Mobiltelefon a magyar órán? a Hangtan és a Helyesírás tanítása

download report

Transcript Mobiltelefon a magyar órán? a Hangtan és a Helyesírás tanítása

MOBILTELEFON A MAGYAR ÓRÁN?
AZ OKOSTELEFONOK A HANGTAN ÉS A
HELYESÍRÁS TANÍTÁSÁBAN
Alma a fán – az iskola nyitott világa
Dr. Laczkó Mária
Az okostelefonok napjainkban







Szöveges üzenetek – SMS nyelv/beszéd
Fényképek készítése
Fényképek, képek küldése
Hangrögzítés
Zenehallgatás
Internetelérés
Tájékozódás térben - GPS
Használható-e egy hétköznapi eszköz?
Pedagógiai célok









Okostelefonok sokrétűsége
Élményszerűség
Életközeliség
Motiválhatóság
Eredményesség
Tananyag változatosabbá, érdekesebbé tétele
Ismétlés- hatékonyság
Figyelemkoncentrácó, auditív készségek
Együttes problémamegoldás
Témakörök, kulcskompetenciák,
célcsoport, eszközök, módszer






Témakörök: Magyar nyelv : hangtan, helyesírás
Kulcskompetenciák:
Anyanyelvi kommunikáció
Hatékony önálló tanulás, munkavégzés
Kezdeményezőkészség, vállalkozói kedv
Célcsoport: középiskolások
gyengébb és jobb képességű csoportok
Eszközök: mobiltelefon, internet, (kivetítő)
Módszer alkalmazása: tematikus terv
Munkaformák: páros
tanulócsoportok közötti
A feladatsor jellemzői




Fokozatosság (öt fokozat)
A mobiltelefon mint eszköz
A fokozatok- a mobiltelefon adta lehetőségek
kiaknázása
Hangrögzítéstől az Internet eléréséig
1. fokozat:magán- és a mássalhangzók felismertetése
jellemző jegyek alapján
. Milyen magánhangzók?
a uoöü úóőű
A) ajakkerekítéseseket
B) ajakréseseket
C) magasakat
D) mélyeket
E) alsó nyelvállásúakat





2. Milyen mássalhangzók a kövtkezők?
b p d t k g m n ny
A) zöngés hangok
B) zöngétlen hangok
C) ajakhangok
D) foghangok
E) zárhangok
Eszköz: Laczkó Mária: Hangtan-alaktan-szófajtan c. könyve
Feladattípus: Egyszerű választás
Csoportmunka
Válaszok rögzítése a telefonra , lejátszás
Munkafegyelem fejlesztése, precizitás, auditív fegyelem
2. fokozat: A hangok (magánhangzók és/vagy a
mássalhangzók (hangrend)felismertetése szavakban
A szavakat előzetesen (otthon) felírjuk kártyákra. Hármas csoportokban, például
1. kártyán posta 2. kártyán patak
3. kártyán zengő
4. kártyán erdő
keksz
szöcske
vár
lomb
szita
cica
liba
bivaly








A csoport: 1.2. kártyák (zöngétlen msh.)
B csoport: 3. 4. kártyák: (zöngés msh.)
Mindkét csoportban rögzítés – hangok felismertetése hallás útján (2-2- diák)
Kérdések: Mi a csoportosítás alapja?
A csoport kérdése – soroljanak fel az A szócsoportból magas/mély magánhangzókat/
zárhangokat/ réshangokat/. stb.
B csoport kérdése – soroljanak fel a B szócsoportból magas/mély magánhangzókat/
zárhangokat/réshangokat stb.
Kérdések lehetnek a hangrendre is
Válaszok- mobilra rögztíés
3. fokozat: szólások helyes hangoztatása, hangzóinak
meghatározása, hangtörvények gyakorlása

1. lépés

Mobiltelefon-internetelérés: google: szólás keresése, kiválasztása

Szólás felolvasása/vagy telefonra rögzítés után lejátszása, jelentés értelmezése

Feladat: a választott szólás magánhangzóinak/mássalhangzóinak jellemzése → cél:
a beszédhangok artikulációs jegyeinek gyakoroltatása

Válaszok rögzítése telefonnal→ cél: beszédnevelés

Ellenőrzés kivetítéssel → cél: figyelem megosztás, vizuális készségek fejlesztése

