Konvencionalna radiografija kao inicijalna dijagnosticka procedura kod teratoma medijastinuma Autori : Milan Loncar ¹, P.

download report

Transcript Konvencionalna radiografija kao inicijalna dijagnosticka procedura kod teratoma medijastinuma Autori : Milan Loncar ¹, P.

Konvencionalna radiografija kao
inicijalna dijagnosticka procedura
kod teratoma medijastinuma
Autori : Milan Loncar ¹, P. Petrovic ²
¹ Dom zdravlja “Novi Beograd”
² Specijalna bolnica za neurologiju – “DC Zemun”
UVOD:
Teratom ( gr. tepac = nakaza ) je tumor
pluripotentnih germinativnih ćelija, nastao
usled poremećaja embrionalnog razvoja tkiva
još u početnoj razvojnoj fazi. Mogu biti
sastavljeni od jednog, dva ili sva tri listića
zametka.
Najčesća lokalizacija je ovarium kod žena,
testisi kod muškaraca i sacrum kod dece.
Medijastinalna lokalizacija je retka.
MATERIJAL I METODE
S.R .(m.) 51god., mašinski tehničar upućen na Rtg
toraksa zbog prehlade. Pregled obavljen na aparatu
Inomed top-khf.
Uradjeni su standardni Rtg pluča i srca u PA (sl. 1) i dprofil (sl. 2). Zbog uočene TU formacije u prednje
srednjem medijastinumu upućen na CT i MR
dijagnostiku
:
Sl.1
Sl.2
REZULTAT:

Na konvacionalnoj Rtg toraksa u prednje srednjem medijastinumu,
sa desne strane, uočena TU formacija promera 8 X 6 cm , jasno
ograničena od okoline, bez znakova lobulacije. Radiološke
karakteristike ukazivale su na teratom, što je bila indikacija da se
nalaz proveri imidžing metodama ( CT i MR ).
CT toraksa ( nativan i sa kontrastom ) je pokazao TU promenu
visokog stepena denziteta, benignog izgleda, bez kalcifikata i bez
znakova uvećanih medijastinalnih lgl ( sl. 3 i sl.4 ), čime je nalaz bio
u korelaciji sa konvencionalnom radiografijom.
Sl. 3
Sl. 4
Sl. 4
DISKUSIJA:
Teratom može da bude solidan i cističan
( češći ). Solidne lezije su ređe , ali sa
malignim potencijalom. Medijastinum je
retko mesto pojave teratoma
 Obe forme se javljaju u mlađem životnom
dobu i obično su asimptomatski.

ZAKLJUČAK :
Konvencionalna Rtg pluća i srca se pokazala kao
veoma pouzdana inicijalna dijagnostička procedura u
blagovremenom otkrivanju teratoma medijastinuma,
tim pre što je najčešće asimptomatski. Imidžing
metode su bile u visokoj dijagnostičkoj korelaciji.
 Patohistološki nalaz je potvrdio dijagnozu.
