2013-04-19_vm-tidning_16.pdf -

Download Report

Transcript 2013-04-19_vm-tidning_16.pdf -

Svensk varumärkestidning nr 16/2013
Publiceringsdag 2013-04-19
Utfärdat av Patent- och registreringsverket
Design- och varumärkesavdelningen
Box 530
826 27 SÖDERHAMN
Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51
www.prv.se
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/0
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Nationella kungörelser
011 – Kungörelse av registreringar enligt varumärkeslagen i dess lydelse efter den 1 juli 2011. .................... 1 014 – Delning av registrerade varumärken. ..................................................................................................... 68 015 – Varumärkesregistreringen kvarstår med oförändrat skyddsomfång efter lagakraftvunna beslut i
invändningsärenden. ........................................................................................................................................ 73 016 – Varumärkesregistreringen har upphävts efter lagakraftvunna beslut i invändningsärenden. ................ 74 017 – Varumärkesregistreringar har ändrat sitt skyddsomfång efter lagakraftvunna beslut i
invändningsärenden och återges här i sin helhet. ............................................................................................ 75 023 – Registreringar avförda på egen begäran. ............................................................................................... 76 026 – Förnyade registreringar. ......................................................................................................................... 77 027 – Ändringar i registrerade varumärken. .................................................................................................... 80 034 – Pantsättningar av nationella varumärkesregistreringar. ....................................................................... 122 038 – Ändringar i registrerade varumärken, fullständigt registerinnehåll ..................................................... 123 Internationella kungörelser
051 – Kungörelse av internationell registrering för invändning enligt 5 kap 10 § varumärkeslagen............ 126 059 – Kungörelse av att ny innehavare antecknats avseende en internationell registrering.......................... 145 062 – Kungörelse enligt 5 kap. 17 § varumärkeslagen av att internationell registrering förnyats. ............... 147 063 – Kungörelse av att internationell registrering avförts ur varumärkesregistret. ..................................... 149 064 – Kungörelse av att internationell registrering delvis upphört att gälla i Sverige. ................................. 150 066 – Kungörelse av beslut att internationell registrering inte ska gälla i Sverige. ...................................... 151 Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/1
011 – Kungörelse av registreringar enligt varumärkeslagen i dess lydelse efter den
1 juli 2011.
Registreringsnr 512245 – 512403
Den som vill framställa invändning mot en kungjord registrering, skall göra detta skriftligen, till Patentoch registreringsverket inom tre månader från kungörelsedagen.
Sista dagen för invändning är 2013-07-19.
Invändningen skall innehålla:
1. Invändarens namn eller firma samt postadress.
2. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress.
3. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.
Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller hans ombud.
Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar.
Reg nr:
512245
Registrerad:
Ans nr:
2006/09070
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2006-11-24
YELLOW TV
Innehavare:
Ombud:
MPS Broadband AB, Box 5207, 102 45 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 556576-9055.
Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Johan Norderyd, Studentgatan 6, 211 38 MALMÖ,
Sverige.
Varor och tjänster:
35: Sammanställning, systematisering och inmatning av information i databaser för tillhandahållande av
innehållshanteringsplattformar för webb-TV, IPTV och mobil video och speciellt rörande mediekataloger för filmer, serier,
kanaler och andra medieproduktioner; datakörningar och datasökningar i datafiler (för andra) för tillhandahållande av
innehållshanteringsplattformar för webb-TV, IPTV och mobil video och speciellt rörande mediekataloger för filmer, serier,
kanaler och andra medieproduktioner; datoriserad registerhantering; reklam- och annonsverksamhet; bearbetning, lagring,
framtagning och/eller kontroll av datoriserad information och uppgifter i databaser för tillhandahållande av
innehållshanteringsplattformar för webb-TV, IPTV och mobil video och speciellt rörande mediekataloger för filmer, serier,
kanaler och andra medieproduktioner; datoriserad databashantering, datahantering, filhantering och registerhantering;
uthyrning av annonseringstider på kommunikationsmedia för tillhandahållande av innehållshanteringsplattformar för webbTV, IPTV och mobil video och speciellt rörande mediekataloger för filmer, serier, kanaler och andra medieproduktioner.
38: Accesstjänster till telekommunikationsnätverk; bredbandskommunikation; datorstödd sändning/överföring av
meddelanden, ljud och bilder; digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet; elektroniska anslagstavlor
(telekommunikationstjänster); IP-kommunikationstjänster (Internet Protocol); kommunikation via portal för att nå
information; kommunikation via datorterminaler; nätverklseverantörer/lnternetleverantörstjänster, nämligen upplåtande av
åtkomst till nätverk; sändning (kontinuerlig) av film och program via datornät; sändning av videofilm; telekommunikation,
nämligen upplåtande av åtkomst till distribuerade databaser; tjänster avseende åtkomst till datanätverk/internet; upplåtande
av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datornätverk; upplåtande av nyttjanderätt till databaser, åtkomst till
datornätverk, åtkomst till databaser och elektroniska anslagstavlor för tillhandahållande av innehållshanteringsplattformar för
webb-TV, IPTV och mobil video och speciellt rörande mediekataloger för filmer, serier, kanaler och andra
medieproduktioner;
överföring
och/eller
sändning
av
databasinformation
för
tillhandahållande
av
innehållshanteringsplattformar för webb-TV, IPTV och mobil video och speciellt rörande mediekataloger för filmer, serier,
kanaler och andra medieproduktioner via telenät; information angående telekommunikation eller datorkommunikation; ebusinesslösningar i form av tillhandahållande och uthyrning av telekommunikationslinjer för åtkomst till datanätverk,
datorstödd sändning/överföring av bilder, meddelanden och ljud, sändning (kontinuerlig) av film och program via
datornätverk, sändning av videofilm, upplåtande av åtkomst till distribuerade databaser och andra datornätverk för
tillhandahållande av innehållshanteringsplattformar för webb-TV, IPTV och mobil video och speciellt rörande
mediekataloger för filmer, serier, kanaler och andra medieproduktioner.
42: Upplåtande av åtkomst till datorer för åtkomst till datanätverk (datatjänster) för tillhandahållande av
innehållshanteringsplattformar för webb-TV, IPTV och mobil video och speciellt rörande mediekataloger för filmer, serier,
kanaler och andra medieproduktioner.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/2
Reg nr:
512246
Registrerad:
Ans nr:
2007/07099
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2007-09-03
Yello Sparmätaren
Innehavare:
Yello Strom GmbH, Am Grauen Stein 27, 51105 Köln, Tyskland.
Ombud:
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Apparater och instrument för mätning, signalering, kontroll (övervakning); apparater för mottagning, upptagning,
sändning, behandling, utmatning eller återgivning av data, röster, text, signaler, ljud eller bilder; elektroniska signalsändare;
registrerade datormjukvaror; databehandlingsutrustningar och -datorer; registrerade datormjukvaror för överföring av data för
fjärravläsning av elmätare; datorhårdvara för överföring av data för fjärravläsning av elmätare.
35: Avläsning av elektriska beräknings- och mätningsapparater för tredje man, även on-line; färdigställande och utvärdering
av uppmätt data från elektriska mätare, även on-line; fjärravläsning av elmätare on-line; organisatorisk och affärsekonomisk
rådgivning inom området energi, särskilt organisatorisk och affärsekonomisk energirådgivning för hushåll, handel och
industri; organisatorisk och affärsekonomisk rådgivning i samband med energibesparande åtgärder.
36: Finansiella konsultationer inom energisektorn, särskilt finansiell energirådgivning för hushåll, handel och industri.
37: Installation, reparation och underhåll av instrument och apparater för mätning, signalering och kontroll; installation och
underhåll av datorhårdvara för överföring av data för fjärravläsning av elmätare.
38: Upplåtande av åtkomst till internet avseende uppmätta värden av elmätare.
42: Tekniska elmätningar; teknisk och ekologisk rådgivning inom området energi, särskilt teknisk och ekologisk rådgivning i
samband med rådgivning beträffande energibesparande åtgärder; informations- och rådgivningstjänster via telefon
beträffande instrument och apparater för mätning, signalering och kontroll av elförbrukning; installation och underhåll av
registrerade datormjukvaror för överföring av data för fjärravläsning av elmätare; utveckling av registrerade datormjukvaror,
utveckling av registrerade mjukvaruarkitekturer, -moduler och -gränssnitt.
Reg nr:
512247
Registrerad:
Ans nr:
2007/07100
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2007-09-03
Yello Elsparmätaren
Innehavare:
Yello Strom GmbH, Am Grauen Stein 27, 51105 Köln, Tyskland.
Ombud:
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Apparater och instrument för mätning, signalering, kontroll (övervakning); apparater för mottagning, upptagning,
sändning, behandling, utmatning eller återgivning av data, röster, text, signaler, ljud eller bilder; elektronisk signalsändare;
registrerade datormjukvaror; databehandlingsutrustningar och -datorer; registrerade datormjukvaror för överföring av data för
fjärravläsning av elmätare; datorhårdvara för överföring av data för fjärravläsning av elmätare.
35: Avläsning av elektriska beräknings- och mätningsapparater för tredje man, även on-line; färdigställande och utvärdering
av uppmätt data från elektriska mätare, även on-line; fjärravläsning av elmätare on-line; organisatorisk och affärsekonomisk
rådgivning inom området energi, särskilt organisatorisk och affärsekonomisk energirådgivning för hushåll, handel och
industri; organisatorisk och affärsekonomisk rådgivning i samband med energibesparande åtgärder.
36: Finansiella konsultationer inom energisektorn, särskilt finansiell energirådgivning för hushåll, handel och industri.
37: Installation, reparation och underhåll av instrument och apparater för mätning, signalering och kontroll; installation och
underhåll av datorhårdvara för överföring av data för fjärravläsning av elmätare.
38: Upplåtande av åtkomst till internet avseende uppmätta värden av elmätare.
42: Tekniska elmätningar; teknisk och ekologisk rådgivning inom området energi, särskilt teknisk och ekologisk rådgivning i
samband med rådgivning beträffande energibesparande åtgärder; informations- och rådgivningstjänster via telefon
beträffande instrument och apparater för mätning, signalering och kontroll av elförbrukning; installation och underhåll av
registrerade datormjukvaror för överföring av data för fjärravläsning av elmätare; utveckling av registrerade datormjukvaror,
utveckling av registrerade mjukvaruarkitekturer, -moduler och -gränssnitt.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/3
Reg nr:
512248
Registrerad:
Ans nr:
2011/05394
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.01; 27.05.21.
1: Resurscenter Mo Gård AB, Mertens väg 5, 612 40 Finspång, Sverige.
Org. nr: 556440-6253.
2: Mo Gård Folkhögskoleförening, Mertens väg 5, 612 40 Finspång, Sverige.
Org. nr: 825003-3605.
2013-04-19
2011-06-30
Varor och tjänster:
41: Undervisning/utbildning.
Reg nr:
512249
Registrerad:
Ans nr:
2011/05711
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2011-07-14
KRONANS DROGHANDEL
Innehavare:
Kronans Droghandel Apotek AB, Box 30094, 104 25 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556773-3158.
Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 11235, 404 25 Göteborg, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
3: Tvål, kosmetika, eteriska oljor, hårvårdspreparat; bomull för kosmetiskt ändamål; våtservetter för kosmetiskt ändamål;
kosmetiska preparat för hudvård och hudblekningskrämer; ansiktskrämer (ej för medicinsk användning); ansiktsmask,
ögonkräm; rengöringspreparat för ögon; rengöringspreparat för huden (ej för medicinsk användning); hudsalvor
(kosmetiska); bomull för kosmetiska ändamål; bomullspinnar för kosmetiska ändamål; våtservetter för personhygien;
våtservetter för kosmetiska ändamål; munskölj; tandkräm; produkter för uppfriskande av andedräkten, ej för medicinskt bruk;
pepparmyntsolja; massageolja; dusch- och badskum; duschkräm; badolja; badsalt; hudskrubbpreparat för kropp och ansikte;
kroppslotion; handlotion; fotkrämer; fotvårdande preparat; handtvål; deodorant; schampo; balsam; hårinpackning;
hårmousse; hårspray; hårvax; intimtvål; ansiktsvatten; antirynkkrämer; serum; babyolja; baby-puder; babyschampo;
babybalsam; babykräm; babyrengöring; parfymer; eteriska oljor; eyeliner: kajalpenna, ögonbrynspenna;
hårborttagningsmedel; hudrengöringskrämer; kosmetiska puder; kosmetiska solpreparat; solskyddande lotioner; aftersun
lotion, läppstift; läppglans; läppennor; läppbalsam; vårdande preparat för läppar, makeup-produkter; underlagskrämer
(foundation); puder; preparat för hudfärg, mascara; nagellack; nagelvårdande preparat, ögonskuggor; rouge; raklödder;
rakkrämer; hygienpreparat; tandvårdspreparat (ej medicinska); icke-medicinska preparat för behandling av akne; kosmetiska
preparat mot mjäll.
4: Doftljus; ljus.
5: Läkemedel för humanbruk, tandläkarändamål och veterinärt bruk; hälsovårdspreparat (medicinsk, läkande);
hälsovårdspreparat för personer med speciella dietiska behov; dietiska substanser för medicinskt bruk; dietiska drycker
anpassade för medicinska ändamål, dietiska livsmedel för medicinska ändamål, hälsokosttillskott gjorda huvudsakligen av
mineraler, hälsokosttillskott gjorda huvudsakligen av vitaminer; kosttillskott i form av vitaminer och mineraler; plåster,
förbandsmaterial; blodstillande vadd; första förbandslådor (fyllda); häftplåster för medicinska ändamål; häfttejp för
medicinska ändamål; desinfektionsmedel; handdesinfektionsmedel; bomull för medicinska ändamål; damhygienartiklar,
nämligen bindor, trosskydd och tamponger; inkontinensblöjor; preparat för underlivsbesvär (medicinska); preparat för
prostatabesvär (medicinska), preparat för klimateriebesvär (medicinska); fetvadd (för medicinska ändamål);
desinfektionsmedel för hygieniska ändamål; glykos för medicinska ändamål; lakrits och lakritsstänger för farmaceutiska
ändamål; fotkräm för medicinska ändamål; tinkturer för medicinska ändamål; antidepressiva medel (läkemedel); badsalter för
medicinska ändamål; diet- och näringstillskott; viktminskningspreparat (för medicinska ändamål); måltidsersättningspreparat
(för medicinska ändamål); farmaceutiska preparat; gasbindor; tuggummi för medicinska ändamål; vitamindrycker; läkemedel
för dentala ändamål; preparat mot muntorrhet (medicinska); preparat för utrotning av skadedjur, insekter och ohyra; preparat
för utrotning av svamp och mögel; spädbarnsmat; barnmat; barndryck; babymat; babydryck; dentala avtryckningsmassor;
medicinska massageoljor; medicinskt munsköljningsmedel; medicinska salvor för solskador; solskyddande preparat
(farmaceutiska); preparat för behandling av håravfall (medicinska), medicinska preparat för behandling av löss;
farmaceutiska preparat för behandling av mjäll; medicinska preparat för behandling av skorv; medicinska pastiller för
rökavvänjning; ögondroppar; ögongel; ögonsköljning; linsvätska för kontaktlinser; preparat för torra ögon; preparat för
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/4
andedräkten för medicinska ändamål; fotkräm för medicinska ändamål; preparat för viktkontroll; blöjor; graviditetstester;
ägglossningstester.
8: Rakhyvlar; rakapparater; rakblad; pincetter; manikyrset; nagelfilar; nagelsaxar; saxar (ej för kirurgisk användning);
ögonfransböjare; pedikyrset; nageltänger; nagelbandspincetter; hårtrimmare för näsa och öron.
9: Dispenseringsapparater; doseringsapparater; automatiska doseringsapparater; reflexbrickor för personligt bruk för att
förhindra trafikolyckor; öronproppar; glasögon och läsglasögon; solglasögon; fodral till glasögon och solglasögon; snören,
snoddar och kedjor som fästes vid glasögon eller solglasögon.
10: Kirurgiska, medicinska, odontologiska, ortopediska och veterinära apparater, instrument och artiklar; proteser; tandskena
(tandställning); suturmaterial; stödbandage; luskammar; fotinlägg; strumpor för åderbråck; stödstrumpor; blodtrycksmätare;
termometrar och digitala termometrar för medicinska ändamål; sexhjälpmedel; kompressorer.
16: Pappersprodukter för personligt bruk och för hushållsändamål såsom pappershanddukar; pappersservetter; toalettpapper;
och andra mjuka pappersprodukter; ansiktsservetter av papper; näsdukar av papper; våtservetter; engångsblöjor tillverkade av
papper och/eller cellulosa;, böcker; tidningar; magasin; trycksaker, askar av kartong eller av papper.
18: Paraplyer; parasoller; gåstavar (promenadkäppar); necessärer; promenadkäppar.
21: Tandborstar, inbegripet mellanrumstandborstar; badsvampar; badborstar; tandtråd; tandborsthållare; artiklar för
rengöringsändamål; borstar, kammar; elektriska kammar; elektriska tandborstar; dentala apparater för rengöring av tänder;
tandpetare; tandstickor; boxar för tandborstar med tillbehör; tandpetarhållare.
29: Torkade och tillagade grönsaker; geléer; sylter; fruktkompotter; mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter; kosttillskott
baserade på kött, fisk, fjäderfä, vilt, ägg, mjölk och mjölkprodukter, ätliga oljor och fetter; mjölkdrycker för
måltidsersättning.
30: Senap; saffranskrydda; te; kaffe; kakao; vanilj och vaniljstänger (smakämnen); kanel; socker; flytande glykos; ris,
tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl (livsmedel) och näringspreparat tillverkade av spannmål, ej för medicinskt bruk;
honung, sirap; jäst; bakpulver; salt; vinäger; såser (smaktillsatser); kryddor; kosttillskott baserade på socker, ris, spannmål,
honung, sirap.
35: Kommersiell information och rådgivning för konsumenter (konsumentrådgivningsbutik), förmedlingstjänster för varor
(på uppdrag av andra parter); sammanställande och visning av varor för att göra det möjligt för kunder och användare att få
information om och köpa läkemedelspreparat, hygienartiklar för medicinskt syfte, plåster, material för skyltning samt
desinfektionsmedel; åter försäljning av apoteksvaror, tvål, kosmetika, eteriska oljor, hårvårdspreparat, bomull för kosmetiskt
ändamål, våtservetter för kosmetiskt ändamål, kosmetiska preparat för hudvård och hudblekningskrämer, ansiktskrämer (ej
för medicinsk användning), ansiktsmask, ögonkräm, rengöringspreparat för ögon, rengöringspreparat för huden (ej för
medicinsk användning), hudsalvor (kosmetiska), bomull för kosmetiska ändamål, bomullspinnar för kosmetiska ändamål,
våtservetter för personhygien, våtservetter för kosmetiska ändamål, munskölj, tandkräm, produkter mot dålig andedräkt,
pepparmyntsolja, massageolja, dusch- och badskum, duschkräm, badolja, badsalt, hudskrubbpreparat för kropp och ansikte,
kroppslotion, handlotion, fotkrämer, fotvårdande preparat, handtvål, deodorant, schampo, balsam, hårinpackning, hårmousse,
hårspray, hårvax, intimtvål, ansiktsvatten, antirynkkrämer, serum, babyolja, babypuder, babyschampo, babybalsam,
babykräm, babyrengöring, parfymer, eteriska oljor, eyeliner, kajalpenna, ögonbrynspenna, hårborttagningsmedel,
hudrengöringskrämer, kosmetiska puder, kosmetiska solpreparat, solskyddande lotioner, aftersun lotion, läppstift, läppglans,
läppennor, läppbalsam, vårdande preparat för läppar, makeupprodukter, underlagskrämer (foundation), puder, preparat för
hudfärg, mascara, nagellack, nagelvårdande preparat, ögonskuggor, rouge, raklödder, rakkrämer, hygienpreparat,
tandvårdspreparat (ej medicinska), icke-medicinska preparat för behandling av akne, kosmetiska preparat mot mjäll, doftljus, ljus, läkemedel för tandläkarändamål och veterinärt bruk, hälsovårdspreparat (medicinsk, läkande), hälsovårdspreparat
för personer med speciella dietiska behov, läkemedel för tandläkarändamål och veterinärt bruk, dietiska substanser för
medicinskt bruk, dietiska drycker anpassade för medicinska ändamål, dietiska livsmedel för medicinska ändamål,
hälsokosttillskott för personer med speciella dietiska behov, hälsokosttillskott gjorda huvudsakligen av mineraler,
hälsokosttillskott gjorda huvudsakligen av vitaminer, kosttillskott i form av vitaminer och mineraler, plåster,
förbandsmaterial, blodstillande vadd, lådor för att ge första hjälpen (med innehåll), häftor för medicinska ändamål,
kompresser, tejp, desinfektionsmedel, handdesinfektionsmedel, bomull för medicinska ändamål, damhygienartiklar,
nämligen bindor, trosskydd och tamponger, produkter för inkontinensbesvär, preparat för intimbesvär, preparat för
prostatabesvär, preparat för klimakteriebesvär, fetvadd, desinfektionsmedel för hygieniska ändamål, glykos för medicinska
ändamål, lakrits och lakritsstänger för farmaceutiska ändamål, fotkräm för medicinska ändamål, kosttillskott i form av
vitaminer och mineraler, tinkturer för medicinska ändamål, antidepressiva medel, badsalter för medicinska ändamål, diet- och
näringstillskott, dietiska drycker för medicinska ändamål, dietiska livsmedel för medicinska ändamål,
viktminskningspreparat, måltidsersättningspreparat, farmaceutiska preparat, gasbindor, tuggummi för medicinska ändamål,
vitamindrycker, läkemedel för dentala ändamål, preparat mot muntorrhet, preparat för utrotning av skadedjur, insekter och
ohyra, preparat för utrotning av svamp och mögel, spädbarnsmat, barnmat, barndryck, babymat, babydryck, dentala
avtryckningsmassor, medicinska massageoljor, medicinskt munsköljningsmedel, salvor för solskador, solskyddande preparat
(farmaceutiska), preparat för behandling av håravfall, behandlingspreparat mot löss, farmaceutiska preparat mot mjäll,
preparat för skorv, preparat för rökavvänjning, ögondroppar, ögongel, ögonsköljning, linsvätska för kontaktlinser, preparat
för torra ögon, produkter mot dålig andedräkt, fotkräm för medicinska ändamål, preparat för viktkontroll, blöjor,
graviditetstester, ägglossningstester, rakhyvlar, rakapparater, rakblad, pincett, manikyrset, nagelfilar, nagelsax, saxar (ej för
kirurgisk användning), ögonfransböjare, pedikyrset, nageltänger, nagelbandspincetter, hårtrimmare för näsa och öron,
glasögon och läsglasögon, solglasögon, fodral till glasögon och solglasögon, snören, snoddar och kedjor eller liknande
produkt som fästes vid glasögon eller solglasögon, dispenseringsapparater, doseringsapparater, automatiska
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/5
doseringsapparater, reflexbrickor för personligt bruk för att förhindra trafikolyckor, öronproppar, kirurgiska, medicinska,
odontologiska, ortopediska och veterinära apparater, instrument och artiklar, proteser, tandskena, suturmaterial, stödbandage,
luskammar, fotinlägg, strumpor för åderbråck, stödstrumpor, blodtrycksmätare, termometrar och digitala termometrar,
sexhjälpmedel, pappersprodukter för personligt bruk och för hushållsändamål såsom pappershanddukar, pappersservetter,
toalettpapper, och andra mjuka pappersprodukter, ansiktsservetter av papper, näsdukar av papper, våtservetter, engångsblöjor
tillverkade av papper och/eller cellulosa, böcker, tidningar, magasin, trycksaker, askar av kartong eller av papper, paraplyer,
parasoller, gåstavar, tvättpåsar, necessärer, promenadkäppar, tandborstar, inbegripet mellanrumstandborstar, badsvampar,
badborstar, tandtråd, tandborsthållare, artiklar för rengöringsändamål, borstar kammar, elektriska kammar, elektriska
tandborstar, instrument för rengöring av tänder, tandpetare, tändstickor, boxar för tandborstar med tillbehör, tandpetare och
tandpetarhållare, Torkade och tillagade grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter, mjölkprodukter, ätliga oljor och fetter,
kosttillskott baserade på kött, fisk, fjäderfä, vilt, ägg, mjölk och mjölkprodukter, ätliga oljor och fetter, drycker för
måltidsersättning, senap, saffran, te, kaffe, kakao, vanilj och vaniljstänger, kanel, socker, flytande glykos, ris, tapioka,
sagogryn, kaffeersättning, mjöl (livsmedel) och näringspreparat tillverkade av spannmål, ej för medicinskt bruk, honung,
sirap, jäst, bakpulver, salt, vinäger, såser (smaktillsatser), kryddor, kosttillskott baserade på socker, ris, spannmål, honung
och sirap.
40: Legotillverkning inkluderande kontraktstillverkning; bearbetning och framställning av läkemedel, läkemedelsnära
beredningar, naturläkemedel, kosmetiska produkter samt hår- och hudvårdsprodukter för annans räkning.
42: Vetenskapliga forsknings- och analystjänster för medicinska ändamål; forskning och utveckling kring läkemedel,
läkemedelsnära produkter, naturläkemedel, kosmetika samt hår- och hud-vårdsprodukter; kliniska prövningar; kliniska
forskningstjänster; farmaceutiska forskningstjänster; utförande av tidiga utvärderingar inom området för nya farmaceutiska
preparat.
44: Medicinsk rådgivning, medicinska tjänster, rådgivande verksamhet relaterad till apotek, apoteksrådgivning; hygienisk
vård och skönhetsvård för människor och djur.
Reg nr:
512250
Registrerad:
Ans nr:
2011/05712
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
24.09.02; 24.09.05.
Kronans Droghandel Apotek AB, Box 30094, 104 25 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556773-3158.
Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 11235, 404 25 Göteborg, Sverige.
2013-04-19
2011-07-14
Ombud:
Varor och tjänster:
3: Tvål, kosmetika, eteriska oljor, hårvårdspreparat; bomull för kosmetiskt ändamål; våtservetter för kosmetiskt ändamål;
kosmetiska preparat för hudvård och hudblekningskrämer; ansiktskrämer (ej för medicinsk användning); ansiktsmask,
ögonkräm; rengöringspreparat för ögon; rengöringspreparat för huden (ej för medicinsk användning); hudsalvor
(kosmetiska); bomull för kosmetiska ändamål; bomullspinnar för kosmetiska ändamål; våtservetter för personhygien;
våtservetter för kosmetiska ändamål; munskölj; tandkräm; produkter för uppfriskande av andedräkten, ej för medicinskt bruk;
pepparmyntsolja; massageolja; dusch- och badskum; duschkräm; badolja; badsalt; hudskrubbpreparat för kropp och ansikte;
kroppslotion; handlotion; fotkrämer; fotvårdande preparat; handtvål; deodorant; schampo; balsam; hårinpackning;
hårmousse; hårspray; hårvax; intimtvål; ansiktsvatten; antirynkkrämer; serum; babyolja; baby-puder; babyschampo;
babybalsam; babykräm; babyrengöring; parfymer; eteriska oljor; eyeliner: kajalpenna, ögonbrynspenna;
hårborttagningsmedel; hudrengöringskrämer; kosmetiska puder; kosmetiska solpreparat; solskyddande lotioner; aftersun
lotion, läppstift; läppglans; läppennor; läppbalsam; vårdande preparat för läppar, makeupprodukter; underlagskrämer
(foundation); puder; preparat för hudfärg, mascara; nagellack; nagelvårdande preparat, ögonskuggor; rouge; raklödder;
rakkrämer; hygienpreparat; tandvårdspreparat (ej medicinska); icke-medicinska preparat för behandling av akne; kosmetiska
preparat mot mjäll.
4: Doftljus; ljus.
5: Läkemedel för humanbruk, tandläkarändamål och veterinärt bruk; hälsovårdspreparat (medicinsk, läkande);
hälsovårdspreparat för personer med speciella dietiska behov; dietiska substanser för medicinskt bruk; dietiska drycker
anpassade för medicinska ändamål, dietiska livsmedel för medicinska ändamål, hälsokosttillskott gjorda huvudsakligen av
mineraler, hälsokosttillskott gjorda huvudsakligen av vitaminer; kosttillskott i form av vitaminer och mineraler; plåster,
förbandsmaterial; blodstillande vadd; första förbandslådor (fyllda); häftplåster för medicinska ändamål; häfttejp för
medicinska ändamål; desinfektionsmedel; handdesinfektionsmedel; bomull för medicinska ändamål; damhygienartiklar,
nämligen bindor, trosskydd och tamponger; inkontinensblöjor; preparat för underlivsbesvär (medicinska); preparat för
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/6
prostatabesvär (medicinska), preparat för klimateriebesvär (medicinska); fetvadd (för medicinska ändamål);
desinfektionsmedel för hygieniska ändamål; glykos för medicinska ändamål; lakrits och lakrits stänger för farmaceutiska
ändamål; fotkräm för medicinska ändamål; tinkturer för medicinska ändamål; antidepressiva medel (läkemedel); badsalter för
medicinska ändamål; diet- och näringstillskott; viktminskningspreparat (för medicinska ändamål); måltidsersättningspreparat
(för medicinska ändamål); farmaceutiska preparat; gasbindor; tuggummi för medicinska ändamål; vitamindrycker; läkemedel
för dentala ändamål; preparat mot muntorrhet (medicinska); preparat för utrotning av skadedjur, insekter och ohyra; preparat
för utrotning av svamp och mögel; spädbarnsmat; barnmat; barndryck; babymat; babydryck; dentala avtryckningsmassor;
medicinska massageoljor; medicinskt munsköljningsmedel; medicinska salvor för solskador; solskyddande preparat
(farmaceutiska); preparat för behandling av håravfall (medicinska), medicinska preparat för behandling av löss;
farmaceutiska preparat för behandling av mjäll; medicinska preparat för behandling av skorv; medicinska pastiller för
rökavvänjning; ögondroppar; ögongel; ögonsköljning; linsvätska för kontaktlinser; preparat för torra ögon; preparat för
andedräkten för medicinska ändamål; fotkräm för medicinska ändamål; preparat för viktkontroll; blöjor; graviditetstester;
ägglossningstester.
8: Rakhyvlar; rakapparater; rakblad; pincetter; manikyrset; nagelfilar; nagelsaxar; saxar (ej för kirurgisk användning);
ögonfransböjare; pedikyrset; nageltänger; nagelbandspincetter; hårtrimmare för näsa och öron.
9: Dispenseringsapparater; doseringsapparater; automatiska doseringsapparater; reflexbrickor för personligt bruk för att
förhindra trafikolyckor; öronproppar; glasögon och läsglasögon; solglasögon; fodral till glasögon och solglasögon; snören,
snoddar och kedjor som fästes vid glasögon eller solglasögon.
10: Kirurgiska, medicinska, odontologiska, ortopediska och veterinära apparater, instrument och artiklar; proteser; tandskena
(tandställning); suturmaterial; stödbandage; luskammar; fotinlägg; strumpor för åderbråck; stödstrumpor; blodtrycksmätare;
termometrar och digitala termometrar för medicinska ändamål; sexhjälpmedel; kompressorer.
16: Pappersprodukter för personligt bruk och för hushållsändamål såsom pappershanddukar; pappersservetter; toalettpapper;
och andra mjuka pappersprodukter; ansiktsservetter av papper; näsdukar av papper; våtservetter; engångsblöjor tillverkade av
papper och/eller cellulosa;, böcker; tidningar; magasin; trycksaker, askar av kartong eller av papper.
18: Paraplyer; parasoller; gåstavar (promenadkäppar); necessärer; promenadkäppar.
21: Tandborstar, inbegripet mellanrumstandborstar; badsvampar; badborstar; tandtråd; tandborsthållare; artiklar för
rengöringsändamål; borstar, kammar; elektriska kammar; elektriska tandborstar; dentala apparater för rengöring av tänder;
tandpetare; tandstickor; boxar för tandborstar med tillbehör; tandpetarhållare.
29: Torkade och tillagade grönsaker; geléer; sylter; fruktkompotter; mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter; kosttillskott
baserade på kött, fisk, fjäderfä, vilt, ägg, mjölk och mjölkprodukter, ätliga oljor och fetter; mjölkdrycker för
måltidsersättning,
30: Senap; saffranskrydda; te; kaffe; kakao; vanilj och vaniljstänger (smakämnen); kanel; socker; flytande glykos; ris,
tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl (livsmedel) och näringspreparat tillverkade av spannmål, ej för medicinskt bruk;
honung, sirap; jäst; bakpulver; salt; vinäger; såser (smaktillsatser); kryddor; kosttillskott baserade på socker, ris, spannmål,
honung, sirap.
