WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE WODY PITNEJ? Monika Schalotte Dagmara Gajewska Adrianna Krumrik Natalia Świderek Źródła wody pitnej W naszej miejscowości mamy dwa systemy zaopatrywania ludność.

download report

Transcript WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE WODY PITNEJ? Monika Schalotte Dagmara Gajewska Adrianna Krumrik Natalia Świderek Źródła wody pitnej W naszej miejscowości mamy dwa systemy zaopatrywania ludność.

Slide 1

WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI
NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE
WODY PITNEJ?

Monika Schalotte
Dagmara Gajewska
Adrianna Krumrik
Natalia Świderek

Źródła wody pitnej
W naszej miejscowości mamy dwa systemy zaopatrywania ludność w wodę:
indywidualny (studnie gospodarcze),
centralny (wodociągi).
System centralny:
Prawie wszyscy mieszkańcy Bolewic objęci są systemem centralnym, tylko nieliczni (mieszkający na obrzeżach
wsi) czerpią wodę ze studni własnych. Dostarczanie ciągłe wody do osiedli i mieszkań za pomocą wodociągów
było dążeniem ludzi niemal od początków cywilizacji. Posiadanie wodociągu w osiedlu było wówczas specjalnie
nadanym przywilejem. Obecnie uważamy to za normę i dziwi nas, gdy trafiamy w miejsce, gdzie nie ma bieżącej
wody.
Wodociągi dzielimy na zasilane:
wodą głębinową,
wodą powierzchniową.
Nasz wodociąg jest zasilany wodą głębinową. Mamy dwie studnie (jedna zapasowa) o głębokości około 60 m.
System indywidualny:
Studnia, prawidłowa pod względem sanitarnym powinna np.: korzystać z wód podziemnych płytkich, być
usytuowana na terenie wzniesionym, być dezynfekowana (najpraktyczniej roztworem wapna chlorowanego).
Z wywiadu z właścicielami studni wynika, że woda jest czysta i jest badana przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

JAKIE WYMAGANIA POWINNA
SPEŁNIAĆ WODA PITNA?
Woda do picia musi odpowiadać
ściśle określonym wymaganiom:
powinna być chłodna, bezbarwna,
bezwonna, klarowna o dobrym
smaku. Musi być także czysta pod
względem biologicznym i
chemicznym. Określają to
odpowiednie normy, a badania
przeprowadzają stacje sanitarnoepidemiologiczne.

Warunki fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia

Lp.

Nazwa substancji

Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l]

1.

Amoniak

0,5

2.

Azotany (NO3 -)

50

3.

Azotyny (NO2 -)

0,1

4.

Chlor wolny

0,3

5.

Chlorki

250

6.

Mangan

0,05

7.

Odczyn (pH)

8.

Siarczany

9.

Twardość jako CaCO3

10.

Żelazo

6,5-9,5
250
60-500
0,2

Warunki bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna
Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika

Lp.
Wskaźnik jakości wody

Liczba bakterii

Objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ
kałowy (termotolerancyjne)

0

100

2.

Bakterie grupy coli*

0

100

3.

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

4.

Clostridia redukcje siarczyny **

0

100

5.

Ogólna liczba bakterii w 37 stopniach C

20

1

6.

Ogólna liczba bakterii w 22 stopniach C

100

1

* Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie w kolejnych próbówkach do 5% próbek w ciągu
roku.
** Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych

Metody uzdatniania wody
1.Chlorowanie- metoda odkażania wody przez nasycenie jej chlorem gazowym, dodanie podchlorynu sodowego, wapniowego
lub chloroamin nieorganicznych.
2.Odwrócona osmoza- stosuje się ją do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych, szczególnie pochodzących z
przemysłu spożywczego, papierniczego i galwanicznego. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji
zawartych w ściekach.
3.Wymiana jonowa- proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony
znajdujące się w otaczającym go roztworze:
4.Dezynfekcja-jest to postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale
5.Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV- dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody
środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu
6.Preparaty chemiczne- dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak, aby
spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia
7.Filtracja mechaniczna-ma na celu oddzielenie z wody cząstek zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, włókna, osady itp.
8.Filtracja na węglu aktywnym - stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku i barwy.
9.Odżelaziacze i odmanganiacze-proces odżelaziania można przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez wstępne utlenienie
żelaza, a następnie jego usunięcie na złożu filtrującym lub też na drodze wymiany jonowej. Proces odmanganiania możemy
przeprowadzić metodą utlenienia i wytrącania na katalitycznym złożu filtrującym lub na drodze wymiany jonowej.
10.Ozonowanie- jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody). Woda mieszana jest z
ozonem w mieszalnikach inżektorowych i nasycona przepływa przez zbiornik kontaktowy, gdzie zachodzi proces dezynfekcji
11.Usuwanie azotanów- azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych
(anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z
uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej.
12.Zmiękczanie- polega na usuwaniu twardości wody na drodze wymiany jonowej.

Badanie czystości wody wodociągowej i ze studni.
Nazwa wskaźnika

Woda wodociągowa

Woda ze studni

Zapach

brak zapachu

brak zapachu

Barwa

bezbarwna

lekko słomkowa

pH

7,5

7,5

Oznaczanie azotynów

0,0 mg/l

0,1 mg/l

Oznaczanie azotanów

0,0 mg/l

5 mg/l

Stężenie związków
amonowych NH3

0

1,0

Oznaczanie fosforanów

0,0

0,25

Twardość wody węglanowa

znacznie twarda

średnio twarda

Oznaczanie żelaza

0,1

0,5

Nasze wnioski po przeprowadzonej analizie wody
Na jednym ze spotkań zespołu projektowego badaliśmy czystość wody wodociągowej i wody ze
studni (wody tej nie używa się do picia tylko do celów gospodarczych). Jesteśmy bardzo
zadowoleni, gdyż wszystkie wyniki wyszły po naszej myśli. Cieszymy się, że woda w okolicy
jest zdatna do picia. Porównaliśmy nasze wyniki z normami obowiązującymi w Polsce oraz z
wynikami badań firmy SGS EKO-PROJEKT. Wszystkie wskaźniki mieszczą się w granicach
normy.

Uczestnicy projektu
wykonują analizę wody.

Badanie czystości wody pitnej- galeria

STACJA UZDATNIANIA
WODY W BOLEWICACH

W gminie Miedzichowo mamy dwie stacje uzdatniania wody. Jedną w
Bolewicach, a drugą w Miedzichowie. Bolewice zaopatrują Grudną i
Bolewicko. Mamy dwie studnie głębinowe pompujące wodę o głębokości
ok.63 metrów (jedna jest rezerwowa). W naszej stacji uzdatniania wody są
4 aeratory i 4 filtry. Aerator służy do napowietrzenia wody uzdatnianej w
celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza i manganu. Ten proces
nazywamy odżelazianie i odmanganianie. Filtr wykonuje filtrację. Jest to
usuwanie zanieczyszczeń za pomocą przepuszczania wody przez ośrodek
porowaty. Następną operacją jest dezynfekcja. Usuwa bakterie i
mikroorganizmy zawarte w wodzie. Odpowiedzialny jest za to proces
chlorowania, ozonowania oraz naświetlania promieniami
ultrafioletowymi. W naszej stacji nie stosuje się wyżej wymienionych
metod, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Woda nie zawiera szkodliwych
bakterii. Kolejnym procesem jest odgazowanie, które ma na celu usunięcie
gazów rozpuszczonych w wodzie. Jednym z nich jest dwutlenek węgla.
Czystość wody badana jest raz w miesiącu przez Powiatową Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczną i SGS EKO-PROJEKT.

Wyniki badania
wody
wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 1.

Wyniki badania
wody wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 2.

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach -galeria


Slide 2

WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI
NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE
WODY PITNEJ?

Monika Schalotte
Dagmara Gajewska
Adrianna Krumrik
Natalia Świderek

Źródła wody pitnej
W naszej miejscowości mamy dwa systemy zaopatrywania ludność w wodę:
indywidualny (studnie gospodarcze),
centralny (wodociągi).
System centralny:
Prawie wszyscy mieszkańcy Bolewic objęci są systemem centralnym, tylko nieliczni (mieszkający na obrzeżach
wsi) czerpią wodę ze studni własnych. Dostarczanie ciągłe wody do osiedli i mieszkań za pomocą wodociągów
było dążeniem ludzi niemal od początków cywilizacji. Posiadanie wodociągu w osiedlu było wówczas specjalnie
nadanym przywilejem. Obecnie uważamy to za normę i dziwi nas, gdy trafiamy w miejsce, gdzie nie ma bieżącej
wody.
Wodociągi dzielimy na zasilane:
wodą głębinową,
wodą powierzchniową.
Nasz wodociąg jest zasilany wodą głębinową. Mamy dwie studnie (jedna zapasowa) o głębokości około 60 m.
System indywidualny:
Studnia, prawidłowa pod względem sanitarnym powinna np.: korzystać z wód podziemnych płytkich, być
usytuowana na terenie wzniesionym, być dezynfekowana (najpraktyczniej roztworem wapna chlorowanego).
Z wywiadu z właścicielami studni wynika, że woda jest czysta i jest badana przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

JAKIE WYMAGANIA POWINNA
SPEŁNIAĆ WODA PITNA?
Woda do picia musi odpowiadać
ściśle określonym wymaganiom:
powinna być chłodna, bezbarwna,
bezwonna, klarowna o dobrym
smaku. Musi być także czysta pod
względem biologicznym i
chemicznym. Określają to
odpowiednie normy, a badania
przeprowadzają stacje sanitarnoepidemiologiczne.

Warunki fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia

Lp.

Nazwa substancji

Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l]

1.

Amoniak

0,5

2.

Azotany (NO3 -)

50

3.

Azotyny (NO2 -)

0,1

4.

Chlor wolny

0,3

5.

Chlorki

250

6.

Mangan

0,05

7.

Odczyn (pH)

8.

Siarczany

9.

Twardość jako CaCO3

10.

Żelazo

6,5-9,5
250
60-500
0,2

Warunki bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna
Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika

Lp.
Wskaźnik jakości wody

Liczba bakterii

Objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ
kałowy (termotolerancyjne)

0

100

2.

Bakterie grupy coli*

0

100

3.

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

4.

Clostridia redukcje siarczyny **

0

100

5.

Ogólna liczba bakterii w 37 stopniach C

20

1

6.

Ogólna liczba bakterii w 22 stopniach C

100

1

* Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie w kolejnych próbówkach do 5% próbek w ciągu
roku.
** Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych

Metody uzdatniania wody
1.Chlorowanie- metoda odkażania wody przez nasycenie jej chlorem gazowym, dodanie podchlorynu sodowego, wapniowego
lub chloroamin nieorganicznych.
2.Odwrócona osmoza- stosuje się ją do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych, szczególnie pochodzących z
przemysłu spożywczego, papierniczego i galwanicznego. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji
zawartych w ściekach.
3.Wymiana jonowa- proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony
znajdujące się w otaczającym go roztworze:
4.Dezynfekcja-jest to postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale
5.Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV- dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody
środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu
6.Preparaty chemiczne- dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak, aby
spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia
7.Filtracja mechaniczna-ma na celu oddzielenie z wody cząstek zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, włókna, osady itp.
8.Filtracja na węglu aktywnym - stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku i barwy.
9.Odżelaziacze i odmanganiacze-proces odżelaziania można przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez wstępne utlenienie
żelaza, a następnie jego usunięcie na złożu filtrującym lub też na drodze wymiany jonowej. Proces odmanganiania możemy
przeprowadzić metodą utlenienia i wytrącania na katalitycznym złożu filtrującym lub na drodze wymiany jonowej.
10.Ozonowanie- jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody). Woda mieszana jest z
ozonem w mieszalnikach inżektorowych i nasycona przepływa przez zbiornik kontaktowy, gdzie zachodzi proces dezynfekcji
11.Usuwanie azotanów- azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych
(anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z
uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej.
12.Zmiękczanie- polega na usuwaniu twardości wody na drodze wymiany jonowej.

