Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Download Report

Transcript Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR
obszaru LGD „Nasza Krajna”
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej PROW 2007-2013”
Sępólno Krajeńskie, 24 lutego 2012 r.
Tomasz Biały
PROGRAM SZKOLENIA
godz. 9.00 – 10.00
godz. 10.00 – 11.30
godz. 11.30 – 12.00
godz. 12.00 – 15.00
Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD „Nasza
Krajna” – cele, przedsięwzięcia, budżet
szczegółowe warunki przyznawania pomocy dla
działania „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”, kwalifikowalność kosztów, najczęściej
popełniane błędy
przerwa kawowa
wniosek o przyznanie pomocy dla działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” –
sposób wypełniania, praktyczne wskazówki, załączniki
Lokalna Strategia Rozwoju
LGD Nasza Krajna
Szczegółowe warunki
przyznawania pomocy dla
działania „Różnicowanie
w kierunku działalności
nierolniczej”
Cel działania
Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku
podejmowania lub rozwijania przez rolników,
domowników i małżonków rolników,
działalności nierolniczej lub związanej
z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie
pozarolniczych źródeł dochodów, promocję
zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach
wiejskich
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Warunki wsparcia określa:
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17
października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6
maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Warunki wsparcia określa:
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13
lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7
września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Warunki wsparcia określa:
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3
września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjent pomocy
Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika:
Który:
a)
b)
jest obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej
jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjent pomocy
Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika:
Który:
c)
ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
– gminy wiejskiej lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących
powyżej 20 tys. mieszkańcow, lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących
powyżej 5 tys.mieszkańcow
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjent pomocy
Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika:
Który:
d) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie
pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady
(WE) nr 1698/2005
e) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty
strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej
"Programem"
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjent pomocy
Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika:
Który:
jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na
podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie
pomocy
g) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki
cywilnej
f)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjent pomocy
Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika:
Któremu:
h)
za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie
pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika,
przyznano płatność do gruntów rolnych albo ten rolnik był
domownikiem rolnika posiadającego takie gospodarstwo
rolne albo jego małżonkiem
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Operacja podlegająca wsparciu:
a) jest uzasadniona ekonomicznie
b) zapewnia osiągnięcie i zachowanie celu Działania
c) nie jest finansowana z udziałem innych środków
publicznych
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Operacja podlegająca wsparciu:
d) obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub
prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie:
- zgodnym z zał. nr 1 do rozp.
- wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz
sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych
usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie
rolnym
- wytwarzania produktów energetycznych z biomasy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Operacja podlegająca wsparciu:
– nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku
o przyznanie pomocy (realizacja zestawienia rzecz.fin.)
– płatność ostateczna nie mniej niż 25% łącznej
planowanej wysokości pomocy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Operacja podlegająca wsparciu:
– realizowana w 1 lub 2 etapach (24, 36 mies.)
– zakończenie operacji nie później niż 30.06.2015 r.
– leasing (10 etapów, 12 miesięcy do złożenia wniosku o
płatność pośrednią, nie częściej niż dwa razy w roku;
60 miesięcy o płatność ostateczną)
– jej początek nastąpił po dniu złożenia wniosku, koszty
ogólne po 1 stycznia 2007 r.
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Transakcja, której wartość przekracza 10 tys. złotych
ponoszona jest w formie przelewu bezgotówkowego
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Rodzaje kosztów:
– budowa lub modernizacja obiektów budowlanych
– zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
W szczególności wsparciu podlega:
I. Budowa lub modernizacja obiektów budowlanych:
1) budowa, przebudowa lub remont połączony z
modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych
wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty
rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych
pochodzących z rozbiórki
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
W szczególności wsparciu podlega:
I. Budowa lub modernizacja obiektów budowlanych:
2) nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z
modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz
z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i
utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z
rozbiórki
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
W szczególności wsparciu podlega:
II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia:
1) Zagospodarowanie terenu
2) Maszyny, urządzenia, narzędzia, wyposażenie i sprzęt
3) Sprzęt komputerowy i oprogramowanie
Wraz z kosztami transportu do miejsca operacji
i kosztami montażu.
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
W szczególności wsparciu podlega:
II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia:
4) Środki transportu z wyłączeniem zakupu samochodów
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8
osób łącznie z kierowcą, naczepy, przyczepy (do 75%
wart. kosztów kwal. projektu w przypadku działalności
polegającej na świadcz. usł. transp.; do 50% w
przypadku innej dział. pozaroln.)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Wyłączenie ze wsparcia:
• 49.41.Z transport drogowy towarów (wg załącznika nr 1
do rozporządzenia)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
W szczególności wsparciu podlega:
II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia:
5) Zapłaconych rat leasingu do wartości ceny netto nabycia
rzeczy, jeśli przeniesienie własności nastąpi najpóźniej
do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Rodzaje kosztów:
– Koszty ogólne (kosztorysy, projekty architekt. lub budowl.,
oceny lub raporty oddziaływania na środowisko,
dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna, wypisy i
wyrysy z katastru nieruchomości, projekty
technologiczne, patenty i licencje, nadzór inwestorski lub
autorski, koszty zw. z kierowaniem robotami
budowlanymi) – w wysokości nie większej niż 10 %
wartości kosztów kwalifik. proj.