35: Kommersiell information och rådgivning för konsumenter (konsumentrådgivningsbutik), förmedlingstjänster för varor
(på uppdrag av andra parter); sammanställande och visning av varor för att göra det möjligt för kunder och användare att få
information om och köpa läkemedelspreparat, hygienartiklar för medicinskt syfte, plåster, material för skyltning samt
desinfektionsmedel; återförsäljning av apoteksvaror, tvål, kosmetika, eteriska oljor, hårvårdspreparat, bomull för kosmetiskt
ändamål, våtservetter för kosmetiskt ändamål, kosmetiska preparat för hudvård och hudblekningskrämer, ansiktskrämer (ej
för medicinsk användning), ansiktsmask, ögonkräm, rengöringspreparat för ögon, rengöringspreparat för huden (ej för
medicinsk användning), hudsalvor (kosmetiska), bomull för kosmetiska ändamål, bomullspinnar för kosmetiska ändamål,
våtservetter för personhygien, våtservetter för kosmetiska ändamål, munskölj, tandkräm, produkter mot dålig andedräkt,
pepparmyntsolja, massageolja, dusch- och badskum, duschkräm, badolja, badsalt, hudskrubbpreparat för kropp och ansikte,
kroppslotion, handlotion, fotkrämer, fotvårdande preparat, handtvål, deodorant, schampo, balsam, hårinpackning, hårmousse,
hårspray, hårvax, intimtvål, ansiktsvatten, antirynkkrämer, serum, babyolja, babypuder, babyschampo, babybalsam,
babykräm, babyrengöring, parfymer, eteriska oljor, eyeliner, kajalpenna, ögonbrynspenna, hårborttagningsmedel,
hudrengöringskrämer, kosmetiska puder, kosmetiska solpreparat, solskyddande lotioner, aftersun lotion, läppstift, läppglans,
läppennor, läppbalsam, vårdande preparat för läppar, makeupprodukter, underlagskrämer (foundation), puder, preparat för
hudfärg, mascara, nagellack, nagelvårdande preparat, ögonskuggor, rouge, raklödder, rakkrämer, hygienpreparat,
tandvårdspreparat (ej medicinska), icke-medicinska preparat för behandling av akne, kosmetiska preparat mot mjäll, doftljus,
ljus, läkemedel för tandläkarändamål och veterinärt bruk, hälsovårdspreparat (medicinsk, läkande), hälsovårdspreparat för
personer med speciella dietiska behov, läkemedel för tandläkarändamål och veterinärt bruk, dietiska substanser för
medicinskt bruk, dietiska drycker anpassade för medicinska ändamål, dietiska livsmedel för medicinska ändamål,
hälsokosttillskott för personer med speciella dietiska behov, hälsokosttillskott gjorda huvudsakligen av mineraler,
hälsokosttillskott gjorda huvudsakligen av vitaminer, kosttillskott i form av vitaminer och mineraler, plåster,
förbandsmaterial, blodstillande vadd, lådor för att ge första hjälpen (med innehåll), häftor för medicinska ändamål,
kompresser, tejp, desinfektionsmedel, handdesinfektionsmedel, bomull för medicinska ändamål, damhygienartiklar,
nämligen bindor, trosskydd och tamponger, produkter för inkontinensbesvär, preparat för intimbesvär, preparat för
prostatabesvär, preparat för klimateriebesvär, fetvadd, desinfektionsmedel för hygieniska ändamål, glykos för medicinska
ändamål, lakrits och lakritsstänger för farmaceutiska ändamål, fotkräm för medicinska ändamål, kosttillskott i form av
vitaminer och mineraler, tinkturer för medicinska ändamål, antidepressiva medel, badsalter för medicinska ändamål, diet- och
näringstillskott, dietiska drycker för medicinska ändamål, dietiska livsmedel för medicinska ändamål,
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/7
viktminskningspreparat, måltidsersättningspreparat, farmaceutiska preparat, gasbindor, tuggummi för medicinska ändamål,
vitamindrycker, läkemedel för dentala ändamål, preparat mot muntorrhet, preparat för utrotning av skadedjur, insekter och
ohyra, preparat för utrotning av svamp och mögel, spädbarnsmat, barnmat, barndryck, babymat, babydryck, dentala
avtryckningsmassor, medicinska massageoljor, medicinskt munsköljningsmedel, salvor för solskador, solskyddande preparat
(farmaceutiska), preparat för behandling av håravfall, behandlingspreparat mot löss, farmaceutiska preparat mot mjäll,
preparat för skorv, preparat för rökavvänjning, ögondroppar, ögongel, ögonsköljning, linsvätska för kontaktlinser, preparat
för torra ögon, produkter mot dålig andedräkt, fotkräm för medicinska ändamål, preparat för viktkontroll, blöjor,
graviditetstester, ägglossningstester, rakhyvlar, rakapparater, rakblad, pincett, manikyrset, nagelfilar, nagelsax, saxar (ej för
kirurgisk användning), ögonfransböjare, pedikyrset, nageltänger, nagelbandspincetter, hårtrimmare för näsa och öron,
glasögon och läsglasögon, solglasögon, fodral till glasögon och solglasögon, snören, snoddar och kedjor eller liknande
produkt som fästes vid glasögon eller solglasögon, dispenseringsapparater, doseringsapparater, automatiska
doseringsapparater, reflexbrickor för personligt bruk för att förhindra trafikolyckor, öronproppar, kirurgiska, medicinska,
odontologiska, ortopediska och veterinära apparater, instrument och artiklar, proteser, tandskena, suturmaterial, stödbandage,
luskammar, fotinlägg, strumpor för åderbråck, stödstrumpor, blodtrycksmätare, termometrar och digitala termometrar,
sexhjälpmedel, pappersprodukter för personligt bruk och för hushållsändamål såsom pappershanddukar, pappersservetter,
toalettpapper, och andra mjuka pappersprodukter, ansiktsservetter av papper, näsdukar av papper, våtservetter, engångsblöjor
tillverkade av papper och/eller cellulosa, böcker, tidningar, magasin, trycksaker, askar av kartong eller av papper, paraplyer,
parasoller, gåstavar, tvättpåsar, necessärer, promenadkäppar, tand-borstar, inbegripet mellanrumstandborstar, badsvampar,
badborstar, tandtråd, tandborsthållare, artiklar för rengöringsändamål, borstar kammar, elektriska kammar, elektriska
tandborstar, instrument för rengöring av tänder, tandpetare, tandstickor, boxar för tandborstar med tillbehör, tandpetare och
tandpetarhållare, torkade och tillagade grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter, mjölkprodukter, ätliga oljor och fetter,
kosttillskott baserade på kött, fisk, fjäderfä, vilt, ägg, mjölk och mjölkprodukter, ätliga oljor och fetter, drycker för
måltidsersättning, senap, saffran, te, kaffe, kakao, vanilj och vaniljstänger, kanel, socker, flytande glykos, ris, tapioka,
sagogryn, kaffeersättning, mjöl (livsmedel) och näringspreparat tillverkade av spannmål, ej för medicinskt bruk, honung,
sirap, jäst, bakpulver, salt, vinäger, såser (smaktillsatser), kryddor, kosttillskott baserade på socker, ris, spannmål, honung
och sirap.
40: Legotillverkning inkluderande kontraktstillverkning; bearbetning och framställning av läkemedel, läkemedelsnära
beredningar, naturläkemedel, kosmetiska produkter samt hår- och hudvårdsprodukter för annans räkning.
42: Vetenskapliga forsknings- och analystjänster för medicinska ändamål; forskning och utveckling kring läkemedel,
läkemedelsnära produkter, naturläkemedel, kosmetika samt hår- och hudvårdsprodukter; kliniska prövningar; kliniska
forskningstjänster; farmaceutiska forskningstjänster; utförande av tidiga utvärderingar inom området för nya farmaceutiska
preparat.
44: Medicinsk rådgivning, medicinska tjänster, rådgivande verksamhet relaterad till apotek, apoteksrådgivning; hygienisk
vård och skönhetsvård för människor och djur.
Reg nr:
512251
Registrerad:
Ans nr:
2011/08924
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2011-11-21
PASTABASTA
Innehavare:
Haribo Lakrits Aktiebolag, Box 22059, 250 22 Helsingborg, Sverige.
Org. nr: 556192-7434.
Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Studentgatan 6, 211 38 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
30: Konfektyrvaror, nämligen vingummivaror, dragévaror, lakritsvaror (ej farmaceutiska), lakritskonfekt samt socker- och
skumvaror (på sockerbas).
Reg nr:
512252
Registrerad:
Ans nr:
2012/00931
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2012-02-05
RedoDirekt
Innehavare:
Säkerhetsbutiken Skåne AB, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan, Sverige.
Org. nr: 556867-5481.
Varor och tjänster:
42: Installation av programvara; installation och underhåll av programvara; installation, reparation och underhåll av
programvara; integrering av programvara; felsökning i programvara; framställning, underhåll, vård och anpassning av
programvara; datorprogrammering och utformning av programvara; formgivning och uppdatering av programvara;
installation, underhåll och reparation av programvara; installation, inställning och underhåll av programvara; felsökning av
programvara för andra; forskning och utveckling avseende programvara; konfiguration av programvara;
datorprogrammering, utformning av programvara; kalibreringstjänster avseende programvara; installation, uppdatering och
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/8
underhåll av programvara; konfigurering av fast programvara; konsultation avseende datormaskin- och -programvara;
konsulttjänster avseende maskin- och programvara; konsulttjänster inom området för maskinvara och programvara;
konsulttjänster rörande datorer och programvara; konsulttjänster rörande programvara; konsulttjänster avseende maskinvara
och programvara; programmering av elektroniska styrsystem; konsulttjänster rörande datormaskinvara och programvara;
programmering av datorer för reglering av data mellan köpare och leverantörer; konsulttjänster avseende programvara och
maskinvara; professionell konsultation avseende programvara; konfigurering av programvara; rådgivning avseende
användning av programvara; konsultation avseende programvara; professionella konsultationstjänster avseende programvara;
programmerartjänster; rådgivning avseende programvara för publicering; kundanpassning av maskin- och programvara;
konsulttjänster avseende programvara; konsultationer avseende programvara; rådgivning avseende uthyrning av datorer och
programvara; konsultationstjänster avseende programvara; konsultation inom området för programvara; kvalitetskontroll
avseende programvara; programmering av programvara; programvaruprogrammeringstjänster; konsultationstjänster avseende
maskin- och programvara; konsultationstjänster avseende datorer och programvara; programmering av
databehandlingsutrustning; uppdatering och underhåll av datorprogramvara och -program; underhåll och reparation av
programvara; uthyrning av programvara och program; uthyrning av programvara; specialutformning av programvarupaket;
utformning, utveckling och implementering av programvara; utformning av program för databehandling; utformning,
utveckling, underhåll och uppdatering av programvara; underhåll av programvara; support och underhåll av programvara;
skrivning och uppdatering av programvara; uppdatering av programvara åt tredje man; skapande av programvara; utformning
av programvara; tillhandahållande av information, rådgivning och konsultation inom området för programvara; tjänster
avseende anpassning av programvara; underhåll och uppgradering av programvara; underhåll av programvara avseende
säkerhet och förebyggande av datorrisker; uppdatering och underhåll av programvara; utformning, utveckling och
tillämpning av programvara; uppdatering och utveckling av programvara; tjänster avseende utveckling av programvara;
uppdatering av programvara; tjänster avseende utformning av programvara för elektronisk databehandling; underhåll av
programvara och internetåtkomst; utveckling av programvarulösningar; utveckling av programvara.
Reg nr:
512253
Registrerad:
Ans nr:
2012/02105
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2012-03-09
COMMUNICATION ART (G)
Innehavare:
Marie Gumaelius, Storskärsgatan 5, 115 29 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Marknadsföring; public relations-tjänster; reklamverksamhet; affärsrådgivning; konsultationstjänster inom
affärsrådgivning; rådgivning inom affärsstrategi; rådgivningstjänster inom marknadsföringsstrategi.
36: Anordnade av välgörenhetsinsamlingar [för andra] (ekonomiska).
38: Rådgivning och konsultation avseende kommunikation.
41: Kulturverksamhet; konsultation avseende kulturverksamhet; arrangerande av föreställningar och utställningar för
kulturella ändamål.
42: Konstnärlig formgivning; produktutveckling; design av posters.
Reg nr:
512254
Registrerad:
Ans nr:
2012/02353
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2012-03-19
RUSSIAN STANDARD
Innehavare:
Russian Standard Intellectual Property Holding AG, Boesch 37, CH-6331 Huenenberg, Schweiz.
Ombud:
Bird & Bird Advokat Kommanditbolag, Box 7714, 103 95 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
33: Alkoholhaltiga drycker (ej öl); samtliga varor har ursprung i Ryssland.
Reg nr:
512255
Registrerad:
Ans nr:
2012/02968
Ansökningsdatum:
solidtrend
Innehavare:
Samboos Handelsbolag, Sidstigen 1A, 920 64 Tärnaby, Sverige.
Org. nr: 969757-5430.
Varor och tjänster:
14: Smycken, klockor och ur.
25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.
2013-04-19
2012-04-12
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/9
Reg nr:
512256
Registrerad:
Ans nr:
2012/02980
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2012-04-12
PointSharp
Innehavare:
PointSharp AB, Att: Niklas Brask, Östhammarsgatan 68, 115 28 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556691-0633.
Varor och tjänster:
38: Datakommunikationstjänster åtkomliga genom lösenord; datakommunikation via elektronisk post;
dataöverföringstjänster via telekommunikationsnät; datakommunikationstjänster som är tillgängliga via åtkomstkod;
dataöverföring via kommunikationssatellit; elektroniskt datautbyte; dataöverföring; dataströmning; dataöverföringstjänster;
datakommunikation via elektroniska hjälpmedel; datatjänster avseende e-post; elektronisk överföring av meddelanden och
data; datorstödd överföring av meddelanden, data och bilder; datoriserad datakommunikation; elektronisk dataöverföring;
datakommunikationstjänster; elektronisk överföring av meddelanden, data och dokument; dataöverföring via elektronisk
post; elektriska dataöverföringar via fjärrdatabehandlingsnätverk, inkluderande internet; datorstödd överföring av data;
dataöverföring och utsändning av data; elektroniska datakommunikationer; överföring av data via telekommunikation;
överföring av datoriserade data via kabel; kommunikation av data med hjälp av telekommunikation; överföring av data;
konsulttjänster avseende datakommunikation; kommunikationstjänster för elektronisk överföring av data; sändande och
mottagande av meddelanden genom globala datanät; internationell datasändning; överföring av data med elektroniska
hjälpmedel; internationell dataöverföring; it-tjänster [datakommunikation]; överföring av datoriserade data; förmedling av
åtkomst till databaser på internet; tjänster avseende säker överföring av data, ljud och bilder; överföring av data via dator;
röst- och dataöverföring; kommunikationstjänster för utbyte av data i elektronisk form; tillhandahållande av
telekommunikationsanslutningar till ett globalt datornät eller databaser; tillhandahållande av åtkomst till databaser; utbyte av
meddelanden via dataöverföring.
Reg nr:
512257
Registrerad:
Ans nr:
2012/03479
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2012-04-30
Figurklass:
26.03.07; 27.01.01; 27.05.21.
Innehavare:
Marie Gumaelius, Storskärsgatan 5, 115 29 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
16: Papper och papp, varor av papper eller papp (ej ingående i andra klasser); trycksaker, tidningar och tidskrifter, böcker;
bokbinderimaterial; fotografier; pappershandelsvaror; bindemedel för pappersvaror; konstnärsutrustning; penslar,
skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (dock ej möbler), instruktions- och undervisningsmaterial (dock ej apparater);
trycktyper; klichéer.
35: Annons- och reklamverksamhet; bistånd vid skötseln av affärsverksamhet.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/10
Reg nr:
512258
Registrerad:
Ans nr:
2012/03484
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
27.05.01.
Märket utförs i rött.
Selmac AB, Regnvädersgatan 12, 418 32 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556515-1239.
2013-04-19
2012-05-02
Varor och tjänster:
6: Trappor av metall.
11: Kaminer för privatbruk; kaminer.
19: Trappor, ej av metall.
Reg nr:
512259
Registrerad:
Ans nr:
2012/03734
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2012-05-09
Livsstilsguide
Innehavare:
Health Solutions Svenska AB, Götgatan 48, 118 26 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556608-3019.
Varor och tjänster:
41: Utbildning relaterad till hälsa; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och motion;
undervisning/utbildning relaterad till hälsa; undervisning i hälsa; träningstjänster relaterad till hälsa och säkerhet;
instruktionskurser rörande hälsa.
44: Rådgivningstjänster avseende hälsa; organisering av hälosovård för bibehållen hälsa; professionella konsultationer
avseende hälsa; fackmässiga konsulttjänster avseende medicinsk hälsa; information och rådgivning avseende hälsa;
rådgivning avseende personlig välfärd för äldre människor [hälsa].
Reg nr:
512260
Registrerad:
Ans nr:
2012/05988
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2012-08-27
PURELL
Prioritet:
Begärd från OHIM, 1997-05-20, nr 537803, Ifrågavarande märke härrör från en omvandling av ett
gemenskapsvarumärke. Ansökan om gemenskapsvarumärke lämnades in till OHIM 1997-05-20..
GOJO Industries, Inc., One GOJO Plaza, Suite 500, Akron, OH 44311, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Innehavare:
Ombud:
Varor och tjänster:
5: Hygien- och desinficeringspreparat för händerna, speciellt med antibakteriella och antimikroba egenskaper; antibakteriella
och antimikroba tvålar.
Reg nr:
512261
Registrerad:
Ans nr:
2012/06431
Ansökningsdatum:
VISKADALENS MÖBLER
Innehavare:
Eva Olsson, Guntoftavägen 194, 429 43 Särö, Sverige.
Ombud:
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Varor och tjänster:
20: Möbler.
37: Renovering, restaurering och omklädning av möbler.
2013-04-19
2012-09-07
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/11
Reg nr:
512262
Registrerad:
Ans nr:
2012/06473
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.17.
Consat AB, Ögärdesvägen 19 A, 433 30 Partille, Sverige.
Org. nr: 556361-0723.
Advokatfirman Wåhlin AB, Att: Anna Mann, Box 11909, 404 39 Göteborg, Sverige.
2013-04-19
2012-09-13
Ombud:
Varor och tjänster:
7: Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för
fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner; försäljningsautomater.
9: Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och
instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning;
apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet;
apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara
minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; mekanismer för myntstyrda apparater;
kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror; eldsläckningsapparater.
42: Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och
forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror.
Reg nr:
512263
Registrerad:
Ans nr:
2012/07009
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2012-10-03
S&P
Innehavare:
S & P Products & Entreprenad AB, Kalvskalla 150, 697 94 Sköllersta, Sverige.
Org. nr: 556899-6267.
Varor och tjänster:
25: Kläder.
Reg nr:
512264
Registrerad:
Ans nr:
2012/07100
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2012-10-03
Figurklass:
04.05.05.
Beskrivning:
Märket utförs i mörkblått, grönt, blått, gult, rött, rosa och svart.
Innehavare:
Novamedia B.V., Van Eeghenstraat 93, 1071 EX Amsterdam, Nederländerna.
Ombud:
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
16: Lotter (trycksaker).
28: Spel och leksaker, inkluderande lotteriskrapkort.
36: Finansiella och monetära tjänster; fondbildning; finansiell förvaltning av fonder för välgörande ändamål; finansiellt stöd
till projekt, organisationer och institutioner, även av välgörenhetskaraktär.
41: Anordnande av nöjes- eller underhållningsevenemang, även av välgörenhetskaraktär eller för främjandet av insamlingar
med välgörande ändamål; undervisning och utbildning; utförande av musik och underhållningsprogram, även via radio,
television eller annan media såsom Internet, även av välgörenhetskaraktär eller för främjandet av insamlingar för välgörande
ändamål; arrangerande och utförande av hasardspel och lotterier, även online.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/12
Reg nr:
512265
Registrerad:
Ans nr:
2012/07551
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2012-10-22
ung & grym
Innehavare:
Drivhuset i Göteborg, Södra vägen 67, 412 54 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 857501-5295.
Varor och tjänster:
41: Undervisning/utbildning.
Reg nr:
512266
Registrerad:
Ans nr:
2012/07571
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2012-10-22
res-education
Innehavare:
JKM Consulting AB, c/o Olsson, Neptungatan 13, 621 41 Visby, Sverige.
Org. nr: 556746-3699.
Varor och tjänster:
41: Akademiska tjänster (utbildning); anordnande av förläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion
och undervisning/utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser relaterade till
undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av prov i samband med
undervisning/utbildning; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av spel rörande utbildning;
anordnande av symposier avseende undervisning/utbildning; anordnande av tävlingar avseende utbildning; anordnande av
tävlingar inom utbildning; anordnande av tävlingar inom utbildning eller underhållning; anordnande av tävlingar [utbildning
eller underhållning]; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); anordnande av tävlingar [undervisning,
utbildning eller underhållning]; anordnande av undervisning/utbildning för industrin; anordnande av undervisning/utbildning
avseende biologiska ämnen; anordnande av undervisning/utbildning avseende ekologiska ämnen; anordnande av utbildning;
anordnande och ledning av studiecirklar (utbildning); datorbaserad utbildning; datorstödd utbildning/instruktion;
examinationstjänster (utbildning); handledning/instruktion och utbildning/undervisning; högre utbildning; information
avseende undervisning/utbildning; information avseende utbildning genom direktanslutning till en databas eller från internet;
information avseende utbildning; information (om undervisning/utbildning); information om undervisning/utbildning;
information om utbildning; information rörande undervisning/utbildning; information (undervisning/utbildning);
informationstjänster relaterade till utbildning; juridisk undervisning/utbildning; karriärrådgivning (rådgivning avseende
undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); karriärinformation och -rådgivning (undervisning/utbildning eller
handledning/instruktion); konsultation avseende utbildning och fortbildning; konsultation avseende utbildning; konsultation
avseende utbildning av anställda; konsultationstjänster avseende utbildning och instruktion av chefer och personal;
konsulttjänster avseende maskinteknisk utbildning; kurser avseende undervising/utbildning inom finansområdet; organisering
av seminarier relaterade till undervisning/utbildning; praktisk utbildning; praktisk utbildning [instruktion]; tjänster för
bedömning av utbildning; undervisning och utbildning; undervisning/utbildning; undervisning/utbildning avseende
affärsverksamhet; undervisning/utbildning avseende vägsäkerhet.
Reg nr:
512267
Registrerad:
Ans nr:
2012/07662
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2012-10-25
SP Process Development
Innehavare:
SP Process Development AB, c/o SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås,
Sverige.
Org. nr: 556196-9204.
Amanda Forsberg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
41: Utbildning/undervisning.
42: Teknisk forskning, utveckling, utvärdering och innovationsaktiviteter innefattande forskning och utveckling, framtagande
av prototyper/prover, analyser, beräkningar och simuleringar, demonstrationer, provningar, mätningar, certifieringar, arbete
under kvalitétssystem, kontroller och godkännande; projekt- och processledningstjänster inom teknisk forskning och
innovation samt inom industriella tillämpningar; konsulttjänster i form av litteratursökningar; bedömningar av tekniska och
vetenskapliga frågeställningar; teknisk rådgivning vid myndighetskontakter.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/13
Reg nr:
512268
Registrerad:
Ans nr:
2012/07832
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2012-10-31
Gummifabriken
Innehavare:
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB, Stadshuset, 331 83 Värnamo, Sverige.
Org. nr: 556146-0972.
Varor och tjänster:
35: Företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; kulturverksamhet.
43: Utskänkning av mat och dryck.
Reg nr:
512269
Registrerad:
Ans nr:
2012/07833
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
26.03.23; 26.11.06.
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB, Stadshuset, 331 83 Värnamo, Sverige.
Org. nr: 556146-0972.
Varor och tjänster:
35: Företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; kulturverksamhet.
43: Utskänkning av mat och dryck.
2013-04-19
2012-10-31
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/14
Reg nr:
512270
Registrerad:
Ans nr:
2012/07834
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
26.03.23; 26.11.06.
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB, Stadshuset, 331 83 Värnamo, Sverige.
Org. nr: 556146-0972.
2013-04-19
2012-10-31
Varor och tjänster:
35: Företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; kulturverksamhet.
43: Utskänkning av mat och dryck.
Reg nr:
512271
Registrerad:
Ans nr:
2012/07835
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.01.
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB, Stadshuset, 331 83 Värnamo, Sverige.
Org. nr: 556146-0972.
2013-04-19
2012-10-31
Varor och tjänster:
35: Företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; kulturverksamhet.
43: Utskänkning av mat och dryck.
Reg nr:
512272
Registrerad:
Ans nr:
2012/07868
Ansökningsdatum:
LENSX SOFTFIT
Innehavare:
Novartis AG, CH-4002 Basel, Schweiz.
Ombud:
Hansson Thyresson Patentbyrå Aktiebolag, Box 73, 201 20 Malmö, Sverige.
Varor och tjänster:
10: Oftalmiska medicinska och kirurgiska utrustningar och apparater.
2013-04-19
2012-10-30
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/15
Reg nr:
512273
Registrerad:
Ans nr:
2012/08370
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2012-11-19
BRILJANT
Innehavare:
Tomp Beer, Wine & Spirits AB, Box 15, 701 40 Örebro, Sverige.
Org. nr: 556646-5596.
Varor och tjänster:
32: Humleextrakt för framställning av öl; humleextrakt för öltillverkning.
Reg nr:
512274
Registrerad:
Ans nr:
2012/08447
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2012-11-21
Magilla
Innehavare:
Winter M Consulting Sweden AB, Godenius väg 10, 13440 Gustavsberg, Sverige.
Org. nr: 556744-2859.
Varor och tjänster:
35: Affärsutvecklingstjänster; företagsorganisation och konsultationer; företagsutvecklingshantering och konsultation;
information, rådgivning och konsultation avseende företagsledning eller företagsadministration, inklusive sådana tjänster
upplåtna online eller via internet; konsultation avseende etablering och ledning av företag; konsultation avseende
företagsledning; konsultation avseende företagsorganisation; konsultation avseende företagseffektivitet; konsultation
avseende marknadsföring; konsultationer avseende företagsledning; konsulttjänster avseende marknadsföring; konsulttjänster
avseende annons- och reklamverksamhet; konsulttjänster inom området marknadsföring; konsulttjänster och rådgivning
avseende företagsledning; konsulttjänster rörande reklam; professionell konsultation rörande affärsverksamhet; professionell
konsultation avseende företagsledning; professionell konsultation avseende marknadsföring; professionella konsultationer
avseende företagsangelägenheter; strategisk konsultation för företag.
41: Konsultation avseende utbildning och fortbildning; konsultation avseende utbildning; konsulttjänster avseende
handledning/instruktion.
42: Konsultation avseende produktutveckling.
Reg nr:
512275
Registrerad:
Ans nr:
2012/08486
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
07.01.01.
Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotland, Strandgatan 27, 62157 Visby, Sverige.
Org. nr: 834001-1736.
2013-04-19
2012-11-22
Varor och tjänster:
19: Kalk.
37: Uppförande/anläggande av byggnationer och reparation/underhåll; rådgivning avseende renovering av egendom;
renovering och restaurering av byggnader; konstruktion av skorstenar.
40: Behandling av ämnen och material.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/16
Reg nr:
512276
Registrerad:
Ans nr:
2012/08534
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
24.17.01.
(i.o.h) organisationsutveckling AB, Varvsgatan 53, 972 33 Luleå, Sverige.
Org. nr: 556545-1357.
2013-04-19
2012-11-23
Varor och tjänster:
35: Annons- och reklamverksamhet avseende rekrytering av personal; assistans avseende rekrytering och placering av
personal; företagsrådgivning avseende rekrytering av personal; konsultation rörande rekrytering; professionella
rekryteringstjänster; psykologisk testning vid rekrytering av personal; psykologisk testning vid rekrytering; rekrytering av
personal; rekrytering (personal -); rekryteringsannonser; rekryteringstjänster; testning (psykologisk -) vid rekrytering;
upplåtande av information avseende rekrytering.
Reg nr:
512277
Registrerad:
Ans nr:
2012/08579
Ansökningsdatum:
2013-04-19
Figurklass:
Innehavare:
27.05.01.
Stiftelsen Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, c/o Försvarshögskolan, Box 27805, 115 93 Stockholm,
Sverige.
Org. nr: 802425-7449.
Per-Anders Lundström, c/o Försvarshögskolan, Box 27805, 115 93 Stockholm, Sverige.
2012-11-26
Ombud:
Varor och tjänster:
16: Tidningar, kataloger.
35: Annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och
marknadsföringstjänster; distribution av marknadsföringsmaterial via post; marknadsföring; sammanställande av kataloger
för publicering på Internet; distribution av reklammaterial (flygblad, prospekt, broschyrer, prover, särskilt kataloger för
långdistans försäljning) över gränserna eller ej; presentation av varor på kommersiella media, för försäljningsändamål.
41: Publicering av texter, böcker, tidskrifter och andra trycksaker, elektronisk publicering.
Reg nr:
512278
Registrerad:
Ans nr:
2012/08751
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
26.03.23; 26.13.25.
Smart Logistik i Sverige AB, BOX 2015, 17602 Järfälla, Sverige.
Org. nr: 556840-4874.
2013-04-19
2012-12-02
Varor och tjänster:
45: Säkerhetsanalys av risker.
Reg nr:
512279
Registrerad:
Ans nr:
2012/08754
Ansökningsdatum:
Eminova
Innehavare:
Aqurat Fondkommission AB, Tegnergatan 35, 111 61 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556736-0515.
Bolagsrätt Sundsvall AB, Att: Marina Jonsson, Box 270, 851 04 Sundsvall, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
16: Trycksaker; tryckta publikationer; handböcker; böcker.
35: Annons och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.
2013-04-19
2012-11-28
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/17
Reg nr:
512280
Registrerad:
Ans nr:
2012/08756
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
01.13.05; 26.01.06.
Norwegian Outlet AS, Postboks 113, 4552 Farsund, Norge.
Org. nr: 990 690 006.
Norsk Patentbyrå AS, P.O. Box 1204 Vika, NO-0110 OSLO, Norge.
2013-04-19
2012-11-29
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Marknadsföringstjänster; marknadsföring och försäljning av kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, sportartiklar, datorer,
datautrustningar, böcker och kök.
36: Finansiella tjänster; fastighetsmäkleri och tjänster; uthyrning av fastighet.
Reg nr:
512281
Registrerad:
Ans nr:
2012/08759
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
26.13.25; 27.05.22.
Biopharma AS, Postboks 85, 1662 Rolvsøy, Norge.
Org. nr: 981 712 315.
Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Studentgatan 6, 211 38 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
3: Tvål, parfym, eteriska oljor, kosmetika.
5: Örter/växtextrakt.
30: Kryddor; vegetabiliska näringsmedel.
44: Hälsobehandling.
2013-04-19
2012-11-30
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/18
Reg nr:
512282
Registrerad:
Ans nr:
2012/08764
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2012-12-03
DIFFERENCEMAKERS
Innehavare:
Ombud:
Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse,
c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå, Box 5719, 114 87 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 802424-1740.
Baker & McKenzie Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 180, Vasagatan 7, 101 23 Stockholm,
Sverige.
Varor och tjänster:
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet; förlagsverksamhet.
45: Personliga och sociala tjänster för att tillmötesgå individers behov; välgörenhetstjänster, mentorskap (personlig eller
andlig); säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster för att tillmötesgå individers
behov häri inbegripet personlig utveckling, självförverkligande, medmänsklighet, välgörenhet, volontärarbete, socialt arbete
och humanitära insatser.
Reg nr:
512283
Registrerad:
Ans nr:
2012/08770
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2012-12-02
P.I.A. Personal Inspiration with Attitude
Innehavare:
Piastore AB, Linnégatan 8, 582 25 Linköping, Sverige.
Org. nr: 556890-6928.
Varor och tjänster:
42: Formgivning av inredning; konsulttjänster avseende inredning; design av heminredning; design av inredningar
[formgivning, planering].
Reg nr:
512284
Registrerad:
Ans nr:
2012/08927
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
07.01.08.
UP Säkerhet AB, Mogårdsvägen 3, 143 43 Vårby, Sverige.
Org. nr: 556879-3243.
2013-04-19
2012-12-06
Varor och tjänster:
9: Elektriska larminstrument (stöldskydd) [ej för fordon]; elektriska lås med larm; larm (brand- -); larm för bassänger; larm
för detektering av antändningsbara gaser; larm för personlig säkerhet; larm för pooler; larmklockor; larmpaneler;
larmsensorer; larmsystem; larmsystem för gasläckage; metallklockor för larm; mottagare för larmsignalering; sändare för
larmsignalering.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/19
Reg nr:
512285
Registrerad:
Ans nr:
2012/09053
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
26.11.13; 27.05.21.
Rice Market Sverige AB, Storgatan 10, 330 10 Bredaryd, Sverige.
Org. nr: 556788-9489.
2013-04-19
2012-12-13
Varor och tjänster:
43: Restauranger.
Reg nr:
512286
Registrerad:
Ans nr:
2012/09242
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
02.01.01; 02.01.12.
British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG,
Storbritannien.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
34: Cigaretter, tobak, tobaksprodukter; tändare för rökare; tändstickor; artiklar för rökare.
2013-04-19
2012-12-19
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/20
Reg nr:
512287
Registrerad:
Ans nr:
2012/09373
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.04.06; 26.04.12.
Märket utförs i blått och svart.
Piteå kommun, 941 85 Piteå, Sverige.
Org. nr: 212000-2759.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
2013-04-19
2012-12-28
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Företagsinformation; lokaliseringstjänster avseende företag; kommersiella informationstjänster; annons- och
reklamverksamhet samt marknadsföringstjänster; anordnande av mässor för kommersiella ändamål och reklamändamål;
kommersiella lobbytjänster.
36: Finansiell information, sponsring, utvärdering och konsultation.
39: Transport och magasinering; information angående järnvägstransporter.
41: Anordnande av events för utbildnings och kulturändamål; anordnande av konferenser, utställningar och seminarier.
42: Tekniska projektstudier; information rörande tekniska projektstudier.
45: Tjänster avseende politisk lobbying.
Reg nr:
512288
Registrerad:
Ans nr:
2013/00050
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-01-04
odd pictures
Innehavare:
Nordic Odd Group AB, c/o Jens-Peter Sjöberg, Mor Annas Brygga 40, 181 40 Lidingö, Sverige.
Org. nr: 556733-9428.
Varor och tjänster:
41: Produktion av animerade filmer; produktion av filmer; produktion av filmer för bio; produktion av filmer rörande
föreningsfotboll; produktion av filmstudier; produktion av shower och filmer; produktion av specialeffekter för film;
produktion av tv-filmer; radio-, film- och tv-produktion; tjänster avseende produktion av underhållning i form av filmer;
tjänster inom produktion av animerade filmer och tv-inslag.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/21
Reg nr:
512289
Registrerad:
Ans nr:
2013/00095
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-01-07
Figurklass:
02.03.22; 02.03.23.
Beskrivning:
Märket utförs i svart och gult-orange.
Innehavare:
Oksana Lundqvist, Virkesvägen 1, 590 48 Vikingstad, Sverige.
Varor och tjänster:
37: Städning; städning av bostadshus; städning av butiker; städning av fastighet; städning av hushållslokaler; städning av
kommersiella lokaler; städning i byggnader.
Reg nr:
512290
Registrerad:
Ans nr:
2013/00106
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
02.03.01; 02.05.01.
Loggan utförs i lila, svart, orange och grått.
Thai House Wok Sverige AB, Folkungagatan 110, 116 30 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556666-9353.
Armin Salcin, Bagartorpsringen 78, 170 65 Solna, Sverige.
2013-04-19
2013-01-08
Ombud:
Varor och tjänster:
12: Restaurangvagnar.
39: Matleveranser av restauranger.
42: Designtjänster avseende restauranger; formgivning av restauranger; planering av restauranger [design]; utformning av
restauranger.
43: Delikatesser [restauranger]; hotell- och restaurangtjänster; platsbokning på restaurang; reservationer och bokningar av
restauranger
och
måltider;
restaurangbokningstjänster;
restauranger;
restauranger
(självserverings-);
restauranginformationstjänster; restaurangtjänster; restaurangtjänster avseende mat för avhämtning; restaurangtjänster för
utskänkning av snabbmat; restaurangtjänster som tillhandahålls av hotell; restaurangtjänster utgörande licensierade
baranläggningar; upplåtande av information avseende restauranger; utskänkning av mat och dryck i restauranger.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/22
Reg nr:
512291
Registrerad:
Ans nr:
2013/00180
Ansökningsdatum:
2013-04-19
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
17.03.01; 17.03.02; 20.07.01; 24.09.12; 26.01.16.