Badanie czystości wody wodociągowej i ze studni.
Nazwa wskaźnika

Woda wodociągowa

Woda ze studni

Zapach

brak zapachu

brak zapachu

Barwa

bezbarwna

lekko słomkowa

pH

7,5

7,5

Oznaczanie azotynów

0,0 mg/l

0,1 mg/l

Oznaczanie azotanów

0,0 mg/l

5 mg/l

Stężenie związków
amonowych NH3

0

1,0

Oznaczanie fosforanów

0,0

0,25

Twardość wody węglanowa

znacznie twarda

średnio twarda

Oznaczanie żelaza

0,1

0,5

Nasze wnioski po przeprowadzonej analizie wody
Na jednym ze spotkań zespołu projektowego badaliśmy czystość wody wodociągowej i wody ze
studni (wody tej nie używa się do picia tylko do celów gospodarczych). Jesteśmy bardzo
zadowoleni, gdyż wszystkie wyniki wyszły po naszej myśli. Cieszymy się, że woda w okolicy
jest zdatna do picia. Porównaliśmy nasze wyniki z normami obowiązującymi w Polsce oraz z
wynikami badań firmy SGS EKO-PROJEKT. Wszystkie wskaźniki mieszczą się w granicach
normy.

Uczestnicy projektu
wykonują analizę wody.

Badanie czystości wody pitnej- galeria

STACJA UZDATNIANIA
WODY W BOLEWICACH

W gminie Miedzichowo mamy dwie stacje uzdatniania wody. Jedną w
Bolewicach, a drugą w Miedzichowie. Bolewice zaopatrują Grudną i
Bolewicko. Mamy dwie studnie głębinowe pompujące wodę o głębokości
ok.63 metrów (jedna jest rezerwowa). W naszej stacji uzdatniania wody są
4 aeratory i 4 filtry. Aerator służy do napowietrzenia wody uzdatnianej w
celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza i manganu. Ten proces
nazywamy odżelazianie i odmanganianie. Filtr wykonuje filtrację. Jest to
usuwanie zanieczyszczeń za pomocą przepuszczania wody przez ośrodek
porowaty. Następną operacją jest dezynfekcja. Usuwa bakterie i
mikroorganizmy zawarte w wodzie. Odpowiedzialny jest za to proces
chlorowania, ozonowania oraz naświetlania promieniami
ultrafioletowymi. W naszej stacji nie stosuje się wyżej wymienionych
metod, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Woda nie zawiera szkodliwych
bakterii. Kolejnym procesem jest odgazowanie, które ma na celu usunięcie
gazów rozpuszczonych w wodzie. Jednym z nich jest dwutlenek węgla.
Czystość wody badana jest raz w miesiącu przez Powiatową Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczną i SGS EKO-PROJEKT.

Wyniki badania
wody
wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 1.

Wyniki badania
wody wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 2.

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach -galeria


Slide 3

WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI
NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE
WODY PITNEJ?

Monika Schalotte
Dagmara Gajewska
Adrianna Krumrik
Natalia Świderek

Źródła wody pitnej
W naszej miejscowości mamy dwa systemy zaopatrywania ludność w wodę:
indywidualny (studnie gospodarcze),
centralny (wodociągi).
System centralny:
Prawie wszyscy mieszkańcy Bolewic objęci są systemem centralnym, tylko nieliczni (mieszkający na obrzeżach
wsi) czerpią wodę ze studni własnych. Dostarczanie ciągłe wody do osiedli i mieszkań za pomocą wodociągów
było dążeniem ludzi niemal od początków cywilizacji. Posiadanie wodociągu w osiedlu było wówczas specjalnie
nadanym przywilejem. Obecnie uważamy to za normę i dziwi nas, gdy trafiamy w miejsce, gdzie nie ma bieżącej
wody.
Wodociągi dzielimy na zasilane:
wodą głębinową,
wodą powierzchniową.
Nasz wodociąg jest zasilany wodą głębinową. Mamy dwie studnie (jedna zapasowa) o głębokości około 60 m.
System indywidualny:
Studnia, prawidłowa pod względem sanitarnym powinna np.: korzystać z wód podziemnych płytkich, być
usytuowana na terenie wzniesionym, być dezynfekowana (najpraktyczniej roztworem wapna chlorowanego).
Z wywiadu z właścicielami studni wynika, że woda jest czysta i jest badana przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

JAKIE WYMAGANIA POWINNA
SPEŁNIAĆ WODA PITNA?
Woda do picia musi odpowiadać
ściśle określonym wymaganiom:
powinna być chłodna, bezbarwna,
bezwonna, klarowna o dobrym
smaku. Musi być także czysta pod
względem biologicznym i
chemicznym. Określają to
odpowiednie normy, a badania
przeprowadzają stacje sanitarnoepidemiologiczne.

Warunki fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia

Lp.

Nazwa substancji

Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l]

1.

Amoniak

0,5

2.

Azotany (NO3 -)

50

3.

Azotyny (NO2 -)

0,1

4.

Chlor wolny

0,3

5.

Chlorki

250

6.

Mangan

0,05

7.

Odczyn (pH)

8.

Siarczany

9.

Twardość jako CaCO3

10.

Żelazo

6,5-9,5
250
60-500
0,2

Warunki bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna
Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika

Lp.
Wskaźnik jakości wody

Liczba bakterii

Objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ
kałowy (termotolerancyjne)

0

100

2.

Bakterie grupy coli*

0

100

3.

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

4.

Clostridia redukcje siarczyny **

0

100

5.

Ogólna liczba bakterii w 37 stopniach C

20

1

6.

Ogólna liczba bakterii w 22 stopniach C

100

1

* Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie w kolejnych próbówkach do 5% próbek w ciągu
roku.
** Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych

Metody uzdatniania wody
1.Chlorowanie- metoda odkażania wody przez nasycenie jej chlorem gazowym, dodanie podchlorynu sodowego, wapniowego
lub chloroamin nieorganicznych.
2.Odwrócona osmoza- stosuje się ją do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych, szczególnie pochodzących z
przemysłu spożywczego, papierniczego i galwanicznego. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji
zawartych w ściekach.
3.Wymiana jonowa- proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony
znajdujące się w otaczającym go roztworze:
4.Dezynfekcja-jest to postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale
5.Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV- dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody
środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu
6.Preparaty chemiczne- dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak, aby
spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia
7.Filtracja mechaniczna-ma na celu oddzielenie z wody cząstek zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, włókna, osady itp.
8.Filtracja na węglu aktywnym - stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku i barwy.
9.Odżelaziacze i odmanganiacze-proces odżelaziania można przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez wstępne utlenienie
żelaza, a następnie jego usunięcie na złożu filtrującym lub też na drodze wymiany jonowej. Proces odmanganiania możemy
przeprowadzić metodą utlenienia i wytrącania na katalitycznym złożu filtrującym lub na drodze wymiany jonowej.
10.Ozonowanie- jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody). Woda mieszana jest z
ozonem w mieszalnikach inżektorowych i nasycona przepływa przez zbiornik kontaktowy, gdzie zachodzi proces dezynfekcji
11.Usuwanie azotanów- azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych
(anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z
uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej.
12.Zmiękczanie- polega na usuwaniu twardości wody na drodze wymiany jonowej.

Badanie czystości wody wodociągowej i ze studni.
Nazwa wskaźnika

Woda wodociągowa

Woda ze studni

Zapach

brak zapachu

brak zapachu

Barwa

bezbarwna

lekko słomkowa

pH

7,5

7,5

Oznaczanie azotynów

0,0 mg/l

0,1 mg/l

Oznaczanie azotanów

0,0 mg/l

5 mg/l

Stężenie związków
amonowych NH3

0

1,0

Oznaczanie fosforanów

0,0

0,25

Twardość wody węglanowa

znacznie twarda

średnio twarda

Oznaczanie żelaza

0,1

0,5

Nasze wnioski po przeprowadzonej analizie wody
Na jednym ze spotkań zespołu projektowego badaliśmy czystość wody wodociągowej i wody ze
studni (wody tej nie używa się do picia tylko do celów gospodarczych). Jesteśmy bardzo
zadowoleni, gdyż wszystkie wyniki wyszły po naszej myśli. Cieszymy się, że woda w okolicy
jest zdatna do picia. Porównaliśmy nasze wyniki z normami obowiązującymi w Polsce oraz z
wynikami badań firmy SGS EKO-PROJEKT. Wszystkie wskaźniki mieszczą się w granicach
normy.

Uczestnicy projektu
wykonują analizę wody.

Badanie czystości wody pitnej- galeria

STACJA UZDATNIANIA
WODY W BOLEWICACH

W gminie Miedzichowo mamy dwie stacje uzdatniania wody. Jedną w
Bolewicach, a drugą w Miedzichowie. Bolewice zaopatrują Grudną i
Bolewicko. Mamy dwie studnie głębinowe pompujące wodę o głębokości
ok.63 metrów (jedna jest rezerwowa). W naszej stacji uzdatniania wody są
4 aeratory i 4 filtry. Aerator służy do napowietrzenia wody uzdatnianej w
celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza i manganu. Ten proces
nazywamy odżelazianie i odmanganianie. Filtr wykonuje filtrację. Jest to
usuwanie zanieczyszczeń za pomocą przepuszczania wody przez ośrodek
porowaty. Następną operacją jest dezynfekcja. Usuwa bakterie i
mikroorganizmy zawarte w wodzie. Odpowiedzialny jest za to proces
chlorowania, ozonowania oraz naświetlania promieniami
ultrafioletowymi. W naszej stacji nie stosuje się wyżej wymienionych
metod, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Woda nie zawiera szkodliwych
bakterii. Kolejnym procesem jest odgazowanie, które ma na celu usunięcie
gazów rozpuszczonych w wodzie. Jednym z nich jest dwutlenek węgla.
Czystość wody badana jest raz w miesiącu przez Powiatową Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczną i SGS EKO-PROJEKT.

Wyniki badania
wody
wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 1.

Wyniki badania
wody wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 2.

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach -galeria


Slide 4

WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI
NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE
WODY PITNEJ?

Monika Schalotte
Dagmara Gajewska
Adrianna Krumrik
Natalia Świderek

Źródła wody pitnej
W naszej miejscowości mamy dwa systemy zaopatrywania ludność w wodę:
indywidualny (studnie gospodarcze),
centralny (wodociągi).
System centralny:
Prawie wszyscy mieszkańcy Bolewic objęci są systemem centralnym, tylko nieliczni (mieszkający na obrzeżach
wsi) czerpią wodę ze studni własnych. Dostarczanie ciągłe wody do osiedli i mieszkań za pomocą wodociągów
było dążeniem ludzi niemal od początków cywilizacji. Posiadanie wodociągu w osiedlu było wówczas specjalnie
nadanym przywilejem. Obecnie uważamy to za normę i dziwi nas, gdy trafiamy w miejsce, gdzie nie ma bieżącej
wody.
Wodociągi dzielimy na zasilane:
wodą głębinową,
wodą powierzchniową.
Nasz wodociąg jest zasilany wodą głębinową. Mamy dwie studnie (jedna zapasowa) o głębokości około 60 m.
System indywidualny:
Studnia, prawidłowa pod względem sanitarnym powinna np.: korzystać z wód podziemnych płytkich, być
usytuowana na terenie wzniesionym, być dezynfekowana (najpraktyczniej roztworem wapna chlorowanego).
Z wywiadu z właścicielami studni wynika, że woda jest czysta i jest badana przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

JAKIE WYMAGANIA POWINNA
SPEŁNIAĆ WODA PITNA?
Woda do picia musi odpowiadać
ściśle określonym wymaganiom:
powinna być chłodna, bezbarwna,
bezwonna, klarowna o dobrym
smaku. Musi być także czysta pod
względem biologicznym i
chemicznym. Określają to
odpowiednie normy, a badania
przeprowadzają stacje sanitarnoepidemiologiczne.

Warunki fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia

Lp.

Nazwa substancji

Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l]

1.

Amoniak

0,5

2.

Azotany (NO3 -)

50

3.

Azotyny (NO2 -)

0,1

4.

Chlor wolny

0,3

5.

Chlorki

250

6.

Mangan

0,05

7.

Odczyn (pH)

8.

Siarczany

9.

Twardość jako CaCO3

10.

Żelazo

6,5-9,5
250
60-500
0,2

Warunki bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna
Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika

Lp.
Wskaźnik jakości wody

Liczba bakterii

Objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ
kałowy (termotolerancyjne)

0

100

2.

Bakterie grupy coli*

0

100

3.

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

4.

Clostridia redukcje siarczyny **

0

100

5.

Ogólna liczba bakterii w 37 stopniach C

20

1

6.

