การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL

download report

Transcript การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL

การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
การจัดทาบัญชี การเงินของโรงเรียน
(สพท. เขต4) GL 47
วันที่ 23
สิ งหาคม
2555
ณ
โรงเรียนเด็กดีพท
ิ ยาคม
อาเภอ เทิง
จังหวัดเชียงราย
โดย
นายบุญเพิม
่
สุร ิ
ยมณฑล
วุฒ ิ ศษ.ม.(การบริหาร
การศึ กษา)
นายชัยพร
กิจ
การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
การจัดทาบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท.
เขต4) GL 47
การวางแผนการเงิน การบัญชีของโรงเรียนเอกชน
ตามที่ พรบ.การศึ กษาแห่ งชาติ 2542 บัญ ญัต ิ
เรือ
่ งการจัดสรรงบประมาณ
เพือ
่ การศึ กษาในมาตรา 60 ให้มีระบบการตรวจสอบ
ติดตามและการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
การใช้จายงบประมาณการจั
ดการศึ กษาให้สอดคล้อง
่
กั บ ห ลั ก ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง จั ด ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
คุณภาพการศึ กษา
เพือ
่ ให้โรงเรียนเอกชนมีระบบ การรับ-การ
จ่าย และรายงานการเงินทีแ
่ สดงผลการดาเนินงาน
การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
การจัดทาบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท.
เขต4) GL 47
หลักการบัญชี GL 47
- เป็ นระบบบัญชีคู่ (Double Entry System) เป็ น
การลงรายการบัญชีสองบัญชีดวยจ
านวนเทากั
้
่ น 2
ดาน
คือ ดานซ
ต)
้
้
้าย(เดบิต) และดายขวา(เครดิ
้
- ใช้เกณฑพึ
(Accrual Basis) เป็ น
่
์ งรับ-พึงจาย
การบัน ทึ ก การรับ รู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่ าย เมื่ อ มี
ร า ย ไ ด้ ห รื อ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ กิ ด ขึ้ น ใ น ร อ บ บั ญ ชี ที่
ด าเนิ น การ
ไม่ว่ารายการนั้น จะมีก ารรับ หรือ
จายเงิ
นสดหรือไม่
่
- ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า บั ญ ชี ก า ห น ด เ ริ่ ม วั น ที่ 1
การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
การจัดทาบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท.
เขต4) GL 47
สิ่งที่ตอ้ งจัดเตรียมสาหรับการใช้งาน GL 47
่ รี ะบบปฏิบต
ั ก
ิ าร MS
- เครือ
่ งคอมพิวเตอรที
์ ม
Window98 ขึน
้ ไป
- เนื้อทีว่ างในฮาร
ดดิ
่
่ า่ กวา่ 200 MB
์ สกไม
์ ต
- มีเครือ
่ งอานแผ
นซี
่
่ ดี
- จอภาพแสดงผลในโหมดความละเอียดที่ 800
x 600 จุด
- เครือ
่ งพิมพ ์
- มีโปรแกรม MS-Access 2000/XP ติดตัง้ อยู่
การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
การจัดทาบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท.
เขต4) GL 47
ขัน้ ตอนการติดตัง้ โปรแกรม
ใส่แผน
่ CD – ROM โปรแกรมระบบบัญชีโรงเรียน
เอกชนที่ Drive CD-ROM เริม
่ ตนการติ
ดตัง้
้
โปรแกรมโดย ให้ทาการดับเบิล
้ คลิกที่
Icon
Setup จากนั้นก็ดาเนินการติดตัง้ ตามปกติ จนกวา่
จะเสร็จสิ้ น
เมนูหลัก
การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
การจัดทาบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท.
เขต4) GL 47
การจัดทาบัญชีในโปรแกรม GL47 สิ่ งทีต
่ องทราบ
้
้
และดาเนินการดังตอไปนี
่
-
ชือ่ และที่อยู่
รอบบัญชี
ตัง้ กาไรขาดทุน
ผังบัญชี
การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
การจัดทาบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท.
เขต4) GL 47
ระบบบัญชีซง่ึ ประกอบดวย
ทรัพยสิ์ น หนี้สิน ทุน
้
รายได้ และคาใช
่
้จาย
่
การแทนคาในผั
งบัญชี
่
-
ทรัพยสิ์ น
หนี้สิน
ทุน
รายได้
รายจาย
่
สมการทางบัญชี
สิ นทรัพย ์
= หนี้สิน
ทุน
+
การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
การจัดทาบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท.
เขต4) GL 47
ในการบันทึกบัญชีในโปรแกรม GL47 เป็ นการ
บันทึกหลักการบัญชีคู่
ทุกเดบิตจะต้องมี
เ ค ร ดิ ต ด้ ว ย จ า น ว น เ งิ น ที่ เ ท่ า ๆ กั น ( รั บ ซ้ า ย
จ่ ายขวา) ส าหรับ ด้ านซ้ ายมีชื่ อ ว่ าลู ก หนี้ Debit
ด้ า น ที่ ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ อ า จ เ ป็ น เ งิ น ส ด
เงินโอนเข้าธนาคาร สิ่ งของ
ด้านขวามือใช้ชื่อ
วาเจ
ด้านทีจ
่ ่ายออกไปหรือเสี ย
่ ้ าหนี้ Credit
ประโยชนหรื
์ อเสี ยสิ ทธิ
การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
การจัดทาบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท.
เขต4) GL 47
การบันทึกบัญชีในโปรแกรม GL 47 ต้องบันทึกใน
สมุ ด รายวัน ทั่ว ไป และทางโปรแกรม จะผ่ าน
(post) ให้ ไปยัง งบทดลองก่ อนปิ ดบัญ ชี ต้ อง
พิ ม พ ์ ทุ ก เดื อ นเพื่ อ ดู ส ถานะทางก ารเงิ น ว่ าเป็ น
อ ย่ า ง ไ ร
ส่ ว น บั ญ ชี แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท
งบก าไรขาดทุ น งบทดลองหลัง ปิ ดบัญ ชี พิม พ ์
ออกมาเมือ
่ สิ้ นปี งบประมาณ(เมษายน)
การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
การจัดทาบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท.
เขต4) GL 47
เอกสารประกอบการลงบัญชี
- เอกสารการับเงิน (ใบสาคัญคู่รบั )
- เอกสารการจ่ายเงิน(ใบสาคัญคูจ่ ่าย)
- เอกสารการฝากเงิน (ใบ Pay in )
- เอกสารการถอนเงิน (เช็ค รายการในสมุดออมทรัพย์)