Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach

Download Report

Transcript Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Konferencja dotycząca projektu
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskieetap I i II”
17.12.2013, godz. 12.00
1.
Wystąpienie Burmistrza Siechnic- Pana Milana Ušáka.
2.
Informacja na temat projektów finansowanych zewnętrznie- w Gminie
Siechnice oraz projektu ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Żerniki Wrocławskie- etap I i II” Grzegorz Salwa Kierownik BdsFZ.
3.
Wystąpienie Pana Doktora Marka Mielczarka- Prezesa WFOŚiGW we
Wrocławiu
4.
Wystąpienie Burmistrza Siechnic z wręczeniem pamiątkowych dyplomów dla
osób szczególnie zasłużonych przy realizacji projektu.
5.
Wystąpienie przedstawiciela firmy doradczej WRO-TECH.
6.
Zakończenie i podsumowanie konferencji wraz z poczęstunkiem.
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych
przez Gminę Siechnice
Kierownik Grzegorz Salwa
Grudzień 2013
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych, ul Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice,
tel. 71 786 09 42, 71 786 09 56, fax. 71 786 09 52,
e-mail: [email protected]
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Tytułem wstępu:
wartość projektów z dofinansowaniem zewnętrznym
jedynie w roku 2012:
25 399 196,01 zł
w tym pozyskane dofinansowanie:
12 575 149,43 zł
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Jednostką odpowiedzialną za proces pozyskiwania środków
zewnętrznych w Gminie Siechnice jest Biuro ds. Funduszy
Zewnętrznych ( BdsFZ).
Biuro działa na zasadzie wydzielonej komórki Urzędu
Miejskiego na prawach odrębnego Wydziału, podlegający
bezpośredniemu nadzorowi Burmistrza Siechnic.
BdsFZ jest najbardziej rozbudowaną tego typu komórką w
Powiecie Ziemskim Wrocławskim.
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Siechnicach
BdsFZ jest komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w
Siechnicach właściwą dla kontaktów z Instytucjami
zaangażowanymi w proces zarządzania funduszami
europejskimi ze szczególnym uwzględnieniem RPO WD,
PROW, PO KL, PO IiŚ, PO IG, EWT oraz innych
unijnych i krajowych programów dotacyjnych.
W jego zakresie kompetencji leży przygotowanie pełnej
dokumentacji aplikacyjnej, kontakty z właściwymi
Instytucjami Zarządzającymi, współudział we wdrażaniu
projektów, zarządzanie projektami ,,miękkimi” oraz
przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej i
sprawozdawczej.
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Gmina w okresie programowania 2007-2013 skutecznie
pozyskała środki finansowe ze źródeł ZPORR 2004-2006,
SPO RZL 2004-2006, RPO WD 2007-2013, PROW 20072013, PO IG 2007-2013, PO IiŚ 2007-2013, PO KL 20072013, NPPDL w ramach edycji I i II, PFRON, szeregu
programów Samorządu Województwa Dolnośląskiego,
Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i
Turystyki, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
WFOŚiGW, KSRG i innych.
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Łącznie w latach 2007-2013 zostało opracowanych i złożonych ok. 112 wniosków o
dofinansowanie projektów dla których uzyskano decyzje: pozytywnie oceniono
102 projektów, podpisano 92 umowy o dofinansowanie, 10 projektów zostało
odrzuconych.
120.00
100.00
112
102
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
10
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych tylko raz zleciło kompleksowe
opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu zewnętrznej firmie
był to projekt ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Żerniki Wrocławskie- etap I i II”.
Nigdy nie została zlecona usługa zewnętrzna związana z
zarządzeniem/rozliczaniem projektu.
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Łącznie w latach 2007-2013 Gmina Siechnice realizuje/ zrealizowała 92 projekty o
ogólnej wartości:
69 181 861,98 zł
z tego na lata 2007-2010 przypada 48%, a na lata 2011-2013 52% środków,
w tym dofinansowanie zewnętrzne:
34 954 940,97 zł
z tego na lata 2007-2010 przypada 47%, a na lata 2011-2013 53% środków
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Wartość projektów w latach 2007-2013
69 181 861,98 zł
Rok 2013
8,161,243.46
Rok 2007
113,499.11
Rok 2008
1,189,051.90
Rok 2009
14,304,090.07
Rok 2010
17,910,913.68
Rok 2012
25,339,196.01
Rok 2011
2,163,867.75
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Wysokość dofinansowania w latach 2007-2013
34 954 940,97 zł
Rok 2013
4,567,596.46
Rok 2007
89,207.70
Rok 2008
911,979.66
Rok 2009
7,926,214.49
Rok 2012
12,575,149.43
Rok 2010
7,541,871.36
Rok 2011
1,342,921.87
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Wartość projektów własnych gminy Siechnice i
projektow realizowanych w partnerstwie
Projekty własne
Projekty w partnerstwie
5%
95%
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Przykłady realizowanych operacji – PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE:
•
remonty i przebudowy dróg lokalnych,
•
budowa obiektów edukacyjno- sportowych
•
budowa turystycznych
•
remonty świetlic i wyposażenie wiejskich, placówek edukacyjnych i
medycznych
•
budowa sieci monitoringu zewnętrznego
•
budowa systemu placów zabaw,
•
Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta oraz budowa targowiska stałego w
Siechnicach
•
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Przykłady realizowanych operacji – INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA:
•
projekty edukacyjne i szkoleniowe z EFS dla ponad 1 100 mieszkańców- przed
wszystkim nauka języków obcych, nauki matematyczno- przyrodnicze i
informatyczne
•
system wspierania dzieci niepełnosprawnych,
•
projekty wdrażające aktywne narzędzia integracji w systemie pomocy
społecznej,
•
usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego (ISO 9001),
•
aktywne zwalczanie bezrobocia,
•
Zakupy sprzętu dla jednostek OSP
•
bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie na terenie gminy,
•
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców,
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Dziękuję za uwagę
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych, ul Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice,
tel. 71 786 09 42, 71 786 09 56, fax. 71 786 09 52,
e-mail: [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected]umsiechnice.pl