Ogólna liczba bakterii w 22 stopniach C

100

1

* Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie w kolejnych próbówkach do 5% próbek w ciągu
roku.
** Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych

Metody uzdatniania wody
1.Chlorowanie- metoda odkażania wody przez nasycenie jej chlorem gazowym, dodanie podchlorynu sodowego, wapniowego
lub chloroamin nieorganicznych.
2.Odwrócona osmoza- stosuje się ją do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych, szczególnie pochodzących z
przemysłu spożywczego, papierniczego i galwanicznego. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji
zawartych w ściekach.
3.Wymiana jonowa- proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony
znajdujące się w otaczającym go roztworze:
4.Dezynfekcja-jest to postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale
5.Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV- dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody
środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu
6.Preparaty chemiczne- dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak, aby
spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia
7.Filtracja mechaniczna-ma na celu oddzielenie z wody cząstek zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, włókna, osady itp.
8.Filtracja na węglu aktywnym - stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku i barwy.
9.Odżelaziacze i odmanganiacze-proces odżelaziania można przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez wstępne utlenienie
żelaza, a następnie jego usunięcie na złożu filtrującym lub też na drodze wymiany jonowej. Proces odmanganiania możemy
przeprowadzić metodą utlenienia i wytrącania na katalitycznym złożu filtrującym lub na drodze wymiany jonowej.
10.Ozonowanie- jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody). Woda mieszana jest z
ozonem w mieszalnikach inżektorowych i nasycona przepływa przez zbiornik kontaktowy, gdzie zachodzi proces dezynfekcji
11.Usuwanie azotanów- azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych
(anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z
uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej.
12.Zmiękczanie- polega na usuwaniu twardości wody na drodze wymiany jonowej.

Badanie czystości wody wodociągowej i ze studni.
Nazwa wskaźnika

Woda wodociągowa

Woda ze studni

Zapach

brak zapachu

brak zapachu

Barwa

bezbarwna

lekko słomkowa

pH

7,5

7,5

Oznaczanie azotynów

0,0 mg/l

0,1 mg/l

Oznaczanie azotanów

0,0 mg/l

5 mg/l

Stężenie związków
amonowych NH3

0

1,0

Oznaczanie fosforanów

0,0

0,25

Twardość wody węglanowa

znacznie twarda

średnio twarda

Oznaczanie żelaza

0,1

0,5

Nasze wnioski po przeprowadzonej analizie wody
Na jednym ze spotkań zespołu projektowego badaliśmy czystość wody wodociągowej i wody ze
studni (wody tej nie używa się do picia tylko do celów gospodarczych). Jesteśmy bardzo
zadowoleni, gdyż wszystkie wyniki wyszły po naszej myśli. Cieszymy się, że woda w okolicy
jest zdatna do picia. Porównaliśmy nasze wyniki z normami obowiązującymi w Polsce oraz z
wynikami badań firmy SGS EKO-PROJEKT. Wszystkie wskaźniki mieszczą się w granicach
normy.

Uczestnicy projektu
wykonują analizę wody.

Badanie czystości wody pitnej- galeria

STACJA UZDATNIANIA
WODY W BOLEWICACH

W gminie Miedzichowo mamy dwie stacje uzdatniania wody. Jedną w
Bolewicach, a drugą w Miedzichowie. Bolewice zaopatrują Grudną i
Bolewicko. Mamy dwie studnie głębinowe pompujące wodę o głębokości
ok.63 metrów (jedna jest rezerwowa). W naszej stacji uzdatniania wody są
4 aeratory i 4 filtry. Aerator służy do napowietrzenia wody uzdatnianej w
celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza i manganu. Ten proces
nazywamy odżelazianie i odmanganianie. Filtr wykonuje filtrację. Jest to
usuwanie zanieczyszczeń za pomocą przepuszczania wody przez ośrodek
porowaty. Następną operacją jest dezynfekcja. Usuwa bakterie i
mikroorganizmy zawarte w wodzie. Odpowiedzialny jest za to proces
chlorowania, ozonowania oraz naświetlania promieniami
ultrafioletowymi. W naszej stacji nie stosuje się wyżej wymienionych
metod, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Woda nie zawiera szkodliwych
bakterii. Kolejnym procesem jest odgazowanie, które ma na celu usunięcie
gazów rozpuszczonych w wodzie. Jednym z nich jest dwutlenek węgla.
Czystość wody badana jest raz w miesiącu przez Powiatową Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczną i SGS EKO-PROJEKT.

Wyniki badania
wody
wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 1.

Wyniki badania
wody wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 2.

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach -galeria


Slide 5

WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI
NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE
WODY PITNEJ?

Monika Schalotte
Dagmara Gajewska
Adrianna Krumrik
Natalia Świderek

Źródła wody pitnej
W naszej miejscowości mamy dwa systemy zaopatrywania ludność w wodę:
indywidualny (studnie gospodarcze),
centralny (wodociągi).
System centralny:
Prawie wszyscy mieszkańcy Bolewic objęci są systemem centralnym, tylko nieliczni (mieszkający na obrzeżach
wsi) czerpią wodę ze studni własnych. Dostarczanie ciągłe wody do osiedli i mieszkań za pomocą wodociągów
było dążeniem ludzi niemal od początków cywilizacji. Posiadanie wodociągu w osiedlu było wówczas specjalnie
nadanym przywilejem. Obecnie uważamy to za normę i dziwi nas, gdy trafiamy w miejsce, gdzie nie ma bieżącej
wody.
Wodociągi dzielimy na zasilane:
wodą głębinową,
wodą powierzchniową.
Nasz wodociąg jest zasilany wodą głębinową. Mamy dwie studnie (jedna zapasowa) o głębokości około 60 m.
System indywidualny:
Studnia, prawidłowa pod względem sanitarnym powinna np.: korzystać z wód podziemnych płytkich, być
usytuowana na terenie wzniesionym, być dezynfekowana (najpraktyczniej roztworem wapna chlorowanego).
Z wywiadu z właścicielami studni wynika, że woda jest czysta i jest badana przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

JAKIE WYMAGANIA POWINNA
SPEŁNIAĆ WODA PITNA?
Woda do picia musi odpowiadać
ściśle określonym wymaganiom:
powinna być chłodna, bezbarwna,
bezwonna, klarowna o dobrym
smaku. Musi być także czysta pod
względem biologicznym i
chemicznym. Określają to
odpowiednie normy, a badania
przeprowadzają stacje sanitarnoepidemiologiczne.

Warunki fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia

Lp.

Nazwa substancji

Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l]

1.

Amoniak

0,5

2.

Azotany (NO3 -)

50

3.

Azotyny (NO2 -)

0,1

4.

Chlor wolny

0,3

5.

Chlorki

250

6.

Mangan

0,05

7.

Odczyn (pH)

8.

Siarczany

9.

Twardość jako CaCO3

10.

Żelazo

6,5-9,5
250
60-500
0,2

Warunki bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna
Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika

Lp.
Wskaźnik jakości wody

Liczba bakterii

Objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ
kałowy (termotolerancyjne)

0

100

2.

Bakterie grupy coli*

0

100

3.

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

4.

Clostridia redukcje siarczyny **

0

100

5.

Ogólna liczba bakterii w 37 stopniach C

20

1

6.

Ogólna liczba bakterii w 22 stopniach C

100

1

* Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie w kolejnych próbówkach do 5% próbek w ciągu
roku.
** Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych

Metody uzdatniania wody
1.Chlorowanie- metoda odkażania wody przez nasycenie jej chlorem gazowym, dodanie podchlorynu sodowego, wapniowego
lub chloroamin nieorganicznych.
2.Odwrócona osmoza- stosuje się ją do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych, szczególnie pochodzących z
przemysłu spożywczego, papierniczego i galwanicznego. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji
zawartych w ściekach.
3.Wymiana jonowa- proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony
znajdujące się w otaczającym go roztworze:
4.Dezynfekcja-jest to postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale
5.Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV- dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody
środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu
6.Preparaty chemiczne- dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak, aby
spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia
7.Filtracja mechaniczna-ma na celu oddzielenie z wody cząstek zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, włókna, osady itp.
8.Filtracja na węglu aktywnym - stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku i barwy.
9.Odżelaziacze i odmanganiacze-proces odżelaziania można przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez wstępne utlenienie
żelaza, a następnie jego usunięcie na złożu filtrującym lub też na drodze wymiany jonowej. Proces odmanganiania możemy
przeprowadzić metodą utlenienia i wytrącania na katalitycznym złożu filtrującym lub na drodze wymiany jonowej.
10.Ozonowanie- jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody). Woda mieszana jest z
ozonem w mieszalnikach inżektorowych i nasycona przepływa przez zbiornik kontaktowy, gdzie zachodzi proces dezynfekcji
11.Usuwanie azotanów- azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych
(anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z
uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej.
12.Zmiękczanie- polega na usuwaniu twardości wody na drodze wymiany jonowej.

Badanie czystości wody wodociągowej i ze studni.
Nazwa wskaźnika

Woda wodociągowa

Woda ze studni

Zapach

brak zapachu

brak zapachu

Barwa

bezbarwna

lekko słomkowa

pH

7,5

7,5

Oznaczanie azotynów

0,0 mg/l

0,1 mg/l

Oznaczanie azotanów

0,0 mg/l

5 mg/l

Stężenie związków
amonowych NH3

0

1,0

Oznaczanie fosforanów

0,0

0,25

Twardość wody węglanowa

znacznie twarda

średnio twarda

Oznaczanie żelaza

0,1

0,5

Nasze wnioski po przeprowadzonej analizie wody
Na jednym ze spotkań zespołu projektowego badaliśmy czystość wody wodociągowej i wody ze
studni (wody tej nie używa się do picia tylko do celów gospodarczych). Jesteśmy bardzo
zadowoleni, gdyż wszystkie wyniki wyszły po naszej myśli. Cieszymy się, że woda w okolicy
jest zdatna do picia. Porównaliśmy nasze wyniki z normami obowiązującymi w Polsce oraz z
wynikami badań firmy SGS EKO-PROJEKT. Wszystkie wskaźniki mieszczą się w granicach
normy.

Uczestnicy projektu
wykonują analizę wody.

Badanie czystości wody pitnej- galeria

STACJA UZDATNIANIA
WODY W BOLEWICACH

W gminie Miedzichowo mamy dwie stacje uzdatniania wody. Jedną w
Bolewicach, a drugą w Miedzichowie. Bolewice zaopatrują Grudną i
Bolewicko. Mamy dwie studnie głębinowe pompujące wodę o głębokości
ok.63 metrów (jedna jest rezerwowa). W naszej stacji uzdatniania wody są
4 aeratory i 4 filtry. Aerator służy do napowietrzenia wody uzdatnianej w
celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza i manganu. Ten proces
nazywamy odżelazianie i odmanganianie. Filtr wykonuje filtrację. Jest to
usuwanie zanieczyszczeń za pomocą przepuszczania wody przez ośrodek
porowaty. Następną operacją jest dezynfekcja. Usuwa bakterie i
mikroorganizmy zawarte w wodzie. Odpowiedzialny jest za to proces
chlorowania, ozonowania oraz naświetlania promieniami
ultrafioletowymi. W naszej stacji nie stosuje się wyżej wymienionych
metod, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Woda nie zawiera szkodliwych
bakterii. Kolejnym procesem jest odgazowanie, które ma na celu usunięcie
gazów rozpuszczonych w wodzie. Jednym z nich jest dwutlenek węgla.
Czystość wody badana jest raz w miesiącu przez Powiatową Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczną i SGS EKO-PROJEKT.

Wyniki badania
wody
wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 1.

Wyniki badania
wody wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 2.

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach -galeria


Slide 6

WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI
NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE
WODY PITNEJ?

Monika Schalotte
Dagmara Gajewska
Adrianna Krumrik
Natalia Świderek

Źródła wody pitnej
W naszej miejscowości mamy dwa systemy zaopatrywania ludność w wodę:
indywidualny (studnie gospodarcze),
centralny (wodociągi).
System centralny:
Prawie wszyscy mieszkańcy Bolewic objęci są systemem centralnym, tylko nieliczni (mieszkający na obrzeżach
wsi) czerpią wodę ze studni własnych. Dostarczanie ciągłe wody do osiedli i mieszkań za pomocą wodociągów
było dążeniem ludzi niemal od początków cywilizacji. Posiadanie wodociągu w osiedlu było wówczas specjalnie
nadanym przywilejem. Obecnie uważamy to za normę i dziwi nas, gdy trafiamy w miejsce, gdzie nie ma bieżącej
wody.
Wodociągi dzielimy na zasilane:
wodą głębinową,
wodą powierzchniową.
Nasz wodociąg jest zasilany wodą głębinową. Mamy dwie studnie (jedna zapasowa) o głębokości około 60 m.
System indywidualny:
Studnia, prawidłowa pod względem sanitarnym powinna np.: korzystać z wód podziemnych płytkich, być
usytuowana na terenie wzniesionym, być dezynfekowana (najpraktyczniej roztworem wapna chlorowanego).
Z wywiadu z właścicielami studni wynika, że woda jest czysta i jest badana przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

JAKIE WYMAGANIA POWINNA
SPEŁNIAĆ WODA PITNA?
Woda do picia musi odpowiadać
ściśle określonym wymaganiom:
powinna być chłodna, bezbarwna,
bezwonna, klarowna o dobrym
smaku. Musi być także czysta pod
względem biologicznym i
chemicznym. Określają to
odpowiednie normy, a badania
przeprowadzają stacje sanitarnoepidemiologiczne.

