Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego mgr Beata Oprocha To ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

download report

Transcript Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego mgr Beata Oprocha To ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego
mgr Beata Oprocha
To ogół działań podejmowanych przez
szkołę w celu przygotowania uczniów
do wyboru zawodu, poziomu
i kierunku kształcenia.
W ramach rocznego planu działania
WSDZ określa :
◦ rolę i zadania nauczycieli,
◦ czas realizacji zadań,
◦ miejsce realizacji zadań
◦ metody pracy
◦ oczekiwane efekty.
Przygotowanie młodzieży do trafnego
wyboru drogi dalszego kształcenia
ponadgimnazjalnego i zawodu.
Rozporządzenie MEN z dn. 21stycznia 2001
w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół:
obowiązek tworzenia Wewnątrzszkolnego
Systemu Doradztwa Zawodowego
Rozporządzenie MEN z dn. 7 stycznia
2003 w spawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.
§ 15.3.6 do zadań pedagoga należy w szczególności
PLANOWANIE i KOORDYNOWANIE zadań realizowanych
przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w
zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i
zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony
doradca zawodowy
§ 12.2 zajęcia związane z kierunkiem wyboru kierunku
kształcenia i zawodu prowadzą: doradca zawodowy lub
nauczyciel, wychowawca, psycholog albo pedagog,
POSIADAJACY PRZYGOTOWANIE do prowadzenia zajęć
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach
z dnia 17 listopada 2010 r.
(Dz.U. Nr 228, poz. 1487)
§ 16. Zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej organizuje
się w celu wspomagania uczniów gimnazjum i
szkoły ponadgimnazjalnej w podejmowaniu
decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy
wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy
grup wychowawczych i specjaliści.
§ 17. Porady i konsultacje dla uczniów
oraz porady, konsultacje, warsztaty i
szkolenia dla rodziców uczniów i
nauczycieli prowadzą nauczyciele,
wychowawcy grup wychowawczych i
specjaliści.
§ 18. 1. Nauczyciele, wychowawcy grup
wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu,
szkole i placówce prowadzą działania
pedagogiczne mające na celu:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów, w tym uczniów szczególnie
uzdolnionych,
oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia,
w tym:
c) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej — doradztwo
edukacyjno-zawodowe;
2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień
uczniów, w tym uczniów szczególnie
uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia
związanego z rozwijaniem zainteresowań i
uzdolnień uczniów
Tworząc WSDZ należy brać pod uwagę:





realność działań
możliwości osoby koordynującej działania
bazę lokalową i wyposażenie szkoły
zapotrzebowanie uczniów na działania
doradcze szczególnie tych, o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i ich rodziców
współpracę ze specjalistami z PPP lub innych
instytucji wspierających
Diagnoza na zapotrzebowanie działań
doradczych
Planowanie działań doradczych /ewaluacja
Rodzaje
działań
Osoby
współpracujące
Odbiorcy
Rodzaje działań doradczych
Informacja
Edukacja
Doradzanie
Uczniowie , Rodzice, członkowie rady
pedagogicznej
Osoby zaproszone do współpracy
Informacja
•Nauczyciele
•Rodzice
•Doradcy PPP
•Dor. Urzędu
Pracy
Edukacja
•Nauczyciele
przedmiotów
•Pedagog
/psycholog
•wychowawcy
•Doradcy PPP
•Doradcy Urzędu
Pracy
Doradzanie
•Doradcy PPP
•Psycholog






