Wykorzystanie wyników sprawdzianu w doskonaleniu jakości pracy

download report

Transcript Wykorzystanie wyników sprawdzianu w doskonaleniu jakości pracy

Slide 1

Jakość - to sposób myślenia,
który powoduje,
że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych
rozwiązań.
(W.E. Deming)


Slide 2

Po co podejmujemy działania?


Aby uzyskać najlepszy osiągalny wynik
indywidualnego ucznia na sprawdzianie lub
egzaminie zewnętrznymAby uzyskać coraz lepszą jakość kształcenia w
placówce


Slide 3

Szkoła Podstawowa im. Z. Kopra w Słupi

Przygotowały :
Lidia Bodzioch, Irena Bilnicka - Zawadzka, Joanna Siemińska


Slide 4

DOSKONALENIE
Doskonalenie jakości pracy szkoły oznacza
uczenie się nowych zachowań, pozwalających sprostać
wyzwaniom płynącym z otoczenia, przez wszystkie
tworzące i współtworzące szkołę osoby: nauczycieli,
uczniów, pracowników , rodziców oraz różne podmioty
pozaszkolne.


Slide 5

Cel
Celem sprawdzianu było i jest zbadanie, w jaki
sposób uczniowie klas szóstych kończący szkołę
podstawową opanowali umiejętności opisane w
standardach wymagań egzaminacyjnych,
niezbędnych na dalszym etapie kształcenia.


Slide 6

Sprawdzian
Jego interdyscyplinarność ma stymulować szkołę

do takiej pracy z uczniem w trakcie, której
poszczególni nauczyciele będą musieli
porozumiewać się ze sobą i tak planować pracę,

aby w rezultacie wspólnych działań dydaktycznowychowawczych tworzyć u uczniów nie tylko
analityczny, przedmiotowy obraz wiedzy, ale
również holistyczny obraz świata.


Slide 7

Zadania oceniania zewnętrznego
określenie jednolitego dla wszystkich uczniów i szkół
poziomu wymagań,
diagnozowanie osiągnięć wszystkich uczniów na
końcu każdego etapu kształcenia,
monitorowanie poziomu nauczania oraz dostarczanie
obiektywnych i porównywalnych informacji na temat
jakości kształcenia,

dostarczanie szkołom wniosków do pracy poprzez
informację zwrotną.


Slide 8

Najwłaściwszą osobą do przekazania uczniowi
informacji o uzyskanym przez niego wyniku jest
wychowawca, najodpowiedniejszym sposobem –
przeprowadzenie z uczniem przynajmniej kilkuminutowej
indywidualnej rozmowy. Bardzo ważne jest sformułowanie
wniosków dotyczących poziomu osiągnięć i wynikającego z
nich utrzymania, modyfikacji bądź zmiany podejścia do
uczenia się . Wnioski te to rodzaj pedagogicznego „posagu”
w który wyposażamy ucznia kończącego dany etap
kształcenia i przechodzącego do etapu następnego


Slide 9

Wykorzystanie wyników
sprawdzianu
Analiza wyników uczniów, którzy zakończyli naukę
w szkole stanowi ważny element samooceny pracy
szkoły w zakresie poziomu kształcenia oraz planowania
zadań dydaktycznych przez nauczycieli na następne lata.
Należy zaplanować czynności, które zostaną podjęte w
nowym roku szkolnym po to aby wykorzystać wyniki
sprawdzianu do ewaluacji planów, programów.
Wprowadzenie w życie zaplanowanych zmian możliwości
osiągnięcia przez kolejny rocznik szóstoklasistów
wyższego poziomu opanowania umiejętności i uzyskania
lepszych wyników na sprawdzianie.


Slide 10

Po analizie sprawdzianu, każdy nauczyciel
powinien odpowiedzieć sobie na pytania
Czy program nauczania uwzględniał kształcenie umiejętności określonych
standardami ,wymagań egzaminacyjnych (może należy zmienić program),

W jaki sposób nauczyciel diagnozował poziom wiedzy i umiejętności
uczniów,
Czy przedmiotowy system oceniania uwzględnił sprawdzanie ocenianych
zewnętrznie umiejętności ?
Czy na bieżąco zapoznawano uczniów ze standardami wymagań
edukacyjnych,
Czy czas przeznaczony na kształcenie danej umiejętności, był
wystarczający?
Jaką uczniowie otrzymali informację zwrotną o poziomie swoich
umiejętności?
Czy zadania rozwiązywane na lekcjach były podobne do zadań zawartych
w arkuszach egzaminacyjnych?
Czy metody pracy stosowane na lekcjach sprzyjały kształceniu danej
umiejętności?