Warunki fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia

Lp.

Nazwa substancji

Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l]

1.

Amoniak

0,5

2.

Azotany (NO3 -)

50

3.

Azotyny (NO2 -)

0,1

4.

Chlor wolny

0,3

5.

Chlorki

250

6.

Mangan

0,05

7.

Odczyn (pH)

8.

Siarczany

9.

Twardość jako CaCO3

10.

Żelazo

6,5-9,5
250
60-500
0,2

Warunki bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna
Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika

Lp.
Wskaźnik jakości wody

Liczba bakterii

Objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ
kałowy (termotolerancyjne)

0

100

2.

Bakterie grupy coli*

0

100

3.

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

4.

Clostridia redukcje siarczyny **

0

100

5.

Ogólna liczba bakterii w 37 stopniach C

20

1

6.

Ogólna liczba bakterii w 22 stopniach C

100

1

* Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie w kolejnych próbówkach do 5% próbek w ciągu
roku.
** Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych

Metody uzdatniania wody
1.Chlorowanie- metoda odkażania wody przez nasycenie jej chlorem gazowym, dodanie podchlorynu sodowego, wapniowego
lub chloroamin nieorganicznych.
2.Odwrócona osmoza- stosuje się ją do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych, szczególnie pochodzących z
przemysłu spożywczego, papierniczego i galwanicznego. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji
zawartych w ściekach.
3.Wymiana jonowa- proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony
znajdujące się w otaczającym go roztworze:
4.Dezynfekcja-jest to postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale
5.Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV- dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody
środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu
6.Preparaty chemiczne- dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak, aby
spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia
7.Filtracja mechaniczna-ma na celu oddzielenie z wody cząstek zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, włókna, osady itp.
8.Filtracja na węglu aktywnym - stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku i barwy.
9.Odżelaziacze i odmanganiacze-proces odżelaziania można przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez wstępne utlenienie
żelaza, a następnie jego usunięcie na złożu filtrującym lub też na drodze wymiany jonowej. Proces odmanganiania możemy
przeprowadzić metodą utlenienia i wytrącania na katalitycznym złożu filtrującym lub na drodze wymiany jonowej.
10.Ozonowanie- jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody). Woda mieszana jest z
ozonem w mieszalnikach inżektorowych i nasycona przepływa przez zbiornik kontaktowy, gdzie zachodzi proces dezynfekcji
11.Usuwanie azotanów- azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych
(anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z
uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej.
12.Zmiękczanie- polega na usuwaniu twardości wody na drodze wymiany jonowej.

Badanie czystości wody wodociągowej i ze studni.
Nazwa wskaźnika

Woda wodociągowa

Woda ze studni

Zapach

brak zapachu

brak zapachu

Barwa

bezbarwna

lekko słomkowa

pH

7,5

7,5

Oznaczanie azotynów

0,0 mg/l

0,1 mg/l

Oznaczanie azotanów

0,0 mg/l

5 mg/l

Stężenie związków
amonowych NH3

0

1,0

Oznaczanie fosforanów

0,0

0,25

Twardość wody węglanowa

znacznie twarda

średnio twarda

Oznaczanie żelaza

0,1

0,5

Nasze wnioski po przeprowadzonej analizie wody
Na jednym ze spotkań zespołu projektowego badaliśmy czystość wody wodociągowej i wody ze
studni (wody tej nie używa się do picia tylko do celów gospodarczych). Jesteśmy bardzo
zadowoleni, gdyż wszystkie wyniki wyszły po naszej myśli. Cieszymy się, że woda w okolicy
jest zdatna do picia. Porównaliśmy nasze wyniki z normami obowiązującymi w Polsce oraz z
wynikami badań firmy SGS EKO-PROJEKT. Wszystkie wskaźniki mieszczą się w granicach
normy.

Uczestnicy projektu
wykonują analizę wody.

Badanie czystości wody pitnej- galeria

STACJA UZDATNIANIA
WODY W BOLEWICACH

W gminie Miedzichowo mamy dwie stacje uzdatniania wody. Jedną w
Bolewicach, a drugą w Miedzichowie. Bolewice zaopatrują Grudną i
Bolewicko. Mamy dwie studnie głębinowe pompujące wodę o głębokości
ok.63 metrów (jedna jest rezerwowa). W naszej stacji uzdatniania wody są
4 aeratory i 4 filtry. Aerator służy do napowietrzenia wody uzdatnianej w
celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza i manganu. Ten proces
nazywamy odżelazianie i odmanganianie. Filtr wykonuje filtrację. Jest to
usuwanie zanieczyszczeń za pomocą przepuszczania wody przez ośrodek
porowaty. Następną operacją jest dezynfekcja. Usuwa bakterie i
mikroorganizmy zawarte w wodzie. Odpowiedzialny jest za to proces
chlorowania, ozonowania oraz naświetlania promieniami
ultrafioletowymi. W naszej stacji nie stosuje się wyżej wymienionych
metod, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Woda nie zawiera szkodliwych
bakterii. Kolejnym procesem jest odgazowanie, które ma na celu usunięcie
gazów rozpuszczonych w wodzie. Jednym z nich jest dwutlenek węgla.
Czystość wody badana jest raz w miesiącu przez Powiatową Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczną i SGS EKO-PROJEKT.

Wyniki badania
wody
wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 1.

Wyniki badania
wody wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 2.

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach -galeria


Slide 7

WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI
NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE
WODY PITNEJ?

Monika Schalotte
Dagmara Gajewska
Adrianna Krumrik
Natalia Świderek

Źródła wody pitnej
W naszej miejscowości mamy dwa systemy zaopatrywania ludność w wodę:
indywidualny (studnie gospodarcze),
centralny (wodociągi).
System centralny:
Prawie wszyscy mieszkańcy Bolewic objęci są systemem centralnym, tylko nieliczni (mieszkający na obrzeżach
wsi) czerpią wodę ze studni własnych. Dostarczanie ciągłe wody do osiedli i mieszkań za pomocą wodociągów
było dążeniem ludzi niemal od początków cywilizacji. Posiadanie wodociągu w osiedlu było wówczas specjalnie
nadanym przywilejem. Obecnie uważamy to za normę i dziwi nas, gdy trafiamy w miejsce, gdzie nie ma bieżącej
wody.
Wodociągi dzielimy na zasilane:
wodą głębinową,
wodą powierzchniową.
Nasz wodociąg jest zasilany wodą głębinową. Mamy dwie studnie (jedna zapasowa) o głębokości około 60 m.
System indywidualny:
Studnia, prawidłowa pod względem sanitarnym powinna np.: korzystać z wód podziemnych płytkich, być
usytuowana na terenie wzniesionym, być dezynfekowana (najpraktyczniej roztworem wapna chlorowanego).
Z wywiadu z właścicielami studni wynika, że woda jest czysta i jest badana przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

JAKIE WYMAGANIA POWINNA
SPEŁNIAĆ WODA PITNA?
Woda do picia musi odpowiadać
ściśle określonym wymaganiom:
powinna być chłodna, bezbarwna,
bezwonna, klarowna o dobrym
smaku. Musi być także czysta pod
względem biologicznym i
chemicznym. Określają to
odpowiednie normy, a badania
przeprowadzają stacje sanitarnoepidemiologiczne.

Warunki fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia

Lp.

Nazwa substancji

Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l]

1.

Amoniak

0,5

2.

Azotany (NO3 -)

50

3.

Azotyny (NO2 -)

0,1

4.

Chlor wolny

0,3

5.

Chlorki

250

6.

Mangan

0,05

7.

Odczyn (pH)

8.

Siarczany

9.

Twardość jako CaCO3

10.

Żelazo

6,5-9,5
250
60-500
0,2

Warunki bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna
Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika

Lp.
Wskaźnik jakości wody

Liczba bakterii

Objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ
kałowy (termotolerancyjne)

0

100

2.

Bakterie grupy coli*

0

100

3.

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

4.

Clostridia redukcje siarczyny **

0

100

5.

Ogólna liczba bakterii w 37 stopniach C

20

1

6.

Ogólna liczba bakterii w 22 stopniach C

100

1

* Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie w kolejnych próbówkach do 5% próbek w ciągu
roku.
** Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych

Metody uzdatniania wody
1.Chlorowanie- metoda odkażania wody przez nasycenie jej chlorem gazowym, dodanie podchlorynu sodowego, wapniowego
lub chloroamin nieorganicznych.
2.Odwrócona osmoza- stosuje się ją do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych, szczególnie pochodzących z
przemysłu spożywczego, papierniczego i galwanicznego. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji
zawartych w ściekach.
3.Wymiana jonowa- proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony
znajdujące się w otaczającym go roztworze:
4.Dezynfekcja-jest to postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale
5.Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV- dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody
środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu
6.Preparaty chemiczne- dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak, aby
spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia
7.Filtracja mechaniczna-ma na celu oddzielenie z wody cząstek zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, włókna, osady itp.
8.Filtracja na węglu aktywnym - stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku i barwy.
9.Odżelaziacze i odmanganiacze-proces odżelaziania można przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez wstępne utlenienie
żelaza, a następnie jego usunięcie na złożu filtrującym lub też na drodze wymiany jonowej. Proces odmanganiania możemy
przeprowadzić metodą utlenienia i wytrącania na katalitycznym złożu filtrującym lub na drodze wymiany jonowej.
10.Ozonowanie- jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody). Woda mieszana jest z
ozonem w mieszalnikach inżektorowych i nasycona przepływa przez zbiornik kontaktowy, gdzie zachodzi proces dezynfekcji
11.Usuwanie azotanów- azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych
(anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z
uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej.
12.Zmiękczanie- polega na usuwaniu twardości wody na drodze wymiany jonowej.

Badanie czystości wody wodociągowej i ze studni.
Nazwa wskaźnika

Woda wodociągowa

Woda ze studni

Zapach

brak zapachu

brak zapachu

Barwa

bezbarwna

lekko słomkowa

pH

7,5

7,5

Oznaczanie azotynów

0,0 mg/l

0,1 mg/l

Oznaczanie azotanów

0,0 mg/l

5 mg/l

Stężenie związków
amonowych NH3

0

1,0

Oznaczanie fosforanów

0,0

0,25

Twardość wody węglanowa

znacznie twarda

średnio twarda

Oznaczanie żelaza

0,1

0,5

Nasze wnioski po przeprowadzonej analizie wody
Na jednym ze spotkań zespołu projektowego badaliśmy czystość wody wodociągowej i wody ze
studni (wody tej nie używa się do picia tylko do celów gospodarczych). Jesteśmy bardzo
zadowoleni, gdyż wszystkie wyniki wyszły po naszej myśli. Cieszymy się, że woda w okolicy
jest zdatna do picia. Porównaliśmy nasze wyniki z normami obowiązującymi w Polsce oraz z
wynikami badań firmy SGS EKO-PROJEKT. Wszystkie wskaźniki mieszczą się w granicach
normy.

Uczestnicy projektu
wykonują analizę wody.

Badanie czystości wody pitnej- galeria

STACJA UZDATNIANIA
WODY W BOLEWICACH

W gminie Miedzichowo mamy dwie stacje uzdatniania wody. Jedną w
Bolewicach, a drugą w Miedzichowie. Bolewice zaopatrują Grudną i
Bolewicko. Mamy dwie studnie głębinowe pompujące wodę o głębokości
ok.63 metrów (jedna jest rezerwowa). W naszej stacji uzdatniania wody są
4 aeratory i 4 filtry. Aerator służy do napowietrzenia wody uzdatnianej w
celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza i manganu. Ten proces
nazywamy odżelazianie i odmanganianie. Filtr wykonuje filtrację. Jest to
usuwanie zanieczyszczeń za pomocą przepuszczania wody przez ośrodek
porowaty. Następną operacją jest dezynfekcja. Usuwa bakterie i
mikroorganizmy zawarte w wodzie. Odpowiedzialny jest za to proces
chlorowania, ozonowania oraz naświetlania promieniami
ultrafioletowymi. W naszej stacji nie stosuje się wyżej wymienionych
metod, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Woda nie zawiera szkodliwych
bakterii. Kolejnym procesem jest odgazowanie, które ma na celu usunięcie
gazów rozpuszczonych w wodzie. Jednym z nich jest dwutlenek węgla.
Czystość wody badana jest raz w miesiącu przez Powiatową Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczną i SGS EKO-PROJEKT.

