MIS MUUTUB PEREKONDLIKE SUHETE REGULATSIOONIS JA KOHTUPRAKTIKAS? Liis Hallik, mag iur

download report

Transcript MIS MUUTUB PEREKONDLIKE SUHETE REGULATSIOONIS JA KOHTUPRAKTIKAS? Liis Hallik, mag iur

MIS MUUTUB PEREKONDLIKE
SUHETE REGULATSIOONIS JA
KOHTUPRAKTIKAS?
Liis Hallik, mag iur
TÜ perekonnaõiguse õppejõud
EV Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik
OLULISED MUUDATUSED
PEREKONNAÕIGUS
ABIELU
ABIELU
INSTITUTSIOON
VANEMA JA LAPSE
ÕIGUSSUHE
ABIELUVARASUHE
EESTKOSTE
JA HOOLDUS
ABIELUVARASUHE
Abieluvarasuhete
regulatsiooni muutumine
• Abieluvarasüsteem:
– seadusjärgne abieluvarasuhe:
•
•
•
•
abikaasade vara kuuluvus (ühisomand ➨ ainuomand)
vara valdamine, kasutamine ja käsutamine (koos ➨ üksi)
abikaasade varaline vastutus (reeglina isiklik)
abikaasade varalised nõuded teineteise vastu varasuhte
lõppedes (ühisomandi jagamine ➨ rahaline hüvitis ja
kasutusõiguse määramine)
– lepinguline abieluvarasuhe:
• lepinguvabadus (vähe piiratud ➨ numerus clausus)
• Abikaasa ülalpidamine:
– abielu ajal (piiratud alustel ➨ alustega piiramata)
– pärast abielu lahutamist (piiratud alustel)
Kohtuvaidluste teisenemine
• Seadusjärgses varasuhtes:
– seniste vaidluste jätkumine (muudetud) kujul:
• abikaasa nõusoleku asendamine kohtuotsusega
• abikaasa nõusolekuta tehtud tehingu tühisuse tuvastamine
– seniste vaidluste asendumine uutega:
• ühisvara jagamine ➨ tasaarvestus
– uute vaidluste lisandumine:
• varasuhte lõpetamine abielu ajal
• ühisomandis olevate esemete jagamine abielulahutuse korral
• perekonna eluaseme ja selle sisustuse kasutusõiguse
määramine (lahuselu või abielulahutuse korral)
– vaidluste kadumine:
• abikaasade vara jagamine/tasaarvestus kolmanda isiku nõudel
Kohtuvaidluste teisenemine
• Lepingulises varasuhtes:
– seniste vaidluste jätkumine (muudetud kujul):
• abieluvaralepingu kehtetuks tunnistamine
• varasuhte lõpetamine abielu ajal
– seniste vaidluste asendumine uutega:
• vara jagamine lepingu alusel ➨ ühisvara jagamine
– uute vaidluste lisandumine:
• abikaasale tema lahus- või ühisvara väärtuse hüvitamine
– vaidluste kadumine:
• suhteliselt vähe piiratud lepinguvabadusest tulenevad
vaidlused
ÜHIS- JA LAHUSVARAREžIIM
versus
JUURDEKASVUÜHISUS
Abieluvarasuhete regulatsiooni
areng Eestis
1865 – 1920 Balti Eraseadus ning Eesti- ja Liivimaa
19. sajandi talurahvaseadused
1920 – 1940 Balti Eraseadus
(1940)
(Tsiviilseadustiku eelnõu)
1940 - 1941 Vene NFSV 1926. a abielu, perekonna
ja eestkoste seaduste koodeks
1941 - 1944 Balti Eraseadus
1944 - 1970 Vene NFSV 1926. a abielu, perekonna
ja eestkoste seaduste koodeks
1970 – 1995 ENSV abielu- ja perekonnakoodeks
1995 - ...
Perekonnaseadus
Abieluvarasuhete regulatsioon
kaasaegses Euroopas
Kohtu
diskretsiooniga
piiratud
varalahusus
Skandinaavia õigusperekond
?
Anglo-ameerika
õigussüsteem
Germaani
õigusperekond
Romaani õigusperekond
Nn endised
Idabloki
riigid
Piiratud
varalahusus
Piiratud
varaühisus
Kummagi varasuhtetüübi plussid
• Piiratud varaühisus:
+ abikaasade varalise sõltumatuse ja solidaarsuse
tasakaal
+ mõlema abikaasa osalemine vara valdamisel,
kasutamisel, käsutamisel (sõltumata sissetulekust)
• Piiratud varalahusus:
+ abikaasade varaline sõltumatus abielu ajal
+ sujuv ja takistusteta õiguskäive vaba turumajanduse
tingimustes
VANEMA JA LAPSE ÕIGUSSUHE
Vanema ja lapse õigussuhte
regulatsiooni muutumine
• Põhimõtted:
– vanemate võrdõiguslikkus
– laste võrdõiguslikkus
– lapse huvi ülimuslikkus
• Vanemaks saamine:
– põlvnemine/lapsendamine
• Vanema õiguste/kohustuste (hooldusõiguse)
tekkimine:
– seaduse alusel ➨ seaduse/ühise avalduse alusel
Vanema ja lapse õigussuhte
regulatsiooni muutumine
• Vanema ja lapse õigussuhte sisu:
– suhtlusõigus
– hoolitsemine ja kasvatamine ➨ isikuhooldus
– isiklike ja varaliste õiguste ja huvide kaitse ➨ esindusõigus ja
varahooldus
– ülalpidamine
• Vanema õiguste ja kohustuste maht, vanema õiguste
piiramine
– kooselu (võrdõiguslikkus ➨ ühe vanema otsustusõiguse piiramine)
– lahuselu (võrdõiguslikkus ➨ ainuhooldusõigus/(piiratud)suhtlusõigus)
– vanema õiguste/lapse äravõtmine ➨ isiku- või varahoolduse
piiramine vastavalt vajadusele/hooldusõiguse peatamine
Kohtuvaidluste teisenemine
• seniste vaidluste jätkumine (muudetud kujul):
–
–
–
–
isaduse tuvastamine
elatise saamine
suhtlusõiguse tagamine
nõusolekuta tehtud tehingu tühisuse tuvastamine
• seniste vaidluste asendumine uutega:
– lapse elukoha määramine ➨ ühise hooldusõiguse
lõpetamine/hooldusõiguse üleandmine
– vanema õiguste/lapse äravõtmine ➨ isiku- või varahoolduse
piiramine
• uute vaidluste lisandumine:
–
–
–
–
–
ühise hooldusõiguse saamine (?)
hooldusõiguse peatamine/taastamine
kohtu nõusolek lapse varaga tehingu tegemiseks
otsustusõiguse andmine ühele vanemale
erieestkostja määramine
Vanema ja lapse õigussuhete regulatsioon
kaasaegses Euroopas
Vanemlik
vastutus
Vanema
õigused ja
kohustused
Vanemlik
järelevalve
Vanemlik
hoolitsus
Vanemlik
võim
?
Vanemlik vastutus
Isiklike huvide kaitse
Varaliste huvide kaitse
Eestkoste
Eestkoste
ja hooldus