Sprawdzian szóstoklasisty W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zmiany w sprawdzianie od 2015 r. Zmiany organizacyjne Zmiany merytoryczne Zmiany jakościowe.

download report

Transcript Sprawdzian szóstoklasisty W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zmiany w sprawdzianie od 2015 r. Zmiany organizacyjne Zmiany merytoryczne Zmiany jakościowe.

Slide 1

Sprawdzian
szóstoklasisty
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


Slide 2

Zmiany w sprawdzianie od
2015 r.
Zmiany

organizacyjne
Zmiany merytoryczne
Zmiany jakościowe


Slide 3

Zmiany organizacyjne:
1. Nowa formuła sprawdzianu obejmuje dwie części:


Część 1. – język polski i matematyka (80 minut)Część 2. – język obcy nowożytny (45 minut)

2. Wynik podawany w % dla części 1. i 2. (w części 1.
wyszczególniony wynik dla języka polskiego i matematyki)


Slide 4

Zmiany merytoryczne:
Wszystkie zadania sprawdzają poziom opanowania
wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego.

Zmiany jakościowe:
Więcej zadań sprawdzających umiejętności złożone,
operowanie wiedzą, rozwiązywanie problemów;
• Więcej materiałów źródłowych (np. komiks, afisz, mapa)
oraz szerszy repertuar rodzajów zadań;
• Kryteria oceniania odzwierciedlające holistyczne
podejście do oceniania.Slide 5

Podstawa programowa
Podstawa
programowa
szczegółowe i ogólne.

dzieli

wymagania

na

Wymagania szczegółowe – odwołują się do ściśle
określonych wiadomości i konkretnych umiejętności.
Wymagania ogólne – w sposób syntetyczny
przedstawiają nadrzędne cele kształcenia i informują,
jak rozumieć podporządkowane im wymagania
szczegółowe.
Sposób spełnienia wymagań szczegółowych jest
wartościowy wtedy, gdy przybliża osiągnięcie celów
zawartych w wymaganiach ogólnych.
Znajomość podstawy programowej dla danego etapu
kształcenia jest konieczna w procesie edukacyjnym.
Warto, by znali ją także rodzice, którzy wspierają proces
dydaktyczny.


Slide 6

Część 1. sprawdzianu – zadania
z języka polskiego i matematyki
DO TEJ PORY…

OD 2015 roku…

Zadania sprawdzały poziom
opanowania pięciu umiejętności
kształtowanych w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych:jeden arkusz obejmuje zadania z
języka polskiego i matematyki,zadania mogą być osadzone w
kontekście historycznym lub
przyrodniczym,Zadania sprawdzają stopień
opanowania wymagań z zakresu
języka polskiego i matematyki
określonych w podstawie
programowej kształcenia
ogólnego dla II etapu
edukacyjnego.

1.

Czytanie

2.

Pisanie

3.

Rozumowanie

4.

Korzystanie z informacji

5.

Wykorzystanie wiedzy w praktyce


Slide 7

Zadania z języka polskiego:
- od 8 do 12 zadań zamkniętych
- od 2 do 4 zadań otwartych
UWAGA! Zawsze jedno zadanie
stanowi dłuższą wypowiedź
pisemną.
Zadania z matematyki:
- od 8 do 12 zadań zamkniętych
-

od 2 do 4 zadań otwartych

CZAS TRWANIA – 80 minut


Slide 8

Język polski – formy
wypowiedzi pisemnej:


opowiadanie z dialogiemkartka z pamiętnikawpis w dziennikulist oficjalnysprawozdanieopis (postaci, przedmiotu, krajobrazu)formy użytkowe: ogłoszenie,
zawiadomienie, zaproszenie,
notatka, przepis, instrukcja


Slide 9

Dłuższa wypowiedź pisemna jest oceniana według
następujących kryteriów:


treśćstyljęzykortografiaInterpunkcja

Skala oceniania treści zależy od formy wypowiedzi (można
zdobyć od 0 do 3 pkt), natomiast skale oceniania walorów
językowych są wspólne dla wszystkich form (od 0 do 1 pkt).