Wyniki badania
wody
wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 1.

Wyniki badania
wody wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 2.

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach -galeria


Slide 8

WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI
NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE
WODY PITNEJ?

Monika Schalotte
Dagmara Gajewska
Adrianna Krumrik
Natalia Świderek

Źródła wody pitnej
W naszej miejscowości mamy dwa systemy zaopatrywania ludność w wodę:
indywidualny (studnie gospodarcze),
centralny (wodociągi).
System centralny:
Prawie wszyscy mieszkańcy Bolewic objęci są systemem centralnym, tylko nieliczni (mieszkający na obrzeżach
wsi) czerpią wodę ze studni własnych. Dostarczanie ciągłe wody do osiedli i mieszkań za pomocą wodociągów
było dążeniem ludzi niemal od początków cywilizacji. Posiadanie wodociągu w osiedlu było wówczas specjalnie
nadanym przywilejem. Obecnie uważamy to za normę i dziwi nas, gdy trafiamy w miejsce, gdzie nie ma bieżącej
wody.
Wodociągi dzielimy na zasilane:
wodą głębinową,
wodą powierzchniową.
Nasz wodociąg jest zasilany wodą głębinową. Mamy dwie studnie (jedna zapasowa) o głębokości około 60 m.
System indywidualny:
Studnia, prawidłowa pod względem sanitarnym powinna np.: korzystać z wód podziemnych płytkich, być
usytuowana na terenie wzniesionym, być dezynfekowana (najpraktyczniej roztworem wapna chlorowanego).
Z wywiadu z właścicielami studni wynika, że woda jest czysta i jest badana przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

JAKIE WYMAGANIA POWINNA
SPEŁNIAĆ WODA PITNA?
Woda do picia musi odpowiadać
ściśle określonym wymaganiom:
powinna być chłodna, bezbarwna,
bezwonna, klarowna o dobrym
smaku. Musi być także czysta pod
względem biologicznym i
chemicznym. Określają to
odpowiednie normy, a badania
przeprowadzają stacje sanitarnoepidemiologiczne.

Warunki fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia

Lp.

Nazwa substancji

Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l]

1.

Amoniak

0,5

2.

Azotany (NO3 -)

50

3.

Azotyny (NO2 -)

0,1

4.

Chlor wolny

0,3

5.

Chlorki

250

6.

Mangan

0,05

7.

Odczyn (pH)

8.

Siarczany

9.

Twardość jako CaCO3

10.

Żelazo

6,5-9,5
250
60-500
0,2

Warunki bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna
Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika

Lp.
Wskaźnik jakości wody

Liczba bakterii

Objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ
kałowy (termotolerancyjne)

0

100

2.

Bakterie grupy coli*

0

100

3.

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

4.

Clostridia redukcje siarczyny **

0

100

5.

Ogólna liczba bakterii w 37 stopniach C

20

1

6.

Ogólna liczba bakterii w 22 stopniach C

100

1

* Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie w kolejnych próbówkach do 5% próbek w ciągu
roku.
** Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych

Metody uzdatniania wody
1.Chlorowanie- metoda odkażania wody przez nasycenie jej chlorem gazowym, dodanie podchlorynu sodowego, wapniowego
lub chloroamin nieorganicznych.
2.Odwrócona osmoza- stosuje się ją do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych, szczególnie pochodzących z
przemysłu spożywczego, papierniczego i galwanicznego. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji
zawartych w ściekach.
3.Wymiana jonowa- proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony
znajdujące się w otaczającym go roztworze:
4.Dezynfekcja-jest to postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale
5.Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV- dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody
środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu
6.Preparaty chemiczne- dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak, aby
spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia
7.Filtracja mechaniczna-ma na celu oddzielenie z wody cząstek zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, włókna, osady itp.
8.Filtracja na węglu aktywnym - stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku i barwy.
9.Odżelaziacze i odmanganiacze-proces odżelaziania można przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez wstępne utlenienie
żelaza, a następnie jego usunięcie na złożu filtrującym lub też na drodze wymiany jonowej. Proces odmanganiania możemy
przeprowadzić metodą utlenienia i wytrącania na katalitycznym złożu filtrującym lub na drodze wymiany jonowej.
10.Ozonowanie- jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody). Woda mieszana jest z
ozonem w mieszalnikach inżektorowych i nasycona przepływa przez zbiornik kontaktowy, gdzie zachodzi proces dezynfekcji
11.Usuwanie azotanów- azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych
(anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z
uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej.
12.Zmiękczanie- polega na usuwaniu twardości wody na drodze wymiany jonowej.

Badanie czystości wody wodociągowej i ze studni.
Nazwa wskaźnika

Woda wodociągowa

Woda ze studni

Zapach

brak zapachu

brak zapachu

Barwa

bezbarwna

lekko słomkowa

pH

7,5

7,5

Oznaczanie azotynów

0,0 mg/l

0,1 mg/l

Oznaczanie azotanów

0,0 mg/l

5 mg/l

Stężenie związków
amonowych NH3

0

1,0

Oznaczanie fosforanów

0,0

0,25

Twardość wody węglanowa

znacznie twarda

średnio twarda

Oznaczanie żelaza

0,1

0,5

Nasze wnioski po przeprowadzonej analizie wody
Na jednym ze spotkań zespołu projektowego badaliśmy czystość wody wodociągowej i wody ze
studni (wody tej nie używa się do picia tylko do celów gospodarczych). Jesteśmy bardzo
zadowoleni, gdyż wszystkie wyniki wyszły po naszej myśli. Cieszymy się, że woda w okolicy
jest zdatna do picia. Porównaliśmy nasze wyniki z normami obowiązującymi w Polsce oraz z
wynikami badań firmy SGS EKO-PROJEKT. Wszystkie wskaźniki mieszczą się w granicach
normy.

Uczestnicy projektu
wykonują analizę wody.

Badanie czystości wody pitnej- galeria

STACJA UZDATNIANIA
WODY W BOLEWICACH

W gminie Miedzichowo mamy dwie stacje uzdatniania wody. Jedną w
Bolewicach, a drugą w Miedzichowie. Bolewice zaopatrują Grudną i
Bolewicko. Mamy dwie studnie głębinowe pompujące wodę o głębokości
ok.63 metrów (jedna jest rezerwowa). W naszej stacji uzdatniania wody są
4 aeratory i 4 filtry. Aerator służy do napowietrzenia wody uzdatnianej w
celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza i manganu. Ten proces
nazywamy odżelazianie i odmanganianie. Filtr wykonuje filtrację. Jest to
usuwanie zanieczyszczeń za pomocą przepuszczania wody przez ośrodek
porowaty. Następną operacją jest dezynfekcja. Usuwa bakterie i
mikroorganizmy zawarte w wodzie. Odpowiedzialny jest za to proces
chlorowania, ozonowania oraz naświetlania promieniami
ultrafioletowymi. W naszej stacji nie stosuje się wyżej wymienionych
metod, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Woda nie zawiera szkodliwych
bakterii. Kolejnym procesem jest odgazowanie, które ma na celu usunięcie
gazów rozpuszczonych w wodzie. Jednym z nich jest dwutlenek węgla.
Czystość wody badana jest raz w miesiącu przez Powiatową Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczną i SGS EKO-PROJEKT.

Wyniki badania
wody
wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 1.

Wyniki badania
wody wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 2.

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach -galeria


Slide 9

WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI
NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE
WODY PITNEJ?

Monika Schalotte
Dagmara Gajewska
Adrianna Krumrik
Natalia Świderek

Źródła wody pitnej
W naszej miejscowości mamy dwa systemy zaopatrywania ludność w wodę:
indywidualny (studnie gospodarcze),
centralny (wodociągi).
System centralny:
Prawie wszyscy mieszkańcy Bolewic objęci są systemem centralnym, tylko nieliczni (mieszkający na obrzeżach
wsi) czerpią wodę ze studni własnych. Dostarczanie ciągłe wody do osiedli i mieszkań za pomocą wodociągów
było dążeniem ludzi niemal od początków cywilizacji. Posiadanie wodociągu w osiedlu było wówczas specjalnie
nadanym przywilejem. Obecnie uważamy to za normę i dziwi nas, gdy trafiamy w miejsce, gdzie nie ma bieżącej
wody.
Wodociągi dzielimy na zasilane:
wodą głębinową,
wodą powierzchniową.
Nasz wodociąg jest zasilany wodą głębinową. Mamy dwie studnie (jedna zapasowa) o głębokości około 60 m.
System indywidualny:
Studnia, prawidłowa pod względem sanitarnym powinna np.: korzystać z wód podziemnych płytkich, być
usytuowana na terenie wzniesionym, być dezynfekowana (najpraktyczniej roztworem wapna chlorowanego).
Z wywiadu z właścicielami studni wynika, że woda jest czysta i jest badana przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

JAKIE WYMAGANIA POWINNA
SPEŁNIAĆ WODA PITNA?
Woda do picia musi odpowiadać
ściśle określonym wymaganiom:
powinna być chłodna, bezbarwna,
bezwonna, klarowna o dobrym
smaku. Musi być także czysta pod
względem biologicznym i
chemicznym. Określają to
odpowiednie normy, a badania
przeprowadzają stacje sanitarnoepidemiologiczne.

Warunki fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia

Lp.

Nazwa substancji

Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l]

1.

Amoniak

0,5

2.

Azotany (NO3 -)

50

3.

Azotyny (NO2 -)

0,1

4.

Chlor wolny

0,3

5.

Chlorki

250

6.

Mangan

0,05

7.

Odczyn (pH)

8.

Siarczany

9.

Twardość jako CaCO3

10.

Żelazo

6,5-9,5
250
60-500
0,2

Warunki bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna
Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika

Lp.
Wskaźnik jakości wody

Liczba bakterii

Objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ
kałowy (termotolerancyjne)

0

100

2.

Bakterie grupy coli*

0

100

3.

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

4.

Clostridia redukcje siarczyny **

0

100

5.

Ogólna liczba bakterii w 37 stopniach C

20

1

6.

Ogólna liczba bakterii w 22 stopniach C

100

1

* Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie w kolejnych próbówkach do 5% próbek w ciągu
roku.
** Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych

Metody uzdatniania wody
1.Chlorowanie- metoda odkażania wody przez nasycenie jej chlorem gazowym, dodanie podchlorynu sodowego, wapniowego
lub chloroamin nieorganicznych.
2.Odwrócona osmoza- stosuje się ją do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych, szczególnie pochodzących z
przemysłu spożywczego, papierniczego i galwanicznego. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji
zawartych w ściekach.
3.Wymiana jonowa- proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony
znajdujące się w otaczającym go roztworze:
4.Dezynfekcja-jest to postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale
5.Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV- dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody
środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu
6.Preparaty chemiczne- dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak, aby
spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia
7.Filtracja mechaniczna-ma na celu oddzielenie z wody cząstek zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, włókna, osady itp.
8.Filtracja na węglu aktywnym - stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku i barwy.
9.Odżelaziacze i odmanganiacze-proces odżelaziania można przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez wstępne utlenienie
żelaza, a następnie jego usunięcie na złożu filtrującym lub też na drodze wymiany jonowej. Proces odmanganiania możemy
przeprowadzić metodą utlenienia i wytrącania na katalitycznym złożu filtrującym lub na drodze wymiany jonowej.
10.Ozonowanie- jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody). Woda mieszana jest z
ozonem w mieszalnikach inżektorowych i nasycona przepływa przez zbiornik kontaktowy, gdzie zachodzi proces dezynfekcji
11.Usuwanie azotanów- azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych
(anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z
uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej.
12.Zmiękczanie- polega na usuwaniu twardości wody na drodze wymiany jonowej.

Badanie czystości wody wodociągowej i ze studni.
Nazwa wskaźnika

Woda wodociągowa

Woda ze studni

Zapach

brak zapachu

brak zapachu

Barwa

bezbarwna

lekko słomkowa

pH

7,5

7,5

Oznaczanie azotynów

0,0 mg/l

0,1 mg/l

Oznaczanie azotanów

0,0 mg/l

5 mg/l

Stężenie związków
amonowych NH3

0

1,0

Oznaczanie fosforanów

0,0

0,25

Twardość wody węglanowa

znacznie twarda

średnio twarda

Oznaczanie żelaza

0,1

0,5

Nasze wnioski po przeprowadzonej analizie wody
Na jednym ze spotkań zespołu projektowego badaliśmy czystość wody wodociągowej i wody ze
studni (wody tej nie używa się do picia tylko do celów gospodarczych). Jesteśmy bardzo
zadowoleni, gdyż wszystkie wyniki wyszły po naszej myśli. Cieszymy się, że woda w okolicy
jest zdatna do picia. Porównaliśmy nasze wyniki z normami obowiązującymi w Polsce oraz z
wynikami badań firmy SGS EKO-PROJEKT. Wszystkie wskaźniki mieszczą się w granicach
normy.