Slide 11


Slide 12

CZYNNIKI
INDYWIDUALNE
(UCZNIOWSKIE)

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE
NA
POZIOM
OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

CZYNNIKI
ŚRODOWISKOWE

CZYNNIKI

PEDAGOGICZNE
( SZKOLNE)


Slide 13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inteligencja,
Uzdolnienia kierunkowe
Aspiracje
Motywacje
Zainteresowania
Uczestnictwo w kulturze
Czas przeznaczony na pracę domową
Nieobecność uczniów na zajęciach


Slide 14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wykształcenie rodziców
Status społeczno-ekonomiczny rodziny
Funkcjonowanie systemu rodzinnego
Stosunek rodziców do nauki
Współdziałanie rodziców ze szkołą
Książki i gazety w domu
Środowisko rówieśnicze


Slide 15

Liczba uczniów w klasie
Skład „jakościowy” klasy
Zasoby materialne szkoły
Rozkład zajęć
Współpraca między nauczycielami
Metody nauczania i sprawdzania osiągnięć
Doskonalenie zawodowe
Podręczniki i programy nauczania
Organizacja zajęć pozalekcyjnych


Slide 16

PROPOZYCJE
DZIAŁAŃ SZKOŁY


Slide 17

JAKI SZÓSTOKLASISTA?

CO MOŻE ZROBIĆ SZKOŁA?posiadający umiejętności
sprzyjające osiąganiu
standardówkształtować umiejętności wynikające z
zadań ogólnych szkoły opisanych w
Podstawie Programowej,znający strategie
rozwiązywania zadań w
różnych formach,

dobrze gospodarujący czasem,zdecydowany,

uczyć strategii rozwiązywania zadań, ze
szczególnym uwzględnieniem zadań
zamkniętych,
stosować zadania do rozwiązania w
wyznaczonym czasie,
stwarzać sytuacje wymagające
szybkiego podejmowania decyzji,
stwarzać sytuacje pokazujące
konsekwencje wynikające z
podejmowania nieprzemyślanych
decyzji,
stwarzać sytuacje wymagające
samodzielnej pracy i czuwać nad jej
przebiegiem,
stwarzać sytuacje pokazujące
konsekwencje wynikające z pobieżnego
czytania instrukcji,
sprawdzać rozwiązania uczniowskie w
zeszytach ćwiczeń, w zeszytach
przedmiotowych,
zwracać uwagę na estetykę i czytelność
rozwiązań, odpowiedzi,podejmujący przemyślane
decyzje,pracujący samodzielnie,wykonujący polecenia zgodnie
z instrukcją,zapisujący odpowiedź
w wyznaczonym miejscu,dbający o estetykę i
czytelność pracy,Slide 18

WYKORZYSTUJĄC WYNIKI
SPRAWDZIANU 2008 NALEŻY
DOSKONALIĆ…
czytanie i analizowanie poleceń i treści zadań, formułowanie odpowiedzi na zadane
pytania,
czytanie ze zrozumieniem tekstów literackich, popularnonaukowych,
publicystycznych, informatycznych, użytkowych oraz odczytywanie danych z tabeli,
map, planów, wykresów. Umiejętność korzystania z informacji w nich zawartych,
Usprawnienie procesów myślowych umiejętności rozumowania (np. rozróżnianie
ogółu i szczegółu, analogii i przeciwieństw, argumentowanie, wnioskowanie),
Kształtowanie umiejętności analizowania i rozwiązywania zadań wymagających
obliczeń,
Wdrażanie do poprawnego i starannego zapisywania obliczeń, kształtowanie
krytycznego podejścia do otrzymanego wyniku . Skuteczne metody doskonalenia
sprawności rachunkowej uczniów. Wykonywanie obliczeń dotyczących długości,
czasu, pieniędzy itp., zamiana jednostek, szacowanie.
Usprawnianie i bogacenie języka uczniów, kształcenie umiejętności językowych
poprzez ćwiczenia w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Własne teksty ucznia
mogą stać się najlepszym narzędziem uczenia się poprzez ich analizę , omówienie i
funkcjonalne ćwiczenia językowe.


Slide 19

Źródło:
www.cke.edu.pl
www.men.gov.pl
www.wsip.pl
www.komisja.pl
www.oke.kraków.pl
www.oke.poznań.pl
www.oke.wroc.pl
www.kuratoriumplock.pl
Biuletyn Badawczy Egzamin 4/2005