Slide 10

Matematyka


Zadania z matematyki mogą mieć formę otwartą i zamkniętą.Wśród zadań zamkniętych znajdą się między innymi:zadania wielokrotnego wyboruzadania prawda – fałszzadania na dobieranieKażde z zadań otwartych będzie sprawdzać poziom opanowania innych
umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego:wykorzystanie i tworzenie informacjimodelowanie matematycznerozumowanie i tworzenie strategii

UWAGA! W każdym zadaniu może być sprawdzana sprawność rachunkowa.


Slide 11

Część 2. sprawdzianu – zadania z
języka obcego nowożytnego


Uczeń zdaje egzamin z tego języka obcego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu
obowiązkowego…

… a zatem w SP 312 sprawdzian będzie z języka angielskiego Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał od 35 do 45 zadań zamkniętych.Zadania będą sprawdzać umiejętności kluczowe:rozumienie ze słuchu (krótkie teksty odtwarzane z płyty CDznajomość funkcji i środków językowychrozumienie tekstów pisanych

CZAS TRWANIA – 45 MINUT


Slide 12

Zadania sprawdzają stopień opanowania wymagań z zakresu języka obcego określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania
mogą też odnosić się do wymagań przypisanych do I etapu edukacyjnego.


Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegółowe. Wymagania ogólne nawiązują
do działań językowych składających się na kompetencję komunikacyjną opisaną w Europejskim
Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Wymagania szczegółowe rozwijają i doprecyzowują cele
ogólne, m. in. Wyznaczają zakres kształconych umiejętności, tematykę zadań oraz możliwe rodzaje
tekstów wykorzystywanych w procesie kształcenia językowego.


Slide 13

Inne ważne informacje
1. Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia.
2. Sprawdzian odbędzie się …. Kwietnia 2015 roku.
część 1. – godz. …………..
część 2. – godz. ……………
3. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi w tym terminie do
sprawdzianu, przystępuje do niego w terminie dodatkowym ustalonym przez
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
4. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o
szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą 4 wyniki:
- wynik ogólny z części 1.

- szczegółowy wynik z języka polskiego

- wynik ogólny z części 2.

- szczegółowy wynik z matematyki


Slide 14

Ważne informacje – c. d.
5. Na stronie internetowej szkoły zamieszczona jest prezentacja „Formy wypowiedzi
pisemnej” stanowiąca powtórzenie najważniejszych wiadomości przed sprawdzianem.
6. W tym roku szkolnym realizować będziemy projekt „Rodzinne testowanie”, czyli
rozwiązywanie sprawdzianu szóstoklasisty przez uczniów i rodziców połączone
z konsultacjami polonistów, matematyków i anglistów.
I semestr: 21 X 2014r. godz. 17.00.
II semestr: 3 III 2015r. godz. 17.00.
7. Na stronie www.cke.edu.pl można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące zmian w
formule sprawdzianu, podstawę programową kształcenia ogólnego, a także przykładowe
zestawy zadań i kryteria oceniania.
8. W listopadzie 2014r. uczniowie klas VI obejrzą prezentację „Środki stylistyczne – powtórka
przed sprawdzianem”. Ta prezentacja również będzie dostępna na naszej stronie.


Slide 15

Powodzenia na sprawdzianie!
Podstawą sukcesu

na sprawdzianie szóstoklasisty
jest systematyczna praca w szkole
i w domu, rzetelne przygotowanie
do zajęć obowiązkowych
i dodatkowych (Testy).
W tym procesie biorą udział
nauczyciele, uczniowie i rodzice!


Slide 16

Dziękujemy za uwagę!

Przygotowała: Magdalena Herda
Członek Zespołu do spraw przygotowania uczniów do sprawdzianu zewnętrznego
Warszawa, sierpień 2014r.