Uczestnicy projektu
wykonują analizę wody.

Badanie czystości wody pitnej- galeria

STACJA UZDATNIANIA
WODY W BOLEWICACH

W gminie Miedzichowo mamy dwie stacje uzdatniania wody. Jedną w
Bolewicach, a drugą w Miedzichowie. Bolewice zaopatrują Grudną i
Bolewicko. Mamy dwie studnie głębinowe pompujące wodę o głębokości
ok.63 metrów (jedna jest rezerwowa). W naszej stacji uzdatniania wody są
4 aeratory i 4 filtry. Aerator służy do napowietrzenia wody uzdatnianej w
celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza i manganu. Ten proces
nazywamy odżelazianie i odmanganianie. Filtr wykonuje filtrację. Jest to
usuwanie zanieczyszczeń za pomocą przepuszczania wody przez ośrodek
porowaty. Następną operacją jest dezynfekcja. Usuwa bakterie i
mikroorganizmy zawarte w wodzie. Odpowiedzialny jest za to proces
chlorowania, ozonowania oraz naświetlania promieniami
ultrafioletowymi. W naszej stacji nie stosuje się wyżej wymienionych
metod, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Woda nie zawiera szkodliwych
bakterii. Kolejnym procesem jest odgazowanie, które ma na celu usunięcie
gazów rozpuszczonych w wodzie. Jednym z nich jest dwutlenek węgla.
Czystość wody badana jest raz w miesiącu przez Powiatową Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczną i SGS EKO-PROJEKT.

Wyniki badania
wody
wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 1.

Wyniki badania
wody wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 2.

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach -galeria


Slide 10

WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI
NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE
WODY PITNEJ?

Monika Schalotte
Dagmara Gajewska
Adrianna Krumrik
Natalia Świderek

Źródła wody pitnej
W naszej miejscowości mamy dwa systemy zaopatrywania ludność w wodę:
indywidualny (studnie gospodarcze),
centralny (wodociągi).
System centralny:
Prawie wszyscy mieszkańcy Bolewic objęci są systemem centralnym, tylko nieliczni (mieszkający na obrzeżach
wsi) czerpią wodę ze studni własnych. Dostarczanie ciągłe wody do osiedli i mieszkań za pomocą wodociągów
było dążeniem ludzi niemal od początków cywilizacji. Posiadanie wodociągu w osiedlu było wówczas specjalnie
nadanym przywilejem. Obecnie uważamy to za normę i dziwi nas, gdy trafiamy w miejsce, gdzie nie ma bieżącej
wody.
Wodociągi dzielimy na zasilane:
wodą głębinową,
wodą powierzchniową.
Nasz wodociąg jest zasilany wodą głębinową. Mamy dwie studnie (jedna zapasowa) o głębokości około 60 m.
System indywidualny:
Studnia, prawidłowa pod względem sanitarnym powinna np.: korzystać z wód podziemnych płytkich, być
usytuowana na terenie wzniesionym, być dezynfekowana (najpraktyczniej roztworem wapna chlorowanego).
Z wywiadu z właścicielami studni wynika, że woda jest czysta i jest badana przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

JAKIE WYMAGANIA POWINNA
SPEŁNIAĆ WODA PITNA?
Woda do picia musi odpowiadać
ściśle określonym wymaganiom:
powinna być chłodna, bezbarwna,
bezwonna, klarowna o dobrym
smaku. Musi być także czysta pod
względem biologicznym i
chemicznym. Określają to
odpowiednie normy, a badania
przeprowadzają stacje sanitarnoepidemiologiczne.

Warunki fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia

Lp.

Nazwa substancji

Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l]

1.

Amoniak

0,5

2.

Azotany (NO3 -)

50

3.

Azotyny (NO2 -)

0,1

4.

Chlor wolny

0,3

5.

Chlorki

250

6.

Mangan

0,05

7.

Odczyn (pH)

8.

Siarczany

9.

Twardość jako CaCO3

10.

Żelazo

6,5-9,5
250
60-500
0,2

Warunki bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna
Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika

Lp.
Wskaźnik jakości wody

Liczba bakterii

Objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ
kałowy (termotolerancyjne)

0

100

2.

Bakterie grupy coli*

0

100

3.

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

4.

Clostridia redukcje siarczyny **

0

100

5.

Ogólna liczba bakterii w 37 stopniach C

20

1

6.

Ogólna liczba bakterii w 22 stopniach C

100

1

* Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie w kolejnych próbówkach do 5% próbek w ciągu
roku.
** Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych

Metody uzdatniania wody
1.Chlorowanie- metoda odkażania wody przez nasycenie jej chlorem gazowym, dodanie podchlorynu sodowego, wapniowego
lub chloroamin nieorganicznych.
2.Odwrócona osmoza- stosuje się ją do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych, szczególnie pochodzących z
przemysłu spożywczego, papierniczego i galwanicznego. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji
zawartych w ściekach.
3.Wymiana jonowa- proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony
znajdujące się w otaczającym go roztworze:
4.Dezynfekcja-jest to postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale
5.Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV- dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody
środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu
6.Preparaty chemiczne- dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak, aby
spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia
7.Filtracja mechaniczna-ma na celu oddzielenie z wody cząstek zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, włókna, osady itp.
8.Filtracja na węglu aktywnym - stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku i barwy.
9.Odżelaziacze i odmanganiacze-proces odżelaziania można przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez wstępne utlenienie
żelaza, a następnie jego usunięcie na złożu filtrującym lub też na drodze wymiany jonowej. Proces odmanganiania możemy
przeprowadzić metodą utlenienia i wytrącania na katalitycznym złożu filtrującym lub na drodze wymiany jonowej.
10.Ozonowanie- jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody). Woda mieszana jest z
ozonem w mieszalnikach inżektorowych i nasycona przepływa przez zbiornik kontaktowy, gdzie zachodzi proces dezynfekcji
11.Usuwanie azotanów- azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych
(anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z
uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej.
12.Zmiękczanie- polega na usuwaniu twardości wody na drodze wymiany jonowej.

Badanie czystości wody wodociągowej i ze studni.
Nazwa wskaźnika

Woda wodociągowa

Woda ze studni

Zapach

brak zapachu

brak zapachu

Barwa

bezbarwna

lekko słomkowa

pH

7,5

7,5

Oznaczanie azotynów

0,0 mg/l

0,1 mg/l

Oznaczanie azotanów

0,0 mg/l

5 mg/l

Stężenie związków
amonowych NH3

0

1,0

Oznaczanie fosforanów

0,0

0,25

Twardość wody węglanowa

znacznie twarda

średnio twarda

Oznaczanie żelaza

0,1

0,5

Nasze wnioski po przeprowadzonej analizie wody
Na jednym ze spotkań zespołu projektowego badaliśmy czystość wody wodociągowej i wody ze
studni (wody tej nie używa się do picia tylko do celów gospodarczych). Jesteśmy bardzo
zadowoleni, gdyż wszystkie wyniki wyszły po naszej myśli. Cieszymy się, że woda w okolicy
jest zdatna do picia. Porównaliśmy nasze wyniki z normami obowiązującymi w Polsce oraz z
wynikami badań firmy SGS EKO-PROJEKT. Wszystkie wskaźniki mieszczą się w granicach
normy.

Uczestnicy projektu
wykonują analizę wody.

Badanie czystości wody pitnej- galeria

STACJA UZDATNIANIA
WODY W BOLEWICACH

W gminie Miedzichowo mamy dwie stacje uzdatniania wody. Jedną w
Bolewicach, a drugą w Miedzichowie. Bolewice zaopatrują Grudną i
Bolewicko. Mamy dwie studnie głębinowe pompujące wodę o głębokości
ok.63 metrów (jedna jest rezerwowa). W naszej stacji uzdatniania wody są
4 aeratory i 4 filtry. Aerator służy do napowietrzenia wody uzdatnianej w
celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza i manganu. Ten proces
nazywamy odżelazianie i odmanganianie. Filtr wykonuje filtrację. Jest to
usuwanie zanieczyszczeń za pomocą przepuszczania wody przez ośrodek
porowaty. Następną operacją jest dezynfekcja. Usuwa bakterie i
mikroorganizmy zawarte w wodzie. Odpowiedzialny jest za to proces
chlorowania, ozonowania oraz naświetlania promieniami
ultrafioletowymi. W naszej stacji nie stosuje się wyżej wymienionych
metod, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Woda nie zawiera szkodliwych
bakterii. Kolejnym procesem jest odgazowanie, które ma na celu usunięcie
gazów rozpuszczonych w wodzie. Jednym z nich jest dwutlenek węgla.
Czystość wody badana jest raz w miesiącu przez Powiatową Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczną i SGS EKO-PROJEKT.

Wyniki badania
wody
wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 1.

Wyniki badania
wody wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 2.

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach -galeria


Slide 11

WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI
NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE
WODY PITNEJ?

Monika Schalotte
Dagmara Gajewska
Adrianna Krumrik
Natalia Świderek

Źródła wody pitnej
W naszej miejscowości mamy dwa systemy zaopatrywania ludność w wodę:
indywidualny (studnie gospodarcze),
centralny (wodociągi).
System centralny:
Prawie wszyscy mieszkańcy Bolewic objęci są systemem centralnym, tylko nieliczni (mieszkający na obrzeżach
wsi) czerpią wodę ze studni własnych. Dostarczanie ciągłe wody do osiedli i mieszkań za pomocą wodociągów
było dążeniem ludzi niemal od początków cywilizacji. Posiadanie wodociągu w osiedlu było wówczas specjalnie
nadanym przywilejem. Obecnie uważamy to za normę i dziwi nas, gdy trafiamy w miejsce, gdzie nie ma bieżącej
wody.
Wodociągi dzielimy na zasilane:
wodą głębinową,
wodą powierzchniową.
Nasz wodociąg jest zasilany wodą głębinową. Mamy dwie studnie (jedna zapasowa) o głębokości około 60 m.
System indywidualny:
Studnia, prawidłowa pod względem sanitarnym powinna np.: korzystać z wód podziemnych płytkich, być
usytuowana na terenie wzniesionym, być dezynfekowana (najpraktyczniej roztworem wapna chlorowanego).
Z wywiadu z właścicielami studni wynika, że woda jest czysta i jest badana przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

JAKIE WYMAGANIA POWINNA
SPEŁNIAĆ WODA PITNA?
Woda do picia musi odpowiadać
ściśle określonym wymaganiom:
powinna być chłodna, bezbarwna,
bezwonna, klarowna o dobrym
smaku. Musi być także czysta pod
względem biologicznym i
chemicznym. Określają to
odpowiednie normy, a badania
przeprowadzają stacje sanitarnoepidemiologiczne.

Warunki fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia

Lp.

Nazwa substancji

Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l]

1.

Amoniak

0,5

2.

Azotany (NO3 -)

50

3.

Azotyny (NO2 -)

0,1

4.

Chlor wolny

0,3

5.

Chlorki

250

6.

Mangan

0,05

7.

Odczyn (pH)

8.

Siarczany

9.

Twardość jako CaCO3

10.

Żelazo

6,5-9,5
250
60-500
0,2

Warunki bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna
Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika

Lp.
Wskaźnik jakości wody

Liczba bakterii

Objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ
kałowy (termotolerancyjne)

0

100

2.

Bakterie grupy coli*

0

100

3.

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

4.

Clostridia redukcje siarczyny **

0

100

5.

Ogólna liczba bakterii w 37 stopniach C

20

1

6.

