425203 พลศาสตร์วิศวกรรม 451208 พลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Dynamics)

download report

Transcript 425203 พลศาสตร์วิศวกรรม 451208 พลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Dynamics)

425203 พลศาสตร์ วศิ วกรรม
451208 พลศาสตร์ วศิ วกรรม
(Engineering Dynamics)
คาอธิบายรายวิชา
หลักพื้นฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนที่ ของ
นิ ว ตั น คิ นี เ มติ ก ของอนุ ภ าค พลศาสตร์ ของ
อนุภาค การหาสมการการเคลื่อนที่ด้วยกฎข้ อที่
สองของนิวตัน วิธีพลังงานและวิธีโมเมนตั ม คินี
เมติกของวัตถุเกร็งในการเคลื่อนที่ในระนาบ และ
การเคลื่อนที่ทั่วไป
วิชาบังคับก่ อน
430 201 สถิตยศาสตร์ วศิ วกรรม
(Engineering Statics)
เวลาเรียน
• วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. ห้ อง B3102
อาคารเรียนรวม
อาจารย์ ผู้สอน
• อาจารย์ เอกรงค์ สุ ขจิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
ตารา
• “Vector Mechanics for Engineers: Dynamics” Eighth
Edition in SI Units โดย Ferdinand P. Beer; E. Russell
Johnston, Jr.; William E. Clausen สานักพิมพ์ McGraw-Hill
(ใช้ อ้างอิงเป็ นหลัก)
ตาราเสริม
• “Engineering Mechanics: Dynamics” Eleven Edition โดย
R.C. Hibbeler สานักพิมพ์ Prentice
วิธีการสอน
• บรรยาย
• แบบฝึ กหัดในห้ องเรียน
• ให้ การบ้ านเพื่อเป็ นการทบทวนเนื้อหาที่ได้ เรียน
การให้ คะแนน
•
•
•
•
สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1
สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2
สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3
สอบปลายภาค
10%
35 %
15 %
40 %
วิธีการประเมินผล
หัวข้ อการสอน
•
•
•
•
•
•
•
บทที่ 11 Kinematics of Particles
บทที่ 12 Kinetics of Particles: Newton’s Second Law
บทที่ 13 Kinetics of Particles: Energy and Momentum Methods
บทที่ 14 Systems of Particles
บทที่ 15 Kinematics of Rigid Bodies
บทที่ 16 Plane Motion of Rigid Bodies: Forces and Accelerations
บทที่ 17 Plane Motion of Rigid Bodies: Energy Methods
Engineering Dynamics