Wstęp
Cele
Obszary działania
Metody i formy oddziaływań
Spodziewane efekty
Plan realizacji WSDZ
•
•
•
Samopoznanie
Rynek pracy i edukacji
Podejmowanie decyzji
– kl. I – III
– kl. I – III
- kl. I - III
l.
p
.
rodzaj
przedsięwzięcia
forma
realizacji
osoba
realizator
odpowie
dzialna
uczestnicy
termin
uwagi
realizacji
Lp. Przedsięwzięcie
Forma
Termin
realizacji
Osoba
odpowiedzialn Realizator
a
Uczestnicy
1
Zapoznanie Rady Pedagogicznej z
programem szkolnego doradztwa
zawodowego
Prelekcja
Wrzesień
doradca
zawodowy
doradca
zawodowy
Rada
Pedagogiczna
2
Zapoznanie z programem rodziców
Pogadanka
Październik
doradca
zawodowy
Wychowawcy
klas, doradca
zaw.
Rodzice
Pedagog
szkolny
doradca
zawodowy,
pedagog
szkolny
Rodzice
3
Rodzice jako pierwsi doradcy
zawodowi
Pogadanka
Cały rok
Zadania modułu I - Kim jestem ? SAMOPOZNANIE
1
2
Czy znam siebie
Poznaj samego siebie
Ankieta
wrzesień
Doradca
zawodowy
Wychowawcy
klas
Uczniowie
klas I
Warsztaty
Cały rok
szkolny
doradca
zawodowy
doradca
zawodowy,
psycholog ,
pedagog
Uczniowie
klas I - III
Lp. Przedsięwzięcie
Forma
Termin
realizacji
Osoba
Realizator
odpowiedzialna
Uczestnicy
Uczniowie
klas I
3
Jak sobie radzić ze
stresem ?
Warsztaty
II semestr
W ciągu
roku
Doradca zaw. Psycholog
4
„Moje zdrowie – moja
przyszłość”
Diagnoza
I semestr
W ciągu
roku
Doradca zaw
5
Czy znam już siebie
lepiej niż przed rokiem ?
Ankieta
czerwiec
Doradca zaw. Wychowawcy
klas
Pielęgniarka
szkolna
Zadania modułu II - Kim będę ? RYNEK PRACY I EDUKACJI
1
2
Poznajemy zawody
Zawody XXI wieku
Filmy
zawodoznawcze
, spotkania z
Cały rok
ciekawymi
zawodami
Spotkania
Doradca
zawodowy
Wychowawcy
Uczniowie
klas II – III
gimnazjum
II semestr
Doradca
wg ustalonych
zawodowy
terminów
Doradca
zawodowy,
wychowawcy
Uczniowie
klas II- III
Uczniowie
klas I - III
Uczniowie
klas I
Lp.
Przedmiot
Zadanie
Rok nauczania
Termin realizacji
Moje plany zawodowe i
szkolne
III gimnazjum
w/ g przyjętego
planu
1
Język polski
Sprawozdania ze spotkań
Wszystkie poziomy w/ g przyjętego
i wycieczek
nauczania
planu
zawodoznawczych
2
Przedsiębiorczość
Nauka pisania listu
motywacyjnego i CV
3
Języki obce
Nazwy zawodów –
słowniczek
4
Podstawy prawa
Prawo pracy
5
Wiedza o
społeczeństwie
Wybrane elementy Prawa
III klasy gimnazjum wg programu
Pracy
6
Informatyka
wzory pism urzędowych
7
Technika
Poznajemy różne zawody klasy gimnazjalne
II klasy
ponadgimnazjalne
wg programu
wg przyjętego
Wszystkie poziomy
przez nauczyciela
nauczania
planu
klasy
wg programu
ponadgimnazjalne
klasy gimnazjalne i
ponadgimnazjalne
wg rozkładu
nauczania
wg rozkładu
nauczania
Uwagi
Jacek Biłko PPP nr 1
[email protected]
Beata Oprocha PPP nr 2
[email protected]
Dorota Żarczyńska PPP nr 3
[email protected]
Ewa Bochenek nr 4


Pełna treść przykładu WSDZ z SOSW dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w
Krakowie; ul. Tyniecka 6
www.blind.krakow.pl
Materiały szkoleniowe
www.poradnia2krakow.pl
Dziękuję za uwagę.
Beata Oprocha
doradca zawodowy PPP nr 2 w Krakowie