jednotná metodika pre výkon odborovej kontroly nad stavom bozp

download report

Transcript jednotná metodika pre výkon odborovej kontroly nad stavom bozp

JEDNOTNÁ METODIKA PRE VÝKON ODBOROVEJ KONTROLY NAD STAVOM BOZP

Ing. Robert Staško 31.05.2012

ÚČEL JEDNOTNEJ METODIKY      

Stanovuje jednotný návod na výkon odborovej kontroly nad BOZP Zavádza určitú „štábnu kultúru“ Definuje typy jednotlivých kontrol Stanovuje vzory protokolov z jednotlivých kontrol Definuje činnosť odborového inšpektora BOZP Určuje osnovy pre výkon odborovej kontroly nad BOZP

Jednotnú metodiku nájdete na web stránke www.kozsr.sk

/ BOZP / aktuálne informácie

2

ČINNOSŤ ODBOROVÉHO INŠPEKTORA BOZP         

Spracovanie plánu kontrolnej činnosti Samotná kontrolná činnosť Vyšetrovanie ZPÚ Vyšetrovanie chorôb z povolania Vyšetrovanie sťažností Výchova a vzdelávanie Informačná a poradenská činnosť Spracovanie rozborov činnosti odborovej kontroly Uchovávanie písomností a dokladov

3

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 

Základný dokument systému odborovej kontroly

Stanovuje predpokladaný počet kontrol v rámci pôsobnosti svojho OZ

Plán schvaľuje predsedníctvo príslušného OZ

4

KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

Základná kontrola

Komplexná kontrola

Následná kontrola

Tematická kontrola

Mimoriadna kontrola

Iná kontrola

5

ZÁKLADNÁ KONTROLA        

Vykonáva sa na základe vlastnej osnovy O výsledku sa spracuje Protokol Uvádzajú sa iba zistené nedostatky s odvolávkou na porušenie právneho predpisu Odporúča sa uviesť aj počet odstránených závad počas kontroly Musia byť uvedené prijaté opatrenia Vyjadrenie zamestnávateľa Požiadavku na informáciu o odstránení závad Podpisy a pečiatky zamestnávateľa, ZV OZ, inšpektor

6

KOMPLEXNÁ KONTROLA   

Obsahuje väčší rozsah a záber kontroly Rozsah si stanoví inšpektor, popr. po dohode s predsedom odborovej organizácie Doporučuje sa účasť dvoch inšpektorov

Ostatné podobne ako pri základnej kontrole

7

NÁSLEDNÁ KONTROLA   

Stanovuje si inšpektor Účelnosť pri väčšom počte závad alebo ak je vyššia závažnosť Kontrolujú sa iba nedostatky a ich odstránenie z predchádzajúcej kontroly

Ostatné podobne ako pri základnej kontrole

8

TEMATICKÁ KONTROLA   

Rozsah a zameranie sa určuje v spolupráci s OZ Môže to byť reakcia na rozbor BOZP Môže byť výsledkom kampane

MIMORIADNA KONTROLA 

Na základe vznesenej požiadavky predsedu ZV OZ

 

Reakcia na vznik mimoriadnej udalosti Reakcia na šťažnosť

INÁ KONTROLA 

Napr. spoločné kontroly s IP, RÚVZ, HBÚ a pod.

9

VYŠETROVANIE ZPÚ     

Vykonáva sa prednostne Z výsledku šetrenia sa spracuje protokol Protokol sa prerokuje so zamestnávateľom a predsedom odborovej organizácie Pri šetrení sa sleduje aj plnenie opatrení Sleduje vyplatenie náhrady škody

Vzor protokolu zo šetrenie ZPÚ je v prílohe

10

VYŠETROVANIE CHORÔB Z POVOLANIA (CHZP)      

Obyčajne je to na podnet alebo sťažnosť Vykonáva sa prednostne Z výsledku šetrenia sa spracuje protokol Protokol sa prerokuje so zamestnávateľom a predsedom odborovej organizácie Pri šetrení sa sleduje aj plnenie opatrení Sleduje vyplatenie náhrady škody

11

VYŠETROVANIE SŤAŽNOSTÍ V OBLASTI BOZP      

Na základe požiadavky resp. sťažnosti Aj anonymné podania Problémy pri identifikácii faktov a skutočností Nedostatok informácií Inšpektor preveruje sťažnosti podľa vlastného uváženia Z výsledku šetrenia sa spracuje záznam

12

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE    

Má významný podiel činnosti inšpektora Vykonáva sa obyčajne na podnet odborovej organizácie Inšpektor vystupuje ako odborný lektor v oblasti BOZP Zo vzdelávanie sa vyhotoví záznam s uvedením údajov o školení a počte zúčastnených

13

INFORMAČNÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ   

Vykonáva sa v určených dňoch a čase na svojom pracovisku Môže byť aj priamo pri výkone kontroly Každý výkon v tejto je potrebné evidovať ( p.č. dátum, názov firmy, meno, stručný obsah problému, spôsob vybavenia, prijaté opatrenia)

Evidencia bude slúžiť k vypracovaniu ročných správ a rozborov

14

ROZBORY ČINNOSTI ODBOROVEJ KONTROLY      

Odborový inšpektor je povinný spracovať správu o činnosti podľa predpísanej osnovy Obsahuje textovú a tabuľkovú časť Spracováva sa raz ročne Slúži ako podklad pre spracovanie komplexnej správy za KOZ SR Správy za jednotlivé OZ musia byť schválené v predsedníctve OZ Správu zaslať do 31.januára

15

UCHOVÁVANIE A PREDKLADANIE PÍSOMNOSTÍ   

Odborový inšpektor je povinný uchovávať písomnosti Lehota 5 rokov Odbor BOZP KOZ SR uchováva doklady 3 roky Číslovanie písomností 1/12/15/xy druh kontroly príslušný rok osobná skratka p.č. písomnosti

 

Protokoly a písomnosti sa odovzdávajú priebežne Posledný termín do 15. januára

16

Ďakujem za pozornosť

17