Ogólna liczba bakterii w 22 stopniach C

100

1

* Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie w kolejnych próbówkach do 5% próbek w ciągu
roku.
** Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych

Metody uzdatniania wody
1.Chlorowanie- metoda odkażania wody przez nasycenie jej chlorem gazowym, dodanie podchlorynu sodowego, wapniowego
lub chloroamin nieorganicznych.
2.Odwrócona osmoza- stosuje się ją do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych, szczególnie pochodzących z
przemysłu spożywczego, papierniczego i galwanicznego. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji
zawartych w ściekach.
3.Wymiana jonowa- proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony
znajdujące się w otaczającym go roztworze:
4.Dezynfekcja-jest to postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale
5.Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV- dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody
środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu
6.Preparaty chemiczne- dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak, aby
spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia
7.Filtracja mechaniczna-ma na celu oddzielenie z wody cząstek zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, włókna, osady itp.
8.Filtracja na węglu aktywnym - stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku i barwy.
9.Odżelaziacze i odmanganiacze-proces odżelaziania można przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez wstępne utlenienie
żelaza, a następnie jego usunięcie na złożu filtrującym lub też na drodze wymiany jonowej. Proces odmanganiania możemy
przeprowadzić metodą utlenienia i wytrącania na katalitycznym złożu filtrującym lub na drodze wymiany jonowej.
10.Ozonowanie- jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody). Woda mieszana jest z
ozonem w mieszalnikach inżektorowych i nasycona przepływa przez zbiornik kontaktowy, gdzie zachodzi proces dezynfekcji
11.Usuwanie azotanów- azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych
(anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z
uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej.
12.Zmiękczanie- polega na usuwaniu twardości wody na drodze wymiany jonowej.

Badanie czystości wody wodociągowej i ze studni.
Nazwa wskaźnika

Woda wodociągowa

Woda ze studni

Zapach

brak zapachu

brak zapachu

Barwa

bezbarwna

lekko słomkowa

pH

7,5

7,5

Oznaczanie azotynów

0,0 mg/l

0,1 mg/l

Oznaczanie azotanów

0,0 mg/l

5 mg/l

Stężenie związków
amonowych NH3

0

1,0

Oznaczanie fosforanów

0,0

0,25

Twardość wody węglanowa

znacznie twarda

średnio twarda

Oznaczanie żelaza

0,1

0,5

Nasze wnioski po przeprowadzonej analizie wody
Na jednym ze spotkań zespołu projektowego badaliśmy czystość wody wodociągowej i wody ze
studni (wody tej nie używa się do picia tylko do celów gospodarczych). Jesteśmy bardzo
zadowoleni, gdyż wszystkie wyniki wyszły po naszej myśli. Cieszymy się, że woda w okolicy
jest zdatna do picia. Porównaliśmy nasze wyniki z normami obowiązującymi w Polsce oraz z
wynikami badań firmy SGS EKO-PROJEKT. Wszystkie wskaźniki mieszczą się w granicach
normy.

Uczestnicy projektu
wykonują analizę wody.

Badanie czystości wody pitnej- galeria

STACJA UZDATNIANIA
WODY W BOLEWICACH

W gminie Miedzichowo mamy dwie stacje uzdatniania wody. Jedną w
Bolewicach, a drugą w Miedzichowie. Bolewice zaopatrują Grudną i
Bolewicko. Mamy dwie studnie głębinowe pompujące wodę o głębokości
ok.63 metrów (jedna jest rezerwowa). W naszej stacji uzdatniania wody są
4 aeratory i 4 filtry. Aerator służy do napowietrzenia wody uzdatnianej w
celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza i manganu. Ten proces
nazywamy odżelazianie i odmanganianie. Filtr wykonuje filtrację. Jest to
usuwanie zanieczyszczeń za pomocą przepuszczania wody przez ośrodek
porowaty. Następną operacją jest dezynfekcja. Usuwa bakterie i
mikroorganizmy zawarte w wodzie. Odpowiedzialny jest za to proces
chlorowania, ozonowania oraz naświetlania promieniami
ultrafioletowymi. W naszej stacji nie stosuje się wyżej wymienionych
metod, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Woda nie zawiera szkodliwych
bakterii. Kolejnym procesem jest odgazowanie, które ma na celu usunięcie
gazów rozpuszczonych w wodzie. Jednym z nich jest dwutlenek węgla.
Czystość wody badana jest raz w miesiącu przez Powiatową Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczną i SGS EKO-PROJEKT.

Wyniki badania
wody
wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 1.

Wyniki badania
wody wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 2.

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach -galeria


Slide 12

WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI
NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE
WODY PITNEJ?

Monika Schalotte
Dagmara Gajewska
Adrianna Krumrik
Natalia Świderek

Źródła wody pitnej
W naszej miejscowości mamy dwa systemy zaopatrywania ludność w wodę:
indywidualny (studnie gospodarcze),
centralny (wodociągi).
System centralny:
Prawie wszyscy mieszkańcy Bolewic objęci są systemem centralnym, tylko nieliczni (mieszkający na obrzeżach
wsi) czerpią wodę ze studni własnych. Dostarczanie ciągłe wody do osiedli i mieszkań za pomocą wodociągów
było dążeniem ludzi niemal od początków cywilizacji. Posiadanie wodociągu w osiedlu było wówczas specjalnie
nadanym przywilejem. Obecnie uważamy to za normę i dziwi nas, gdy trafiamy w miejsce, gdzie nie ma bieżącej
wody.
Wodociągi dzielimy na zasilane:
wodą głębinową,
wodą powierzchniową.
Nasz wodociąg jest zasilany wodą głębinową. Mamy dwie studnie (jedna zapasowa) o głębokości około 60 m.
System indywidualny:
Studnia, prawidłowa pod względem sanitarnym powinna np.: korzystać z wód podziemnych płytkich, być
usytuowana na terenie wzniesionym, być dezynfekowana (najpraktyczniej roztworem wapna chlorowanego).
Z wywiadu z właścicielami studni wynika, że woda jest czysta i jest badana przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

JAKIE WYMAGANIA POWINNA
SPEŁNIAĆ WODA PITNA?
Woda do picia musi odpowiadać
ściśle określonym wymaganiom:
powinna być chłodna, bezbarwna,
bezwonna, klarowna o dobrym
smaku. Musi być także czysta pod
względem biologicznym i
chemicznym. Określają to
odpowiednie normy, a badania
przeprowadzają stacje sanitarnoepidemiologiczne.

Warunki fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia

Lp.

Nazwa substancji

Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l]

1.

Amoniak

0,5

2.

Azotany (NO3 -)

50

3.

Azotyny (NO2 -)

0,1

4.

Chlor wolny

0,3

5.

Chlorki

250

6.

Mangan

0,05

7.

Odczyn (pH)

8.

Siarczany

9.

Twardość jako CaCO3

10.

Żelazo

6,5-9,5
250
60-500
0,2

Warunki bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna
Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika

Lp.
Wskaźnik jakości wody

Liczba bakterii

Objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ
kałowy (termotolerancyjne)

0

100

2.

Bakterie grupy coli*

0

100

3.

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

4.

Clostridia redukcje siarczyny **

0

100

5.

Ogólna liczba bakterii w 37 stopniach C

20

1

6.

Ogólna liczba bakterii w 22 stopniach C

100

1

* Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie w kolejnych próbówkach do 5% próbek w ciągu
roku.
** Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych

Metody uzdatniania wody
1.Chlorowanie- metoda odkażania wody przez nasycenie jej chlorem gazowym, dodanie podchlorynu sodowego, wapniowego
lub chloroamin nieorganicznych.
2.Odwrócona osmoza- stosuje się ją do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych, szczególnie pochodzących z
przemysłu spożywczego, papierniczego i galwanicznego. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji
zawartych w ściekach.
3.Wymiana jonowa- proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony
znajdujące się w otaczającym go roztworze:
4.Dezynfekcja-jest to postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale
5.Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV- dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody
środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu
6.Preparaty chemiczne- dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak, aby
spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia
7.Filtracja mechaniczna-ma na celu oddzielenie z wody cząstek zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, włókna, osady itp.
8.Filtracja na węglu aktywnym - stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku i barwy.
9.Odżelaziacze i odmanganiacze-proces odżelaziania można przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez wstępne utlenienie
żelaza, a następnie jego usunięcie na złożu filtrującym lub też na drodze wymiany jonowej. Proces odmanganiania możemy
przeprowadzić metodą utlenienia i wytrącania na katalitycznym złożu filtrującym lub na drodze wymiany jonowej.
10.Ozonowanie- jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody). Woda mieszana jest z
ozonem w mieszalnikach inżektorowych i nasycona przepływa przez zbiornik kontaktowy, gdzie zachodzi proces dezynfekcji
11.Usuwanie azotanów- azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych
(anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z
uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej.
12.Zmiękczanie- polega na usuwaniu twardości wody na drodze wymiany jonowej.

Badanie czystości wody wodociągowej i ze studni.
Nazwa wskaźnika

Woda wodociągowa

Woda ze studni

Zapach

brak zapachu

brak zapachu

Barwa

bezbarwna

lekko słomkowa

pH

7,5

7,5

Oznaczanie azotynów

0,0 mg/l

0,1 mg/l

Oznaczanie azotanów

0,0 mg/l

5 mg/l

Stężenie związków
amonowych NH3

0

1,0

Oznaczanie fosforanów

0,0

0,25

Twardość wody węglanowa

znacznie twarda

średnio twarda

Oznaczanie żelaza

0,1

0,5

Nasze wnioski po przeprowadzonej analizie wody
Na jednym ze spotkań zespołu projektowego badaliśmy czystość wody wodociągowej i wody ze
studni (wody tej nie używa się do picia tylko do celów gospodarczych). Jesteśmy bardzo
zadowoleni, gdyż wszystkie wyniki wyszły po naszej myśli. Cieszymy się, że woda w okolicy
jest zdatna do picia. Porównaliśmy nasze wyniki z normami obowiązującymi w Polsce oraz z
wynikami badań firmy SGS EKO-PROJEKT. Wszystkie wskaźniki mieszczą się w granicach
normy.

Uczestnicy projektu
wykonują analizę wody.

Badanie czystości wody pitnej- galeria

STACJA UZDATNIANIA
WODY W BOLEWICACH

W gminie Miedzichowo mamy dwie stacje uzdatniania wody. Jedną w
Bolewicach, a drugą w Miedzichowie. Bolewice zaopatrują Grudną i
Bolewicko. Mamy dwie studnie głębinowe pompujące wodę o głębokości
ok.63 metrów (jedna jest rezerwowa). W naszej stacji uzdatniania wody są
4 aeratory i 4 filtry. Aerator służy do napowietrzenia wody uzdatnianej w
celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza i manganu. Ten proces
nazywamy odżelazianie i odmanganianie. Filtr wykonuje filtrację. Jest to
usuwanie zanieczyszczeń za pomocą przepuszczania wody przez ośrodek
porowaty. Następną operacją jest dezynfekcja. Usuwa bakterie i
mikroorganizmy zawarte w wodzie. Odpowiedzialny jest za to proces
chlorowania, ozonowania oraz naświetlania promieniami
ultrafioletowymi. W naszej stacji nie stosuje się wyżej wymienionych
metod, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Woda nie zawiera szkodliwych
bakterii. Kolejnym procesem jest odgazowanie, które ma na celu usunięcie
gazów rozpuszczonych w wodzie. Jednym z nich jest dwutlenek węgla.
Czystość wody badana jest raz w miesiącu przez Powiatową Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczną i SGS EKO-PROJEKT.

Wyniki badania
wody
wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 1.

Wyniki badania
wody wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 2.

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach -galeria


Slide 13

WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI
NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE
WODY PITNEJ?

Monika Schalotte
Dagmara Gajewska
Adrianna Krumrik
Natalia Świderek

Źródła wody pitnej
W naszej miejscowości mamy dwa systemy zaopatrywania ludność w wodę:
indywidualny (studnie gospodarcze),
centralny (wodociągi).
System centralny:
Prawie wszyscy mieszkańcy Bolewic objęci są systemem centralnym, tylko nieliczni (mieszkający na obrzeżach
wsi) czerpią wodę ze studni własnych. Dostarczanie ciągłe wody do osiedli i mieszkań za pomocą wodociągów
było dążeniem ludzi niemal od początków cywilizacji. Posiadanie wodociągu w osiedlu było wówczas specjalnie
nadanym przywilejem. Obecnie uważamy to za normę i dziwi nas, gdy trafiamy w miejsce, gdzie nie ma bieżącej
wody.
Wodociągi dzielimy na zasilane:
wodą głębinową,
wodą powierzchniową.
Nasz wodociąg jest zasilany wodą głębinową. Mamy dwie studnie (jedna zapasowa) o głębokości około 60 m.
System indywidualny:
Studnia, prawidłowa pod względem sanitarnym powinna np.: korzystać z wód podziemnych płytkich, być
usytuowana na terenie wzniesionym, być dezynfekowana (najpraktyczniej roztworem wapna chlorowanego).
Z wywiadu z właścicielami studni wynika, że woda jest czysta i jest badana przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

JAKIE WYMAGANIA POWINNA
SPEŁNIAĆ WODA PITNA?
Woda do picia musi odpowiadać
ściśle określonym wymaganiom:
powinna być chłodna, bezbarwna,
bezwonna, klarowna o dobrym
smaku. Musi być także czysta pod
względem biologicznym i
chemicznym. Określają to
odpowiednie normy, a badania
przeprowadzają stacje sanitarnoepidemiologiczne.