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Refundacji podlega:
50% lub 80%
kosztów kwalifikowanych operacji
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Maksymalnie:
100 tys. zł na jednego beneficjenta
w okresie realizacji Programu
500 tys. zł w przypadku operacji
dotyczących biogazu rolniczego lub
energii elektrycznej z biogazu
rolniczego
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Refundacja kosztów:
80% kosztów kwalifikowanych podlega refundacji w
przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym
spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi:
- wysokość szkody wynosi więcej niż 30% średniej rocznej
produkcji rolnej z 3 lat poprzedzających rok w którym
wystąpiła szkoda (lub z 3 lat w okresie pięcioletnim z
odrzuceniem skrajnych wartości) w uprawach lub
zwierzętach gospodarskich
- wysokość szkody wynosi co najmniej 10 tys. zł
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Refundacja kosztów:
80% kosztów kwalifikowanych podlega refundacji w
przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym
spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi:
- na usunięcie szkody nie została przyznana pomoc w
ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji
rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk
żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań
zapobiegawczych
- wniosek o przyznanie pomocy został złożony w danym
roku lub rok po wystąpieniu szkody
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Wartość pomniejsza się o 10%, jeżeli zdarzenie
powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:
- nie zostało uwzględnione
w oddzielnym systemie rachunkowości
albo
- do jego identyfikacji nie wykorzystano
odpowiedniego kodu rachunkowego
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Zaliczka
do 50%
kwoty przyznanej pomocy
Warunek:
Ustanowienie gwarancji bankowej (lub równoważnej) do
110% wartości zaliczki i złożenie w dniu podpisania
umowy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
W jednym roku można złożyć jeden wniosek
o przyznanie pomocy (w wyniku którego przyznano
wsparcie)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
4 miesiące (+1)
na rozpatrzenie wniosku*
*z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
–
–
–
–
Nieprzyznanie pomocy:
niewypełnienie we wszystkich wymaganych pozycjach
(dane zawarte są w innych pozycjach, załącznikach, bądź
w systemie ewidencji)
brak co najmniej jednego z dokumentów, których
niedołączenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy
brak adresu i możliwości jego ustalenia
opcjonalnie: dobrowolne zmiany (więcej niż 1) w planie
finansowym, bez uprzedniego wezwania samorządu
województwa
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Możliwość uzupełnienia wniosku:
2x21 dni*
*możliwość przedłużenia terminu do 6 miesięcy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Przyznanie pomocy:
- Umowa
- Zabezpieczenie
- Oświadczenie małżonka
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Obowiązki beneficjenta:
- osiągnięcie celu operacji i jego zachowanie
- umożliwienie przeprowadzenia kontroli
- przechowywanie dokumentów zw. z przyznaną pomocą
- informowanie ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ
na wykonanie umowy
- ograniczenia w przenoszeniu własności rzeczy
- sposób i miejsce prowadzenia działalności
5 LAT
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Wypłata środków finansowych:
- tryb określa umowa
- dokonywana na wniosek o płatność
- płatność pośrednia, ostateczna
- dokonywana w terminie 3 miesięcy od momentu
złożenia poprawnie wypełnionego wniosku
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Wykaz działalności gospodarczych
w zakresie których może być
przyznana pomoc
Formularz wniosku
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Najczęściej popełniane błędy
na przykładzie działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Najczęściej popełniane błędy…
Prawidłowe przygotowanie
dokumentów aplikacyjnych
skraca czas przeznaczony na
weryfikację wniosku!!
Najczęściej popełniane błędy…
Najczęściej popełniane błędy
i powody odrzucania wniosków o
wsparcie na etapie oceny wstępnej
a) brak wypełnionego wymagalnego pola we
wniosku
b) brak wymagalnych załączników
 zaświadczeń KRUS/ZUS,
 kopii dowodu osobistego,
 umowy spółki,
Najczęściej popełniane błędy…
Najczęściej popełniane błędy
i powody odrzucania wniosków o
wsparcie na etapie oceny wstępnej
b) brak wymagalnych załączników, w tym:
 wniosku o wpis do Ewidencji Producentów,
 Ekonomicznego Planu Operacji;
c) złożony więcej niż jeden wniosek w ramach
naboru
Najczęściej popełniane błędy…
Najczęściej popełniane błędy
i powody odrzucania wniosków o
wsparcie na etapie weryfikacji
kompletności i poprawności wniosku
 brak uzupełnienia wniosku na pisemne wezwanie
Agencji;
 wypełnienie wniosku niezgodnie z instrukcją;
 nieprawidłowo przeprowadzone postępowanie
ofertowe;
Najczęściej popełniane błędy…
Najczęściej popełniane błędy
i powody odrzucania wniosków o
wsparcie na etapie weryfikacji
kompletności i poprawności wniosku
 niezgodne pod względem kryteriów przyznawania
pomocy miejsce zamieszkania/siedziba
wnioskodawcy;
 nieprawidłowy kod działalności;
 zakup środka transportu do transportu
towarowego drogowego w ramach prowadzonej
działalności transportowej;
Najczęściej popełniane błędy…
Najczęściej popełniane błędy
i powody odrzucania wniosków o
wsparcie na etapie weryfikacji
kompletności i poprawności wniosku
 wiek wnioskodawcy powyżej 60 lat;
 brak ubezpieczenia w KRUS.
Dziękuję za uwagę !