Märket utförs i lila och vitt.
Law Review Association by Stockholm University, Box 24050, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 802436-9608.
2013-01-10
Varor och tjänster:
16: Guider (tidskrifter) för strategier för videospel; guider (tidskrifter) för strategier för kortspel; omslag för tidskrifter;
tidskrifter; tidskriftsbilagor till tidningar; tryckta tidskrifter.
Reg nr:
512292
Registrerad:
Ans nr:
2013/00215
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.01.
Hairong Jia med enskild firma Swedish Shield Technology, Murstensvägen 4, 186 36 Vallentuna,
Sverige.
Varor och tjänster:
6: Pansar; pansarplåt.
9: Jackor [skottsäkra]; skottsäkra västar; skyddskläder tillverkade av skottsäkra material.
2013-04-19
2013-01-10
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/23
Reg nr:
512293
Registrerad:
Ans nr:
2013/00223
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-01-09
Figurklass:
27.05.11.
Innehavare:
VITAL KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 2-2-9, YASUDA, TSURUMIKU, OSAKA, Japan.
Ombud:
Awapatent Aktiebolag, Box 1066, 251 10 Helsingborg, Sverige.
Varor och tjänster:
7: Lyftutrustning inkluderande kedjelyftblock, lyftanordningar, vinschar och kranar.
Reg nr:
512294
Registrerad:
Ans nr:
2013/00224
Ansökningsdatum:
2013-04-19
Figurklass:
Innehavare:
Ombud:
24.15.07; 24.15.13; 24.17.19.
Norsk Gjenvinning Norge AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 Oslo, Norge.
Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon Aktiebolag, William Gibsons Väg 1,
433 76 Jonsered, Sverige.
2013-01-10
Varor och tjänster:
1: Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk;
obearbetade konsthartser; obearbetade plaster; gödsel; eldsläckningsmedel; kemiska preparat för härdning och lödning;
kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvmedel; bindemedel för industriell användning; vattenavhärdare.
4: Industriella oljor och fetter; smörjmedel; dammabsorberande-, -fuktande och -bindande medel; bränslen (inklusive bensin
och motorsprit) och belysningsmedel; ljus och vekar för belysning; bränslebriketter gjorda av avfall.
6: Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material
av metall för järnvägsspår; trådar av oädel metall; små smidesvaror av järn och metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller,
ej ingående i andra klasser; malmer.
9: Vetenskapliga, nautiska, lantmäteri, besiktning, fotografiska, kinematografiska, optiska, vägning, mätning, signalering,
kontroll (övervakning), livräddning och undervisning apparater och instrument; apparater och instrument för ledning,
växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning,
sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, inspelningsbara minnesskivor; mekanismer för
myntstyrda apparater; kassaregister, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; brandsläckningsapparater;
apparater för luftanalyser; apparater för värmekontrollering; instrument för kontrollering av varmvatten apparater och
kantiner; vattennivåmätare; instrument för test av gas; temperaturmätare; loggar [mätinstrument]; valutakurs förlustmätare;
tryckmätare för ventiler; flödesmätare; mätare; programvara, inkluderande registrerade datorprogram.
11: Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och
sanitära ändamål; förbränningsanläggningar; förbränningsugnar; elektriska anordningar för upphettning, Värmare för fasta
ämnen, vätskor eller gas; luftkonditioneringsapparater; filtreringsapparater; avhärdning och rening av vatten; apparater för
vattendistribution; luftreningsapparater.
17: Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; plast i
halvfabrikat och produkter gjorda av plast för användning i tillverkning; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/24
19: Byggnadsmaterial (ej av metall); asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument,
ej av metall.
32: Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra alkoholfria drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra
koncentrat/preparat för framställning av drycker.
35: Reklam; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; assistans rörande företagsekonomi; konsultation
rörande redovisning; företagsledning och rekrytering; hantering av inköp avseende kontorsutrustning och
kontorsförnödenheter för kommersiella och industriella företag; maskinskrivning; sekreterartjänster; stenograf och
reproduktion av dokument; uthyrning av kontorsmaskiner och -apparater; uthyrning av kopiatorer; utarbetande av lönelistor;
tillhandahållande av kvalificerad personal till företag för telefonsvar, mottagning och hantering av inkommande och utgående
post; telefonsvarartjänster (för tillfälligt frånvarande abonnenter); organisering av telefonsvar och telefonväxeltjänster för
andra; kommersiell företagsledning; marknadsföringstjänster; datorregistrerings- och bearbetningstjänster; distribution av
reklamannonser och reklammaterial, nämligen DM-material, pamfletter, kataloger, inbjudningar och informationsblad;
marknadsföringstjänster (för andra); organisering av arrangemang och utställningar för försäljnings- och reklamändamål;
organisering av tävlingar för marknadsföringsändamål; administration av datafiler; systematisering av data i centrala filer;
uthyrning av adresslistor; marknadsstudier; upprättande och hantering av dataregister; marknadsundersökningar; import- och
exportagenturer.
36: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri; fastighetsförvaltning, försäljning av
fastigheter, fastighetsagenturer, uthyrning av kontor (fastigheter); konsulttjänster och information avseende försäkringar;
finansiella sponsringstjänster, särskilt för sportevenemang, utställningar och arrangemang för kultur- och
utbildningsändamål; finansiella sponsringstjänster för bolag engagerade i och innovativa rörande miljöskydd.
37: Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster; installation och reparation av system
för vattentillförsel och vattenbehandling och bevattnings- och sprinkleranordningar; desinficering; offentliga byggtjänster;
övervakning av bygg- och anläggningsarbeten; genomförande av byggnadsverk och rivning; isolering mot fukt; installation
och reparation/underhåll av värmekomponenter, luftkonditioneringsanordningar, elektriska apparater, värmepannor och
kylanordningar; isoleringsarbeten för byggnader; konstruktion och reparation av byggnader; installationer, underhåll och
reparation av hissar och luftkonditioneringsanläggningar; installation, underhåll och reparation av varmvattenapparater,
elektriska anordningar, brandalarm och brandskyddsanläggningar samt inbrottslarm; installation, underhåll och reparation av
kontorsmaskiner och -utrustning och datorer; skadedjursutrotning [ej för jordbruksändamål]; tjänster avseende städning av
byggnader, råttutrotning, desinfektion, rengöring av byggnader (fasader), möbelunderhåll, fönsterputsning; tvätterier;
rörmokeritjänster; måleri; installation och reparation av telefon- och telekommunikationsutrustning; reparation och underhåll
av uppvärmningsapparater, ångalstring, elektricitet, luftkonditionering och -kylning; drift, nämligen service och underhåll av
anordningar för värme, luftkonditionering och kylning.
39: Transporter; paketeringstjänster; anordnande av resor; vattentillförsel, vattendistribution; luft, lands och båttransport;
transport i tätbefolkade områden med fordon; transportagenturer; information avseende transport; emballering av varor,
speciellt packning av vatten i flaskor och damejeanner; varuleveranser, speciellt packning av vatten i flaskor och
damejeanner; energidistribution, speciellt elektrisk, termisk och kylningsenergi och elektricitet; transport och lagring av
avfall; avfallshämtning; insamling av avfall från hushåll och av industriföretag.
40: Behandling av ämnen och material; tjänster avseende vattenbehandling och vattenrengöring; avfallshantering,
avfallsförstöring; deodorisering, rengöring och luftuppfriskning; uthyrning av generatorer; information avseende
materialbehandling; förbränning av avfall från hushåll och industri; borttagning och återvinning av avfall; behandling av
industriella utsläpp; elproduktion, tryckluft och avmineraliserat vatten; sortering av avfall och återvinningsbara ämnen; drift,
nämligen service och underhåll av installationer för produktion av ånga och elektricitet.
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter;
kulturverksamhet; anordnande av tävlingar, undervisning/utbildning och handledning/instruktion, anordnande av konferenser
och seminarier; utgivning av böcker, speciellt rörande miljöskydd; elektronisk redigering av böcker, periodiska publikationer
och broschyrer (ej nedladdningsbara); organisera och arrangera för utbildnings- och kulturella ändamål; spelfilmsproduktion;
videor, tv och radioprogram och innehåll för webbplatser; information, assistans och rådgivning i utbildnings- och
undervisningsfrågor; fritid, sport- och kulturverksamhet; organisering av konferenser och symposier inom
miljöskyddsområdet; anordnande av tävlingar för utbildnings- och underhållningsändamål; anordnande av tävlingar och
symposier för professionella ändamål, speciellt rörande vattenbehandling och -rening, behandling av avfall, avfallsförstöring,
miljöskydd och transport.
42: Vetenskapliga tjänster samt forskning och design relaterat därtill; industriella analyser och forskningstjänster; design och
utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; forskning och utveckling av nya produkter för andra; tekniska tjänster avseende
forskning och analys inom vetenskapliga områden, teknik och kemi; vetenskaplig forskning för medicinska ändamål;
biologisk forskning; forskningstjänster inom bakteriologi, kemi och kemisk analys; forskning avseende mekanik; tekniska
projektstudier; tekniska kontorstjänster; rådgivning avseende miljöskydd.
45: Juridiska tjänster.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/25
Reg nr:
512295
Registrerad:
Ans nr:
2013/00225
Ansökningsdatum:
2013-04-19
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
Ombud:
24.15.07; 24.15.13; 24.17.19.
Märket utförs i orange och vitt.
Norsk Gjenvinning Norge AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 Oslo, Norge.
Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon Aktiebolag, William Gibsons Väg 1,
433 76 Jonsered, Sverige.
2013-01-10
Varor och tjänster:
1: Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk;
obearbetade konsthartser; obearbetade plaster; gödsel; eldsläckningsmedel; kemiska preparat för härdning och lödning;
kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvmedel; bindemedel för industriell användning; vattenavhärdare.
4: Industriella oljor och fetter; smörjmedel; dammabsorberande-, -fuktande och -bindande medel; bränslen (inklusive bensin
och motorsprit) och belysningsmedel; ljus och vekar för belysning; bränslebriketter gjorda av avfall.
6: Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material
av metall för järnvägsspår; trådar av oädel metall; små smidesvaror av järn och metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller,
ej ingående i andra klasser; malmer.
9: Vetenskapliga, nautiska, lantmäteri, besiktning, fotografiska, kinematografiska, optiska, vägning, mätning, signalering,
kontroll (övervakning), livräddning och undervisning apparater och instrument; apparater och instrument för ledning,
växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning,
sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, inspelningsbara minnesskivor; mekanismer för
myntstyrda apparater; kassaregister, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; brandsläckningsapparater;
apparater för luftanalyser; apparater för värmekontrollering; instrument för kontrollering av varmvatten apparater och
kantiner; vattennivåmätare; instrument för test av gas; temperaturmätare; loggar [mätinstrument]; valutakurs förlustmätare;
tryckmätare för ventiler; flödesmätare; mätare; programvara, inkluderande registrerade datorprogram.
11: Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och
sanitära ändamål; förbränningsanläggningar; förbränningsugnar; elektriska anordningar för upphettning, Värmare för fasta
ämnen, vätskor eller gas; luftkonditioneringsapparater; filtreringsapparater; avhärdning och rening av vatten; apparater för
vattendistribution; luftreningsapparater.
17: Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; plast i
halvfabrikat och produkter gjorda av plast för användning i tillverkning; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial.
19: Byggnadsmaterial (ej av metall); asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument,
ej av metall.
32: Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra alkoholfria drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra
koncentrat/preparat för framställning av drycker.
35: Reklam; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; assistans rörande företagsekonomi; konsultation
rörande redovisning; företagsledning och rekrytering; hantering av inköp avseende kontorsutrustning och
kontorsförnödenheter för kommersiella och industriella företag; maskinskrivning; sekreterartjänster; stenograf och
reproduktion av dokument; uthyrning av kontorsmaskiner och -apparater; uthyrning av kopiatorer; utarbetande av lönelistor;
tillhandahållande av kvalificerad personal till företag för telefonsvar, mottagning och hantering av inkommande och utgående
post; telefonsvarartjänster (för tillfälligt frånvarande abonnenter); organisering av telefonsvar och telefonväxeltjänster för
andra; kommersiell företagsledning; marknadsföringstjänster; datorregistrerings- och bearbetningstjänster; distribution av
reklamannonser och reklammaterial, nämligen DM-material, pamfletter, kataloger, inbjudningar och informationsblad;
marknadsföringstjänster (för andra); organisering av arrangemang och utställningar för försäljnings- och reklamändamål;
organisering av tävlingar för marknadsföringsändamål; administration av datafiler; systematisering av data i centrala filer;
uthyrning av adresslistor; marknadsstudier; upprättande och hantering av dataregister; marknadsundersökningar; import- och
exportagenturer.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/26
36: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri; fastighetsförvaltning, försäljning av
fastigheter, fastighetsagenturer, uthyrning av kontor (fastigheter); konsulttjänster och information avseende försäkringar;
finansiella sponsringstjänster, särskilt för sportevenemang, utställningar och arrangemang för kultur- och
utbildningsändamål; finansiella sponsringstjänster för bolag engagerade i och innovativa rörande miljöskydd.
37: Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster; installation och reparation av system
för vattentillförsel och vattenbehandling och bevattnings- och sprinkleranordningar; desinficering; offentliga byggtjänster;
övervakning av bygg- och anläggningsarbeten; genomförande av byggnadsverk och rivning; isolering mot fukt; installation
och reparation/underhåll av värmekomponenter, luftkonditioneringsanordningar, elektriska apparater, värmepannor och
kylanordningar; isoleringsarbeten för byggnader; konstruktion och reparation av byggnader; installationer, underhåll och
reparation av hissar och luftkonditioneringsanläggningar; installation, underhåll och reparation av varmvattenapparater,
elektriska anordningar, brandalarm och brandskyddsanläggningar samt inbrottslarm; installation, underhåll och reparation av
kontorsmaskiner och -utrustning och datorer; skadedjursutrotning [ej för jordbruksändamål]; tjänster avseende städning av
byggnader, råttutrotning, desinfektion, rengöring av byggnader (fasader), möbelunderhåll, fönsterputsning; tvätterier;
rörmokeritjänster; måleri; installation och reparation av telefon- och telekommunikationsutrustning; reparation och underhåll
av uppvärmningsapparater, ångalstring, elektricitet, luftkonditionering och -kylning; drift, nämligen service och underhåll av
anordningar för värme, luftkonditionering och kylning.
39: Transporter; paketeringstjänster; anordnande av resor; vattentillförsel, vattendistribution; luft, lands och båttransport;
transport i tätbefolkade områden med fordon; transportagenturer; information avseende transport; emballering av varor,
speciellt packning av vatten i flaskor och damejeanner; varuleveranser, speciellt packning av vatten i flaskor och
damejeanner; energidistribution, speciellt elektrisk, termisk och kylningsenergi och elektricitet; transport och lagring av
avfall; avfallshämtning; insamling av avfall från hushåll och av industriföretag.
40: Behandling av ämnen och material; tjänster avseende vattenbehandling och vattenrengöring; avfallshantering,
avfallsförstöring; deodorisering, rengöring och luftuppfriskning; uthyrning av generatorer; information avseende
materialbehandling; förbränning av avfall från hushåll och industri; borttagning och återvinning av avfall; behandling av
industriella utsläpp; elproduktion, tryckluft och avmineraliserat vatten; sortering av avfall och återvinningsbara ämnen; drift,
nämligen service och underhåll av installationer för produktion av ånga och elektricitet.
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter;
kulturverksamhet; anordnande av tävlingar, undervisning/utbildning och handledning/instruktion, anordnande av konferenser
och seminarier; utgivning av böcker, speciellt rörande miljöskydd; elektronisk redigering av böcker, periodiska publikationer
och broschyrer (ej nedladdningsbara); organisera och arrangera för utbildnings- och kulturella ändamål; spelfilmsproduktion;
videor, tv och radioprogram och innehåll för webbplatser; information, assistans och rådgivning i utbildnings- och
undervisningsfrågor; fritid, sport- och kulturverksamhet; organisering av konferenser och symposier inom
miljöskyddsområdet; anordnande av tävlingar för utbildnings- och underhållningsändamål; anordnande av tävlingar och
symposier för professionella ändamål, speciellt rörande vattenbehandling och -rening, behandling av avfall, avfallsförstöring,
miljöskydd och transport.
42: Vetenskapliga tjänster samt forskning och design relaterat därtill; industriella analyser och forskningstjänster; design och
utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; forskning och utveckling av nya produkter för andra; tekniska tjänster avseende
forskning och analys inom vetenskapliga områden, teknik och kemi; vetenskaplig forskning för medicinska ändamål;
biologisk forskning; forskningstjänster inom bakteriologi, kemi och kemisk analys; forskning avseende mekanik; tekniska
projektstudier; tekniska kontorstjänster; rådgivning avseende miljöskydd.
45: Juridiska tjänster.
Reg nr:
512296
Registrerad:
Ans nr:
2013/00231
Ansökningsdatum:
Göteborgs Andrologmottagning
Innehavare:
Varor och tjänster:
44: Läkarmottagning.
Kommedic AB, Att: Mats Holmberg, Kyrkåsgatan 5, 416 56 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556567-1053.
2013-04-19
2013-01-11
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/27
Reg nr:
512297
Registrerad:
Ans nr:
2013/00240
Ansökningsdatum:
2013-04-19
Figurklass:
Innehavare:
02.09.14; 26.02.01; 26.02.08.
1: Lejon Kemi AB, c/o Ingemar Lejon, Fritz Janssons Väg 20, 184 70 Åkersberga, Sverige.
Org. nr: 556764-1922.
2: Senseco AB, c/o Anders Svensson, Styrbordsvägen 22, 252 85 Helsingborg, Sverige.
Org. nr: 556262-0004.
Linda Svensson, Sandelsgatan 7B, 115 34 Stockholm, Sverige.
2013-01-14
Ombud:
Varor och tjänster:
3: Borttagningsmedel för nagellack; borttagningspreparat för nagelband; borttagningspreparat för nagellack; kräm för
nagelbanden; lack (nagel -); medel för behandling av nagelband; nagelbandsolja; nagelförstärkare; nagellack; nagellack för
kosmetiska ändamål; nagellackborttagningsmedel [kosmetika]; nagellackborttagningsmedel; nagelöverlack; nagelspetsar
[kosmetika]; nagelvårdspreparat; förstärkningssmedel för naglar; förstärkningssmedel för naglar [kosmetika]; grundlack för
naglar [kosmetika]; lim för förstärkning av naglar; preparat för förstärkning av naglarna; ansiktsservetter impregnerade med
kosmetika; fuktbevarande medel [kosmetika]; icke medicinsk kosmetika; kosmetika; kosmetika för användning på huden;
kosmetika för personligt bruk; kosmetika i form av oljor; kosmetikasatser; preparat för avlägsnande av kosmetika; servetter
impregnerade med kosmetika; fuktade rengöringsservetter för hygieniska och kosmetiska ändamål; pappershanddukar
impregnerande med rengöringsmedel; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; rengöringsgeléer; rengöringspreparat;
rengöringspreparat för händerna; rengöringsskum; servetter impregnerade för rengöring [icke-medicinska, för personligt
bruk]; servetter impregnerade med preparat för rengöring; stärkelse för rengöringsändamål; torkservetter innehållande
rengöringsmedel.
Reg nr:
512298
Registrerad:
Ans nr:
2013/00282
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.01.
XLENT Aktiebolag, Regeringsgatan 67, 111 56 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 556404-4120.
Essen International Aktiebolag, Kungsbron 2, 111 22 STOCKHOLM, Sverige.
2013-04-19
2013-01-11
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Konsultation inom organisationsutveckling och företagsledning; professionella företagskonsultationer; konsultationer
avseende företagsledning och -organisation; utveckling av affärsstrategier; företagsledning; företagsadministration;
kontorstjänster.
37: Installation, reparation, underhåll och/eller service av datormaskinvara/datorhårdvara.
42: Datorsystemutveckling; datorsystemintegration; datorsystemförvaltning; datorsystemanalyser; design, utveckling och
underhåll av datorsystem; design, utveckling och underhåll av mjukvaror; design, utveckling och underhåll av programvaror;
design, utveckling och underhåll av hemsidor; rådgivning och utveckling med anknytning till mjuk- och hårdvara;
installation och underhåll av mjukvara.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/28
Reg nr:
512299
Registrerad:
Ans nr:
2013/00365
Ansökningsdatum:
2013-04-19
Figurklass:
Innehavare:
26.07.01.
Lunda Asia Express AB, Västra Stationstorget 10, 222 37 Lund, Sverige.
Org. nr: 556571-5280.
MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö Kommanditbolag, Box 226, 201 22 Malmö, Sverige.
2013-01-17
Ombud:
Varor och tjänster:
43: Restauranger; restauranger (självserverings- -); restaurangtjänster avseende mat för avhämtning; restaurangtjänster för
utskänkning av snabbmat; utskänkning av mat och dryck i restauranger.
Reg nr:
512300
Registrerad:
Ans nr:
2013/00387
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-01-17
Debatt-SM
Innehavare:
Reformklubben i Stockholm Kommanditbolag, Kungsgatan 42, 113 60 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 969757-6347.
Varor och tjänster:
41: Anordnande av seminarier; anordnande och genomförande av konferenser och seminarier; anordnande och
genomförande av seminarier; arrangerande och hållande av seminarier; arrangerande och ledande av seminarier;
genomförande av seminarier; genomförande av seminarier och kongresser; seminarier; seminarier (arrangerande och hållande
av -); seminarier, arrangerande och hållande av; seminarier (arrangering och ledning av).
Reg nr:
512301
Registrerad:
Ans nr:
2013/00390
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
Ombud:
Varor och tjänster:
43: Uthyrning av tält.
07.03.11; 25.03.15; 25.03.25.
Märket utförs i rött, vitt och blått.
Bertil Hallengren, Gjörloffsgatan 113, 261 34 Landskrona, Sverige.
Elaine Bergstrand, 280 20 Bjärnum, Sverige.
2013-04-19
2013-01-17
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/29
Reg nr:
512302
Registrerad:
Ans nr:
2013/00391
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
04.05.03; 26.07.25.
Märket utförs i grönt och petrolgrönt.
Consultive Västerås AB, Askholmsvägen 18A, 725 92 Västerås, Sverige.
Org. nr: 556918-7684.
2013-04-19
2013-01-17
Varor och tjänster:
42: Konsult- och rådgivningstjänster relaterade till datormaskinvara.
Reg nr:
512303
Registrerad:
Ans nr:
2013/00392
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-01-18
Passacon
Innehavare:
Passacon AB, c/o Gunilla Bjerre, Box 6005, 102 31 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556901-0407.
Varor och tjänster:
35: Administration (konsultationer avseende personal -); ekonomisk konsultation; ekonomisk konsultation och information
för industriella och ekonomiska sektorer (även on-line), avseende planering, organisering, övervakning och genomförande av
unika och komplexa projekt i olika sektorer av ett eller flera företag; företagsledning, inklusive konsultation rörande
demografiska frågor; företagsorganisation och konsultationer; företagsutvecklingshantering och konsultation; franchising,
nämligen konsultning och stöd vid företagsledning, organisation och marknadsföring; information, rådgivning och
konsultation avseende företagsledning eller företagsadministration, inklusive sådana tjänster upplåtna online eller via
internet; konsultation avseende etablering och ledning av företag; konsultation avseende företagsorganisation och verksamhet; konsultation avseende företagsorganisation; konsultation avseende företagsledning såväl som utveckling av
processer för analys och implementering av strategiska planer och projektledning; konsultation avseende företagsförvärv;
konsultation avseende företagsavyttringar; konsultation avseende företagsfrämjande verksamhet; konsultation avseende
företagsfusioner; konsultation avseende företagsrekrytering; konsultation avseende företagsledning; konsultation avseende
företagseffektivitet; konsultation avseende företagsplanering; konsultation avseende marknadsföring; konsultation avseende
marknadsbedömning; konsultation avseende personalrekrytering; konsultation avseende personaladministration; konsultation
avseende val av personal; konsultation avseende val av ledning; konsultation inom marknadsföringsområdet; konsultation
inom området för företagsförvärv; konsultation och information beträffande bokföringstjänster; konsultation rörande
databehandling; konsultation rörande förvärv och sammanslagningar av företag; konsultation rörande kostnadsberäkning för
försäljningsbeställningar; konsultation rörande personalrekrytering; konsultation rörande personaladministration;
konsultation rörande rekrytering; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; konsultationer avseende
företagsledning; konsultationer avseende marknadsuppdelningar; konsultationer avseende personaladministration;
konsultationer avseende sales promotion; konsultationer (professionella företags -); konsultationstjänster avseende
personalrekrytering; konsultationstjänster avseende anställning; konsultationstjänster avseende personalresurser;
konsulttjänster avseende marknadsföring; konsulttjänster avseende företagsmarknadsföring; konsulttjänster avseende
företagsorganisation och -ledning; konsulttjänster avseende företagsvärv, ingående i klassen; konsulttjänster avseende
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/30
fusioner och övertagning av företag; konsulttjänster avseende företagsledning; konsulttjänster avseende varumärken,
ingående i klassen; konsulttjänster avseende företagsfusioner; konsulttjänster avseende företagsstrategier; konsulttjänster
avseende industriledning inklusive kostnads-/avkastningsanalyser; konsulttjänster avseende personaladministration;
konsulttjänster inom området marknadsföring; konsulttjänster och rådgivning avseende företagsledning; konsulttjänster
relaterade till företagsförvärv; konsulttjänster rörande företagsledning; professionell konsultation avseende företagsledning;
professionell konsultation rörande affärsverksamhet; professionell konsultation avseende marknadsföring; professionella
konsultationer avseende företagsangelägenheter; strategisk konsultation för företag; sysselsättningsrådgivning och
konsulteringstjänster; tjänster avseende företagsrådgivning, -konsultation och -information.
Reg nr:
512304
Registrerad:
Ans nr:
2013/00395
Ansökningsdatum:
2013-04-19
Figurklass:
Innehavare:
27.05.01.
China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd., 8th-16th Floor, No.186, Linhexiheng Road, .
Tianhe, Guangzhou, Kina.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
2013-01-18
Ombud:
Varor och tjänster:
34: Cigarretter; tobak; cigarretter av tobakssurrogat, ej för medicinska ändamål; etuier för cigarretter; askkoppar för rökare
gjorda av oädla metaller; tändstickor; tändare för rökare; cigarrettfilter; cigarrettpapper; cigarretthållare.
Reg nr:
512305
Registrerad:
Ans nr:
2013/00396
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
27.05.23.
Märket utförs i blått.
KGK Holding Aktiebolag, 191 81 SOLLENTUNA, Sverige.
Org. nr: 556204-1029.
Advokatfirman Delphi Kommanditbolag, Box 1432, 111 84 Stockholm, Sverige.
2013-04-19
2013-01-17
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Företagsledning, företagsadministration, återförsäljning av delar och tillbehör till maskiner, motorfordon, fartyg samt
verktyg, agentur för varuimport.
36: Utveckling, förvaltning och uthyrning av kommersiella fastigheter.
37: Service, reparation och underhåll av delar och tillbehör till maskiner, motorfordon, fartyg samt verktyg.
39: Transport, emballering och förvaring av gods.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/31
Reg nr:
512306
Registrerad:
Ans nr:
2013/00403
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.11.12.
Märket utförs i blått och gult.
Missing People Sweden, Importgatan 9, 422 46 Hisingsbacka, Sverige.
Org. nr: 802463-5867.
2013-04-19
2013-01-18
Varor och tjänster:
45: Personliga och sociala tjänster utförda av andra.
Reg nr:
512307
Registrerad:
Ans nr:
2013/00404
Ansökningsdatum:
SÄKER GÅRD
Innehavare:
Länsförsäkringar AB (publ), 106 50 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 556549-7020.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 STOCKHOLM, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
36: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; försäkringskonsultationer.
2013-04-19
2013-01-18
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/32
Reg nr:
512308
Registrerad:
Ans nr:
2013/00405
Ansökningsdatum:
2013-04-19
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
04.05.03; 04.05.05; 27.07.01; 27.07.04.
Märket utförs i rött, rosa, lila, grönt, orange och mörkbrun med en vit bakgrund.
Art of Life Sweden AB, c/o Madelaine Clason, Byfjärdsvägen 10, 611 46 Nyköping, Sverige.
Org. nr: 556919-2957.
2013-01-18
Varor och tjänster:
41: Undervisningstjänster avseende yoga.
Reg nr:
512309
Registrerad:
Ans nr:
2013/00409
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
25.01.09; 25.01.10.
HATT et SÖNER AB, Sturegatan 34, 11436 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556883-6109.
JURISTFIRMAN PÅLSSON & PÅLSSON HANDELSBOLAG, Att: Johan Pålsson,
Linnégatan 39 B, 114 47 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
21: Glas [dryckeskärl]; ishinkar [ej elektriska behållare]; kylbehållare (ishinkar), med ursprung från Frankrike.
2013-04-19
2013-01-18
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/33
Reg nr:
512310
Registrerad:
Ans nr:
2013/00440
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
02.09.14; 08.07.25.
grön: c90, m30, y95, k30 svart: c0, m0, y0, k100 orange: c0, m80, y95, k0.
Johan Falk, Regeringsgatan 70F, 111 39 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556905-3779.
Varor och tjänster:
43: Catering i snabbmatscafeterior; restaurangtjänster för utskänkning av
snabbmatsrestaurangverksamhet; restaurangtjänster avseende mat för avhämtning.
snabbmat;
2013-04-19
2013-01-21
snabbmatsrestauranger;
Reg nr:
512311
Registrerad:
Ans nr:
2013/00500
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-01-23
Glas In
Innehavare:
AB Glas In, Virkesvägen 1, 238 37 Oxie, Sverige.
Org. nr: 556604-1165.
Varor och tjänster:
6: Skjutdörrar av metall; dörrar och fönster av metall.
Reg nr:
512312
Registrerad:
Ans nr:
2013/00628
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
27.05.01.
Märket utförs i rött, blått och svart.
Katrineholm Värmbol Bandysällskap, Linnévägen 32, 641 32 Katrineholm, Sverige.
Org. nr: 802437-4426.
2013-04-19
2013-01-28
Varor och tjänster:
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/34
Reg nr:
512313
Registrerad:
Ans nr:
2013/00629
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.04.10.
Märket utförs i grönt och vitt.
emere AB, Mjölnarstigen 16, 163 41 Spånga, Sverige.
Org. nr: 556782-4544.
2013-04-19
2013-01-28
Varor och tjänster:
9: Skyddskläder för förhindrande av skador; skyddskläder för skydd mot olyckor eller skador; skyddskläder med
ventilerande egenskaper, ingående i klassen; skyddshandskar för industriella ändamål; skyddshandskar för skydd mot olycka
eller skada.
24: Handdukar av textil; inredningstextilier.
40: Applicering av applikationer på kläder.
Reg nr:
512314
Registrerad:
Ans nr:
2013/00652
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-01-29
Sport
Innehavare:
Trailer Industrier AB, c/o Christian Fundin, Hammargatan 4, 26272 Ängelholm, Sverige.
Org. nr: 5564284205.
Varor och tjänster:
12: Karosser för släpvagnar; släpvagnar; släpvagnar för fordon och farkoster; släpvagnar för motorfordon; släpvagnar för
transport.
Reg nr:
512315
Registrerad:
Ans nr:
2013/00668
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-01-29
ALLSTARS TRAINING CENTER
Innehavare:
Don Bazi AB, Ritorpsvägen 11, 17066 Solna, Sverige.
Org. nr: 556902-9076.
Bengt Nihlmark Aktiebolag, Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
41: Fysisk träning; hälso- och träningsklubbar; instruktion vid fysisk träning; konsultation avseende träning; träning i fysisk
utbildning; upplåtande av träningsanläggningar; uthyrning av sport- eller träningsutrustning; anordnande av sportaktiviteter
och -tävlingar; anordnande av tävlingar [utbildning eller underhållning]; underhållning genom radio och tv; klubbverksamhet
[underhållning, nöje, undervisning, utbildning]; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/35
Reg nr:
512316
Registrerad:
Ans nr:
2013/00669
Ansökningsdatum:
2013-04-19
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
27.07.01.
Svart, grönt, vitt.
LEHR SCANDINAVIA AB, c/o Johnny Johansson, Maskinkajen 17, 417 64 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556912-2459.
2013-01-29
Varor och tjänster:
4: Gasol.
7: Motorer för båtar.
31: Trädgårdsprodukter.
Reg nr:
512317
Registrerad:
Ans nr:
2013/00672
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
03.11.10; 19.07.01.
Flaska med mönstrat korkhölje samt etikett som har olika utseenden i olika vinklar. Märket utförs i
grönt, vitt, lila, svart och silver.
Pernod Ricard South Africa Pty Ltd, 2nd Floor, Cape Quarter, 7 Somerset Road, 8005 Cape Town,
Sydafrika.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Innehavare:
Ombud:
Varor och tjänster:
33: Vin.
2013-04-19
2013-01-29
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/36
Reg nr:
512318
Registrerad:
Ans nr:
2013/00678
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-01-29
Almedalsbaren
Innehavare:
IOGT-NTO, c/o Annika Myhre, Box 12825, 112 97 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 802001-5569.
Varor och tjänster:
41: Nattklubbar; nattklubbsverksamhet; nattklubbsverksamhet [underhållning]; underhållning tillhandahållen på nattklubbar;
underhållnings- och nattklubbstjänster.
43: Catering för utskänkning av mat och dryck; cateringtjänster för utskänkning av mat; klubbtjänster avseende utskänkning
av mat och dryck; kollektiv gästfrihet nämligen utskänkning av mat och dryck; restaurangtjänster för utskänkning av
snabbmat; utskänkning av mat och dryck [nattklubbar]; utskänkning av mat och dryck i restauranger; utskänkning av mat och
dryck; utskänkning av och mat och dryck.
Reg nr:
512319
Registrerad:
Ans nr:
2013/00690
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-01-25
FRENDA
Innehavare:
Praktikertjänst Aktiebolag, 103 55 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 556077-2419.