Warunki fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia

Lp.

Nazwa substancji

Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l]

1.

Amoniak

0,5

2.

Azotany (NO3 -)

50

3.

Azotyny (NO2 -)

0,1

4.

Chlor wolny

0,3

5.

Chlorki

250

6.

Mangan

0,05

7.

Odczyn (pH)

8.

Siarczany

9.

Twardość jako CaCO3

10.

Żelazo

6,5-9,5
250
60-500
0,2

Warunki bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna
Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika

Lp.
Wskaźnik jakości wody

Liczba bakterii

Objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ
kałowy (termotolerancyjne)

0

100

2.

Bakterie grupy coli*

0

100

3.

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

4.

Clostridia redukcje siarczyny **

0

100

5.

Ogólna liczba bakterii w 37 stopniach C

20

1

6.

Ogólna liczba bakterii w 22 stopniach C

100

1

* Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie w kolejnych próbówkach do 5% próbek w ciągu
roku.
** Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych

Metody uzdatniania wody
1.Chlorowanie- metoda odkażania wody przez nasycenie jej chlorem gazowym, dodanie podchlorynu sodowego, wapniowego
lub chloroamin nieorganicznych.
2.Odwrócona osmoza- stosuje się ją do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych, szczególnie pochodzących z
przemysłu spożywczego, papierniczego i galwanicznego. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji
zawartych w ściekach.
3.Wymiana jonowa- proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony
znajdujące się w otaczającym go roztworze:
4.Dezynfekcja-jest to postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale
5.Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV- dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody
środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu
6.Preparaty chemiczne- dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak, aby
spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia
7.Filtracja mechaniczna-ma na celu oddzielenie z wody cząstek zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, włókna, osady itp.
8.Filtracja na węglu aktywnym - stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku i barwy.
9.Odżelaziacze i odmanganiacze-proces odżelaziania można przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez wstępne utlenienie
żelaza, a następnie jego usunięcie na złożu filtrującym lub też na drodze wymiany jonowej. Proces odmanganiania możemy
przeprowadzić metodą utlenienia i wytrącania na katalitycznym złożu filtrującym lub na drodze wymiany jonowej.
10.Ozonowanie- jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody). Woda mieszana jest z
ozonem w mieszalnikach inżektorowych i nasycona przepływa przez zbiornik kontaktowy, gdzie zachodzi proces dezynfekcji
11.Usuwanie azotanów- azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych
(anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z
uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej.
12.Zmiękczanie- polega na usuwaniu twardości wody na drodze wymiany jonowej.

Badanie czystości wody wodociągowej i ze studni.
Nazwa wskaźnika

Woda wodociągowa

Woda ze studni

Zapach

brak zapachu

brak zapachu

Barwa

bezbarwna

lekko słomkowa

pH

7,5

7,5

Oznaczanie azotynów

0,0 mg/l

0,1 mg/l

Oznaczanie azotanów

0,0 mg/l

5 mg/l

Stężenie związków
amonowych NH3

0

1,0

Oznaczanie fosforanów

0,0

0,25

Twardość wody węglanowa

znacznie twarda

średnio twarda

Oznaczanie żelaza

0,1

0,5

Nasze wnioski po przeprowadzonej analizie wody
Na jednym ze spotkań zespołu projektowego badaliśmy czystość wody wodociągowej i wody ze
studni (wody tej nie używa się do picia tylko do celów gospodarczych). Jesteśmy bardzo
zadowoleni, gdyż wszystkie wyniki wyszły po naszej myśli. Cieszymy się, że woda w okolicy
jest zdatna do picia. Porównaliśmy nasze wyniki z normami obowiązującymi w Polsce oraz z
wynikami badań firmy SGS EKO-PROJEKT. Wszystkie wskaźniki mieszczą się w granicach
normy.

Uczestnicy projektu
wykonują analizę wody.

Badanie czystości wody pitnej- galeria

STACJA UZDATNIANIA
WODY W BOLEWICACH

W gminie Miedzichowo mamy dwie stacje uzdatniania wody. Jedną w
Bolewicach, a drugą w Miedzichowie. Bolewice zaopatrują Grudną i
Bolewicko. Mamy dwie studnie głębinowe pompujące wodę o głębokości
ok.63 metrów (jedna jest rezerwowa). W naszej stacji uzdatniania wody są
4 aeratory i 4 filtry. Aerator służy do napowietrzenia wody uzdatnianej w
celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza i manganu. Ten proces
nazywamy odżelazianie i odmanganianie. Filtr wykonuje filtrację. Jest to
usuwanie zanieczyszczeń za pomocą przepuszczania wody przez ośrodek
porowaty. Następną operacją jest dezynfekcja. Usuwa bakterie i
mikroorganizmy zawarte w wodzie. Odpowiedzialny jest za to proces
chlorowania, ozonowania oraz naświetlania promieniami
ultrafioletowymi. W naszej stacji nie stosuje się wyżej wymienionych
metod, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Woda nie zawiera szkodliwych
bakterii. Kolejnym procesem jest odgazowanie, które ma na celu usunięcie
gazów rozpuszczonych w wodzie. Jednym z nich jest dwutlenek węgla.
Czystość wody badana jest raz w miesiącu przez Powiatową Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczną i SGS EKO-PROJEKT.

Wyniki badania
wody
wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 1.

Wyniki badania
wody wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 2.

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach -galeria


Slide 14

WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI
NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE
WODY PITNEJ?

Monika Schalotte
Dagmara Gajewska
Adrianna Krumrik
Natalia Świderek

Źródła wody pitnej
W naszej miejscowości mamy dwa systemy zaopatrywania ludność w wodę:
indywidualny (studnie gospodarcze),
centralny (wodociągi).
System centralny:
Prawie wszyscy mieszkańcy Bolewic objęci są systemem centralnym, tylko nieliczni (mieszkający na obrzeżach
wsi) czerpią wodę ze studni własnych. Dostarczanie ciągłe wody do osiedli i mieszkań za pomocą wodociągów
było dążeniem ludzi niemal od początków cywilizacji. Posiadanie wodociągu w osiedlu było wówczas specjalnie
nadanym przywilejem. Obecnie uważamy to za normę i dziwi nas, gdy trafiamy w miejsce, gdzie nie ma bieżącej
wody.
Wodociągi dzielimy na zasilane:
wodą głębinową,
wodą powierzchniową.
Nasz wodociąg jest zasilany wodą głębinową. Mamy dwie studnie (jedna zapasowa) o głębokości około 60 m.
System indywidualny:
Studnia, prawidłowa pod względem sanitarnym powinna np.: korzystać z wód podziemnych płytkich, być
usytuowana na terenie wzniesionym, być dezynfekowana (najpraktyczniej roztworem wapna chlorowanego).
Z wywiadu z właścicielami studni wynika, że woda jest czysta i jest badana przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

JAKIE WYMAGANIA POWINNA
SPEŁNIAĆ WODA PITNA?
Woda do picia musi odpowiadać
ściśle określonym wymaganiom:
powinna być chłodna, bezbarwna,
bezwonna, klarowna o dobrym
smaku. Musi być także czysta pod
względem biologicznym i
chemicznym. Określają to
odpowiednie normy, a badania
przeprowadzają stacje sanitarnoepidemiologiczne.

Warunki fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia

Lp.

Nazwa substancji

Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l]

1.

Amoniak

0,5

2.

Azotany (NO3 -)

50

3.

Azotyny (NO2 -)

0,1

4.

Chlor wolny

0,3

5.

Chlorki

250

6.

Mangan

0,05

7.

Odczyn (pH)

8.

Siarczany

9.

Twardość jako CaCO3

10.

Żelazo

6,5-9,5
250
60-500
0,2

Warunki bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna
Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika

Lp.
Wskaźnik jakości wody

Liczba bakterii

Objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ
kałowy (termotolerancyjne)

0

100

2.

Bakterie grupy coli*

0

100

3.

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

4.

Clostridia redukcje siarczyny **

0

100

5.

Ogólna liczba bakterii w 37 stopniach C

20

1

6.

Ogólna liczba bakterii w 22 stopniach C

100

1

* Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie w kolejnych próbówkach do 5% próbek w ciągu
roku.
** Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych

Metody uzdatniania wody
1.Chlorowanie- metoda odkażania wody przez nasycenie jej chlorem gazowym, dodanie podchlorynu sodowego, wapniowego
lub chloroamin nieorganicznych.
2.Odwrócona osmoza- stosuje się ją do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych, szczególnie pochodzących z
przemysłu spożywczego, papierniczego i galwanicznego. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji
zawartych w ściekach.
3.Wymiana jonowa- proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony
znajdujące się w otaczającym go roztworze:
4.Dezynfekcja-jest to postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale
5.Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV- dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody
środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu
6.Preparaty chemiczne- dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak, aby
spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia
7.Filtracja mechaniczna-ma na celu oddzielenie z wody cząstek zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, włókna, osady itp.
8.Filtracja na węglu aktywnym - stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku i barwy.
9.Odżelaziacze i odmanganiacze-proces odżelaziania można przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez wstępne utlenienie
żelaza, a następnie jego usunięcie na złożu filtrującym lub też na drodze wymiany jonowej. Proces odmanganiania możemy
przeprowadzić metodą utlenienia i wytrącania na katalitycznym złożu filtrującym lub na drodze wymiany jonowej.
10.Ozonowanie- jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody). Woda mieszana jest z
ozonem w mieszalnikach inżektorowych i nasycona przepływa przez zbiornik kontaktowy, gdzie zachodzi proces dezynfekcji
11.Usuwanie azotanów- azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych
(anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z
uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej.
12.Zmiękczanie- polega na usuwaniu twardości wody na drodze wymiany jonowej.

Badanie czystości wody wodociągowej i ze studni.
Nazwa wskaźnika

Woda wodociągowa

Woda ze studni

Zapach

brak zapachu

brak zapachu

Barwa

bezbarwna

lekko słomkowa

pH

7,5

7,5

Oznaczanie azotynów

0,0 mg/l

0,1 mg/l

Oznaczanie azotanów

0,0 mg/l

5 mg/l

Stężenie związków
amonowych NH3

0

1,0

Oznaczanie fosforanów

0,0

0,25

Twardość wody węglanowa

znacznie twarda

średnio twarda

Oznaczanie żelaza

0,1

0,5

Nasze wnioski po przeprowadzonej analizie wody
Na jednym ze spotkań zespołu projektowego badaliśmy czystość wody wodociągowej i wody ze
studni (wody tej nie używa się do picia tylko do celów gospodarczych). Jesteśmy bardzo
zadowoleni, gdyż wszystkie wyniki wyszły po naszej myśli. Cieszymy się, że woda w okolicy
jest zdatna do picia. Porównaliśmy nasze wyniki z normami obowiązującymi w Polsce oraz z
wynikami badań firmy SGS EKO-PROJEKT. Wszystkie wskaźniki mieszczą się w granicach
normy.

Uczestnicy projektu
wykonują analizę wody.

Badanie czystości wody pitnej- galeria

STACJA UZDATNIANIA
WODY W BOLEWICACH

W gminie Miedzichowo mamy dwie stacje uzdatniania wody. Jedną w
Bolewicach, a drugą w Miedzichowie. Bolewice zaopatrują Grudną i
Bolewicko. Mamy dwie studnie głębinowe pompujące wodę o głębokości
ok.63 metrów (jedna jest rezerwowa). W naszej stacji uzdatniania wody są
4 aeratory i 4 filtry. Aerator służy do napowietrzenia wody uzdatnianej w
celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza i manganu. Ten proces
nazywamy odżelazianie i odmanganianie. Filtr wykonuje filtrację. Jest to
usuwanie zanieczyszczeń za pomocą przepuszczania wody przez ośrodek
porowaty. Następną operacją jest dezynfekcja. Usuwa bakterie i
mikroorganizmy zawarte w wodzie. Odpowiedzialny jest za to proces
chlorowania, ozonowania oraz naświetlania promieniami
ultrafioletowymi. W naszej stacji nie stosuje się wyżej wymienionych
metod, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Woda nie zawiera szkodliwych
bakterii. Kolejnym procesem jest odgazowanie, które ma na celu usunięcie
gazów rozpuszczonych w wodzie. Jednym z nich jest dwutlenek węgla.
Czystość wody badana jest raz w miesiącu przez Powiatową Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczną i SGS EKO-PROJEKT.

Wyniki badania
wody
wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 1.

Wyniki badania
wody wodociągowej
przez stację SGS
EKO-PROJEKT
strona 2.

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach -galeria