A görög kultúra

Download Report

Transcript A görög kultúra

Építészet Oszloprendek
Fejezet
Oszlopfő
Oszloptörzs
Lábazat
Dór oszloprend
Ión oszloprend
Korintusi oszloprend
Építészet Oszloprendek Dór oszloprend
Parthenón (Athén)
Építészet Oszloprendek Ión oszloprend
Erektheión (Athén)
Építészet Oszloprendek Korintusi oszloprend
Zeusz templom (Athén)
Építészet Homlokzat részei
Építészet Homlokzat részei Parthenón homlokzata
Timpanon
Fríz
Oszlopsor
Lépcsőzet
Építészet Híres görög épületek
Akropolisz(Athén)
Építészet Híres görög épületek
Apolló-templom (Delphoi)
Építészet Híres görög épületek
Színház (Epidaurosz)
Építészet Híres görög épületek
Stadion (Delphoi)
Irodalom Görög írás
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς
οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ
γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν
ἐπιούσιον
δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ
ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν
τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς
εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ
πονηροῦ.
Irodalom Írók, költők
Eposz
Költészet
Dráma
Homérosz
Szapphó
Szophoklész
Iliász
Odüsszeia
Artemisz esküje,
stb.
Antigoné,
Elektra, stb.
Mese
Költészet
Dráma
Aiszóposz
Pindarosz
Arisztophanész
A lóról és a
szamárról, stb.
Ódák
Darazsak,
Lovagok, stb.
Regény
Dráma (színház)
Dráma
Heliodorosz
Aiszkhülosz
Menandrosz
Aithiopika
Oltalomkeresők,
stb.
A szamoszi
nők, stb.
Tudományos irodalom Történetírók
Kr.e. V. sz.
Kr.e. V. sz.
Kr.e. V. sz.
Hérodotosz
Thuküdidész
Xenophón
A görögperzsa
háború
A peloponnészoszi
háború
Kürosz
neveltetése
Kr.e. I. sz.
Kr.e. III. sz.
Kr.u. I. sz.
Sztrabón
Polübiosz
Plutarkhosz
Geógraphika
Történeti könyvek
Párhuzamos
életrajzok
Tudományos irodalom Filozófusok
Szókratész
Ismerd meg
önmagad!
Platón
A ritmus és a
harmónia hatol be
legjobban a lélek
belsejébe.
Arisztotelész
Az igazság és a
barátság egyaránt
drága nekem,
szent kötelesség
elsőbbséget adni
az igazságnak.
Szobrászat Korai alkotások
Geometrikus kor,
Kr.e. VIII. sz.
Archaikus kor,
Kr.e. VII. sz.
Idol, Boitoia szigetről
Kurosz (ruhátlan fiú)
Szobrászat Klasszikus kor
Pheidiasz
Mürón
Diszkoszvető
Kr.e. V. sz.
Athéné Parthenosz
Kr.e. V. sz.
Szobrászat Hellenizmus
Praxitelész
Hermész
Ismeretlen alkotó
Laokoón-csoport
Kerámia és ornamentika
Archaikus kerámiák
Hellenista kerámia
Klasszikus agyagedény
Tudományok Matematika
Thalész
Pitagorász
Tudományok Fizika
Heron
Archimédesz
Vallás, mitológia