Valea AB, Box 7086, 103 87 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Vetenskapliga, fotografiska, kinematografiska, optiska, apparater och instrument; apparater och instrument för mätning,
signalering, kontroll (övervakning), undervisning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder, datorgränssnitt,
datakommunikation, behandling av information, informationslagring [elektriska eller elektroniska] och för
satellitkommunikation; magnetiska databärare; inspelningsbara minnesskivor; digitala inspelningsbara media;
databehandlingsutrustningar, datorer; datorprogram; mjukvaror; mjukvaror inspelade på magnetisk media eller
nedladdningsbara från ett externt nätverk; programvara för trådlös leverans av innehåll; mjukvaruapplikationer;
mjukvaruapplikationer för mobiltelefoner; datorprogram för drift av utdelade applikationer och nätverk av datorer;
nedladdningsbara datorprogram plattformar för drift av utdelade applikationer och nätverk av datorer; apparater för
databehandling, datainmatning, datautmatning, dataöverföring och datalagring; kringutrustning för datorer; CD-skivor,
DVDs och andra digitala inspelningsbara media; bruksanvisningar och användarinstruktioner lagrade i digitalt format för
datorer och programvara, speciellt på disketter i databaser, databasservrar, eller cd-romskivor.
16: Trycksaker; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater);, datormanualer; datorprogramvara i tryckt form;
handböcker och annat medföljande tryckt material för datorer och programvara; bruksanvisningar och
användardokumentation.
35: Företagsundersökningar och -granskningar; affärsprognostjänster; företagsadministrationstjänster för behandling av
försäljningar utförda via Internet; sammanställning av förteckningar för publicering på Internet; affärsinformation, även via
Internet, kabelnätet eller andra former av dataöverföring; databashantering; databearbetning on-line; datahantering;
datoriserad registerhantering; datalagring, ej fysisk lagring; databehandling; konsultation rörande databehandling; tjänster för
databaser och databehandling, nämligen inmatning, bearbetning, kontroll, sammanställning, systematisering och lagring
och/eller framtagning av uppgifter av information i databaser; datasökningar (för tredje man) i databaser; datoriserad
databasskötsel; kommersiella informationstjänster via åtkomst till databaser; uppdatering av affärsinformation och
annonsinformation på databaser; upplåtande av kommersiell affärsinformation via databaser; upplåtande av utrymme för icke
fysisk lagring av datorkapacitet och data, i form av virtuella och icke virtuella applikationsservrar, webservrar, filservrar,
colocationsservrar, lastbalanseringsservrar, redundansservrar, mediaservrar och databasservrar med varierande kapacitet (för
tredje man).
38: Telekommunikationer; upplåtande av åtkomst till nätverk för användare att publicera, få tillgång till, dela och utbyta
bilder, ljud, video och audiovisuellt innehåll, och annan information; utsändningstjänster, nämligen, uppladdning, postning,
uppvisning, åskådliggörande, taggning och elektronisk överföring av bilder, ljud, video och audiovisuellt innehåll och annan
information; kommunikation via fiberoptiska nät och datorterminaler; upplåtande av online chatrum för användare att
överföra och ta emot meddelanden och annan information; upplåtande och tillhandahållande av åtkomst till datornätverk och
databaser, webbsidor som uppvisar bilder, ljud, video och audiovisuellt innehåll och annan information, internet för
användare (tjänsteleverantörer), diskussionsgrupper, webbplatser på Internet, elektroniska konferenser och chatrum via
nätverk samt till drift och tillhandahållande av sökmotorer; tjänster för åtkomst av telekommunikation, nämligen
telekommunikationstjänster för åtkomst till databaser, upplåtande av telekommunikationskanaler för teleshoppingtjänster,
accesstjänster till telekommunikationsnätverk, uthyrning av telekommunikationsinstallationer, uthyrning av
telekommunikationslinjer för åtkomst till datornätverk, mobila interaktiva tjänster; datorstödd överföring av meddelanden
och bilder; kommunikation via datorer; datakommunikationstjänster; datorstödd överföring av data, information och bilder;
elektronisk dataöverföring; överföring av data genom audiovisuella apparater; datorstödd överföring av meddelanden och
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/37
bilder; mobiltelefontjänster; telekommunikation nämligen mobila interaktiva tjänster; telekommunikationstjänster för
åtkomst till databaser; överföring och sändning av databasinformation via telenät; upplåtande av åtkomst till applikationer i
värddatorer via internet och organiserade nätverk; upplåtande av åtkomst via ett globalt datornätverk till icke
nedladdningsbar mjukvara för att styra datorapplikationer och tillhandahålla gridd- och utilitydatortekniktjänster;
konsulttjänster såsom support vid upplåtande av kommunikationstjänster; dataöverföringstjänster; konsulttjänster avseende
datakommunikation; kommunikationstjänster avseende åtkomst till en databas och för elektronisk överföring av data; tjänster
avseende åtkomst till globala datornät, säker överföring av data, ljud och bilder; uthyrning av åtkomsttid till databaser.
39: Upplåtande av utrymme för fysisk lagring av datorkapacitet och data i form av virtuella och icke virtuella
applikationsservrar, webservrar, filservrar, colocationservrar, lastbalanseringsservrar, redundansservrar, mediaservrar och
databasservrar med varierande kapacitet; navigering med GPS-system; GPS-navigeringstjänster.
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; datautbildningstjänster; arrangerande och hållande av
utbildningskurser rörande datorer, datorprogrammering och datorprogramvara; datorbaserad instruktion/handledning,
undervisning och utbildning; undervisning/utbildning avseende databehandling och användning av datorprogram;
instruktionstjänster avseende datorer och databehandling.
42: Vetenskapliga och teknologiska tjänster och forskning och design relaterad därtill; industriell analys och
forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara; forskning, utveckling, konstruktion, design,
utformning, integrering, konfigurering, installation, underhåll, reparation och uppdatering av programvara och
internetapplikationer samt rörande applikationslösningar för datorprogram; konsulttjänster inom området för maskinvara och
programvara; konsultationer avseende datorer och datorprogram; informationstjänster relaterade till applikationer av
datorsystem; webbutveckling, nämligen programmering utveckling och integration av internetapplikationer; modifiering av
datorprogram; installation, underhåll, uppdatering, reparation, service och kundanpassning av datorprogram; datortekniska
konsultationstjänster; datakonsulttjänster; konsultation i samband med konfigurering av datorsystem och -nät;
datormjukvarurådgivning; reparation av datorprogramvara; datorprogrammering och underhåll av datorprogram samt
konstruktion av programvara; tjänster för databasutveckling; upplåtande av on-line support för mjukvaruanvändare; tjänster
avseende underhåll av datorprogramvara; konfigurering av datorprogramvara; teknisk rådgivning avseende databehandling;
rådgivningstjänster avseende datormjukvara; informationstjänster avseende teknisk support, utveckling och tillämpning av
datorsystem; support, installation och underhåll av programvara; utformning, underhåll, uppdatering och utveckling av
datorprogramvara; utveckling av system för dataöverföring; utformning av databehandlingssystem; tjänster rörande
utformning och programmering av datorer; konfigurering av datorprogramvara, datorsystem och datanät; uthyrning av
maskinvara, programvara, datorsystem, datornät, kringutrustning för datorer och delar och komponenter för datorer,
datormaskinvara, datorprogramvara och databehandlingsutrustning; webbhotell för andras webbplatser på en datorserver för
ett globalt datornät; teknisk supporttjänst.
Reg nr:
512320
Registrerad:
Ans nr:
2013/00732
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-01-31
ASSISTANSKOLLEN
Innehavare:
Stefan Jonson, Svarvargatan 18, 112 49 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
45: Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.
Reg nr:
512321
Registrerad:
Ans nr:
2013/00745
Ansökningsdatum:
2013-04-19
Figurklass:
Innehavare:
26.01.06.
Carismar Software AB, c/o Johan Carlmark, Ringvägen 6, 117 26 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556691-7422.
2013-01-31
Varor och tjänster:
9: Programvara för skapande av dynamiska webbplatser; servrar för webbhotell.
35: Tjänster avseende elektronisk handel, nämligen ombesörjande av information om produkter via telekommunikationsnät
för reklam- och försäljningsändamål; marknadsföring via direktanslutning till datornätverk och webbplatser; säljfrämjande
tjänster, annonsering och marknadsföring via webbplatser on-line; sammanställning av annonser och reklam för användning
som webbsidor på internet; sammanställning av annonser för användning som webbsidor; upplåtande av utrymme på
webbplatser för reklam av varor och tjänster; uthyrning av annonsutrymme på en webbplats.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/38
38: It-tjänster [datakommunikation]; upplåtande av åtkomst till webbloggar; upplåtande av åtkomst till webbplatser på
internet; upplåtande av åtkomst till webbsidor.
42: Uppbyggnad av en internetplattform för elektronisk handel; it-konsulttjänster; konsulttjänster avseende
informationsteknologi [it]; byggnation och underhåll av webbplatser; design av webbplatser för reklamändamål; elektronisk
webbplatsframställning; formgivning, utarbetande, specialanpassning, tillämpning och underhåll av webbplatser för andras
räkning; grafisk design för sammanställning av webbsidor på internet; grafisk utformning, ritning och uppdragsskrivning för
sammanställning av webbsidor på internet; hantering av webbplatser för andras räkning; installering av webbplatser på
internet för tredje mans räkning; konstruktion, utformning och uppdragsskrivning, allt för sammanställning av webbsidor på
internet; konsultationer avseende webbdesign; servrar (uthyrning av webb- -); skapande av webbplatser på internet; skapande
och underhåll av webbsidor för andra; skapande och underhåll av webbplatser för andras räkning; skapande och
underhållande av webbplatser för andra; skapande och underhållande av webbplatser; skapande och upplåtande av webbsidor
till och för tredje man; tjänster avseende utformning av webbplatser på internet; tjänster rörande formgivning av webbsidor;
tjänster rörande formgivning av webbplatser; underhållande (skapande och -) av webbplatser för andra; uppdatering av
webbplatser för tredje man; upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter [webbhotelltjänster]; upplåtande av utrymme
på internet för webbloggar; upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter för andra (webbhotelltjänster); upprättande
eller underhåll av webbplatser för tredje man; utarbetande och underhåll av webbplatser för andras räkning samt värdskap
avseende andras webbplatser; utformning av hemsidor och webbplatser; utformning av webbplatser; utformning av
webbsidor; utformning och implementering av webbplatser på nätverk för andras räkning; utformning och implementering av
webbplatser för tredje man; utformning och upprättande av webbplatser; utformning och utveckling av webbsidor på internet;
utformning, ritning och uppdragsskrivning av webbsidor för ett globalt datornät; utformning, skapande, värdskap och
underhåll av webbplatser för andra; uthyrning av webbservrar; utveckling av webbplatser åt andra; utveckling av
webbplatser; utveckling och underhåll av webbplatser för andra; värd för webbplatser; webbhotell; webbhotell för andras
webbplatser på en datorserver för ett globalt datornät; webbhotell för tredje man; webbhotell (internet); webbhotelltjänster;
webbhotelltjänster för digitalt innehåll, nämligen onlinetidskrifter och bloggar; webbhotelltjänster, ingående i klassen;
utveckling av applikationslösningar för datorprogram.
Reg nr:
512322
Registrerad:
Ans nr:
2013/00746
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-01-31
CLIMESCAPE
Innehavare:
Carlsteins Fabriks Aktiebolag (Forsabolaget), Box 22164, 504 12 Borås, Sverige.
Org. nr: 556127-5800.
Varor och tjänster:
25: Halsdukar [kläder]; handvärmare [kläder]; impregnerade kläder; kläder för barn; kläder för sport; kläder för sportbruk;
öronlappar [kläder]; pannband [kläder]; polotröjor [kläder]; slipover [kläder]; stickade kläder; täckjackor [kläder]; trikåvaror
[kläder]; vantar [kläder]; vattentäta kläder.
Reg nr:
512323
Registrerad:
Ans nr:
2013/00768
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
26.01.18; 27.05.14.
Svenska Mässan Stiftelse, 412 94 GÖTEBORG, Sverige.
Org. nr: 857201-2444.
CEGUMARK Aktiebolag, Box 53047, 400 14 Göteborg, Sverige.
2013-04-19
2013-01-31
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Anordnande av utställningar, mässor och evenemang för kommersiellt bruk och reklamändamål; affärsmässigt bistånd
och reklamtjänster till utställare och besökare vid mässor och utställningar; annons- och reklamverksamhet.
41: Anordnande och hållande av utställningar, mässor, events, konferenser, seminarier för kulturella eller
utbildningsändamål; undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; översättnings- och tolkservice;
fotograferings- och fotoreportagetjänster; konferenser, utställningar och seminarier; organisation av tillställningar och
evenemang för kultur-, underhållning och idrottsändamål; anordnande av kunskapstävlingar; anordnande av tävlingar inom
app- och spelutveckling; anordnande av tävlingar inom e-sport (dataspel); anordnande av tävlingar (nöje).
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/39
43: Upplåtande av utställningsområde och lokaler för utställningar, evenemang, mässor, konferenser och seminarier; hotelloch restaurangtjänster.
Reg nr:
512324
Registrerad:
Ans nr:
2013/00781
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
05.13.06; 05.13.07; 07.01.01.
AB Silkflower Import in Askersund, Vapenvägen 8, 696 33 Askersund, Sverige.
Org. nr: 556322-8906.
2013-04-19
2013-02-01
Varor och tjänster:
4: Doftande stearinljus; nattljus [stearinljus].
6: Gjutjärn; metallbeslag för möbler; smidesvaror.
11: Lampor för belysning; lanternor; lanternor för belysning; lampskärmar.
16: Servetter; tavlor.
18: Resväskor.
20: Glas (försilvrat -) [spegelglas]; möbler.
21: Blomkrukor av keramik; bordsserviser av keramik; keramik för köksändamål; keramikfigurer; blomkrukor av glas;
bordsserviser av glas; dekorativa föremål av glas [prydnader]; glas [dryckeskärl].
24: Bordslöpare av textil; bordsservetter av textil; draperier i form av gardiner gjorda av textilmaterial; färdigsydda gardiner
av textil; plädar.
26: Blommor (konstgjorda -).
28: Teddybjörnar.
Reg nr:
512325
Registrerad:
Ans nr:
2013/00798
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
11.01.01; 26.01.16.
Märket utförs i rött, svart och vitt.
Kalaskoket Fasetten AB, Ormbunksvägen 23, 461 55 Trollhättan, Sverige.
Org. nr: 556712-0513.
2013-04-19
2013-02-03
Varor och tjänster:
12: Ambulerande restaurangvagnar; restaurangvagnar.
39: Matleveranser av restauranger.
43: Delikatesser [restauranger]; hotell- och restaurangtjänster; restauranger; restauranger (självserverings- -);
restaurangtjänster; restaurangtjänster avseende mat för avhämtning; restaurangtjänster för utskänkning av snabbmat;
restaurangtjänster som tillhandahålls av hotell; utskänkning av mat och dryck i restauranger.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/40
Reg nr:
512326
Registrerad:
Ans nr:
2013/00823
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.21; 27.05.23.
Croon Group AB, c/o Filip Narula, Hjärnegatan 5, 112 29 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556919-1090.
2013-04-19
2013-02-04
Varor och tjänster:
25: Kläder.
Reg nr:
512327
Registrerad:
Ans nr:
2013/00838
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-04
Kick Ass Coach
Innehavare:
Good Fortune AB, c/o Philip Diab, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556574-5220.
Varor och tjänster:
35: Administration (konsultationer avseende personal -); deklarationsbyråer och -konsultationer; ekonomisk konsultation;
ekonomisk konsultation och information för industriella och ekonomiska sektorer (även on-line), avseende planering,
organisering, övervakning och genomförande av unika och komplexa projekt i olika sektorer av ett eller flera företag;
företagsledning, inklusive konsultation rörande demografiska frågor; företagsorganisation och konsultationer;
företagsutvecklingshantering och konsultation; information och konsultation avseende utrikeshandel; information, rådgivning
och konsultation avseende företagsledning eller företagsadministration, inklusive sådana tjänster upplåtna online eller via
internet; konsultation avseende etablering och ledning av företag; konsultation avseende företagsdokumenthantering.
41: Coaching [träning]; handledning och instruktion som avser coaching inom ekonomi och finans; träningstjänster rörande
terapi genom primär orsaksanalys genom hypnos.
44: Terapi med hjälp av hypnos; terapitjänster; terapitjänster avseende sömnlöshet.
Reg nr:
512328
Registrerad:
Ans nr:
2013/00854
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-01
GYNONE
Innehavare:
EXELGYN, c/o Société par actions simplifée, 216 Boulevard Saint Germain, 75007 Paris,
Frankrike.
Valea AB, Box 7086, 103 87 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
5: Farmaceutiska preparat och substanser för användning inom området för aborter.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/41
Reg nr:
512329
Registrerad:
Ans nr:
2013/00855
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.04.09.
Märket utförs i svart, rött, orange och gult.
Unident Aktiebolag, Att: Henrik Bonebjär, Box 229, 311 23 Falkenberg, Sverige.
Org. nr: 556281-8095.
2013-04-19
2013-02-05
Varor och tjänster:
9: Datorprogram (nedladdningsbar programvara); datorprogram och programvara; fast programvara; förpackad
programvara.
Reg nr:
512330
Registrerad:
Ans nr:
2013/00862
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-05
Matlandskapet Öland
Innehavare:
Ölands Skördefest AB, Tullgatan 38, 387 34 Borgholm, Sverige.
Org. nr: 556783-8544.
Varor och tjänster:
41: Undervisning/utbildning; kulturverksamhet.
Reg nr:
512331
Registrerad:
Ans nr:
2013/00865
Ansökningsdatum:
2013-04-19
Figurklass:
Innehavare:
15.07.07.
Ekonomistyrning i Göteborg Aktiebolag, c/o Mikael Runmalm, Datavägen 43B, 436 32 Askim,
Sverige.
Org. nr: 556393-2176.
2013-02-05
Varor och tjänster:
35: Ekonomisk analys för företagsändamål; ekonomisk konsultation; ekonomisk konsultation och information för industriella
och ekonomiska sektorer (även on-line), avseende planering, organisering, övervakning och genomförande av unika och
komplexa projekt i olika sektorer av ett eller flera företag; ekonomisk prognostisering och analys för företagsändamål;
ekonomisk prognostisering; ekonomisk prognostisering för affärsändamål; ekonomisk prognostisering och analys;
ekonomiska studier för företagsändamål; förmedling av handels- och ekonomiska kontakter; framtagning av ekonomiska
rapporter; prognoser om ekonomiska affärer; rådgivning relaterad till företagsorganisation och dess ekonomiska aspekter;
förberedelse av datoriserade redovisningar; förberedelse av skattetaxering [redovisning]; företagsrådgivning avseende
redovisning; framtagande av rapporter relaterade till redovisningsinformation; hanterande av redovisning av räkenskaper;
rådgivningstjänster avseende beskattning av fastigheter (redovisning); redovisning av bokföring; redovisning (räkenskaps -);
redovisnings- och bokföringstjänster; redovisningstjänster avseende skolavgifter; redovisningstjänster avseende kostnader för
lantbruksverksamhet; redovisningstjänster för andra; redovisningstjänster för pensionsfonder; skattekonsultation
[redovisning]; skatteplanering [redovisning]; skatterådgivning [redovisning]; underhåll av datoriserad redovisning.
36: Anbud på bulklaster (hela partier, ekonomisk); anordnade av välgörenhetsinsamlingar [för andra] (ekonomiska);
bestämmelser avseende inteckningshandlingar (ekonomiskt); ekonomiska forskningstjänster (finansiella); ekonomiska och
finansiella forskningstjänster; finansiella analyser avseende ekonomi; konsulttjänster avseende personlig ekonomi;
konsulttjänster avseende finansiell ekonomi; tjänster avseende ekonomiska värderingar; utarbetande av ekonomiska rapporter
och analyser; automatiska redovisningstjänster för finansiella transaktioner; konsultation avseende skattedeklaration [ej
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/42
redovisning]; konsultationstjänster avseende beskattning [ej redovisning]; skatteplanering [ej redovisning]; upplåtande av
skatterådgivning [ej redovisning].
41: Handledning inom ekonomi och management; handledning och instruktion som avser coaching inom ekonomi och
finans; undervisning avseende redovisning.
Reg nr:
512332
Registrerad:
Ans nr:
2013/00867
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-05
Figurklass:
26.04.07.
Beskrivning:
Märket utförs i rött, svart och vitt.
Innehavare:
Deborah Duerr, Heimdalsgatan 6, 11328 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Anordnande av festivaler för kulturändamål; anordnande av festivaler kulturella ändamål; anordnande av instruktioner
för kulturella ändamål; anordnande av konferenser rörande kulturaktiviteter; anordnande av kulturevenemang; anordnande av
kulturverksamhet; anordnande av presentationer för kulturändamål; anordnande av sammankomster för kulturella ändamål;
anordnande av seminarier avseende kulturverksamhet; anordnande av underhållnings- och kulturevenemang; anordnande av
utställningar för kulturella ändamål; [anordnande av] utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; anordnande av
utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål och
utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål (utbildningsändamål); anordnande av utställningar
för kulturella eller utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella och utbildningsändamål; anordnande av
utställningar för kultur- och utbildningsändamål; anordnande av visningar för kulturändamål; arrangerande av tävlingar i
kulturella syften; genomförande av utställningar för kulturella ändamål; kultur- och idrottsverksamhet; kulturella tjänster;
kulturverksamhet; organisation av tillställningar för kultur-, underhållnings- och idrottsändamål; organisering av fester för
kulturella ändamål; organisering av lokala idrotts- och kulturevenemang; (organisering av -) utställningar för kultur- eller
utbildningsändamål; organisering och anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; sport- och
idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; studiecirklar för kulturändamål; underhållning, sport- och kulturverksamhet;
underhållning, sport- och kulturaktiviteter; utställningar (anordnande av -) för kulturella eller utbildningsändamål.
Reg nr:
512333
Registrerad:
Ans nr:
2013/00892
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-06
Figurklass:
24.01.05; 24.01.15.
Innehavare:
Tommy Karlsson, Höjdenvägen 79, 443 35 Lerum, Sverige.
Ombud:
Tommy Karlsson med firma SalePoint Scandinavia, Höjdenvägen 79, 443 35 Lerum, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Återförsäljning avseende kosttillskott, träningskläder samt träningstillbehör, även on-line.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/43
Reg nr:
512334
Registrerad:
Ans nr:
2013/00893
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
26.01.22.
1: Elisabeth Eklund, Nygårdsvägen 29, 441 39 Alingsås, Sverige.
2: Jonas Eklund, Nygårdsvägen 29, 441 39 Alingsås, Sverige.
2013-04-19
2013-02-06
Varor och tjänster:
11: Filter för rening av takvatten.
Reg nr:
512335
Registrerad:
Ans nr:
2013/00894
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.01.18; 26.15.01.
Märket utförs i rött, svart och vitt.
LL Skatteanalys Advokatbyrå AB, Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556890-1697.
2013-04-19
2013-02-06
Varor och tjänster:
45: Juridiska tjänster.
Reg nr:
512336
Registrerad:
Ans nr:
2013/00901
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-06
MyDearRing
Innehavare:
Guldverksta´n i Habo AB, Jönköpingsvägen 11B, 566 31 HABO, Sverige.
Org. nr: 556670-7260.
Varor och tjänster:
14: Ringar [smycken]; smycken; smycken för personligt bruk; smycken gjorda av silver; specialtillverkade smycken;
personliga smycken.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/44
Reg nr:
512337
Registrerad:
Ans nr:
2013/00908
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-06
Figurklass:
03.04.11; 06.19.13; 28.01..
Beskrivning:
Märket är utfört i blått, grönt, rött, grått, svart och vitt.
Innehavare:
Rajaa Hashem, klockar vägen 3, 141 61 huddinge, Sverige.
Varor och tjänster:
29: Mjölk och mjölkprodukter; yoghurt; yoghurtdrycker.
Reg nr:
512338
Registrerad:
Ans nr:
2013/00909
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
01.15.14; 02.09.01; 02.09.19.
grönt, brunt, blått och gult.
Trygghetsverket AB, Torsplan 7, 113 64 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556831-4628.
2013-04-19
2013-02-06
Varor och tjänster:
16: Utbildningspublikationer.
41: Anordnande av en årlig utbildningskonferens; anordnande av förläsningar rörande utbildning; anordnande av
handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av presentationer för utbildningsändamål; anordnande av
prov i samband med undervisning/utbildning; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av
undervisning/utbildning för barn genom lekgrupper; anordnande av utbildning; anordnande av utbildningskurser; anordnande
av utbildningskurser avseende formgivning; anordnande av utbildningskongresser; anordnande av utbildningssymposier;
anordnande av utbildningsseminarier; anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; anordnande av
utställningar för kulturella ändamål och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål
(utbildningsändamål); anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; anordnande av utställningar för
kulturella och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kultur- och utbildningsändamål; anordnande av visningar
för utbildningsändamål; anordnande av yrkesinriktade studiecirklar och utbildningskurser; anordnande och ledning av
studiecirklar (utbildning); arrangerande för studenter för deltagande i utbildningsverksamhet; arrangerande för studenters
deltagande i utbildningskurser; arrangerande och ledning av utbildningskonferenser; examinationstjänster (utbildning);
fastställande av utbildningsstandarder; ledning av utbildningskonferenser; ledning av utbildningskurser avseende företag;
ledning av utbildningskurser i företag; ledning av utbildningskurser i företagsledning; ledning av utbildningskurser avseende
företagsledning; ledning av utställningar för utbildningsändamål; medicinsk utbildning och handledning; organisation av
utbildningssymposier; organisering av möten inom utbildningsområdet; organisering av seminarier relaterade till
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/45
undervisning/utbildning; organisering av utbildningsrelaterade konferenser; organisering av utbildningsrelaterade aktiviteter;
organisering av utbildningsseminarier; organisering av utställningar rörande utbildning; (organisering av -) utställningar för
kultur- eller utbildningsändamål; organisering och anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål;
planering av föreläsningar för utbildningsändamål; planering av konferenser för utbildningsändamål; planering av seminarier
för utbildningsändamål; praktisk utbildning; produktion av filmer för utbildningsändamål; produktion av ljud- och
videoinspelningar för utbildningsändamål; produktion av utbildningsfilmer; produktion av utbildningsvideor; produktion av
videoband för användning av bolag i bolags undervisning/utbildning; produktion av videoband för företagsanvändning vid
undervisning/utbildning och handledning/instruktion avseende företagsledning; publicering av trycksaker avseende
utbildning; publicering av tryckt utbildningsmaterial; publicering av utbildningsmaterial; publicering av utbildningstexter;
publicering av utbildningsmanualer; publikation av undervisningsmaterial för utbildning; skolor [utbildning]; spridning av
utbildningsmaterial; studiecirklar för utbildningsändamål; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och
motion; tjänster avseende undervisning/utbildning av personal; tjänster för bedömning av utbildning; tjänster rörande
utbildningsinformation; undervisnings- och utbildningsinformation; undervisning och utbildning; undervisning/utbildning;
undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning avseende konst; undervisning/utbildning av vuxna avseende
miljöfrågor; undervisning/utbildning avseende dans; undervisning/utbildning avseende andlig utveckling;
undervisning/utbildning avseende informationsteknik; undervisning/utbildning i form av kurser på universitetsnivå;
undervisning/utbildning i företagsledning; undervisning/utbildning och handledning/instruktion; undervisning/utbildning
relaterad till hälsa; undervisning/utbildning som anordnas av skolor; undervisnings- och utbildningsinformation;
undervisnings-/utbildningsinformation; upplåtande av lokaler för undervisning/utbildning; upplåtande information avseende
utbildning; utbildning för vuxna; utbildning relaterad till hälsa; utbildning/undervisning; utbildningar; utbildningsseminarier
avseende undersökningsprocedurer; utbildningsexamination; utbildningsexaminationer och prov; utbildningsinformation;
utbildningskurser; utbildningskurser avseende formgivning; utbildningskurser i hemmet; utbildningstjänster;
utbildningstjänster avseende gymnasieskolan; utbildningstjänster avseende tillhandahållande av instruktionskurser;
utbildningstjänster avseende missbruk av beroendeframkallande substanser; utbildningstjänster avseende textiltillverkning;
utbildningstjänster avseende andraspråk; utbildningstjänster avseende missbruk av droger; utbildningstjänster avseende
design; utbildningstjänster avseende ledningsrådgivning; utbildningstjänster avseende mode; utbildningstjänster för företag;
utbildningstjänster för ledningspersonal; utbildningstjänster relaterade till språkundervisning; utbildningstjänster relaterade
till terapeutisk behandling; utbildningstjänster relaterade till formgivning; utbildningstjänster rörande utveckling av barns
mentala förmågor; utbildningstjänster rörande utveckling av barns intellektuella förmågor; utbildningstjänster rörande
kvalitetstjänster; utbildningstjänster tillhandahållna för barn; utbildningstjänster tillhandahållna för barnlärare;
utbildningstjänster tillhandahållna av institut för vidareutbildning; utformning av utbildningskurser, -examinationer och kvalifikationer; utgivning av utbildningsböcker; utställningar (anordnande av -) för kulturella eller utbildningsändamål;
utställningsverksamhet för utbildningsändamål; välgörenhetstjänster, nämligen undervisning/utbildning och
handledning/instruktion; yrkesrådgivning, rådgivning avseende handledning/instruktion och undervisning/utbildning.
Reg nr:
512339
Registrerad:
Ans nr:
2013/00910
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-06
trygghetsverket
Innehavare:
Trygghetsverket AB, Torsplan 7, 113 64 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556831-4628.
Varor och tjänster:
16: Utbildningspublikationer.
41: Anordnande av en årlig utbildningskonferens; anordnande av förläsningar rörande utbildning; anordnande av
handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av presentationer för utbildningsändamål; anordnande av
prov i samband med undervisning/utbildning; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av
undervisning/utbildning för barn genom lekgrupper; anordnande av utbildning; anordnande av utbildningskurser; anordnande
av utbildningskurser avseende formgivning; anordnande av utbildningskongresser; anordnande av utbildningssymposier;
anordnande av utbildningsseminarier; anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; anordnande av
utställningar för kulturella ändamål och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål
(utbildningsändamål); anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; anordnande av utställningar för
kulturella och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kultur- och utbildningsändamål; anordnande av visningar
för utbildningsändamål; anordnande av yrkesinriktade studiecirklar och utbildningskurser; anordnande och ledning av
studiecirklar (utbildning); arrangerande för studenter för deltagande i utbildningsverksamhet; arrangerande för studenters
deltagande i utbildningskurser; arrangerande och ledning av utbildningskonferenser; examinationstjänster (utbildning);
fastställande av utbildningsstandarder; ledning av utbildningskonferenser; ledning av utbildningskurser avseende företag;
ledning av utbildningskurser i företag; ledning av utbildningskurser i företagsledning; ledning av utbildningskurser avseende
företagsledning; ledning av utställningar för utbildningsändamål; medicinsk utbildning och handledning; organisation av
utbildningssymposier; organisering av möten inom utbildningsområdet; organisering av seminarier relaterade till
undervisning/utbildning; organisering av utbildningsrelaterade konferenser; organisering av utbildningsrelaterade aktiviteter;
organisering av utbildningsseminarier; organisering av utställningar rörande utbildning; (organisering av -) utställningar för
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/46
kultur- eller utbildningsändamål; organisering och anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål;
planering av föreläsningar för utbildningsändamål; planering av konferenser för utbildningsändamål; planering av seminarier
för utbildningsändamål; praktisk utbildning; produktion av filmer för utbildningsändamål; produktion av ljud- och
videoinspelningar för utbildningsändamål; produktion av utbildningsfilmer; produktion av utbildningsvideor; produktion av
videoband för användning av bolag i bolags undervisning/utbildning; produktion av videoband för företagsanvändning vid
undervisning/utbildning och handledning/instruktion avseende företagsledning; publicering av trycksaker avseende
utbildning; publicering av tryckt utbildningsmaterial; publicering av utbildningsmaterial; publicering av utbildningstexter;
publicering av utbildningsmanualer; publikation av undervisningsmaterial för utbildning; skolor [utbildning]; spridning av
utbildningsmaterial; studiecirklar för utbildningsändamål; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och
motion; tjänster avseende undervisning/utbildning av personal; tjänster för bedömning av utbildning; tjänster rörande
utbildningsinformation; undervisning- och utbildningsinformation; undervisning och utbildning; undervisning/utbildning;
undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning avseende konst; undervisning/utbildning av vuxna avseende
miljöfrågor; undervisning/utbildning avseende dans; undervisning/utbildning avseende andlig utveckling;
undervisning/utbildning avseende informationsteknik; undervisning/utbildning i form av kurser på universitetsnivå;
undervisning/utbildning i företagsledning; undervisning/utbildning och handledning/instruktion; undervisning/utbildning
relaterad till hälsa; undervisning/utbildning som anordnas av skolor; undervisnings- och utbildningsinformation;
undervisnings-/utbildningsinformation; upplåtande av lokaler för undervisning/utbildning; upplåtande information avseende
utbildning; utbildning för vuxna; utbildning relaterad till hälsa; utbildning/undervisning; utbildningar; utbildningsseminarier
avseende undersökningsprocedurer; utbildningsexamination; utbildningsexaminationer och prov; utbildningsinformation;
utbildningskurser; utbildningskurser avseende formgivning; utbildningskurser i hemmet; utbildningstjänster;
utbildningstjänster avseende gymnasieskolan; utbildningstjänster avseende tillhandahållande av instruktionskurser;
utbildningstjänster avseende missbruk av beroendeframkallande substanser; utbildningstjänster avseende textiltillverkning;
utbildningstjänster avseende andraspråk; utbildningstjänster avseende missbruk av droger; utbildningstjänster avseende
design; utbildningstjänster avseende ledningsrådgivning; utbildningstjänster avseende mode; utbildningstjänster för företag;
utbildningstjänster för ledningspersonal; utbildningstjänster relaterade till språkundervisning; utbildningstjänster relaterade
till terapeutisk behandling; utbildningstjänster relaterade till formgivning; utbildningstjänster rörande utveckling av barns
mentala förmågor; utbildningstjänster rörande utveckling av barns intellektuella förmågor; utbildningstjänster rörande
kvalitetstjänster; utbildningstjänster tillhandahållna för barn; utbildningstjänster tillhandahållna för barnlärare;
utbildningstjänster tillhandahållna av institut för vidareutbildning; utformning av utbildningskurser, -examinationer och kvalifikationer; utgivning av utbildningsböcker; utställningar (anordnande av -) för kulturella eller utbildningsändamål;
utställningsverksamhet för utbildningsändamål; välgörenhetstjänster, nämligen undervisning/utbildning och
handledning/instruktion; yrkesrådgivning, rådgivning avseende handledning/instruktion och undervisning/utbildning.