2. lépés

Meghatározott hangok megkeresése a szólásokban: Például keresse meg azt a
hangot, amelyik felpattanó zöngés zárhang és ajakhang

Cél: Felidézés információ alapján, auditív és vizuális készségek összekapcsolása

Válasz lejegyzése vagy telefonra rögzítése

A szólásokat a hangrend és a hangkapcsolatok felismertetéséhez (helyesírási
készségek) is használhatjuk
4.a) fokozat
A hangrend gyakoroltatása szólásokkal



Mobiltelefon-internetelérés: google: szólás keresése,
kiválasztása
Táblázat: magas/mély/vegyes (egy-egy csoport egy
típus)
Szólás szavainak csoportosítása –nem az összes szó,
hanem a hangrendi típusoknak megfelelő keresés →
cél: csoportba rendezés meghatározott szempontok szerint



Egyéni vagy csoportmunka
Válaszok füzetbe rögzítése vagy kivetítőre
A feladat megoldható, ha a szólások kiválasztott
szavait kell csoportosítani
4.b) fokozat
A hangrend gyakoroltatása mobiltelefonokra eljuttatott üzenetek
felhasználásával





Feladat: mobiltelefonokra eljuttatott sms üzenetek
szavainak hangrend szerinti csoportosítása
Okostelefonok – sms-ek közötti böngészés
Táblázat: magas/mély/vegyes
A választott szavak csoportba sorolása
Egyéni és/vagy csoportmunka -verseny
5a) fokozat
A mássalhangzók kapcsolódásának (msh törvények)
gyakoroltatása







Sms üzenetek msh. törvények szerinti csoportosítása
Msh. törvények ismétlése
Csoportok : egy- egy csoport egy-egy msh.törvény
Okostelefon – sms-ek közti böngészés (gyűjtés időre)
Táblázat: msh törvények (hasonulás, összeolvadás
nyúlás stb.)
Szavak msh törvények szerinti válogatása
Egyéni és/vagy csoportmunka
5a) fokozat feladatának módosított formája








Feladat:felismerni a csoportosítás alapját
(szabályfelismerés hallás után)
Megvalósítás lépései
msh törvényt tartalmazó szavak
A szavakat csoportokban rögzíteni, (3 vagy 2x3 szó)
pedagógus szabja meg, gyerek rögzíti
(nádcukor, barátság,, ezzel stb.)
Szavak lejátszása, a szabály felismerése
A felismert törvényeknek megfelelően válogatás és
csoportba rendezés az sms üzenetek szavai közül
5b) fokozat
A mássalhangzók kapcsolódásának (msh törvények)
gyakoroltatása








Feladat: Közmondások msh. törvényeket
tartalmazó szavait csoportosítani
Megvalósítás lépései
Közmondások diktálása/kivetítése (soronként)
Aláhúzatni bennük a vizsgálandó szót
a) Kutyából nem lesz szalonna.
b) Járt utat a járatlanért el ne hagyj.
c) Madarat tolláról, embert barátjáról.
d) Addig üsd a vasat, míg meleg.
5b) fokozat
A msh törvények gyakoroltatása






Kérdésekre válaszadás
válaszok (közmondás számának, betűjelének)
rögzítése a telefonra csoportonként
Például:
Melyik közmondásban találsz zöngésségi hasonulást?
Hol található nyúlás?
Ellenőrzés: a felvételek lejátszásával
Előnyök, nehézségek, kockázatok











Mobil – csak addig, amíg dolgozik vele
Internetezés – jó oldalt használ-e
Hangrögzítésnél – alapzaj csökkentése, kiküszöbölése
Alulmotivált osztályban ne tematikus feladatsor – csak
részfeladat
Előnyök: színes, összeköthető más tárgyakkal
(pl:hangrögzítés és a hang fizikai tulajdonságai)
a hangrögzítés önmagában is motivál
versengés
Hátrányok: csak okostelefonnal
internetelérési nehézség
fegyelem megtartása
A módszer adaptálható
Az okostelefon további alkalmazási lehetőségei az
anyanyelvi órákon








1. Stilisztika- nyelvváltozatok
Sms üzenetek – köznyelvi változata-megszólaltatás
Okostelefon – InternetelérésNyelvjárási változatok
Szleng
2. Szófajok – szójelentések
Okostelefon – Internetelérés: szólások/közmondások
Sms üzenetek

Köszönöm a figyelmet!