola variant C
Základná škola - 2. stupeň
Špeciálna základná škola - 2.stupeň
Špeciálna škola variant A 2.stupeň
Špeciálna škola variant B 2.stupeň
Stredná odborná škola - ZUUP
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Doklad o vzdelaní
osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
vysvedčenie s doložkou
vysvedčenie s doložkou
Vysvedčenie
Vysvedčenie
Vysvedčenie
Vysvedčenie
vysvedčenie s doložkou
Vysvedčenie
Vysvedčenie
Vysvedčenie
Vysvedčenie
vysvedčenie a osvedčenie o zaškolení, resp. vysvedčenie a
osvedčenie o zaučení
vysvedčenie a osvedčenie o zaškolení, resp. vysvedčenie a
osvedčenie o zaučení
Vysvedčenie
vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou
vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a výučný list
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Vysvedčenie o maturitnej skúške
ISCED
97
ISCED
2011
EKR
Pomaturitné špecializačné štúdium
Tanečné konzervatórium 8 ročné štúdium
Konzervatórium - 6 ročné
Vyššie odborné štúdium
Bakalárske štúdium
Magisterské pokračujúce štúdium
5B
5B
5B
5B
5A
5A
554
554
554
554
665
767
5
5
5
5
6
7
Absolventský diplom
Vysvedčenie o maturitnej skúške a Absolventský diplom
Vysvedčenie o maturitnej skúške a Absolventský diplom
Absolventský diplom
Bakalársky diplom Bakalár ( Bc)
Diplom - Magister (Mgr), Magister umenia (Mgr art), inžinier (Ing)
Magisterské a inžinierske štúdium
Doktorské a magisterské štúdium
5A
5A
766
766
7
7
Diplom - Magister (Mgr), Magister umenia (Mgr art), inžinier (Ing)
Diplom - Magister (Mgr.), Doktor medicíny (MUDr.) Doktor
zubného lekárstva (MDDr.), Doktor veterinárnej medicíny (MVDr.)
Štátne rigorózne skúšky
5A
768
7
JUDr. - doktor práv, PhDr. - doktor filozofie, RNDr - doktor
prírodných vied, Pharm.Dr. - doktor farmácie, PaedDr. - doktor
pedagogicky, ThDr. Doktor teológie
Doktorandské štúdium
6
864
8
doktor ( PhD.) doktor umenia (ArtD.)
Doplňujúce pedagogické štúdium
4A
454
4
Pre osoby s odbornou kvalifikáciou bez pedagogickej kvalifikácie
Doplňujúce pedagogické štúdium
5A
768
7
Pre absolventov vysokých škôl neučiteľských smerov
Rozširujúce štúdium na vyučovanie
5A
768
7
Pre absolventov vysokých škôl učiteľských smerov pre rozšírenie
existujúcej pedagogickej kvalifikácie
Názov
Doklad o vzdelaní
Spracoval:
Ing. Juraj Kobela, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
V Bratislave dňa 21. 9. 2013