Reg nr:
512340
Registrerad:
Ans nr:
2013/00911
Ansökningsdatum:
Figurklass:
03.04.11; 06.19.13; 28.01..
Beskrivning:
Grön,Blå,Röd,Grå Svart och vit.
Innehavare:
Rajaa Hashem, klockar vägen 3, 141 61 huddinge, Sverige.
Varor och tjänster:
29: Mjölk och mjölkprodukter; yoghurt; yoghurtdrycker.
2013-04-19
2013-02-06
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/47
Reg nr:
512341
Registrerad:
Ans nr:
2013/00913
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-06
The Finest by Smiling Faces
Innehavare:
Smiling Faces AB, Kungsbron 19, 111 22 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556133-1637.
Varor och tjänster:
30: Blandningar av kaffe; drycker baserade på kaffe; drycker bestående huvudsakligen av kaffe; drycker gjorda av kaffe;
drycker (kaffebaserade -); hela kaffebönor; kaffe; kaffe i bryggd form; kaffe i mald form; kaffe (rostat, i pulver-, korn- eller
dryckesform); kaffe, te, kakao och kaffeersättningar; kaffebaserade drycker; kaffebaserade drycker innehållande mjölk;
kaffeblandningar; kaffebönor; kaffedrycker; kaffedrycker med mjölk; rostade kaffebönor; tillagat kaffe och kaffebaserade
drycker.
40: Rostning och bearbetning av kaffe.
Reg nr:
512342
Registrerad:
Ans nr:
2013/00914
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-07
Hybricon
Innehavare:
Bo Westerlund, Väderhällorna 1, 913 42 OBBOLA, Sverige.
Ombud:
Urban Johansson, Mycklingsvägen 6, 89430 SJÄLEVAD, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Laddningsanordningar, ingående i klassen; elektriska laddningsanordningar för elektrisk drivna fordon.
12: Bussar; konstruktionsdelar för bussar; eldrivna fordon och farkoster.
Reg nr:
512343
Registrerad:
Ans nr:
2013/00915
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-07
Figurklass:
06.19.16; 07.01.08; 07.01.09.
Innehavare:
Mickael Modig, Gennevedsvägen 114, 4666 94 Sollebrunn, Sverige.
Varor och tjänster:
30: Honung; biologisk honung för humankonsumtion; honung för livsmedel; honungsbaserade sötsaker (icke-medicinska);
honungsersättningar; icke-medicinskt godis med honung; naturlig mogen honung; socker, honung, sirap; söta pålägg
[honung]; spannmålstillredningar överdragna med socker och honung; te; glass; kryddor; bröd; bröd, konditorivaror och
godsaker; mjöl; vinäger.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/48
Reg nr:
512344
Registrerad:
Ans nr:
2013/00916
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-07
Figurklass:
05.03.11; 05.03.20.
Beskrivning:
Märket utförs i Svart och grönt.
Innehavare:
Bo Westerlund, Väderhällorna 1, 91342 OBBOLA, Sverige.
Ombud:
Urban Johansson, Mycklingsvägen 6, 89430 SJÄLEVAD, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Laddningsanordningar, ingående i klassen; elektriska laddningsanordningar för elektrisk drivna fordon.
12: Elektriska fordon och farkoster; bussar; konstruktionsdelar för bussar.
42: Utveckling av fordon; design av fordonsdelar; produktutveckling för fordonsbyggnad och för karosskonstruktion.
Reg nr:
512345
Registrerad:
Ans nr:
2013/00923
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-07
Plick
Innehavare:
Plick AB, Drottninggatan 3 B, 75310 Uppsala, Sverige.
Org. nr: 556921-1344.
Varor och tjänster:
9: Programvara för e-handel; datorprogram (nedladdningsbar programvara); datorprogram och programvara;
datorspelprogram nedladdingsbara via internet (programvara); programvara för online-överföring av meddelanden;
programvara för skanning av bilder och dokument; programvara för underlättande av säkra kreditkortstransaktioner;
programvara relaterad till hantering av finansiella transaktioner.
35: Tjänster avseende elektronisk handel, nämligen ombesörjande av information om produkter via telekommunikationsnät
för reklam- och försäljningsändamål; annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; annons- och reklamverksamhet;
informationstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och
marknadsföringstjänster; spridning av data avseende annons- och reklamverksamhet; annons- och reklamverksamhet via
elektroniska media särskilt genom internet; annonsering genom överföring av reklam online för tredje part på elektroniskt
kommunikationsnät; auktionering via telekommunikationsnät; reklam och sales promotion avseende varor och tjänster som
offererats och beställts via telekommunikation eller på elektronisk väg.
38:
Elektronisk
annonsoch
reklamverksamhet
(telekommunikation);
elektronisk
anslagstaveltjänster
[telekommunikationstjänster]; elektroniskt utbyte av data lagrade i databaser som är åtkomliga via telekommunikationsnät;
mobila telekommunikationsnättjänster; telefon- och telekommunikationstjänster.
42: Uppbyggnad av en internetplattform för elektronisk handel; upplåtande av tillfällig användning av ej nedladdningsbar
programvara för spårning av paket via datornät, intranät och internet; upplåtande av tillfällig användning av ej
nedladdningsbar programvara för spårning av frakter via datornät, intranät och internet; upplåtande av tillfällig användning
av direktansluten, icke-nedladdningsbar programvara för användning vid publicering och utskrift; upplåtande av tillfällig
användning av ej nedladdningsbar programvara för upprättande av fakturor via datornät, intranät och internet; uthyrning av
programvara.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/49
Reg nr:
512346
Registrerad:
Ans nr:
2013/00924
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-04
GET YOUR GREEK ON
Innehavare:
Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Nederländerna.
Ombud:
Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
30: Glass, isglass, frysta konfektyrer.
Reg nr:
512347
Registrerad:
Ans nr:
2013/00941
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-06
ELIT XCEED
Innehavare:
Elitfönster AB, Box 153, 574 22 Vetlanda, Sverige.
Ombud:
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Varor och tjänster:
6: Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material
av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall;
kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer; fönster av metall; dörrar av metall; markiser av
metall för utomhusbruk; persienner, rullgardiner och rulljalusier av metall; dörrhandtag av metall; dörrkarmar av metall;
dörrbeslag av metall; dörreglar; dörrpaneler av metall; dörrstoppare av metall; fönsterhandtag av metall; knoppar (handtag)
av metall; fönsterhakar av metall; fönsterluckor av metall; fönsterramar av metall; fönsterreglar; fönsterstoppare av metall;
metallbeslag för fönster; reglar av metall för skjutfönster; vädringsfönster av metall; järnbeslag för dörrar; garageportar av
metall.
19: Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader
(byggnationer), ej av metall; monument, ej av metall; byggnadssnickerier, fönster, ej av metall, och fönstersnickerier,
fönsterglas (ej glas för fordons- och farkostrutor); fönsterglas för byggnation; fönsterluckor, ej av metall; fönsterramar, ej av
metall; målade glasfönster; myggfönster, ej av metall; vädringsfönster, ej av metall; dörrar, ej av metall; dörramar, ej av
metall; dörrkarmar, ej av metall; dörrpaneler, ej av metall; markiser för utomhusbruk, ej av metall eller textil; garageportar, ej
av metall.
20: Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben,
valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast; persienner för
inomhusbruk (möbler); rullgardiner för inomhusbruk; rullar för rullgardiner; trissor av plast för persienner; vävda
träpersienner (möbler); vertikala lamellgardiner av textil; dörrhandtag, ej av metall; fönsterhandtag, ej av metall; dörrbeslag,
ej av metall; fönsterbeslag, ej av metall; gardinringar; gardinstänger.
24: Vävnader och textila produkter, ej Ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar; rullgardiner; gardiner av textil
eller plast; gardinfästen av textilmaterial; trådgardiner; myggnät; dörrförhängen.
37: Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster; installation av fönster och dörrar;
reparation och underhåll avseende fönster och dörrar.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/50
Reg nr:
512348
Registrerad:
Ans nr:
2013/00943
Ansökningsdatum:
2013-04-19
Figurklass:
Innehavare:
26.11.13; 26.11.25.
Christian Östberg med firma Hasses Spel och Tobaksgrossist, Furugatan 20, 75324 Uppsala,
Sverige.
2013-02-07
Varor och tjänster:
16: Plastpåsar för emballering.
34: Råtobak, artiklar för rökare.
Reg nr:
512349
Registrerad:
Ans nr:
2013/00947
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
27.05.10.
Märket utförs i grönt och rött.
CADIFORM AB, Limavägen 5 A, 236 31 Höllviken, Sverige.
Org. nr: 556347-2710.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
2013-04-19
2013-02-07
Ombud:
Varor och tjänster:
6: Grindar av metall; lås av metall (icke-elektriska); grindspärrar av metall; staket av metall; skyltar av metall.
19: Flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; grindar, ej av metall; staket, ej av metall; markiser för utomhusbruk, ej
av metall eller textil.
20: Möbler; skyltar av trä eller plast.
22: Markiser av textil; solskydd av textil [utomhusbruk]; segel; markiser av syntetiska material.
28: Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; bollar för spel; slagträn för spel;
hockeyklubbor; racketar; sparkcyklar [leksaker]; lekplatsutrustning.
Reg nr:
512350
Registrerad:
Ans nr:
2013/00953
Ansökningsdatum:
Villfara Design
Innehavare:
Susanna Åberg, Svedjavägen 102, 82393 Segersta, Sverige.
Varor och tjänster:
18: Väskor*; väskor av tyg.
24: Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder; bordsdukar.
25: Kläder; fotbeklädnader; huvudbonader.
26: Spetsar och broderier; knappar; stickor.
2013-04-19
2013-02-07
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/51
Reg nr:
512351
Registrerad:
Ans nr:
2013/00954
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-07
Café des délices
Innehavare:
Selina Sardarian, Drakenbergsgatan 55, 702 19 Örebro, Sverige.
Varor och tjänster:
43: Kaféer; kafeteriatjänster; kafeterior; kafétjänster; utskänkning av mat och dryck.
Reg nr:
512352
Registrerad:
Ans nr:
2013/00955
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-07
SECURITA
Innehavare:
Stefan Westerberg, Spjälkövägen 17, 372 97 RONNEBY, Sverige.
Varor och tjänster:
14: Ädelmetaller; bearbetade eller delvis bearbetade ädelmetaller; dekorativa statyetter av ädelmetaller; obearbetade eller
delvis bearbetade ädelmetaller; tackor av ädelmetaller.
Reg nr:
512353
Registrerad:
Ans nr:
2013/00956
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-07
kryapådig.se
Innehavare:
artchi Handelsbolag, c/o Charlotte Bünger, Scaniaplatsen 21, 211 17 Malmö, Sverige.
Org. nr: 969759-5826.
Varor och tjänster:
35: Försäljningsändamål (presentation av varor på kommersiella media, för -); kommersiella media (presentation av varor på
-), för försäljningsändamål; kontorstjänster för mottagning av beställningar avseende försäljning; marknadsföring av
försäljning av varor och tjänster för andra genom spridande av tryckta material och säljfrämjande tävlingar; marknadsföring
vid försäljning av tjänster via annonsering [för andra]; presentation av varor på kommersiella media, för försäljningsändamål;
tjänster avseende elektronisk handel, nämligen ombesörjande av information om produkter via telekommunikationsnät för
reklam- och försäljningsändamål.
39: Varuleverans; varuleverans via post; varuleveranser; varuleveranser via bud; vägtransporter av läkemedel.
Reg nr:
512354
Registrerad:
Ans nr:
2013/00957
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-07
ARGENTUM SECURITAS
Innehavare:
Stefan Westerberg, Spjälkövägen 17, 372 97 RONNEBY, Sverige.
Varor och tjänster:
14: Ädelmetaller; bearbetade eller delvis bearbetade ädelmetaller; dekorativa statyetter av ädelmetaller; obearbetade eller
delvis bearbetade ädelmetaller.
Reg nr:
512355
Registrerad:
Ans nr:
2013/00958
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-08
oneblog
Innehavare:
Moverline AB, Glimmervägen 6, 585 63 LINGHEM, Sverige.
Org. nr: 5567291108.
Varor och tjänster:
35: Affärsinformation, även via internet, kabelnätet eller andra former av dataöverföring; annons och reklam samt
kommersiella informationstjänster via internet; annons- och reklamtjänster via internet; annons- och reklamverksamhet via
elektroniska media särskilt genom internet; anordnande av auktioner via internet; auktionering via internet; direktanslutna
handelstjänster, där säljare lägger ut föremål som skall auktioneras ut och där budgivningen sker via internet;
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/52
företagsadministration för behandling av försäljningar utförda via internet; företagsinformationstjänster tillgängliga via
direktanslutning från datoriserade databaser eller internet; företagsinformationstjänster on-line från ett globalt datornätverk
eller internet; information, rådgivning och konsultation avseende företagsledning eller företagsadministration, inklusive
sådana tjänster upplåtna online eller via internet; kommersiell informationskatalog på internet; organisering av auktioner via
internet; rådgivning och information om kundservice och produkthantering och priser på internetplatser i samband med inköp
via internet; sammanställande av kataloger för publicering på internet; sammanställning av annonser och reklam för
användning som webbsidor på internet; sammanställning av annons- och reklammaterial för användning på internet;
sammanställning av kataloger för publicering på globala datornät eller internet; spridning av reklam för andras räkning via
internet; spridning av reklam för andra via ett direktanslutet kommunikationsnät på internet; upplåtande av en sökbar
onlinereklamguide för varor och tjänster från andra onlinesäljare på internet; upplåtande och uthyrning av annonsutrymmen
på internet; uthyrning av reklamutrymme på internet.
Reg nr:
512356
Registrerad:
Ans nr:
2013/00961
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-08
Fill App
Innehavare:
Ejot & Avdel System AB, Box 9013, SE-70009 Örebro, Sverige.
Org. nr: 556309-0520.
Varor och tjänster:
6: Skruvar av metall.
38: Utsändning av program via internet.
Reg nr:
512357
Registrerad:
Ans nr:
2013/00962
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-07
SIGNS OF SIGNIFICANCE
Innehavare:
Bengt-Olov Molander med firma Biom, Sigfridsborgsvägen 16, 138 34 Älta, Sverige.
Ombud:
von Lode advokat aktiebolag, Box 47229, 100 74 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
14: Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser;
smycken, ädelstenar, ur och tidmätningsinstrument.
35: Återförsäljning och marknadsföring av ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna
därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar, ur och tidmätningsinstrument.
41: Underhållning; sport- och idrottsaktiviteter.
Reg nr:
512358
Registrerad:
Ans nr:
2013/00964
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-08
Become like water
Innehavare:
Kursad Aron Orhan, Knopvägen 29, 133 44 Saltsjöbaden, Sverige.
Varor och tjänster:
25: Kläder.
42: Webbhotelltjänster för digitalt innehåll nämligen onlinetidskrifter och bloggar.
Reg nr:
512359
Registrerad:
Ans nr:
2013/00968
Ansökningsdatum:
Bokmax
Innehavare:
Luftspringaren AB, Söder Mälarstrand 21, 118 20 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556365-4432.
Varor och tjänster:
35: Återförsäljning av böcker.
2013-04-19
2013-02-08
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/53
Reg nr:
512360
Registrerad:
Ans nr:
2013/00970
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-08
NATSTONE
Innehavare:
Natstone AB, Drottninggatan 10, 411 14 GÖTEBORG, Sverige.
Org. nr: 556781-5567.
CEGUMARK Aktiebolag, Box 53047, 400 14 Göteborg, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
19: Byggnadsmaterial [ej av metall]; styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader
(byggnationer), ej av metall; monument, ej av metall.
35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; kontorstjänster; företagsadministration.
Reg nr:
512361
Registrerad:
Ans nr:
2013/00971
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-08
JULIARESAN
Innehavare:
Ombud:
Beatrice Björch, Bergsgatan 6 A, 832 41 FRÖSÖN, Sverige.
Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon Aktiebolag, William Gibsons väg 1,
433 76 Jonsered, Sverige.
Varor och tjänster:
36: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri; insamling till minnesfonder;
anordnande av insamlingar.
Reg nr:
512362
Registrerad:
Ans nr:
2013/00972
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-08
Scandicide
Innehavare:
Midou Lendemar, Habovägen 1, 234 34 Lomma, Sverige.
Varor och tjänster:
5: Desinfektionsmedel.
Reg nr:
512363
Registrerad:
Ans nr:
2013/00973
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-08
Wavicide
Innehavare:
Midou Lendemar, Habovägen 1, 234 34 Lomma, Sverige.
Varor och tjänster:
5: Desinfektionsmedel.
Reg nr:
512364
Registrerad:
Ans nr:
2013/00974
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-08
ecorithmic
Innehavare:
Coreunit Holding AB, Långsjövägen 77, 135 58 Tyresö, Sverige.
Org. nr: 556625-2838.
Varor och tjänster:
9: Datorprogram (nedladdningsbar programvara); datorprogram och programvara; datorspel (program); datorspelprogram
inspelade på band [programvara]; datorspelprogram nedladdingsbara via internet (programvara); datorspelprogram
(programvara); datorspelsprogram för simulering av finansiell värdepappershandel [programvara]; datorspelsprogram
nedladdningsbart via internet [programvara]; fast programvara; förpackad programvara; hård programvara för datorer;
program (dator- -) [nedladdningsbara mjukvaror]; program (datorspel -); program för datorer; program för linjestyrning;
program (operativ- -), registrerade; program till videospel; programmerade videospel inneslutna i patroner [programvara];
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/54
programvara avseende undervisning av barn; programvara för användning vid datoråtkomstkontroll; programvara för
automatisering av datalagringsverksamhet; programvara för avkodning; programvara för datakomprimering; programvara för
datorgränssnitt; programvara för datortelefoni; programvara för e-handel; programvara för godkännande av åtkomst till
databaser; programvara för inkassoverksamhet; programvara för interaktiv television; programvara för kommunikation med
användare av handhållna datorer; programvara för kommunikation; programvara för kryptering; programvara för
nätverkshantering; programvara för online-överföring av meddelanden; programvara för produktion av finansiella modeller;
programvara för skanning av bilder och dokument; programvara för skapande av sökbara databaser med information och
data; programvara för sökmotorer; programvara för spel för användning med datorer; programvara för tillämpnings- och
databasintegrering; programvara för tillgång till uppgifter i förteckningar som kan laddas ner från ett globalt datornät;
programvara för tolkning av finger- eller handflatsavtryck; programvara för videospel [datormjukvara]; programvara för
videospel; programvara relaterad till hantering av finansiella transaktioner; programvara som är nedladdningsbar från globala
informationsdatornät; programvara till biometriska system för identifiering och behörighetskontroll av personer; programvara
till datorspel; programvara till elektroniska spel; programvaror anpassade för användning vid drift av datorer; programvaror
för behandling av kommunikation, ingående i klassen; programvaror för kreditundersökningar; registrerade datormjukvaror
[program]; upi-programvara [universellt gränssnitt för kringutrustning]; verktyg för utveckling av programvara; videospel på
skiva [programvaror]; virtual reality-programvara; bruksanvisningar och användarinstruktioner lagrade i digitalt format för
datorer och programvara, speciellt på disketter eller cd-romskivor; datorprogramvara för datorstödd
programvarukonstruktion; drivrutiner för programvara.
35: Affischering; annons och reklam samt kommersiella informationstjänster via internet; annons- och reklammaterial
(spridning av -); annons- och reklamtjänster via databaser; annons- och reklamtjänster gjorda av radio- och tv-reklambyråer;
annons- och reklamtjänster via internet; annons- och reklamtjänster för främjande av försäljning av drycker; annons- och
reklamverksamhet samt marknadsföring; annons- och reklamverksamhet via elektroniska media särskilt genom internet;
annons- och reklamverksamhet särskilt inom området telematik och telefonnätverk; annons- och reklamverksamhetstjänster;
annons- och reklamverksamhet avseende finansiell investering; annons- och reklamverksamhet i massmedia; annons- och
reklamverksamhet avseende resebranschen; annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och marknadsföringstjänster;
annons- och reklamverksamhet; annons-, reklam- och affärsverksamhet; annonsbyråer; annonsbyråtjänster; annonser
(placering av); annonsering; annonsering avseende försäljning av motorfordon; annonsering för spelfilmer; annonsering
genom alla allmänna kommunikationsmedel; annonsering genom överföring av reklam online för tredje part på elektroniskt
kommunikationsnät; annonsering, inkluderande marknadsföring relaterad till försäljning av varor och tjänster för tredje part
genom sändning av reklammaterial och spridning av reklambudskap via datornätverk; annonsering on-line via datanätverk;
annonsering särskilt för marknadsföring av varor; annonsering via postorder; annonserings- och reklamtjänster;
annonseringstjänster för den litterära näringen; annonseringstjänster relaterade till fast egendom; annonseringstjänster
relaterande till bilar; annonseringstjänster relaterade till utförsäljning av privata ägodelar; annonsutrymmen (uthyrning av -);
anordnande av annons- och reklamverksamhet; anordnande av distribution av litterära annonser som svar på
telefonundersökningar; anordnande av och placering av annonser; färdigställande av annonser och reklam; framtagning av
annonser; framtagning och placering av annonser; insamling av information avseende annonsering; klassificerade
annonseringstjänster; marknadsföring av konserter [annonsering]; marknadsföring av resor [annonsering]; marknadsföring,
reklam och annonsverksamhet; marknadsföring vid försäljning av tjänster via annonsering [för andra]; placering av annonser
för andras räkning; planering, köp och förhandling avseende annonsplatser; planeringstjänster avseende annons- och
reklamverksamhet; rådgivningstjänster avseende annonsering; radioreklam och -annonsering; reklam- och annonstjänster för
främjande av näthandel; reklam- och annonstjänster utomhus; säljfrämjande tjänster, annonsering och marknadsföring via
webbplatser on-line; sammanställning av annonser och reklam för användning som webbsidor på internet; sammanställning
av annons- och reklammaterial för användning på internet; sammanställning av annonser för användning som webbsidor;
sammanställning av statistik relaterat till annonsering; spridning av annons- och reklammaterial; spridning av annons- och
reklammaterial (häften, broschyr och trycksaker); spridning av annonser och reklammaterial [flygblad, broschyrer, häften och
prover]; spridning av data avseende annons- och reklamverksamhet; stöd till ledningen för handelsföretag rörande reklam
och annonsering; upplåtande av annons- och reklaminformation; upplåtande och uthyrning av annonsutrymmen på internet;
utarbetande av annons- och reklammateriel; utarbetande av annons- och reklammaterial för användning som webbsidor;
utarbetande av annonser för andras räkning; utförande av annons- och reklamtjänster; utformningstjänster vid annonsering
och marknadsföring; analys av marknadsundersökningsstatistik; analys av marknadsundersökningsdata; analyser av
marknadskartläggning; analyser avseende marknadsföring; analyser (marknadspris -); anordnande och ledning av evenemang
för marknadsförings- och promotionändamål för andra; bedömning (utvärdering) av marknadsundersökningsändamål; byråer
för kommersiell information [omfattande företagsinformation, om marknadsföring eller demografiska data]; datoriserade
marknadsstudier; demonstration [för marknadsförande/annonserande avseenden]; direkt marknadsföring; distribution av
marknadsföringsmaterial
via
post;
finansiell
marknadsföring;
företagsoch
marknadsundersökningar;
företagsfrämjandetjänster (marknadsföring); företagskonsultation avseende marknadsföring; genomförande av
marknadsundersökningar; information avseende marknadsföring; information eller förfrågningar om affärer och
marknadsföring; insamling av information avseende marknadsanalys; insamling av information avseende marknadsstudier;
insamling av information avseende marknadsundersökning; insamling av marknadsundersökningsinformation;
konsulttjänster
avseende
marknadsföring;
marknadsanalys;
marknadsföring;
marknadsföringskonsultation;
marknadsföringsrådgivning.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/55
42: Analytiska tjänster avseende datorprogram; analytiska tjänster avseende datorer; återställande/reparation av skadade
datorprogram; återställande av data efter datorsystemhaverier; dataåterställande efter datorhaverier; datakonvertering av
datorprogram och data [ej fysisk konvertering]; datoranalyser; datordiagnostjänster; datorgrafiktjänster, ingående i klassen;
datoriserad analys av data; datorkonsulttjänster; datormjukvara (installation av -); datormjukvarurådgivning; datorprogram
(duplicering
av
-);
datorprogrammering;
datorprogrammering
och
underhåll
av
datorprogram;
datorprogrammeringsverksamhet; datorprogramvara som kan laddas ner från ett globalt datornätverk; datorprogramvara
(underhåll av -); datorprogramvara (uppdatering av -); datorprogramvara (utformning av -); datorsystem (design av -);
datorsystemsanalyser; teknologiska analystjänster; energibesparing (konsultation inom -); konsultation inom energibesparing;
rådgivning avseende energieffektivitet; rådgivning avseende energianvändning, ingående i klassen; servrar (uthyrning av
webb- -).
Reg nr:
512365
Registrerad:
Ans nr:
2013/00975
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-08
OpenGiga
Innehavare:
Bahnhof of Service AB, c/o Jon Karlung, Box 7702, 103 95 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556824-1995.
Varor och tjänster:
38: Användaråtkomst till internet; chatrum (upplåtande av internet -); elektriska dataöverföringar via
fjärrdatabehandlingsnätverk, inkluderande internet; elektronisk överföring av datorprogram via internet; förmedling av
åtkomst till databaser på internet; internetanslutningstjänster för privatbostäder och kommersiella enheter;
internetåtkomsttjänster; internetbaserade telekommunikationstjänster; internetleverantörstjänster; internetleverantörstjänster
(isp); internetportaltjänster, ingående i klassen; internettelefoni; kommunikation via globala datornät eller internet;
posttjänster via internet och andra kommunikationsnätverk; radioutsändning via internet; streaming av ljudmaterial på
internet; streaming av videomaterial på internet; tillhandahållande av åtkomst till datornätverk och internet; tillhandahållande
av chat-förbindelser via internet; tjänster avseende live-överföring via en hemsida på internet (webcam); tjänster
tillhandahållna av en internetoperatör; tjänster tillhandahållna av leverantörer av internettjänster; upplåtande av åtkomst till
internet; upplåtande av åtkomst till webbsidor med digital musik på internet; upplåtande av åtkomst till webbplatser på
internet med digital musik; upplåtande av åtkomst till webbplatser på internet; upplåtande av åtkomst till internet för
användare (tjänsteleverantörer); upplåtande av åtkomst till mp3-webbplatser på internet; upplåtande av åtkomst till internet
för andra; upplåtande av inringning och enskild åtkomst för flera användare till internet; upplåtande av internet chatrum;
upplåtande av telekommunikationsanslutningar till internet eller databaser; upplåtande av telekommunikationsåtkomst till
databaser och till internet; upplåtande av telekommunikationsåtkomst och länkar till databaser och till internet; utsändning av
program via internet; vidarebefordran av meddelanden av alla slag via internet (web-messaging).
Reg nr:
512366
Registrerad:
Ans nr:
2013/00976
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-08
sthlm ljud & ljus
Innehavare:
Gustaf Wikström, Ättebacken 13, 187 62 Täby, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Uthyrning av ljudutrustningar; video- och ljuduthyrning; ljussättningsarrangemang i underhållningssyfte; uthyrning av
projektorer.
43: Uthyrning av tält.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/56
Reg nr:
512367
Registrerad:
Ans nr:
2013/00977
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
03.04.11; 03.04.12.
Text i grönt, och lamm huvud i vitt.
Tjolöholms Lantbruks Aktiebolag, Tjolöholmsvägen 216, 439 74 Fjärås, Sverige.
Org. nr: 556426-6525.
2013-04-19
2013-02-08
Varor och tjänster:
29: Bearbetade köttprodukter; färskt kött; fryst kött; kött.
Reg nr:
512368
Registrerad:
Ans nr:
2013/00979
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-08
escdata
Innehavare:
Ronny Burström, c/o ESCAPE DATA, Bergsgatan 6, 871 30 Härnösand, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Bärbara datorer; arbetsstationer [datorer]; backupenheter för datorer; bärväskor för datorer; bildskärmar till datorer;
controllers för datorer; dammskydd för datorer; datorer; datorer (kringutrustning för -); datorer (skrivare för -); fodral
anpassade för datorer; fodral för bärbara datorer; grafikkort för datorer; gränssnitt för datorer; gränssnittskort för datorer;
handhållna datorer; högtalare för datorer; hörtelefoner för användning med datorer; inmatningsanordningar för datorer;
instickskort för datorer; interna kylfläktar för datorer; kablar till datorer; kassaapparater, räknemaskiner,
databehandlingsutrustningar, datorer; komponenter för datorer; kretskort för datorer; kringutrustning för datorer;
minnesapparater för datorer; notebooks (bärbara batteridrivna datorer); operativsystem för datorer; processorer
(centralenheter för datorer); program för datorer; programmeringsenheter (datorer); seriella portar för datorer; servrar
(datorer); skrivare för användning med datorer; skrivare för datorer; styrspakar (joysticks) för datorer; tangentbord för
datorer; tilläggskort för datorer; trådlösa kringutrustningar för datorer; underenheter för datorer; väskor anpassade för bärbara
datorer; väskor för bärbara datorer.
38: Datakommunikationstjänster; it-tjänster [datakommunikation].
42: Återställande av datainformation; dataåterställande efter datorhaverier; datakonvertering av elektronisk information;
datateknik; uthyrning av datautrustning; uthyrning av datorer och dataprogramvara.
Reg nr:
512369
Registrerad:
Ans nr:
2013/00981
Ansökningsdatum:
Global Utmaning
Innehavare:
Varor och tjänster:
41: Seminarier.
Global Utmaning, Birger Jarlsgatan 27 6tr, 11145 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 802441-7175.
2013-04-19
2013-02-08
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/57
Reg nr:
512370
Registrerad:
Ans nr:
2013/00983
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-08
Mental styling
Innehavare:
Tina Martinsson, Lindvägen 15 b, 71231 Hällefors, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Anordnande av festivaler för utbildningsändamål; anordnande av förläsningar rörande utbildning; anordnande av
handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser i
utbildningssyfte avseende handels- och affärsaktiviteter; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning;
anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av konferenser för utbildningsändamål;
anordnande av kontinuerliga utbildningsseminarier; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av
seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av utbildningskonferenser; anordnande av utbildningskurser;
anordnande av utbildningskurser i företagsledning; anordnande av utbildningsseminarier; anordnande av yrkesinriktade
studiecirklar och utbildningskurser; anordnande och ledning av studiecirklar (utbildning); arrangerande för studenter för
deltagande i utbildningsverksamhet; karriärrådgivning (rådgivning avseende undervisning/utbildning eller
handledning/instruktion); karriärinformation och -rådgivning (undervisning/utbildning eller handledning/instruktion);
karriärrådgivning [undervisning/utbildning]; konsultation avseende utbildning av anställda; konsultation avseende utbildning
och fortbildning; konsultationstjänster avseende utbildning och instruktion av chefer och personal; ledning av
utbildningskonferenser; ledning av utbildningskurser i företag; ledning av utbildningsseminarier för kunder; planering av
föreläsningar för utbildningsändamål; planering av konferenser för utbildningsändamål; planering av seminarier för
utbildningsändamål; praktisk utbildning; produktion av direktsända tv-program för undervisning/utbildning; produktion av
filmer för utbildningsändamål; produktion av ljud- och videoinspelningar för utbildningsändamål; produktion av
utbildningsfilmer; produktion av videoband för användning av bolag i bolags undervisning/utbildning; produktion av
videoband för företagsanvändning vid undervisning/utbildning och handledning/instruktion avseende företagsledning;
professionella konsultationstjänster avseende utbildning; publicering av trycksaker avseende utbildning; publicering av tryckt
utbildningsmaterial; publicering av utbildningsmaterial; publicering av utbildningstexter; publicering av
utbildningsmanualer; publikation av undervisningsmaterial för utbildning; radiotjänster för tillhandahållande av
utbildningsgranskning; spridning av utbildningsmaterial; studiecirklar för utbildningsändamål; symposier relaterad till
utbildning; teambuilding (undervisning/utbildning); telefoninformationstjänster avseende undervisning/utbildning; tjänster
avseende kommersiell utbildning; tjänster avseende undervisning/utbildning av personal; underhållning,
handledning/instruktion och undervisning/utbildning; undervisning och utbildning; undervisning/utbildning;
undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning avseende försäljning; undervisning/utbildning avseende andlig
utveckling; undervisning/utbildning avseende affärsverksamhet; undervisning/utbildning och handledning/instruktion;
undervisning/utbildning relaterad till hälsa; undervisning/utbildning relaterad till näringslära; undervisning/utbildning som
anordnas av skolor; utbildning för försäljningspersonal; utbildning för vuxna; utbildning i hälsovård och kosttillskott;
utbildning/undervisning; utbildningar; utbildningstjänster avseende ledningsrådgivning; utbildningstjänster för företag;
utbildningstjänster relaterade till terapeutisk behandling; utbildningstjänster rörande företagsledning; utbildningstjänster
rörande kundtillfredsställelse; utbildningstjänster rörande kommunikationsförmåga; utgivning av utbildningsböcker;
yrkesrådgivning [rådgivning avseende handledning/instruktion och undervisning/utbildning].
Reg nr:
512371
Registrerad:
Ans nr:
2013/00984
Ansökningsdatum:
Triacom
Innehavare:
Per N. Döhler, Dorfstraße 6, 21397 Barendorf, Tyskland.
Varor och tjänster:
41: Översättning; översättningstjänster; tillhandahållande av översättningstjänster.
2013-04-19
2013-02-08
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/58
Reg nr:
512372
Registrerad:
Ans nr:
2013/00985
Ansökningsdatum:
2013-04-19
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.01.20.
Svart, gult och vit.
Mad Men Media AB, c/o Robert Persson, Hyllie stationstorg 2, 215 32 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556908-1119.
2013-02-08
Varor och tjänster:
35: Annons- och reklamtjänster gjorda av radio- och tv-reklambyråer; radio- och tv-reklam.
38: Informationstjänster via radio; överföring av data via radio; överföring av information via radio; radio- och
televisionssändning; radio- och tv-sändning och -överföring; sändning av information via radio; sändning av radio- och
televisionsprogram; sändning och mottagning via radio; sändning (radio -); utsändning av radio- och tv-program, även via
kabelnät; utsändning av radio- och tv-program.
