Bezpečnostní kultura a moderní přístup k bezpečnosti v letecké

download report

Transcript Bezpečnostní kultura a moderní přístup k bezpečnosti v letecké

Bezpečnostní kultura a moderní přístup k
bezpečnosti v letecké dopravě
Albert Mikan
Bezpečnost
Vymezení
Definice
 Safety / Security
 Charakteristika
 Bezpečnost je proces
před nehodou
 Bezpečnost se dá
vytvářet napříč
společností
2
Fakulta dopravní ČVUT v Praze
systému, která
předchází přijímání
nepřijatelných rizik
s cílem docílit provozu
bez zranění osob a
újmy na majetku
Cíle bezpečnosti
Současnost
Cíle
 Reaktivní přístup
 Přesun od reaktivního
 Vytváření databází
k proaktivnímu
 Vytváření bezpečnostní
kultury
 Vytváření proaktivních
indikátorů
 Měření bezpečnosti po
zavedení systému
bezpečnosti (SMS)
 Regulatorní právní
rámec
 Bezpečnostním
indikátorem je až
nehoda
3
Fakulta dopravní ČVUT v Praze
Historie
 Neustálé zvyšování
bezpečnosti
 Zkoumání souvislostí
 Ultra bezpečné
prostředí
 Úroveň bezpečnosti
stagnuje
4
Fakulta dopravní ČVUT v Praze
Reaktivní => Proaktivní
Reaktivní
Proaktivní
 Čekání na nehodu
 Standardy, provozní
 Monitoring nehod,
postupy a kontrolní
seznamy
 Instruktáže, školení a
vzdělávání
 Správné řízení, vedení
a přenos informací
 Bezpečnostní kultura a
její audity i průzkumy
incidentů, chyb
 Databáze a analýza dat
 Poučení a vydání
nových předpisů
 Ultra bezpečné
prostředí
5
Fakulta dopravní ČVUT v Praze
Bezpečnostní kultura
 Produkt individuálních a skupinových hodnot,
přístupů, schopností a pracovních postupů, které
určují odhodlání, styl a efektivitu bezpečnostních
programů společnosti
 Priorita bezpečnosti, Zapojení se do b., Poučení z b.
 Bezpečnostní klima
 Aktuální projev bezpečnostní kultury
 Vnímání a přístup zaměstnanců společnosti
k bezpečnosti a rizikům
6
Fakulta dopravní ČVUT v Praze
Bezpečnost vytváří celá společnost
Bezpečnostní ukazatele
Budování obran
 Zpětné indikátory
 Podle SMS
 Reaktivní přístup
 Projev selhání
bezpečnosti
 Nehoda, Incident,
Chyba
 Vedoucí indikátory
 Proaktivní přístup
 Průzkumy, Identifikace
nebezpečí a řízení rizik
7
Fakulta dopravní ČVUT v Praze
 Nařízení
 Výcvik
 Technologie
 Budoucnost




Vnímání souvislostí
Obranou může být každý
Vlivy řízení a komunikace
Nevyhnutelnost
pochybení
Měření bezpečnosti
Obtížné
 Bezpečnost je
definovaná a měřitelná
spíše svojí absencí, než
svojí funkčností
 Umění měření ničeho
 Vytváření
bezpečnostních
dotazníků – vnímání
bezpečnosti
 Statistika nehod X
Úroveň bezpečnosti
8
Fakulta dopravní ČVUT v Praze
Témata měření
 Sdílení informací
 Hlášení
 Odpovědnost
 Náprava selhání
 Akce po selhání
 Přijímání nového
Závěr
 Kontrola bezpečnostních
systémů
 Vytvoření
bezpečnostních
indikátorů
 Podpora bezpečnostní
kultury
 Bezpečnost je proces
před nehodou, kterým
vytváříme systém obran
a monitorujeme
nebezpečí
9
Fakulta dopravní ČVUT v Praze
Děkuji Vám za pozornost.
10
Fakulta dopravní ČVUT v Praze