41: Nyhetsprogramstjänster för radio och tv; nyhetsreportertjänster i form av samutsändning av nyheter för radio- och
televisionsindustrin; produktion av radio- och televisionsprogram; produktion av radio- och tv-program; produktion av radiooch televisionsprogram samt shower; produktion av radio- och televisionsprogram; produktion av specialeffekter för radio;
produktion av sportevenemang för radio; radio- eller tv-underhållning; radio-, film- och tv-produktion; underhållning genom
radio; underhållning genom radio och tv; underhållning via radio; underhållning via radio och tv; upplåtande av radio- och
tv-underhållning; utbildningstjänster genomförda via radio.
Reg nr:
512373
Registrerad:
Ans nr:
2013/00988
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.13.01.
Blått, Grönt.
Nordicink AB, Att: Calle Johansson, Högsbyvägen 3, 35250 VÄXJÖ, Sverige.
Org. nr: 556692-5243.
2013-04-19
2013-02-08
Varor och tjänster:
2: Bläck för användning inom screentryckning; bläck för användning vid tryckning; bläck i patroner; bläck till
bläckstråleskrivare; bläck [toner] för fotokopieringsapparater och -maskiner; fyllda bläckstrålepatroner; patroner för torrbläck
[fyllda] för bläckstråleskrivare; pigment för användning vid tillredning av bläck; toner [bläck] för fotokopieringsapparater
och -maskiner; färgpatroner (toner) fyllda för skrivare och fotokopieringsapparater; fotokopieringsapparater (färgpatroner
toner) fyllda för skrivare och -; fyllda tonerpatroner; fyllda tonerpatroner för användning med fotografiska
fotokopieringsapparater; fyllda tonerpatroner för användning med termiska fotokopieringsapparater; fyllda tonerpatroner för
elektroniskt drivna skrivapparater; patroner fyllda med toner för datorskrivare; patroner fyllda med toner; toner för
kopieringsapparater; toner för offsettryckning; toner i patroner för datorskrivare; toner kasetter [fyllda] för
punktmatrisskrivare; toner utgörande innehåll i patroner; tonerpatroner; tonerpatroner för användning med datorer;
tonerpatroner [fyllda] för laserskrivare; tonerpatroner [fyllda] för användning med fotokopieringsapparater; tonerpatroner
[fyllda] för användning med elektrostatiska fotokopieringsapparater; tonerpulver; xerografiska toners.
7: Skrivarhuvuden till bläckstråleskrivare, ingående i klassen.
9: Tomma tonerpatroner [datortillbehör]; tonerpatroner [tomma] för laserskrivare.
37: Bläckpåfyllning av skrivarpatroner; påfyllning av tomma bläckpatroner; påfyllning av tonerkassetter; tonerkassetter
(påfyllning av -).
40: Återvinning av toner.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/59
Reg nr:
512374
Registrerad:
Ans nr:
2013/00989
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.04.
1: Remigiusz Lepek, Stenkilsgränd 20, 17734 Järfälla, Sverige.
2: Ewa Lepek, Stenkilsgränd 20, 17734 Järfälla, Sverige.
2013-04-19
2013-02-08
Varor och tjänster:
43: Restauranger; restauranger (självserverings- -).
Reg nr:
512375
Registrerad:
Ans nr:
2013/00990
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-08
TDD group
Innehavare:
1: TDD Consultancy Services AB, Thomas Lundberg, Furingstad 10, 605 93 Norrköping, Sverige.
Org. nr: 556767-2323.
2: TDD Solutions AB, Thomas Lundberg, 605 93 Norrköping, Sverige.
Org. nr: 556772-7218.
3: TDD Technologies Europe AB, Thomas Lundberg, Furingstad 10, 605 93 Norrköping, Sverige.
Org. nr: 556908-7405.
4: TDD Consultancy Services Handelsbolag, Thomas Lundberg, Furingstad 10, 605 93 Norrköping,
Sverige.
Org. nr: 969718-2286.
Varor och tjänster:
42: Konsulttjänster inom hård- och mjukvara för datorer; utveckling av mjukvara.
Reg nr:
512376
Registrerad:
Ans nr:
2013/00992
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
24.17.25.
Märket utförs i grått och gult.
Axator Engineering AB, Breda vägen 7, 57250 Oskarshamn, Sverige.
Org. nr: 556858-4600.
2013-04-19
2013-02-08
Varor och tjänster:
35: Annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring.
41: Instruktionskurser i strategisk planering relaterad till annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande verksamhet,
marknadsföring och affärsverksamhet.
42: Konstnärliga formgivningstjänster; grafiska formgivningstjänster.
Reg nr:
512377
Registrerad:
Ans nr:
2013/00995
Ansökningsdatum:
HEMRODIN
Innehavare:
Varor och tjänster:
5: Kosttillskott.
Zeyneb Ismail, Harabergsgatan 16, 341 36 Ljungby, Sverige.
2013-04-19
2013-02-08
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/60
Reg nr:
512378
Registrerad:
Ans nr:
2013/01006
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-11
Figurklass:
20.05.07; 26.11.13.
Innehavare:
Anneli Ekström Godman, c/o Rindö Re AB, Solövägen 6, 185 41 Vaxholm, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Anordnande och genomförande av konferenser och seminarier; anordnande av konferenser relaterade till
undervisning/utbildning; anordnande av möten och konferenser; organisation och genomförande av konferenser och
seminarier.
Reg nr:
512379
Registrerad:
Ans nr:
2013/01007
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-11
Scanhook
Innehavare:
Swe Solutions AB, Spantgatan 3, 418 71 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556911-5537.
Varor och tjänster:
20: Krokar tillverkade av plast.
Reg nr:
512380
Registrerad:
Ans nr:
2013/01010
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-11
Strumplästen Cup
Innehavare:
Mölltorp/Breviks AIF, Kyrkvägen 1, 546 72 Mölltorp, Sverige.
Org. nr: 866601-4413.
Varor och tjänster:
41: Anordnande av idrottsevenemang, tävlingar och sportturneringar; anordnande av instruktionskurser anknutna till sport
aktiviteter; anordnande av sportaktiviteter och -tävlingar; anordnande av sportevenemang inom fotbollsområdet; anordnande
av sportevenemang och tävlingar; anordnande av sportevenemang; anordnande av sporttävlingar; arrangerande av
sporttävlingar; arrangerande och anordnande av sportevenemang och tävlingar; biljettinformationstjänster för
sportevenemang; bokning av sportanläggningar; bokning av sportpersonligheter för evenemang (tjänster av en promotor);
domartjänster inom sport; domartjänster och funktionärstjänster inom sport; drift av en sportanläggning;
dykningsutrustningar (uthyrning av sport- -); funktionärstjänster vid sportevenemang; handikapptjänster för sportevenemang;
information avseende sport; informationstjänster i samband med sport; instruktion i form av handikappsättningstjänster för
sportevenemang; instruktion i sport; instruktion i sportaktiviteter; instruktion, ledning och handledning i sport;
instruktionskurser i samband med sportaktiviteter; instruktionstjänster relaterade till sport; lagledning av sporter; organisation
av sportaktiviteter; organisation av sportevenemang; organiserande av sportaktiviteter; organisering av sport- och
fisketävlingar; organisering av sport och sportevenemang; organisering av sportevenemang; organisering av sportevenemang
och av idrottstävlingar; produktion av sportevenemang; produktion av sportevenemang för film; produktion av
sportevenemang för radio; produktion av sportevenemang för tv; rådgivning avseende organisation och tillhandahållande av
sportevenemang; sport-, idrotts- och fritidsaktiviteter; sport- och idrottsaktiviteter, nämligen skötsel och underhåll av
bowlinghallar; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; sport- och idrottsaktiviteter; sportaktiviteter; sportevenemang
(tidtagning vid -); sporthandledningstjänster; sportinformationstjänster; sportinstruktionstjänster; sportklubbstjänster;
sportlektioner; sportresultattjänster; sporttjänster; sporttränare; sportträning; sportundervisning; sportutrustning (uthyrning
av) förutom fordon; sportutrustningar (uthyrning av -), ej fordon; tidtagning vid idrotts- och sportevenemang; tidtagning vid
sportevenemang; tillhandahållande av sport- och fritidstjänster; tjänster avseende anskaffande av biljetter för
sportevenemang; tränartjänster för sportaktiviteter; underhållning avseende sport; underhållning, sport- och
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/61
kulturverksamhet; underhållning, sport- och kulturaktiviteter; underhållning tillgänglig under pauser vid sportevenemang;
underhållning under pauser vid sportevenemang; undervisning i sport; undervisning inom sportområdet;
undervisning/utbildning i sport; upplåtande av anläggningar för sportevenemang; upplåtande av idrotts- och
sportanläggningar; upplåtande av information relaterad till personligheter inom sport; upplåtande av sport- och
fritidsanläggningar; upplåtande av sport- och rekreationsanläggningar; upplåtande av sportanläggningar; upplåtande av
sportevenemang; upplåtande av sporthallar; upplåtande av sportinformation med hjälp av förinspelade telefonmeddelanden;
upplåtande av sportskyttebanor; upplåtande av sporttävlingar; uthyrning av idrotts- och sportutrustning (ej fordon); uthyrning
av sport- eller träningsutrustning; uthyrning av sportanläggningar; uthyrning av sportdykningsutrustningar; uthyrning av
sportdykningsutrustning; uthyrning av sportutrustning; uthyrning av sportutrustningar; uthyrning av sportutrustningar ej
fordon; uthyrning av sportutrustningar [ej fordon]; uthyrning av utrustning för sportevenemang.
Reg nr:
512381
Registrerad:
Ans nr:
2013/01011
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-11
Strump
Innehavare:
Mölltorp/Breviks AIF, Kyrkvägen 1, 546 72 Mölltorp, Sverige.
Org. nr: 866601-4413.
Varor och tjänster:
41: Anordnade av idrottstävlingar; anordnande av idrottsaktiviteter och -tävlingar; anordnande av idrottsevenemang;
anordnande av idrottsevenemang, tävlingar och sportturneringar; anordnande av idrottsevenemang; anordnande av
idrottsevenemang och -tävlingar; anordnande av idrottstävlingar och ridtävlingar; anordnande av idrottstävlingar; anordnande
av idrottsturneringar; anordnande av tävlingar och idrottstävlingar; anordnande och genomförande av idrottstävlingar;
bokning av platser för shower och idrottstillställningar; bokning och försäljning av biljetter till idrottsevenemang; drift av
idrottsläger; gymnastik (med lek och idrott); handledning/instruktion av idrottsspelare; handledning och instruktion,
nämligen idrottscoaching; idrotts- och gymnastiktjänster; idrottsanläggningar; idrottsläger; idrottslägertjänster;
idrottsunderhållning; information avseende idrottsutbildning; klubbhusverksamhet med idrottsanläggningar; kultur- och
idrottsverksamhet; lägertjänster (idrotts- -); organisation av idrottsaktiviteter; [organisation av] idrottsaktiviteter; organisation
av idrottsevenemang; organisation av idrottstävlingar och -evenemang; organisation av tillställningar för kultur-,
underhållnings- och idrottsändamål; organisering av idrottsaktiviteter; organisering av idrottsaktiviteter och -tävlingar;
organisering av idrottsevenemang och -tävlingar; organisering av idrottstävlingar och -evenemang; organisering av lokala
idrotts- och kulturevenemang; organisering av sportevenemang och av idrottstävlingar; sport-, idrotts- och fritidsaktiviteter;
sport- och idrottsaktiviteter, nämligen skötsel och underhåll av bowlinghallar; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet;
sport- och idrottsaktiviteter; tävlingar (anordnande av idrotts- -); tävlingar [anordnande av idrotts -]; tidtagning vid idrottsoch sportevenemang; tidtagning vid idrottstävlingar; tillhandahållande av idrottsanläggningar; träning av idrottsledare;
upplåtande av anläggningar för idrottsturneringar; upplåtande av anläggningar för gymnastik och idrott; upplåtande av
idrotts- och sportanläggningar; upplåtande av idrottsanläggningar; upplåtande av idrottsklubbsanläggningar; upplåtande av
lokaler för idrottsträning; upplåtande och ledning av idrottsevenemang; uthyrning av idrotts- och sportutrustning (ej fordon);
uthyrning av idrottsanläggningar; uthyrning av idrottsartiklar (ej fordon); uthyrning av utrustning för användning i samband
med idrottsevenemang.
Reg nr:
512382
Registrerad:
Ans nr:
2013/01012
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
03.07.19.
Märket utförs i svart och rött.
EWO Easy Way Out AB, Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556681-2862.
Varor och tjänster:
42: Utveckling av webbplatser.
2013-04-19
2013-02-11
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/62
Reg nr:
512383
Registrerad:
Ans nr:
2013/01015
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-11
Figurklass:
03.04.11; 06.19.13.
Beskrivning:
Märket är utfört i grönt, blått, rött, grått, svart och vitt.
Innehavare:
Rajaa Hashem, klockar vägen 3, 141 61 huddinge, Sverige.
Varor och tjänster:
29: Mjölk och mjölkprodukter; yoghurt; yoghurtdrycker.
Reg nr:
512384
Registrerad:
Ans nr:
2013/01018
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.01.
JPRT Förvaltning AB, c/o Bröderna Severin AB, Box 66, 545 21 Töreboda, Sverige.
Org. nr: 556833-8445.
L-O Lundquist Patentbyrå Aktiebolag, Box 80, 651 03 Karlstad, Sverige.
2013-04-19
2013-02-11
Ombud:
Varor och tjänster:
7: Elektriska köksmaskiner.
Reg nr:
512385
Registrerad:
Ans nr:
2013/01019
Ansökningsdatum:
Blowpoint
Innehavare:
Blowpoint AB, c/o Krekolas Trafikskola, Järntorget 6, 632 27 Eskilstuna, Sverige.
Org. nr: 556893-3724.
Janne Krekola, c/o Krekola Juristbyrå, Fristadstorget 4, 632 20 Eskilstuna, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Alkoholmätare; apparater för alkoholtestning.
2013-04-19
2013-02-11
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/63
Reg nr:
512386
Registrerad:
Ans nr:
2013/01020
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-11
Stockholm Landskap
Innehavare:
Sven A Hermelin AB, Torsvikssvängen 11, 18134 Lidingö, Sverige.
Org. nr: 556075-5869.
Sven A Hermelin AB, Torsvikssvängen 11, 18134 Lidingö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
42: Designtjänster relaterade till arkitektur; professionell konsultation relaterad till arkitektur; konsultation avseende
arkitektur; cad-tjänster avseende arkitektur; forskning avseende arkitektur; ingenjörstjänster avseende arkitektur;
rådgivningstjänster avseende arkitektur.
44: Landskapsarkitektur och trädgårdsdesign för andras räkning.
Reg nr:
512387
Registrerad:
Ans nr:
2013/01036
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-12
Nywell
Innehavare:
Nyllinge Wellness NyWell AB, c/o Charlotte Nyllinge, Valkyriavägen 7b, 182 67 Djursholm,
Sverige.
Org. nr: 556919-7394.
Varor och tjänster:
44: Kostrådgivning.
Reg nr:
512388
Registrerad:
Ans nr:
2013/01037
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-12
Fjällkassen
Innehavare:
Ad Lib Experience AB, Linnégatan 89 C, 115 23 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556682-8876.
Advokatfirman Sallnäs AB, Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
16: Kokböcker; påsar av papper för livsmedel; påsar (av papper eller plast -); kartonger gjorda av wellpapp.
35: Återförsäljartjänster avseende livsmedel.
39: Transporttjänster; varuleveranser; varuleveranser via bud.
Reg nr:
512389
Registrerad:
Ans nr:
2013/01040
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-12
Lassagården
Innehavare:
Eva-Lena Anderson, c/o Lassagårdens Keramik, Lassagården 2, 541 92 Skövde, Sverige.
Varor och tjänster:
21: Blomkrukor av keramik; bordsserviser av keramik; byster av porslin, keramik, lergods eller glas; figuriner (statyetter) av
porslin, keramik, lergods eller glas; kaffeserviser av keramik; keramik för hushållsändamål; keramik för köksändamål;
keramikfigurer; keramikmuggar; keramikvaror; konstföremål av porslin, keramik, lergods eller glas; konstverk gjorda av
keramik; koppar gjorda av keramik; modellfordon [prydnadsföremål] gjorda av keramik; prydnader av keramik; skulpturer
av keramik; spargrisar av keramik; statyer av keramik; statyer av porslin, keramik, lergods eller glas; statyer av porslin,
lergods, keramik eller glas; statyetter av keramik; varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/64
Reg nr:
512390
Registrerad:
Ans nr:
2013/01044
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-12
ActStockholm
Innehavare:
ACT Stockholm AB, Box 7375, 103 91 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556855-8687.
Varor och tjänster:
41: Anordnande av teater- och andra nöjesföreställningar (impressariotjänster); artistisk ledning av teatershower;
biljettbokning (teater); bokning av biljetter till teater- och andra nöjesföreställningar; bokning av teaterbiljetter; framförande
av teaterpjäser, musikframföranden; organisering av teaterproduktioner; organisering, produktion och presentation av
teaterföreställningar; produktion av teater- och nöjesföreställningar; produktion av teaterföreställningar; produktion av
teaterpjäser; produktion av teatershower; publicering av teatermanuskript; publicering av texter innehållande teaterrankingar
och föreställningar (nöjesinformation); regi av teaterpjäser; regi av teatershower; regisserande av teatershower; teater- och
nöjesföreställningar (produktion av -); teaterföreställningar; teaterföreställningar både animerade och live; teaterproduktion;
teatertjänster; teaterunderhållning; underhållning i form av teaterproduktioner; uppsättning av teaterpjäser.
Reg nr:
512391
Registrerad:
Ans nr:
2013/01077
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-13
Nailbonanza
Innehavare:
Hannah Arnhög, Roslagsgatan 6, 11355 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
3: Nagellack; nagellack för kosmetiska ändamål.
41: Klubbverksamhet [underhållning, nöje, undervisning, utbildning]; underhållning, handledning/instruktion och
undervisning/utbildning; undervisning i skönhetskunskap; undervisning/utbildning avseende konst.
44: Konsultation avseende skönhetsvård; skönhetsvård; skönhetsvård för människor.
Reg nr:
512392
Registrerad:
Ans nr:
2013/01084
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-08
DEN FÖRSVUNNA DIAMANTEN
Innehavare:
Brio AB, Box 305, 201 23 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556201-9686.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Datorspel; videospel; spelprogramvara; nedladdningsbara spelprogram och datorprogram; interaktiv
underhållningsprogramvara; skivor, band, och andra magnetiska, elektroniska eller optiska medier, alla med spelprogramvara
eller videospel; elektroniska underhållningsapparater, elektroniska spelapparater; spelkonsoler; inspelad film och musik på
magnetiska och optiska databärare (inkluderande dvd-skivor och cd-skivor).
Reg nr:
512393
Registrerad:
Ans nr:
2013/01085
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-08
ALFAPET
Innehavare:
Brio AB, Box 305, 201 23 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556201-9686.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Datorspel; videospel; spelprogramvara; nedladdningsbara spelprogram och datorprogram; interaktiv
underhållningsprogramvara; skivor, band, och andra magnetiska, elektroniska eller optiska medier, alla med spelprogramvara
eller videospel; elektroniska underhållningsapparater, elektroniska spelapparater; spelkonsoler; inspelad film och musik på
magnetiska och optiska databärare (inkluderande dvd-skivor och cd-skivor).
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/65
Reg nr:
512394
Registrerad:
Ans nr:
2013/01089
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-13
BikeRay
Innehavare:
Roger Ek, Frejs väg 21, 83694 ÅS, Sverige.
Varor och tjänster:
11: Bärbara lampor [för belysning]; elektriska lampor; elektriska lampor för utomhusbelysning; fick (lampor -), elektriska;
ficklampor (handhållna lampor); flexibla lampor; lampor; lampor (dykar -); lampor för belysning; lampor för
belysningsändamål; lampor för bilar; lampor för fordon; lampor för fordon och farkoster; lampor för motorfordon; lampor för
utomhusbruk; lampor och belysningar för fordon.
Reg nr:
512395
Registrerad:
Ans nr:
2013/01090
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-13
Sweden in a box
Innehavare:
Kinnabageriet AB, Östergärde Industriväg 610, 41729 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556896-1386.
Lotta Erneberg, Wallingatan 44A, 11124 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
29: Kött, fisk, fjäderfä och vilt; rökt kött; torkat kött; behandlad fisk; inlagd fisk; konserverad fisk; rökt fisk; geléer, sylter,
fruktkompotter; ätliga oljor.
30: Såser för grillat kött; kaffe, te, kakao och kaffeersättningar; bröd, konditorivaror och godsaker; mixer för tillagning av
bröd; frysta konditorivaror; mixer för framställning av kakor; biologisk honung för humankonsumtion; honung; senap;
smaksatt vinäger; färdiggjorda såser.
41: Underhållning, sport- och kulturverksamhet.
Reg nr:
512396
Registrerad:
Ans nr:
2013/01093
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-13
Networked brains
Innehavare:
Henrik Pålsson, Rundgatan 4, 24330 Höör, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Registrerade datormjukvaror för undervisning/utbildning; simulatorer för utbildning av personal i körning av fordon;
utbildningshandböcker i form av datorprogram.
16: Utbildningspublikationer.
28: Elektroniska undervisningsspel för utbildning.
35: Information, rådgivning och konsultation avseende företagsledning eller företagsadministration, inklusive sådana tjänster
upplåtna online eller via internet; tjänster avseende företagsrådgivning, -konsultation och -information; yrkesinformation och
rådgivningstjänster (andra än för undervisning och utbildningsråd); undersökningar och konsulttjänster avseende media.
38: Telekommunikation via datorterminaler, it, satelliter, radior, telegrafer, telefoner.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/66
Reg nr:
512397
Registrerad:
Ans nr:
2013/01095
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-13
Figurklass:
02.05.01; 04.02.20.
Beskrivning:
Märket utförs i färgerna svart, rött, lila, blått, gult och grönt.
Innehavare:
Juliette Snijders, Näsbychaussén 46b, 29135 Kristianstad, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Utbildningstjänster tillhandahållna för barn.
Reg nr:
512398
Registrerad:
Ans nr:
2013/01096
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.14; 27.05.22; 27.05.23.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556082-7023.
2013-04-19
2013-02-11
Varor och tjänster:
35: Assistans vid affärsledning; kommersiell affärsrådgivning och administrativ verksamhet i samband med hantering och
förvaltning av immateriella och industriella rättigheter.
36: Finansiell förvaltning, utveckling, analys, exploatering och transaktioner beträffande intellektuellt kapital och
immateriella tillgångar; mäkleri av immateriella rättigheter; värdering av immateriella tillgångar; handel med och förvaltning
av värdepapper.
45: Juridiska tjänster; juridisk rådgivning med avseende på immateriella och industriella rättigheter; förvaltning av
immateriella och industriella rättigheter; tjänster inom immaterialrättens, konkurrensrättens, marknadsrättens och
avtalsrättens områden.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/67
Reg nr:
512399
Registrerad:
Ans nr:
2013/01097
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-13
The Local Eedjits
Innehavare:
Patrik Månsson, Blinkarpsvägen 5, 26868 Röstånga, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Musikgrupp (underhållning).
Reg nr:
512400
Registrerad:
Ans nr:
2013/01101
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
26.04.11; 26.11.25.
Talentum Events AB, Surbrunnsgatan 44 A, 113 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556810-5117.
Advokatfirma DLA Nordic Kommanditbolag, Box 7315, 103 90 Stockholm, Sverige.
2013-04-19
2013-02-12
Ombud:
Varor och tjänster:
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet; arrangerande av konferenser, utställningar och seminarier.
Reg nr:
512401
Registrerad:
Ans nr:
2013/01102
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-13
NAW
Innehavare:
Acoustic Agree AB, Metallgatan 1, 37273 Ronneby, Sverige.
Org. nr: 556706-8001.
Varor och tjänster:
9: Materialprovningsinstrument och -maskiner.
42: Materialprovning; materialprovning för feldetektering; materialprovning och utvärdering; materialprovningstjänster.
Reg nr:
512402
Registrerad:
Ans nr:
2013/01103
Ansökningsdatum:
2013-04-19
2013-02-13
NAW-Scan
Innehavare:
Acoustic Agree AB, Metallgatan 1, 37273 Ronneby, Sverige.
Org. nr: 556706-8001.
Varor och tjänster:
42: Materialprovning; materialprovning för feldetektering; materialprovning och utvärdering; materialprovningstjänster.
Reg nr:
512403
Registrerad:
Ans nr:
2013/01551
Ansökningsdatum:
DBS CORE
Innehavare:
Grimaldi Industri Aktiebolag, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556325-5065.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
12: Cyklar samt delar och komponenter till cyklar.
2013-04-19
2013-02-26
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/68
014 – Delning av registrerade varumärken.
Reg nr:
Anteckningsdatum:
280318
2013-04-12
Registrerad:
Avtalsdatum:
1939-07-17
2011-05-04
Varumärkesregistreringen med ovan angivet registreringsnummer har delats. Efter delningen har detta nummer utgått ur
registret. De nya registreringar som tillkommer genom delningen har nummer 280332 och 280333.
Figurklass:
03.07.24; 24.15.01.
Innehavare:
ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, PRAG 1, CZ-110 00, Tjeckiska Republiken.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117 N, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
6: Metaller och metalldelar i rått, halvbearbetat och bearbetat tillstånd, metallvaror, såsom gjutgods, smidesvaror, pressade
varor och svetsade halvfabrikat av järn, stål, övriga metaller och legeringar härav; råa och helt eller delvis beredda
metallmineral, kärl av metall; järnkonstruktioner samt broar.
7: Maskinverktyg, maskinella utrustningsdetaljer och beståndsdelar för eggverktyg; maskiner, även elektriska, jämte delar
härav, lantbruksmaskiner, häri inbegripet mjölkmaskiner jämte delar härav, filter (maskin- eller motordel); motordrivna
vägvältar jämte tillbehör och delar härav; fartygsmotorer och delar härav.
8: Handverktyg.
9: Mätapparater, instrument och apparater för optik, akustik, mekanik och metallurgi, filter utgörande delar till
vetenskapliga, geodetiska, elektriska (inklusive radiotekniska) och optiska apparater och instrument.
11: Ångarmatur, elektriska apparater jämte delar och tillbehör för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning,
torkning och ventilation; filter och refrigeratorer.
12: Motorfordon, såsom traktorer jämte tillbehör och delar av dessa, dock ej automobiler (inkluderande personbilar) jämte
tillbehör och delar av dessa; fartyg.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Anteckningsdatum:
280333
2013-04-12
2013-04-19
16/2013/69
Registrerad:
Avtalsdatum:
1939-07-17
2011-05-04
Varumärkesregistreringen har tillkommit genom delning av varumärke nummer 280318och gäller för följande varor och
tjänster:
Märket i dess ändrade form publiceras nedan:
Figurklass:
03.07.24; 24.15.01.
Innehavare:
ŠKODA POWER s.r.o., Tylova 1/57, CZ-301 28 Plezen, Tjeckiska Republiken.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117 N, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
7: Ångturbiner, turbogeneratorer och elektriska generatorer, jämte delar härav.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Anteckningsdatum:
280332
2013-04-12
2013-04-19
16/2013/70
Registrerad:
Avtalsdatum:
1939-07-17
2011-05-04
Varumärkesregistreringen har tillkommit genom delning av varumärke nummer 280318och gäller för följande varor och
tjänster:
Märket i dess ändrade form publiceras nedan:
Figurklass:
03.07.24; 24.15.01.
Innehavare:
ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, PRAG 1, CZ-110 00, Tjeckiska Republiken.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117 N, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
6: Metaller och metalldelar i rått, halvbearbetat och bearbetat tillstånd, metallvaror, såsom gjutgods, smidesvaror, pressade
varor och svetsade halvfabrikat av järn, stål, övriga metaller och legeringar härav; råa och helt eller delvis beredda
metallmineral, kärl av metall; järnkonstruktioner samt broar.
7: Maskinverktyg, maskinella utrustningsdetaljer och beståndsdelar för eggverktyg; maskiner, även elektriska, jämte delar
härav, dock ej ångturbiner, turbogeneratorer eller elektriska generatorer, jämte delar härav, lantbruksmaskiner, häri inbegripet
mjölkmaskiner jämte delar härav, filter (maskin- eller motordel); motordrivna vägvältar jämte tillbehör och delar härav;
fartygsmotorer och delar härav.
8: Handverktyg.
9: Mätapparater, instrument och apparater för optik, akustik, mekanik och metallurgi, filter utgörande delar till
vetenskapliga, geodetiska, elektriska (inklusive radiotekniska) och optiska apparater och instrument.
11: Ångarmatur, elektriska apparater jämte delar och tillbehör för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning,
torkning och ventilation; filter och refrigeratorer.
12: Motorfordon, såsom traktorer jämte tillbehör och delar av dessa, dock ej automobiler (inkluderande personbilar) jämte
tillbehör och delar av dessa; fartyg.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Anteckningsdatum:
280322
2013-04-12
2013-04-19
16/2013/71
Registrerad:
Avtalsdatum:
1939-07-17
2011-05-04
Varumärkesregistreringen med ovan angivet registreringsnummer har delats. Efter delningen har detta nummer utgått ur
registret. De nya registreringar som tillkommer genom delningen har nummer 280334 och 280335.
Figurklass:
27.05.01.
Innehavare:
ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, PRAG 1, CZ-110 00, Tjeckiska Republiken.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
6: Gjutgods, smidesvaror, pressade varor och svetsade halvfabrikat av järn, stål, andra metaller och legeringar härav,
järnkonstruktioner samt broar.
7: (Elektriska) apparater (med deras delar) för alstring av elektrisk energi; maskiner, även elektriska, jämte delar härav,
explosionsmotorer (ej för landfordon) och delar härav, motordrivna vägvältar jämte tillbehör till och delar härav, flygmotorer
och delar härav, fartygsmotorer och delar härav.
9: Elektriska apparater (med deras delar) för omformning och överföring av elektrisk energi.
11: Elektriska apparater (med deras delar) för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning och
ventilation.
12: Explosionsmotorer för landfordon, dock ej för automobiler (inkluderande personbilar), jämte tillbehör och delar av dessa;
motorfordon, såsom traktorer jämte tillbehör och delar av dessa, dock ej automobiler (inkluderande personbilar) jämte
tillbehör och delar av dessa; flygmaskiner, fartyg.
Reg nr:
Anteckningsdatum:
280335
2013-04-12
Registrerad:
Avtalsdatum:
1939-07-17
2011-05-04
Varumärkesregistreringen har tillkommit genom delning av varumärke nummer 280322och gäller för följande varor och
tjänster:
Märket i dess ändrade form publiceras nedan:
Figurklass:
27.05.01.
Innehavare:
ŠKODA POWER s.r.o., Tylova 1/57, CZ-301 28 Plezen, Tjeckiska Republiken.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
7: Ångturbiner, turbogeneratorer och elektriska generatorer, jämte delar härav.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Anteckningsdatum:
280334
2013-04-12
2013-04-19
16/2013/72
Registrerad:
Avtalsdatum:
1939-07-17
2011-05-04
Varumärkesregistreringen har tillkommit genom delning av varumärke nummer 280322och gäller för följande varor och
tjänster:
Märket i dess ändrade form publiceras nedan:
Figurklass:
27.05.01.
Innehavare:
ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, PRAG 1, CZ-110 00, Tjeckiska Republiken.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
6: Gjutgods, smidesvaror, pressade varor och svetsade halvfabrikat av järn, stål, andra metaller och legeringar härav,
järnkonstruktioner samt broar.
7: (Elektriska) apparater (med desas delar) för alstring av elektrisk energi; maskiner, även elektriska, jämte delar härav, dock
ej ångturbiner, turbogeneratorer eller elektriska generatorer, jämte delar härav, explosionsmotorer (ej för landfordon) och
delar härav, motordrivna vägvältar jämte tillbehör till och delar härav, flygmotorer och delar härav, fartygsmotorer och delar
härav.
9: Elektriska apparater (med deras delar) för omformning och överföring av elektrisk energi.
11: Elektriska apparater (med deras delar) för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning och
ventilation.
12: Explosionsmotorer för landfordon, dock ej för automobiler (inkluderande personbilar), jämte tillbehör och delar av dessa;
motorfordon, såsom traktorer jämte tillbehör och delar av dessa, dock ej automobiler (inkluderande personbilar) jämte
tillbehör och delar av dessa; flygmaskiner, fartyg.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/73
015 – Varumärkesregistreringen kvarstår med oförändrat skyddsomfång efter
lagakraftvunna beslut i invändningsärenden.
280292
383769
387147
387854
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
016 – Varumärkesregistreringen har upphävts efter lagakraftvunna beslut i
invändningsärenden.
416608
16/2013/74
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/75
017 – Varumärkesregistreringar har ändrat sitt skyddsomfång efter lagakraftvunna
beslut i invändningsärenden och återges här i sin helhet.
Reg nr:
Ans nr:
408977
2009/09681
Registrerad:
Ansökningsdatum:
2010-01-22
2009-12-03
ECOTEMP
Innehavare:
NiPeg Invest AB, Box 8963, 402 74 GÖTEBORG, Sverige.
Org. nr: 556206-8154.
Cegumark Aktiebolag , Box 53047, 400 14 GÖTEBORG, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Ackumulatorer för värme och ånga; armaturer för bad och bastu, även för massage- varmlufts- och ångbad;
bastubadsinstallationer; avluftningsventiler för värmeelement; vattenklosetter, badkar, bidéer, tvättställ (delar av sanitära
installationer), duschar och duschkabiner; bubbelmaskiner för bubbelpooler; blandningskranar, rörledningsventiler,
kranpackningar och rör till toaletter, tvättställ, badkar och duschkabiner; eldstäder; kaminer; värmepannor; matare för
värmepannor; värmeväxlare (ej maskindel) och värmepumpar; solfångare för uppvärmning; elektriska värmeelement;
expansionstankar för värmeinstallationer; varmvattenberedare; fläktar för ventilation och luftkonditionering; kloaker och
reningsanläggningar för kloaker; luftfiltreringsinstallationer och luftkonditioneringsapparater.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
023 – Registreringar avförda på egen begäran.
508953
16/2013/76
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
026 – Förnyade registreringar.
Reg nr
16337
Beslutsdatum
2013-04-11
Nästa förnyelse
2023-01-28
41817
2013-04-11
2023-04-03
105212
2013-04-11
2023-02-15
106102
2013-04-11
2023-05-03
106997
2013-04-11
2023-07-26
143025
2013-04-11
2023-05-11
143399
2013-04-15
2023-06-08
143635
2013-04-11
2023-06-29
143646
2013-04-11
2023-06-29
145065
2013-04-11
2023-11-23
146507
2013-04-15
2024-03-22
185256
2013-04-10
2023-02-11
185887
2013-04-10
2023-03-31
186050
2013-04-15
2023-04-08
186170
2013-04-10
2023-04-15
187424
2013-04-11
2023-07-22
243040
2013-04-16
2022-12-04
244814
2013-04-12
2022-12-30
246479
2013-04-10
2023-02-12
246603
2013-04-11
2023-02-12
247581
2013-04-16
2023-03-26
247673
2013-04-11
2023-04-02
247941
2013-04-11
2023-04-02
16/2013/77
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
248059
2013-04-15
2023-04-08
248132
2013-04-15
2023-04-08
248146
2013-04-11
2023-04-08
248454
2013-04-15
2023-04-23
248473
2013-04-10
2023-04-23
248597
2013-04-16
2023-04-30
248790
2013-04-11
2023-05-07
248797
2013-04-11
2023-05-07
249109
2013-04-11
2023-05-14
249216
2013-04-15
2023-05-21
249329
2013-04-11
2023-05-28
249380
2013-04-11
2023-05-28
249517
2013-04-11
2023-05-28
249547
2013-04-11
2023-05-28
249682
2013-04-10
2023-06-04
249951
2013-04-10
2023-06-24
359057
2013-04-12
2022-12-20
359332
2013-04-11
2023-01-17
359899
2013-04-15
2023-02-21
360245
2013-04-11
2023-03-21
360249
2013-04-10
2023-03-21
360401
2013-04-10
2023-03-28
360481
2013-04-11
2023-04-04
360483
2013-04-16
2023-04-04
360642
2013-04-10
2023-04-17
360769
2013-04-16
2023-04-25
16/2013/78
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
360804
2013-04-11
2023-05-02
360829
2013-04-11
2023-05-02
360839
2013-04-11
2023-05-02
360965
2013-04-11
2023-05-09
361044
2013-04-11
2023-05-16
361066
2013-04-12
2023-05-16
364197
2013-04-11
2023-11-28
364573
2013-04-15
2023-12-05
16/2013/79
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/80
027 – Ändringar i registrerade varumärken.
Reg nr:
16337
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2010-01-01
Registrerad:
Ändring:
Förnyelse
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Premier Foods Group Limited, Premier House Centrium Business Park,
Griffiths Way St Albans Hertfordshire, AL1 2RE, Storbritannien.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
18353
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Borttag av ombud
Innehavare:
OMS Investments, Inc., 10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, CA, USA.
Reg nr:
23478
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
38373
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
41817
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2011-02-24
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Omnova Solutions Inc., 175 Ghent Road, Fairlawn, OH 44333-3300, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1913-01-28
1915-01-25
1920-07-20
1931-03-03
1933-04-03
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/81
Reg nr:
47606
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-01-02
Registrerad:
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
49437
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Merck Consumer Healthcare Limited, Hedon Road, Marfleet, Hull HU9 5NJ, Storbritannien.
Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
50904
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
64947
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Merck Consumer Healthcare Limited, Hedon Road, Marfleet, Hull HU9 5NJ, Storbritannien.
Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
74945
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-16
2013-03-20
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kennametal Inc., 1600 Technology Way, Latrobe, PA 15650-0231, USA.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
76835
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Turtle Wax Benelux B.V., Wageningselaan 6, NL-3903 LA Veenendaal, Nederländerna.
Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, DK-2900 Hellerup, Danmark.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1937-01-25
1938-01-17
1938-10-24
1948-09-10
1953-10-30
1954-10-22
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/82
Reg nr:
77020
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-16
2013-03-20
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kennametal Inc., 1600 Technology Way, Latrobe, PA 15650-0231, USA.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
83080
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
86777
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
102654
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
102808
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1954-11-19
1957-08-02
1959-03-20
1962-05-04
1962-05-25
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/83
Reg nr:
105996
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2013-01-30
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Swedish Match Intellectual Property AB, Box 7179, 103 88 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556897-8802.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
106500
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-16
2013-04-04
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden AB, Box 4004, 341 81 Ljungby, Sverige.
Org. nr: 556113-9154.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Reg nr:
107847
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
107915
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
110220
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
111644
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Borttag av ombud
Innehavare:
OMS Investments, Inc., 10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, CA, USA.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1963-04-26
1963-06-20
1963-11-08
1963-11-15
1964-06-26
1964-12-18
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/84
Reg nr:
113307
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Registrerad:
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
MasterCard Europe socièté privée à responsabilité limitée,
198 A Chaussée de Tervuren, 1410 WATERLOO, Belgien.
Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117 N, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
114879
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Nytt ombud
Andra ändringar
Registrerad:
1965-06-18
1966-01-14
Innehavare:
Akzo Nobel Paints LLC, 15885 W. Sprague Road, Strongsville, OH 44136, USA.
Ombud:
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Bolagsomvandling 2009-01-01 från The Glidden Company till Akzo Nobel Paints LLC.
Reg nr:
129023
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-11-06
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
ALL STAR C.V., Colosseum 1, Hilversum 1213NL, Nederländerna.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
129160
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-11-06
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
ALL STAR C.V., Colosseum 1, Hilversum 1213NL, Nederländerna.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
132724
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
134155
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1969-11-14
1969-11-28
1970-09-18
1971-02-12
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/85
Reg nr:
136541
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
141514
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2007-11-19
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Fromageries F.Paul Renard, La Chapelle, 89630 Flogny-La Chapelle, Frankrike.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
142216
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
143399
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Prestige Brands International, Inc., 660 White Plains Road, Tarrytown, NY 10591, USA.
Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117 N, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
143816
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Borttag av ombud
Innehavare:
OMS Investments, Inc., 10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, CA, USA.
Reg nr:
144823
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
General Mills, Inc. (a Delaware corporation), Number One General Mills Boulevard, Minneapolis,
MN 55426, USA.
Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1971-09-17
1972-12-15
1973-03-02
1973-06-08
1973-07-20
1973-10-26
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/86
Reg nr:
145408
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
MasterCard Europe socièté privée à responsabilité limitée, 198 A Chaussée de Tervuren,
BE-1410 WATERLOO, Belgien.
Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117 N, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
145777
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Borttag av ombud
Innehavare:
OMS Investments, Inc., 10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, CA, USA.
Reg nr:
146507
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Flowserve Management Company, 5215 N. O'Connor Boulevard, Suite 2300, IRVING, TX 75039,
USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
147253
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Borttag av ombud
Innehavare:
OMS Investments, Inc., 10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, CA, USA.
Reg nr:
147565
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Borttag av ombud
Innehavare:
OMS Investments, Inc., 10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, CA, USA.
Reg nr:
149716
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Dresser Wayne Aktiebolag, Box 30049, 200 61 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556023-6209.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1973-12-28
1974-01-25
1974-03-22
1974-05-24
1974-06-14
1974-12-20
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/87
Reg nr:
150017
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-16
2013-03-20
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kennametal Inc., 1600 Technology Way, Latrobe, PA 15650-0231, USA.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
150616
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
151974
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Borttag av ombud
Innehavare:
OMS Investments, Inc., 10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, CA, USA.
Reg nr:
152406
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-16
2013-03-20
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kennametal Inc., 1600 Technology Way, Latrobe, PA 15650-0231, USA.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
155604
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-11-06
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
ALL STAR C.V., Colosseum 1, Hilversum 1213NL, Nederländerna.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
158090
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1975-01-17
1975-03-07
1975-07-04
1975-08-22
1976-05-28
1977-01-14
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/88
Reg nr:
159032
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Registrerad:
Ändring:
Borttag av ombud
Innehavare:
OMS Investments, Inc., 10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, CA, USA.
Reg nr:
161110
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
161873
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-11-06
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
ALL STAR C.V., Colosseum 1, Hilversum 1213NL, Nederländerna.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
168320
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Borttag av ombud
Innehavare:
OMS Investments, Inc., 10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, CA 90067-6228,
USA.
Reg nr:
168321
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Borttag av ombud
Innehavare:
OMS Investments, Inc., 10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, CA 90067-6228,
USA.
Reg nr:
170698
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-11-06
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
ALL STAR C.V., Colosseum 1, Hilversum 1213NL, Nederländerna.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1977-04-15
1977-10-21
1977-12-30
1979-06-29
1979-06-29
1980-01-18
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/89
Reg nr:
170751
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
174856
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-11-06
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
ALL STAR C.V., Colosseum 1, Hilversum 1213NL, Nederländerna.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
174857
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-11-06
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
ALL STAR C.V., Colosseum 1, Hilversum 1213NL, Nederländerna.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
175193
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
176107
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
181156
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Zino Davidoff SA, 5, rue Faucigny, CH-1700 FRIBOURG, Schweiz.
MAQS Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, DK-1112 Köpenhamn, Danmark.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1980-01-25
1981-01-16
1981-01-16
1981-02-06
1981-04-10
1982-04-23
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/90
Reg nr:
184211
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-11-06
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
ALL STAR C.V., Colosseum 1, Hilversum 1213NL, Nederländerna.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
185141
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
185256
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-03-25
Ändring:
Förnyelse
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Nammo LIAB Aktiebolag, Box 154, 711 23 Lindesberg, Sverige.
Org. nr: 556084-0950.
Nobeli Business Support AB, Patent och varumärken, 691 80 KARLSKOGA, Sverige.
Reg nr:
185451
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-15
2012-12-17
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Iconix Europe LLC, 1450 Broadway, New York, NY 10018, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
185584
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Ändring:
Nytt ombud
Andra ändringar
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1982-12-03
1983-02-04
1983-02-11
1983-02-18
1983-03-04
Innehavare:
Eaton Industries (Netherlands) B.V., Europalaan 202, NL-7559 SC Hengelo, Nederländerna.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Bolagsomvandling från Eaton Electric N.V. Datum 2005-05-30.
Reg nr:
186050
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Registrerad:
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Metsä Tissue Oyj, Revontulenpuisto 2, FI-02100 ESPOO, Finland.
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, 103 95 Stockholm, Sverige.
1983-04-08
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/91
Reg nr:
187965
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-15
2012-12-17
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Iconix Europe LLC, 1450 Broadway, New York, NY 10018, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
188208
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
MasterCard Europe socièté privée à responsabilité limitée, 198 A Chaussée de Tervuren,
BE-1410 WATERLOO, Belgien.
Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117 N, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
193333
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
193627
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
MasterCard Europe (socièté privée à responsabilité limitée), 198 A Chaussée de Tervuren,
1410 WATERLOO, Belgien.
Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117 N, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
194093
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
194094
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1983-09-02
1983-09-16
1984-10-26
1984-11-23
1984-12-21
1984-12-21
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/92
Reg nr:
194117
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Merck Consumer Healthcare Limited, Hedon Road, Marfleet, Hull HU9 5NJ, Storbritannien.
Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
194357
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Merck Consumer Healthcare Limited, Hedon Road, Marfleet, Hull HU9 5NJ, Storbritannien.
Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
196599
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
MasterCard Europe socièté privée à responsabilité limitée, 198 A Chaussée de Tervuren,
1410 WATERLOO, Belgien.
Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117 N, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
196746
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
198535
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
198706
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
MasterCard Europe socièté privée à responsabilité limitée, 198 A Chaussée de Tervuren,
BE-1410 WATERLOO, Belgien.
Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117 N, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1984-12-28
1985-01-18
1985-06-14
1985-06-20
1985-11-08
1985-11-22
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/93
Reg nr:
199527
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Registrerad:
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Hogia Retail Products Aktiebolag, Box 914, 591 29 Motala, Sverige.
Org. nr: 556243-4521.
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
201937
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
204700
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
205379
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
211250
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-16
2012-10-29
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Omega Pharma N.V., Venecoweg 26, BE-9810 Nazareth, Belgien.
Chiever B.V., Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nederländerna.
Reg nr:
211250
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-16
2012-11-12
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Omega Pharma Innovation & Development N.V., Venecoweg 26, BE-9810 Nazareth, Belgien.
Chiever B.V., Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nederländerna.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1986-01-24
1986-07-04
1987-02-27
1987-04-10
1988-07-01
1988-07-01
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/94
Reg nr:
211706
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
214102
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
215633
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Scrollan Datakontorshjälp AB, Annavägen 4, 352 46 Växjö, Sverige.
Org. nr: 556306-1414.
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
221339
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
221396
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-11-06
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
ALL STAR C.V., Colosseum 1, Hilversum 1213NL, Nederländerna.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
223007
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1988-08-12
1989-06-16
1990-01-26
1991-03-01
1991-03-01
1991-04-19
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/95
Reg nr:
223684
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-01-02
Registrerad:
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
225462
Anteckningsdatum:
2013-04-11
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
TEL FSI, Inc., 3455 Lyman Blvd, Chaska, MN 55318-3052, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
232215
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-16
2013-03-20
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kennametal Inc., 1600 Technology Way, Latrobe, PA 15650-0231, USA.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
233033
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
BEST Transport AB, Box 8187, 163 08 SPÅNGA, Sverige.
Org. nr: 556623-6278.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
236565
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
237595
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Zino Davidoff SA, 5, rue Faucigny, CH-1700 FRIBOURG, Schweiz.
MAQS Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, DK-1112 Köpenhamn, Danmark.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1991-05-17
1991-08-02
1992-04-10
1992-04-24
1992-06-18
1992-07-10
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/96
Reg nr:
237791
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-07-13
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG, Hofmannstrasse 51, 80200 München,
Tyskland.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
240534
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-15
2013-02-21
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Rieber & Søn Danmark A/S, Havnevej 32, Havnsø, 4591 FØLLENSLEV, Danmark.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Reg nr:
240721
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
241362
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Merck Consumer Healthcare Limited, Hedon Road, Marfleet, Hull HU9 5NJ, Storbritannien.
Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
242050
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
243024
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1992-07-17
1992-09-25
1992-09-25
1992-10-16
1992-11-13
1992-12-04
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/97
Reg nr:
243040
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-16
2012-12-01
Registrerad:
Ändring:
Förnyelse
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
STUREPLANSGRUPPEN Aktiebolag, Box 55719, 114 83 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556530-0331.
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, 103 95 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
244619
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Zino Davidoff SA, 5, rue Faucigny, CH-1700 FRIBOURG, Schweiz.
MAQS Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, DK-1112 Köpenhamn, Danmark.
Reg nr:
244814
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Ändring:
Borttag av ombud
Innehavare:
Elajo Invest Aktiebolag, Box 904, 572 29 Oskarshamn, Sverige.
Org. nr: 556079-4330.
Reg nr:
245550
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-11-06
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
ALL STAR C.V., Colosseum 1, Hilversum 1213NL, Nederländerna.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
245633
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Andra ändringar
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1992-12-04
1992-12-30
1992-12-30
1993-01-15
1993-01-15
Innehavare:
Fresenius SE & Co. KGaA, Else-Kröner Strasse 1, DE-61352 Bad Homburg, Tyskland.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Bolagsomvandling från Fresenius AG. Datum: 2011-01-28.
Reg nr:
247581
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Registrerad:
1993-03-26
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Boulevard, BURBANK, CA 91522, USA.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
247590
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Ändring:
Andra ändringar
2013-04-19
16/2013/98
Registrerad:
1993-03-26
Innehavare:
Veolia Water Solutions & Technologies Support, Immeuble l'Aquarène, 1 Place Montgolfier,
94410 Saint Maurice, Frankrike.
Org. nr: Org.nr: 433 962 586 R.C.S. CRETEIL.
Ombud:
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Borttag av S.A.S i firmanamnet.
Reg nr:
247787
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2011-07-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
ARKEMA FRANCE, 420 rue Estienne d'orves, 92700 COLOMBES, Frankrike.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
248146
Anteckningsdatum:
2013-04-11
Ändring:
Ny adress
Borttag av ombud
Innehavare:
B. Hagner Aktiebolag, Box 2256, 169 02 Solna, Sverige.
Org. nr: 556084-0893.
Reg nr:
248597
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Boulevard, BURBANK, CA 91522, USA.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Reg nr:
248831
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Byggstark AB, Box 42194, 126 17 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556187-4180.
Lars-Olof Lundquist, c/o L-O Lundquist Patentbyrå Aktiebolag, Box 80, 651 03 Karlstad, Sverige.
Reg nr:
249216
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Ny adress (ombud)
Innehavare:
SCHLICK ROTO-JET-MASCHINENBAU GmbH, Heinrich-Schlick-Str. 2, D-48629 METELEN,
Tyskland.
Gotapatent Aktiebolag, Box 3127, 550 03 Jönköping, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
1993-04-02
Registrerad:
1993-04-08
Registrerad:
1993-04-30
Registrerad:
Registrerad:
1993-05-07
1993-05-21
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/99
Reg nr:
249541
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-01-02
Registrerad:
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
249862
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Seikagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (also trading as Seikagaku Corporation), 6-1, Marunouchi,
1-chome Chiyoda-ku, TOKYO 100-0005, Japan.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, 100 55 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
249951
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-11-06
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
ALL STAR C.V., Colosseum 1, Hilversum 1213NL, Nederländerna.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
251111
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
251146
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-11-06
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
ALL STAR C.V., Colosseum 1, Hilversum 1213NL, Nederländerna.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
251184
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1993-05-28
1993-06-18
1993-06-24
1993-08-27
1993-08-27
1993-08-27
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/100
Reg nr:
252592
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
252997
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Hogia Terminal Systems Aktiebolag, 444 28 Stenungsund, Sverige.
Org. nr: 556415-4150.
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
255352
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Eminent Luggage Corporation, No. 40, Chung-Shan 9th Street, Kuei-Jen District, Tainan City,
Taiwan, R.O.C, Taiwan.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Reg nr:
255385
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
256046
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
258809
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Adidas France, Route de Saessolsheim, Landersheim 67702, Frankrike.
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1993-10-15
1993-10-29
1994-02-18
1994-02-18
1994-02-25
1994-06-10
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/101
Reg nr:
259023
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
259859
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
MasterCard Europe socièté privée à responsabilité limitée, 198 A Chaussée de Tervuren,
BE-1410 WATERLOO, Belgien.
Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117 N, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
260368
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Adidas France, Route de Saessolsheim, Landersheim 67702, Frankrike.
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
263925
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
263926
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
264447
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Akustiksegel AB, Box 2033, 135 02 Tyresö, Sverige.
Org. nr: 556483-1906.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1994-06-17
1994-08-05
1994-08-19
1995-02-03
1995-02-03
1995-02-17
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/102
Reg nr:
300195
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-02-26
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
FW Medical Ltd., GB911401870, West of Scotland Science park, 2317 Maryhill Road,
Glasgow G20 0SP, Storbritannien.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
300890
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-02-26
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
FW Medical Ltd., GB911401870, West of Scotland Science park, 2317 Maryhill Road,
Glasgow G20 0SP, Storbritannien.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
300923
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Nytt ombud
Andra ändringar
Registrerad:
Registrerad:
1995-03-31
1995-04-21
1995-04-21
Innehavare:
Akzo Nobel Paints LLC, 15885 W. Sprague Road, Strongsville, OH 44136, USA.
Ombud:
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Bolagsomvandling 2009-01-01 från The Glidden Company till Akzo Nobel Paints LLC.
Reg nr:
303623
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
MasterCard Europe socièté privée à responsabilité limitée, 198 A Chaussée de Tervuren,
BE-1410 WATERLOO, Belgien.
Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117 N, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
312623
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-05-04
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Egmont Tidskrifter AB, 169 91 Solna, Sverige.
Org. nr: 556025-7502.
Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103 61 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
1995-07-21
1996-05-10
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/103
Reg nr:
316981
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Registrerad:
Ändring:
Borttag av ombud
Innehavare:
OMS Investments, Inc., 10250 Constellation Place, Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, USA.
Reg nr:
317823
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Borttag av ombud
Innehavare:
OMS Investments, Inc., 10250 Constellation Place, Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, USA.
Reg nr:
319762
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
321026
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2011-07-01
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
ARKEMA FRANCE, 420 rue Estienne d'orves, 92700 COLOMBES, Frankrike.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
321203
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
324759
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2012-01-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Rousselot B.V., Kanaaldijk Noord 20-21, 5691 NM Son, Nederländerna.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1996-09-13
1996-09-27
1996-11-22
1997-01-17
1997-01-24
1997-09-19
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/104
Reg nr:
324834
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2011-03-14
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Madico, Inc., 64 Industrial Parkway, Woburn, MA 01801, USA.
Awapatent Aktiebolag, Box 1066, 251 10 Helsingborg, Sverige.
Reg nr:
326795
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
327039
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
329228
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-09-25
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Visma Software International AS, Postboks 733, 0214 Oslo, Norge.
Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, 203 20 Malmö, Sverige.
Reg nr:
330241
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Hogia Public Transport Systems Aktiebolag, Hakenäs, 444 28 STENUNGSUND, Sverige.
Org. nr: 556516-7680.
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1997-09-19
1998-04-14
1998-05-15
1998-12-04
1999-02-12
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/105
Reg nr:
331012
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2013-01-02
Registrerad:
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
332658
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2007-11-19
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Fromageries F.Paul Renard, La Chapelle, 89630 Flogny-La Chapelle, Frankrike.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
334782
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2011-03-14
Ändring:
Överlåtelse
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Ombud:
Madico, Inc., 64 Industrial Parkway, Woburn, MA 01801, USA.
Awapatent Aktiebolag, Box 1066, 251 10 Helsingborg, Sverige.
Reg nr:
341568
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-09-25
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Visma Software International AS, Postboks 733, 0214 Oslo, Norge.
Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, 203 20 Malmö, Sverige.
Reg nr:
341987
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-09-25
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Visma Software International AS, Postboks 733, 0214 Oslo, Norge.
Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, 203 20 Malmö, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1999-04-16
1999-08-27
2000-02-11
2000-10-20
2000-11-03
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/106
Reg nr:
342012
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Hogia Terminal Systems Aktiebolag, 444 28 Stenungsund, Sverige.
Org. nr: 556415-4150.
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
342224
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Hogia Terminal Systems Aktiebolag, 444 28 Stenungsund, Sverige.
Org. nr: 556415-4150.
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
342949
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Eurocash Food AB, Oslovägen 58, 452 35 Strömstad, Sverige.
Org. nr: 556503-6141.
Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon Aktiebolag, William Gibsons Väg 1,
433 76 Jonsered, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2000-11-10
2000-12-08
Reg nr:
343101
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
350885
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
352965
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Sabre Rocade AB, Kungsgatan 15, 111 43 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556275-9604.
Noréns Patentbyrå AB (Transpf. 562/2004), Box 10198, 100 55 STOCKHOLM, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
2000-11-10
Registrerad:
Registrerad:
2000-12-15
2001-12-14
2002-03-01
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/107
Reg nr:
353539
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2012-09-29
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
358408
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2013-04-03
Ändring:
Överlåtelse
Borttag av ombud
Innehavare:
Teaterföreningen "Ett Himla Liv", Hornsgatan 7B, 832 42 Frösön, Sverige.
Org. nr: 893203-5200.
Reg nr:
359419
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Aktiebolaget Vin-Trägårdh, Box 78, Gustav 111:s väg 49, 178 02 Drottningholm, Sverige.
Org. nr: 556126-6130.
Reg nr:
360243
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Dresser Wayne Aktiebolag, Box 30049, 200 61 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556023-6209.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
360245
Anteckningsdatum:
2013-04-11
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
NE Nationalencyklopedin Aktiebolag, Box 890, 201 80 MALMÖ, Sverige.
Org. nr: 556573-8225.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Reg nr:
360401
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Innehavare:
NE Nationalencyklopedin Aktiebolag, Box 890, 201 80 MALMÖ, Sverige.
Org. nr: 556573-8225.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2002-03-22
2002-11-19
2003-01-17
2003-03-21
2003-03-21
2003-03-28
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/108
Reg nr:
360483
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Seco Tools Aktiebolag, 737 82 Fagersta, Sverige.
Org. nr: 556071-1060.
Charlotte Falck m.fl., c/o Sandvik Intellectual Property AB, 811 81 SANDVIKEN, Sverige.
Reg nr:
360507
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
Valea AB, Box 7086, 103 87 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
360769
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Förnyelse
Firma (namn) ändring
Innehavare:
SBS TV AB, c/o Juristavdelningen, Rådmansgatan 42, 114 99 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 556431-2469.
Reg nr:
361119
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
BEST Transport AB, Box 8187, 163 08 SPÅNGA, Sverige.
Org. nr: 556623-6278.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
361718
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
362111
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Coor Service Management EM AB, Kvavelbrovägen 2, 541 36 Skövde, Sverige.
Org. nr: 556232-0134.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2003-04-04
2003-04-04
2003-04-25
2003-05-16
2003-06-19
2003-07-18
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/109
Reg nr:
363144
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-10-01
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
PAH WHC 2 LLC, 235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755, USA.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
363200
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
364573
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Viña Doña Paula S.A., Avenida Colón 531, Piso 2, Of. 23, Mendoza, Argentina.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
367425
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Ändring:
Andra ändringar
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2003-10-03
2003-10-03
2003-12-05
2004-06-11
Innehavare:
Veolia Water Solutions & Technologies Support, Immeuble l'Aquarène, 1 Place Montgolfier,
94410 Saint Maurice, Frankrike.
Org. nr: 433 962 586 R.C.S. CRETEIL.
Ombud:
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Borttag av S.A.S i firmanamnet.
Reg nr:
367633
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Registrerad:
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
BEST Transport AB, Voltavägen 9-11, 168 69 BROMMA, Sverige.
Org. nr: 556623-6278.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
371236
Anteckningsdatum:
2013-04-10
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Fredrik Eklöv, Bergavägen 18, 734 91 Hallstahammar, Sverige.
Registrerad:
2004-06-24
2005-03-24
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/110
Reg nr:
372462
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2010-10-14
Registrerad:
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Egmont Tidskrifter AB, 169 91 Solna, Sverige.
Org. nr: 556025-7502.
Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103 61 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
378336
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Hogia Handelssystem AB, 444 28 STENUNGSUND, Sverige.
Org. nr: 556357-7500.
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
378531
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Hogia Byggsystem AB, 444 28 STENUNGSUND, Sverige.
Org. nr: 556543-1409.
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
382375
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
383178
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2013-01-02
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nederländerna.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2005-05-20
2006-01-27
2006-02-10
2006-07-28
2006-09-08
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/111
Reg nr:
384997
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2012-09-25
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Visma Software International AS, Postboks 733, 0214 Oslo, Norge.
Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, 203 20 Malmö, Sverige.
Reg nr:
385065
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Akustiksegel AB, Box 2033, 135 02 Tyresö, Sverige.
Org. nr: 556483-1906.
Reg nr:
386127
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Dresser Wayne Aktiebolag, Box 30049, 200 61 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556023-6209.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
386479
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2013-04-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Pad Scandinavia Aktiebolag, Box 672, 441 18 Alingsås, Sverige.
Org. nr: 556229-7209.
Reg nr:
386900
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2013-02-12
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
School's Out Sverige AB, Augustendalsvägen 7, 131 52 Nacka Strand, Sverige.
Org. nr: 556827-0945.
Leonardo Merino, c/o Advokatfirman Fylgia KB, Box 55555, 102 04 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
390384
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Posten AB, 105 00 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556128-6559.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
2006-11-24
Registrerad:
2006-11-24
Registrerad:
2007-01-12
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2007-01-19
2007-02-16
2007-07-27
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/112
Reg nr:
392218
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2013-02-14
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Combilock AB, Box 143, 335 23 Gnosjö, Sverige.
Org. nr: 556920-8753.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
393035
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2013-03-14
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Cymanet Ltd, 5, Rosa Marina Apts Marina Seafront, PTA 9141, Pietà, Malta.
Svenska Standardbolag Aktiebolag, Box 292, 791 27 Falun, Sverige.
Reg nr:
393652
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Ändring:
Andra ändringar
Registrerad:
Registrerad:
2007-11-09
2007-12-14
2008-01-18
Innehavare:
Veolia Water Solutions & Technologies Support, Immeuble l'Aquarène, 1 Place Montgolfier,
94410 Saint Maurice, Frankrike.
Org. nr: 433 962 586 R.C.S. CRETEIL.
Ombud:
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Borttag av S.A.S i firmanamnet.
Reg nr:
393790
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Ändring:
Andra ändringar
Registrerad:
2008-01-25
Innehavare:
Veolia Water Solutions & Technologies Support, Immeuble l'Aquarène, 1 Place Montgolfier,
94410 Saint Maurice, Frankrike.
Org. nr: Org.nr: 433 962 586 R.C.S. CRETEIL.
Ombud:
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Borttag av S.A.S i firmanamnet.
Reg nr:
394475
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Sparbanken Syd, Box 252, 271 25 Ystad, Sverige.
Org. nr: 548000-7425.
Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
2008-03-07
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/113
Reg nr:
394656
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Sparbanken Syd, Box 252, 271 25 Ystad, Sverige.
Org. nr: 548000-7425.
Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö, Sverige.
Reg nr:
395304
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Sparbanken Syd, Box 252, 271 25 Ystad, Sverige.
Org. nr: 548000-7425.
Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö, Sverige.
Reg nr:
395495
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Sparbanken Syd, Box 252, 271 25 Ystad, Sverige.
Org. nr: 548000-7425.
Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö, Sverige.
Reg nr:
396424
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2010-10-14
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Egmont Tidskrifter AB, 169 91 Solna, Sverige.
Org. nr: 556025-7502.
Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103 61 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
397846
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-01-28
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Lapland Resorts AB, Björklidenvägen 70, 981 93 Björkliden, Sverige.
Org. nr: 556787-5611.
Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon Aktiebolag, William Gibsons Väg 1,
433 76 Jonsered, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2008-03-14
2008-04-25
2008-05-02
2008-06-27
2008-09-26
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/114
Reg nr:
400672
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
400673
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
401420
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-10
2013-03-04
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Rapunzel of Sweden AB, Box 3174, 903 04 Umeå, Sverige.
Org. nr: 556732-5047.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
402075
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Dick Oskarsson, Rostagatan 16a, 703 41 Örebro, Sverige.
Reg nr:
402320
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Hogia Transport Management Systems AB, Hakenäs, 444 28 Stenungsund, Sverige.
Org. nr: 556516-7748.
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
402722
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2009-01-16
2009-01-16
2009-02-06
Registrerad:
2009-02-27
Registrerad:
2009-03-13
Registrerad:
2009-03-27
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/115
Reg nr:
403127
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
405492
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
406397
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
406595
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
407558
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-15
2013-04-08
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Sebastian Magnusson, Häggvägen 7, 587 31 Linköping, Sverige.
Reg nr:
408980
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2009-04-17
2009-08-28
2009-10-02
2009-10-09
2009-11-13
2010-01-22
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/116
Reg nr:
409292
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
411336
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
412249
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Eurocash Food AB, Oslovägen 58, 452 35 Strömstad, Sverige.
Org. nr: 556503-6141.
Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon Aktiebolag, William Gibsons Väg 1,
433 76 Jonsered, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2010-06-04
2010-08-20
Reg nr:
412542
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
416008
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Zino Davidoff SA, 5, rue Faucigny, CH-1700 Fribourg, Schweiz.
MAQS Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, DK-1112 Köpenhamn, Danmark.
Reg nr:
416676
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Sparbanken Syd, Box 252, 271 25 Ystad, Sverige.
Org. nr: 548000-7425.
Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
2010-02-12
Registrerad:
Registrerad:
2010-09-10
2011-01-28
2011-02-25
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/117
Reg nr:
418834
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
500359
Anteckningsdatum:
2013-04-12
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Best Transport AB, Finspångsgatan 31, 163 53 Spånga, Sverige.
Org. nr: 556623-6278.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
500556
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2013-02-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Axo AS, Fridtjof Nansens Plass 5, 0160 Oslo, Norge.
Susan Larsson Stanescu, c/o Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Stora Nygatan 64, 211 37 Malmö,
Sverige.
Reg nr:
501096
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
501097
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
501098
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2011-06-17
2011-08-26
2011-09-09
2011-10-14
2011-10-14
2011-10-14
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/118
Reg nr:
501129
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Pontus Åselius, Hurtigsgata 20, 754 39 Uppsala, Sverige.
Reg nr:
501393
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
503400
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
505719
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
505762
Anteckningsdatum:
2013-04-11
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Frebaco Kvarn Aktiebolag, Box 878, 531 18 Lidköping, Sverige.
Org. nr: 556204-1664.
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Sveavägen 17, Box 7701, 103 95 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
506047
Anteckningsdatum:
2013-04-11
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Frebaco Kvarn Aktiebolag, 531 18 Lidköping, Sverige.
Org. nr: 556204-1664.
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Sveavägen 17, Box 7701, 103 95 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
2011-10-14
Registrerad:
2011-10-28
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2012-02-03
2012-06-08
2012-06-08
2012-06-29
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/119
Reg nr:
506048
Anteckningsdatum:
2013-04-11
Registrerad:
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Frebaco Kvarn Aktiebolag, 531 18 Lidköping, Sverige.
Org. nr: 556204-1664.
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Sveavägen 17, Box 7701, 103 95 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
506049
Anteckningsdatum:
2013-04-11
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Frebaco Kvarn Aktiebolag, 531 18 Lidköping, Sverige.
Org. nr: 556204-1664.
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Sveavägen 17, Box 7701, 103 95 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
507188
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Pontus Åselius, Hurtigsgata 20, 754 39 Uppsala, Sverige.
Reg nr:
507189
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Pontus Åselius, Hurtigsgata 20, 754 39 Uppsala, Sverige.
Reg nr:
507510
Anteckningsdatum:
2013-04-11
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Frebaco Kvarn Aktiebolag, Kartåsgatan 5A, 531 40 Lidköping, Sverige.
Org. nr: 556204-1664.
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Sveavägen 17, Box 7701, 103 95 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
507633
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-16
2013-03-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Aktiebolaget GÖTEBORGS SNUSFABRIK, Box 7225, 402 34 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556912-6161.
Registrerad:
2012-06-29
2012-06-29
Registrerad:
2012-09-21
Registrerad:
2012-09-21
Registrerad:
2012-09-28
Registrerad:
2012-10-05
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/120
Reg nr:
509027
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2013-04-02
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ricardo Sakihama, Vitmöllegatan 9 C, Lgh 27, 214 42 Malmö, Sverige.
Reg nr:
509141
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-16
2013-03-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Aktiebolaget GÖTEBORGS SNUSFABRIK, Box 7225, 402 34 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556912-6161.
Reg nr:
509496
Anteckningsdatum:
2013-04-15
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Board Nexus Sweden AB, Box 412, 191 24 Sollentuna, Sverige.
Org. nr: 556659-2324.
Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
509956
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
510168
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-11
2013-03-20
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Chattarina Wikström Teir, Ljusviksvägen 39, 862 34 Kvissleby, Sverige.
Reg nr:
511204
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2013-03-25
Ändring:
Överlåtelse
Borttag av ombud
Innehavare:
CityVaccin International CVI AB, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556909-0797.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2012-11-23
2012-11-30
2012-12-14
2013-01-11
2013-01-18
2013-03-01
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/121
Reg nr:
511205
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-12
2013-03-25
Ändring:
Överlåtelse
Borttag av ombud
Innehavare:
CityVaccin International CVI AB, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556909-0797.
Reg nr:
511776
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
511777
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2013-03-01
2013-03-28
2013-03-28
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/122
034 – Pantsättningar av nationella varumärkesregistreringar.
Reg nr:
Anteckningsdatum:
222111
2013-04-12
Registrerad:
Avtalsdatum:
1991-03-28
2013-03-28
DEDU
Innehavare:
WSP Sverige AB, 121 88 STOCKHOLM-GLOBEN, Sverige.
Org. nr: 556057-4880.
Canadian Imperial Bank of Commerce, Att: CIBC as Agent, 595 bay Street,
5th Floor Atrium on Bay, Toronto, Ontario M5G 2C2, Canada.
Panthavare:
Varor och tjänster:
9: Registrerade dataprogram för drift och underhåll av fastigheter.
Reg nr:
Anteckningsdatum:
398364
2013-04-12
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
Registrerad:
Avtalsdatum:
2008-10-24
2013-03-28
27.05.24.
Märket utföres i grön och vit färg.
WSP Sverige AB, 121 88 STOCKHOLM-GLOBEN, Sverige.
Org. nr: 556057-4880.
Canadian Imperial Bank of Commerce, Att: CIBC as Agent, 595 bay Street,
5th Floor Atrium on Bay, Toronto, Ontario M5G 2C2, Canada.
Panthavare:
Varor och tjänster:
42: Konsultation inom energibesparing; konsulttjänster avseende miljövård; projektledning avseende miljöprojekt.
Reg nr:
Anteckningsdatum:
403067
2013-04-12
Registrerad:
Avtalsdatum:
2009-04-17
2013-03-28
Wikinarium
Innehavare:
Ombud:
Panthavare:
Varor och tjänster:
41: Undervisning/utbildning.
42: Vetenskapliga/teknologiska tjänster.
WSP Sverige AB, 121 88 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 556057-4880.
Fredrik Bergström, c/o WSP Analys & Strategi, 121 88 Stockholm, Sverige.
Canadian Imperial Bank of Commerce, Att: CIBC as Agent, 595 bay Street,
5th Floor Atrium on Bay, Toronto, Ontario M5G 2C2, Canada.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/123
038 – Ändringar i registrerade varumärken, fullständigt registerinnehåll
Reg nr:
155748
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-16
2012-01-24
Ändring:
Överlåtelse
Ändrade kollektivmärkes-bestämmelser
Figurklass:
Beskrivning:
Kollektivmärke:
18.01.21; 24.01.12.
Märket är utfört i färgerna vitt, svart, beige (fälgen) och rött.
Märket skall användas av Däckarna i Sverige Aktiebolag och till detta bolag anslutna företag i hela
riket för identifikation av butiker och kollektiv reklam samt för beteckning på varor och tjänster.
Däckarna i Sverige Aktiebolag, Sankt Jörgens Port 2, 422 49 Hisings Backa, Sverige.
Org. nr: 556190-4375.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Innehavare:
Ombud:
Varor och tjänster:
12: Bildäck och bilreservdelar.
Registrerad:
1976-06-11
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/124
Reg nr:
247615
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-16
2012-01-24
Ändring:
Överlåtelse
Ändrade kollektivmärkes-bestämmelser
Figurklass:
Kollektivmärke:
02.01.01; 24.01.03.
Märket skall användas av Däckarna i Sverige Aktiebolag och till detta bolag anslutna företag i hela
riket för identifikation av butiker och för kollektiv reklam samt för beteckning på varor och tjänster.
Däckarna i Sverige Aktiebolag, Sankt Jörgens Port 2, 422 49 Hisings Backa, Sverige.
Org. nr: 556190-4375.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Innehavare:
Ombud:
Varor och tjänster:
12: Bildäck.
Registrerad:
1993-03-26
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/125
Reg nr:
247616
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-16
2012-01-24
Ändring:
Överlåtelse
Ändrade kollektivmärkes-bestämmelser
Figurklass:
Kollektivmärke:
02.01.25; 02.01.30.
Märket skall användas av Däckarna i Sverige Aktiebolag och till detta bolag anslutna företag i hela
riket för identifikation av butiker och för kollektiv reklam samt för beteckning på varor och tjänster.
Däckarna i Sverige Aktiebolag, Sankt Jörgens Port 2, 422 49 Hisings Backa, Sverige.
Org. nr: 556190-4375.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Innehavare:
Ombud:
Varor och tjänster:
12: Bildäck.
Reg nr:
509534
Anteckningsdatum:
2013-04-16
Ändring:
Inskränkning
Registrerad:
Registrerad:
1993-03-26
2012-12-14
PROFEEL
Innehavare:
Valio Ltd, Meijeritie 6, 00370 Helsingfors, Finland.
Ombud:
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Underhållning; sport- och kulturella aktiviteter; träningstjänster relaterade till fitness; upplåtande av elektroniska onlinepublikationer (icke-nedladdningsbara).
43: Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.
44: Veterinära tjänster; hygienisk vård för djur; skönhets vård för människor eller djur; tjänster inom jordbruk,
trädgårdsskötsel och skogsvård.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/126
051 – Kungörelse av internationell registrering för invändning enligt 5 kap 10 §
varumärkeslagen.
Den som vill invända mot att en internationell registrering gäller i Sverige ska göra det skriftligen till
Patent- och registreringsverket inom tre månader från kungörelsedagen. Sista dagen för invändning är
2013-07-19.
Invändningen ska innehålla:
1. Invändarens namn eller firma och adress.
2. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och adress.
3. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.
Invändningen ska vara undertecknad av invändaren eller hans ombud.
Invändningen och andra handlingar som åberopas ska ges in i två exemplar.
Reg nr:
Designerad:
1078057
2010-10-27
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
24.17.01; 27.05.01; 27.05.02.
Prioritet:
Begärd från Norge, 2010-06-16, nr 201006235, .
Innehavare:
Cydonia Development AB, Ångbåtsbron 1, Box 814, SE-201 80 Malmö, Sweden.
Ombud:
Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 4501, 203 20 Malmö, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Advertising; business management; the bringing together, for the benefit of others, a variety of goods, such as gift
articles, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided through mail
order catalogues or by means of electronic media, for example, through Web sites or television channels.
41: Club services for entertainment or education; entertainment.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/127
Reg nr:
Designerad:
1088655
2011-06-30
Figurklass:
Beskrivning:
26.03.01; 26.03.23.
The mark consists of a drawing of a triangle with a line that intersects it at the bottom, all appearing
above the word "DELTALAB".
GTRC SERVICES, INC., 5795 LINDERO CANYON ROAD, WESTLAKE VILLAGE CA 91362,
United States.
Innehavare:
Publicerad:
2013-04-19
Varor och tjänster:
9: Computer programs for educational use for teaching music and instructional manuals sold as a unit therewith; and
electronic publications recorded on computer media and downloadable electronic publications in the nature of manuals,
brochures, specification sheets and magazines in the field of music.
Reg nr:
Designerad:
1090927
2011-08-03
Publicerad:
EQUIVET
Innehavare:
Vetripharm GmbH, Hauswiesenstrasse 3, 86916 Kaufering, Germany.
Ombud:
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Varor och tjänster:
31: Foodstuffs for animals; additives to animal food not for medical purposes.
2013-04-19
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/128
Reg nr:
Designerad:
1100837
2011-11-24
Figurklass:
Beskrivning:
03.04.07; 03.04.24; 27.05.01; 28.03.; 28.03.00.
Transliteration of the mark: TONGTAI. Translation of the mark: Tong means children; tai means
safety and fine and NO.1. The trademark consists of the work "TONGTAI" in Chinese characters
and Pinyin, which symbolizes that the deer thrives in a harmonious environment.
TONGTAIYINGYOUERFUSHIYOUXIANGONGSI, Wangijiachang Village, Phoenix Town,
Ningjin County, Xingtai City, 055550 Hebei Province, China.
Innehavare:
Publicerad:
2013-04-19
Varor och tjänster:
25: Clothing, children's garments, layettes, baby sleeping bags, babies' diapers of textile.
Reg nr:
Designerad:
1101314
2011-10-28
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
27.05.08; 27.05.17.
Innehavare:
Verein der Waldviertler Forstarbeiter, Obermühlweg 99, A-3921 Langschlag, Austria.
Varor och tjänster:
41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.
Reg nr:
Designerad:
1101637
2011-11-08
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
26.04.06; 26.15.25; 29.01.12.
Beskrivning:
Yellow and red.
Prioritet:
Begärd från Frankrike, 2011-05-23, nr 11/3833582, .
Innehavare:
PARI MUTUEL URBAIN, 2 rue du Professeur Florian Delbarre, F-75015 PARIS, France.
Varor och tjänster:
16: Pre-printed forms, receipts to be filled in and used for making and recording bets on horse races; betting slips.
41: Gaming; organizing bets on horse races; recording of bets on horse races; assistance for placing bets on horse races
(gambling services); advice on betting on horse races (gambling services); instantaneous generation of bets on horse races
(gambling services).
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-04-19
1101667
2011-10-17
16/2013/129
Publicerad:
2013-04-19
Valenci
Innehavare:
DGS TEKSTIL VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Tekstilkent A 24 Blok No: 36,
Esenler - Istanbul, Turkey.
Varor och tjänster:
25: Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, T-shirts, sweatshirts, dresses,
Bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing
for sports (for exclusive use for sports), clothing for babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; underclothing, namely,
boxer shorts, brassieres, briefs, pants, socks; footwear, namely, shoes excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof boots,
walking boots, bootees, sporting shoes, slippers; shoe parts, namely, heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers;
headgear, namely caps, skull caps, sports caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, sarongs,
scarves, neck scarves, shawls, collars, neckties, ties, suspender belts.
Reg nr:
Designerad:
1103568
2011-09-16
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
26.01.20; 26.01.24; 27.05.07.
Innehavare:
LCT, a.s., K Nádraží cp. 252, CZ-664 59 Telnice u Brna, Czech republic.
Varor och tjänster:
30: Pastries, noodles, instant noodles.
Reg nr:
Designerad:
1103569
2011-09-30
Publicerad:
Figurklass:
27.05.17; 27.05.19; 29.01.13.
Beskrivning:
Orange (PMS 165C); grey (PMS 424C) AND black.
Prioritet:
Begärd från Benelux, 2011-07-13, nr 1229118, .
Innehavare:
Fides5 B.V., Holterbergweg 8, Postbus 83, NL-7450 AB HOLTEN, Netherlands.
Varor och tjänster:
12: Bicycles, racing bicycles, power assisted bikes, electric bicycles; parts for the aforementioned goods.
2013-04-19
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-04-19
1103601
2011-12-13
16/2013/130
Publicerad:
2013-04-19
EOPAIA
Innehavare:
LIU Jian Bin, Guancuo, Guancuo Village, Pucheng County, 361004 Fujian, China.
Varor och tjänster:
25: Sports shoes; footwear; football shoes; layettes; clothing; gloves; headgear for wear; hosiery; neckties; girdles.
Reg nr:
Designerad:
1103614
2011-11-23
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
20.01.17; 24.13.09; 26.03.23; 27.05.01; 29.01.14.
Beskrivning:
Green, red, black and white.
Prioritet:
Begärd från Tyskland, 2011-06-03, nr 30 2011 030 893.4/16, .
Innehavare:
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany.
Varor och tjänster:
16: Adhesives for stationery and household purposes.
Reg nr:
Designerad:
1103616
2011-11-23
Publicerad:
Figurklass:
27.05.10.
Prioritet:
Begärd från Tyskland, 2011-07-18, nr 30 2011 040 095.4/03, .
Innehavare:
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany.
Varor och tjänster:
3: Hair lotions, preparations for caring, cleaning, tinting, coloring, bleaching, setting hair.
2013-04-19
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-04-19
1103710
2011-11-10
16/2013/131
Publicerad:
2013-04-19
LIGHTVIDEO
Prioritet:
Begärd från Frankrike, 2011-05-11, nr 11 3 830 565, .
Innehavare:
ALCATEL LUCENT, 3 avenue Octave Gréard, F-75007 PARIS, France.
Varor och tjänster:
9: Telecommunications and data processing apparatus, equipment and software; computer servers and telecommunications
servers; apparatus for recording, transmitting or reproducing sounds or images; magnetic and optical data media; apparatus
and equipment for data, information, signal or message generation, calculation, checking, input, storage, conversion,
processing, gathering, transmission, switching and reception.
38: Telecommunications; transmission of information and data; communications via computer terminals; electronic mail
services; rental of telecommunications apparatus and equipment; information on telecommunications; rental of access time to
global computer networks; rental of access time to database server centers.
42: Engineering project studies and engineering services in connection with telecommunications and data processing; design,
updating, maintenance, installation and rental of computer software; rental of data processing apparatus and equipment;
design and hosting of Internet sites.
Reg nr:
Designerad:
1103755
2011-12-13
Publicerad:
2013-04-19
Leysin
Innehavare:
JIANGSU SUNWIN GARMENT LTD, Qingshuiting West Road,
Jiangning Econmic Developing-Area, Nanjing, Jiangsu, China.
Varor och tjänster:
25: Clothing; layettes (clothing); bathing suits; masquerade costumes; footwear; caps (headwear); hosiery; gloves (clothing);
scarfs; leather belts (clothing).
Reg nr:
Designerad:
1103770
2011-08-16
Publicerad:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.03.06.
The mark consists of a semicircle umbrella at the top and six letters "TELENT" at the bottom.
Fuxin Telent(Fujian)Outdoor Products Co.,Ltd., HuaZhou Industrial Area, Chidian Town, Jinjiang
City, 362200 Fujian Province, China.
Varor och tjänster:
25: Clothing; shoes; baby bodysuits; caps; hosiery; gloves (costume); ties; bathing suits.
2013-04-19
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-04-19
1103784
2011-09-21
16/2013/132
Publicerad:
2013-04-19
Piogtan
Innehavare:
ZENTIVA SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Buyukdere Cad. Ali Kaya, Sk. No: 7, Levent Istanbul, Turkey.
Varor och tjänster:
5: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for
medical use; dietetic foods adapted for medical purposes; material for stopping teeth; dental wax; gases for medical purposes;
sanitary knickers; sanitary napkins; sanitary pads; sanitary panties; sanitary towels; medicinal herbs, herbs for medical
purposes; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides; deodorants other than for personal use; air freshening
preparations; room fresheners; room deodorants; antiseptics; detergents for medical purposes; chemical preparations for
medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes; chemical preparations for veterinary purposes.
Reg nr:
Designerad:
1103810
2011-11-19
Publicerad:
2013-04-19
Dienokadin
Innehavare:
Varor och tjänster:
5: Drugs, medicines.
Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH, Rigistrasse 2, 12277 Berlin, Germany.
Reg nr:
Designerad:
1103813
2011-11-28
Publicerad:
2013-04-19
CIDEWINEDER
Innehavare:
Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 Wakley Road, Yenda NSW 2681, Australia.
Varor och tjänster:
32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; non-alcoholic cider; fruit drinks and fruit juices; nonalcoholic cocktails; syrups and other preparations for making beverages.
33: Alcoholic beverages (except beers); cider; wine; sparkling wines; alcoholic fruit extracts; alcoholic beverages containing
fruit and fruit extracts; cocktails.
Reg nr:
Designerad:
1105255
2011-11-09
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
Beskrivning:
Prioritet:
Innehavare:
05.05.20; 27.05.01.
The mark has no significance in the relevant trade or industry, or any geographical significance.
Begärd från Kina, 2011-09-19, nr 9979149, .
Zhejiang Pujiang Plum-blossom Lock Industry Group Co., Ltd., Zhengzhai Industry Development
Zone, Pujiang, 322200 Zhejiang, China.
Varor och tjänster:
6: Padlocks; keys; locks of metal, other than electric; bolts; hardware of metal, small; locks of metal for bags; locks of metal
for vehicles; wire of common metal; screws of metal; latch bars of metal.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/133
Reg nr:
Designerad:
1105270
2011-12-22
Figurklass:
Beskrivning:
01.15.11; 28.03.00.
Transliteration of the mark: Ban Po Shi Zu. Translation of the mark: Half, slope, decorations,
family. The trademark consists of four Chinese characters, bampo and device.
Lang Huang and Xiaorui Xie, No. 12 Wusi Road, Dingping Town, Linshui County, Guangan City,
Sichuan Province, China.
Innehavare:
Publicerad:
2013-04-19
Varor och tjänster:
18: Purses; tool bags of leather (empty); backpacks; pocket wallets; handbags; briefcases; key cases (leatherware); card cases
(notecases); leather trimmings for furniture; school satchels.
Reg nr:
Designerad:
1105303
2011-08-23
Publicerad:
2013-04-19
CARBEST
Innehavare:
REIMO Reisemobil-Center GmbH Wassersport- und Freizeitbedarf, Boschring 10,
63329 Egelsbach, Germany.
Varor och tjänster:
6: Locks of metal for vehicles; safety cashboxes of metal; ladders of metal; rails of metal; nuts, rivets, pegs of metal; door
stops for vehicles made of metal.
9: Scientific, weighing, measuring, signaling and checking apparatus and instruments; scales, namely scales for caravans and
levels; gas detectors; compasses; electric and electronic operating and regulating apparatus for vehicles; electronic parking
assistance systems; electronic indicators and apparatus for vehicles; theft prevention installations (electronic); automatic
speed regulators for vehicles; navigation apparatus for vehicles (on-board computers); camcorders; monitors; television
apparatus; CD players; MP3 players; satellite receivers; antennas for radios and television; solar collectors to generate
electricity and their parts and supplies (included in this class); apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, particularly batteries and their supplies, chargers for
batteries, battery indicators; instruments for capacity measurements; voltage transformers; inverter; electric cables;
connectors; electric sockets; plugs and other contacts (electric connections); covers for electric outlets; electric couplings;
terminals; extinguishers; vehicle breakdown warning triangles; reversing cameras for vehicles; navigation apparatus and
navigational instruments, also for vehicles (included in this class); audio and video systems; voltage transformers (all the
abovementioned goods are designed for vehicles); satellite systems; antenna systems and receiving systems; chargers for
vehicle batteries; batteries, particularly vehicle batteries.
11: Heating apparatus and their parts; heating foils; ventilators; portable and fixed exhaust air systems with and without airconditioning; ventilating and air-conditioning installations and their parts; air reheaters; heat pumps; heat exchangers not
parts of machines; electric lamps and light bulbs; lamp reflectors; electric water boilers and their regulating and safety
accessories; filters; water decontamination systems; apparatus for sanitary purposes and their parts for installation in vehicles,
particularly wash-hand basins, shower tray, toilets, water taps, shower taps, toilets (portable), sinks; cooking rings; ovens;
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/134
refrigerators; refrigerating containers; gas lighters and their parts; gas burners and their parts; gas boilers and their parts; gas
condensers, other than parts of machines; gas lamps.
12: Vehicles; vehicle parts (included in this class), namely vehicle seats, head-rests for vehicle seats, arm rests for vehicle
seats, seat covers for vehicles, upholstery for vehicles, caravan mirrors, inside rearview mirrors, vehicle wheels, vehicle
wheel tires, stands for vehicles, particularly stands for caravans, rims for vehicle wheels, hub caps, anti-skid chains, wheel
cogs, suspension shock absorbers for vehicles, trailer hitches, anti-theft devices and anti-theft alarms for vehicles, bicycle and
motorcycle carrier for vehicles, luggage carrier for vehicles, running steps for vehicles and caravans, pop-up roof and roof
hoods for caravans and camping cars, windows for vehicles, air deflectors, doors and door flaps for vehicles, door sealing
profiles for vehicles, holders for vehicles, rack and safety net for caravans and camping cars, bicycle and vehicle covers,
interior trim panels for vehicles, goods handling carts.
Reg nr:
Designerad:
1105311
2011-09-19
Publicerad:
2013-04-19
SWATYCOMET
Prioritet:
Begärd från Slovenien, 2011-03-28, nr Z-201170423, .
Innehavare:
SWATYCOMET d.o.o., Titova cesta 60, SI-2000 Maribor, Slovenia.
Varor och tjänster:
7: Grinding wheels (parts of machines), sharpening wheels (parts of machines); glaziers' diamonds (parts of machines);
filters (parts of machines); tools (parts of machines); machine tools; blades (parts of machines); machines and apparatus for
the manufacture of artificial abrasives and grinding tools; artificial grinding tools; polishing tools (parts of machines);
grinding tools (parts of machines); grinding machine tools and grinding tools as constituent parts of machines; cut-off,
abrasive and grinding discs and wheels; diamond drills; diamond saw blades; diamond blades; diamond grinding cups;
diamond core drills (parts of machines); diamond cut-off wheels; polishing discs and wheels; mounted grinding points with
shaft, grinding cups; parts and accessories of the afore-mentioned goods belonging to this class.
8: Hand tools and implements (hand-operated); whetstones; emery grinding wheels; hammer sharpeners; grindstones (hand
tools), sharpening wheels (hand tools), grinding wheels (hand tools); sharpening stones; glaziers' diamonds (parts of hand
tools); sharpening instruments; blade sharpening instruments; drawing knives; saws (hand tools); hand-operated grinding,
abrasive and polishing tools; polishing discs and wheels; mounted grinding points with shaft; grinding cups; grinding wheels
and discs; manual grinding tools and grinding tools as constituent parts of hand tools; artificial grinding tools; parts and
accessories of the afore-mentioned goods belonging to this class.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/135
Reg nr:
Designerad:
1105394
2011-12-13
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
Beskrivning:
27.05.22; 28.03.00.
Transliteration of the mark: XIN LEI. XIN in Chinese means prosper; LEI in Chinese means build;
when combined together, this mark has no specific meaning in related industry sector; the mark do
not indicate the geographic name.
Yixing jiangshan Bio-Tech Co.,Ltd., Xudu Village, Zhoutie Town, Yixing city, Jiangsu, China.
Innehavare:
Varor och tjänster:
5: Vitamin preparations; medicine preparations; pharmaceutical yeast; water aqua; oil solutions; ointment; bulk
pharmaceutical chemicals; pharmaceutical amino acid; microelement preparation for human and animals' purpose; chemical
preparation for pharmaceutical purposes.
Reg nr:
Designerad:
1105470
2011-12-23
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
05.03.15; 26.11.13; 29.01.13.
Beskrivning:
Brown burgundy and light yellow.
Innehavare:
AB "KAUNO GRUDAI", H. ir O. Minkovskiu g. 63, LT-46550 Kaunas, Lithuania.
Varor och tjänster:
29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.
35: Advertising; business management; business administration; office functions.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-04-19
1105917
2011-12-09
16/2013/136
Publicerad:
2013-04-19
ORIFLAME COCKTAILS & THE CITY
Prioritet:
Begärd från Benelux, 2011-06-15, nr 1227296, .
Innehavare:
ORIFLAME COSMETICS S.A., 24, avenue Emile Reuter, L-2420 LUXEMBOURG, Luxembourg.
Varor och tjänster:
3: Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
Reg nr:
Designerad:
1105918
2011-12-22
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
Beskrivning:
Prioritet:
Innehavare:
18.01.21; 24.15.01; 24.15.13; 29.01.13.
Blue, yellow and green.
Begärd från Benelux, 2011-12-20, nr 1238593, .
EURODRIVE Services and Distribution N.V., Huub van Doorneweg 2, NL-5151 DT Drunen,
Netherlands.
Varor och tjänster:
37: Land vehicle breakdown assistance, namely repair of tires.
39: Towing of land vehicles.
Reg nr:
Designerad:
1105945
2011-08-08
Figurklass:
Beskrivning:
26.13.25; 28.03.00.
Transliteration of the mark: AO WEI SI. Translation of the mark: PROFOUND MIGHTY
EDUCATED.
DONGGUAN CROWN PRINCE HOTEL CO., LTD, Jiangbei Road, Huangjiang, Dongguan,
523749 Guangdong, China.
Innehavare:
Publicerad:
2013-04-19
Varor och tjänster:
28: Games; counters (discs) for games; toys; chess; body-building apparatus; bows for archery; whistles; swimming pools
(play articles); plastic racetracks; ice skates; ornaments for Christmas trees (except illumination articles and confectionery);
fishing tackle; racket sweatbands; rotating horses; healthy sway tools.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-04-19
1105990
2011-11-24
16/2013/137
Publicerad:
2013-04-19
Konstantin Chaykin
Beskrivning:
Innehavare:
Word name and family.
Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostju "Konstantin Chaykin", Bolshoi Smolensky prospect,
10, pomeschenie 325, RU-192029 Sankt-Peterburg, Russian federation.
Varor och tjänster:
14: Amulets [jewellery]; anchors [clock and watch making]; bracelets [jewellery]; straps for wristwatches; trinkets
[jewellery]; key rings [trinkets or fobs]; alarm clocks; works of art of precious metal; watch cases; pendulums [clock and
watch making]; medallions [jewellery]; movements for clocks and watches; chronometrical instruments; watch springs;
stopwatches; watch glasses; clock hands [clock and watch making]; cases for clock and watch making; cases for watches
[presentation]; chronographs [watches]; chronometers; chronoscopes; chains [jewellery]; watch chains; dials [clock and
watch making]; clocks; watches; sundials; clocks and watches, electric; control clocks [master clocks]; wristwatches.
Reg nr:
Designerad:
1106042
2011-12-21
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
Prioritet:
Innehavare:
26.11.08.
Begärd från Schweiz, 2011-07-26, nr 623092, .
Giorgio ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio, Via Penate 4, CH-6850 Mendrisio,
Switzerland.
Varor och tjänster:
3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations;
soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking
[supervision], life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for the recording, transmission and reproduction
of sound and images; magnetic data carriers, recording discs; automatic distribution machines, calculating machines, data
processing equipment and computers; software; extinguishers.
12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.
14: Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.
18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.
24: Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers.
25: Clothing, footwear, headgear.
28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees,
playing cards.
35: Advertising; business management; business administration; office functions.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/138
Reg nr:
Designerad:
1106053
2011-12-23
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
Beskrivning:
27.05.01; 29.01.12.
Grey, Pink. Grey english character 'DI' and pink english character 'O' are arranged side by side. In
right upper coner of 'O', pink circle shape is placed.
Begärd från Republiken Korea, 2011-06-28, nr 4020110035085, .
DIO Corporation, 1464, U-dong, Haeundae-gu, Busan-Si 612-020, Republic of Korea.
Prioritet:
Innehavare:
Varor och tjänster:
10: Dental implant; mirrors for dentists; dental burs; dental broaches; dental apparatus, electric; dental chairs; dentists'
armchairs; dental picks; orthodontic apparatus; orthodontic appliances; probes for gingival pocket; bone substitutes for bone
transplantation; prosthetic tissues for blood vessel.
Reg nr:
Designerad:
1106073
2011-12-22
Figurklass:
Beskrivning:
01.03.02; 28.03.00.
Transliteration of the mark: HUA HAO. Translation of the mark: The first Chinese character means
"Georgeous and Magnificent", the second Chinese character means "heroism" the English
translation of the combination of the above Chinese characters has no meanings.
Foshan Nanhai Hua Hao Aluminium Extrusion Co., Ltd, Beside Guangsan Railway Bridge, Guihe
Road, Dali Town, Nanhai District, Foshan, 528231 Guangdong Province, China.
Innehavare:
Varor och tjänster:
6: Aluminium extrusion profiles.
Publicerad:
2013-04-19
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/139
Reg nr:
Designerad:
1106102
2011-12-29
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
Prioritet:
Innehavare:
27.05.01.
Begärd från Ryska federationen, 2011-07-01, nr 2011721097, .
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Proizvodstvenno- kommercheskaya firma
"Atlantis-Pak", 72, ul. Onuchkina, kh.Lenina, Aksaisky r-n., RU-346703 Rostovskaya Oblast,
Russian federation.
Varor och tjänster:
18: Gut for making sausages; gold beaters' skin.
Reg nr:
Designerad:
1106176
2011-11-15
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
01.15.09; 04.05.05; 06.07.25; 27.05.10; 29.01.15.
Prioritet:
Begärd från Norge, 2011-11-04, nr 201112548, .
Innehavare:
Lime Nordic AS, Løkkafossen 29, N-1350 Lommedalen, Norway.
Varor och tjänster:
30: Candy; hard candy.
Reg nr:
Designerad:
1106177
2011-11-15
Publicerad:
2013-04-19
TUCKER
Prioritet:
Begärd från Norge, 2011-11-01, nr 201112354, .
Innehavare:
Lime Nordic AS, Løkkafossen 29, N-1350 Lommedalen, Norway.
Varor och tjänster:
29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/140
30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; candy; hard candy.
Reg nr:
Designerad:
1106185
2011-12-16
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
26.04.02; 27.05.08; 29.01.12.
Beskrivning:
Green and black.
Prioritet:
Begärd från Benelux, 2011-07-01, nr 1226964, .
Innehavare:
Hotek Security B.V., Argon 47, NL-4751 XC OUD GASTEL, Netherlands.
Varor och tjänster:
6: Common metals and their alloys, metallic materials for railway tracks, non-electric cables and wires, and metal
ironmongery, ironmongery, metal pipes, safes, goods of common metal not included in other classes, ores.
9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life rescue and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, magnetic data carriers, recording discs, automatic vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers, fire extinguishers.
Reg nr:
Designerad:
1106191
2011-12-17
Publicerad:
2013-04-19
Lactulade
Innehavare:
CHEPHASAAR Chem.-Pharm. Fabrik GmbH, Mühlstraße 50, 66386 St. Ingbert, Germany.
Varor och tjänster:
5: Pharmaceutical and veterinary products and chemical products for healthcare.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/141
Reg nr:
Designerad:
1106331
2011-11-04
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
Prioritet:
Innehavare:
04.03.01.
Begärd från Bulgarien, 2011-09-07, nr 120767, .
Droujestvo s ogranichena otgovornost Valena, Oulitsa Sovolski Pat, 46, BG-2500 Kustendil,
Bulgaria.
Varor och tjänster:
16: Printed matter, periodicals, books, magazines (periodicals), newspapers.
25: Clothing, footwear, headgear.
35: Advertising publicity; on-line advertising on a computer network; sponsorship search; writing of publicity texts; layout
services for advertising purposes.
Reg nr:
Designerad:
1106343
2011-12-14
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
26.01.03; 26.01.11; 26.01.12.
Innehavare:
Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, 70469 Stuttgart, Germany.
Varor och tjänster:
7: Electric apparatus for the care of gardens namely hedge scissors, lawn mowers, grass shears, grass trimmers, scythes,
shredders, pumps, high pressure cleaners.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/142
9: Irrigation computers; electric and electronic measuring tools including those using using laser technology, especially for
measuring distances, heights, angles, gradients and locating apparatus for finding metal and other materials.
11: Water sprinklers (automatic).
Reg nr:
Designerad:
1106362
2011-09-23
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
Innehavare:
27.05.19.
New Century Optronics Co., Ltd, 618-2#, GongRen West Road, Jiaojiang Area, Taizhou City,
Zhejiang Province, China.
Varor och tjänster:
9: Computer; couplers; fax machines; weighing apparatus; measuring apparatus and instruments; television; bulletin board
systems; antenna; sonars; telephone receivers; cell phone; transmitters of electronic signals; optical communication
equipment; satellite navigational apparatus; network communication equipment; radio; microphone; games adapted for use
with television receivers only; television camera; optical disk; electronic pagers with downloadable digital books; cameras;
teaching projectors; measuring apparatus; milage recorders for vehicles; thermostat; audiovisual teaching apparatus; kilowatthour meter; probes for scientific purposes; telescope; materials for electricity mains, namely electric wires, electric cables;
integrated circuit; semiconductor; distribution boards; lightning rod; electrical plating apparatus; fire extinguishing apparatus;
welding equipment; radiological equipment for industrial use; safety net; annunciator; electric anti-theft devices; eyeglass;
battery; laser pointers; electric iron.
Reg nr:
Designerad:
1106374
2011-07-27
Figurklass:
Beskrivning:
05.01.12; 26.01.03; 26.11.13; 27.03.15; 29.01.13.
The mark is combined by the image of 3 green coconut trees on the left, the word TRABACO in red
on the right and three blue wave lines below the word TRABACO, all put in the stylized green
circle; TRA BAC as a name of the applicant is presented below such device. Green, Red and Blue.
Green: the image of coconut trees and the stylized circle; red: the TRABACO word and the "TRA
BAC" word; blue: three wave lines.".
TRA BAC JOINT STOCK CORPORATION, 216 Bach Dang St., 4th Ward, Tra Vinh City, Tra
Vinh Province, Viet Nam.
Innehavare:
Varor och tjänster:
1: Activated carbon made from coconut shell for industrial use.
Publicerad:
2013-04-19
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-04-19
1106388
2011-09-14
16/2013/143
Publicerad:
2013-04-19
eneo
Prioritet:
Begärd från Tyskland, 2011-03-15, nr 30 2011 015 490.2/09, .
Innehavare:
VIDEOR E. Hartig GbmH, Carl-Zeiss-Straße 8, 63322 Rödermark, Germany.
Varor och tjänster:
9: Electric, electronic and network-based video surveillance installations and systems assembled therefrom, by cable and/or
by radio; cameras, dome cameras, bullet cameras to capture electromagnet radiation, visible light, infrared radiation and other
thermal radiation with analog or digital output and/or network output; lenses and lense accessories therefor, namely adapter
rings, macro rings, view finder telescopes, focus extensions and connection plugs; monitors; video recording equipment
(analog, digital and network-based); video printers; protective housings consisting of metals and plastics for video cameras;
video multiplexers; video distribution systems; matrix switches; transmitters, amplifiers and receivers for video transmission
for analog, digital and network-based systems; electrically driven pan/tilt heads for video cameras; electric control,
switching, operation, remote control and distribution systems for surveillance systems; amplifiers; installation material for
electric, analog and network-based systems, namely cables, plugs, switchers, transmission lines; electrical measuring
instruments; written and unwritten computer-readable storage media, in particular magnetic disks and tapes, video tapes,
disks, television storage disks and semi-conductor storage modules; mechanical pan/tilt heads, adapted mountings for
cameras and monitors; software for open platforms for video applications (downloadable and non-downloadable), for IP
video recording, storage, live viewing and video content analysis for use in the areas of building and property security and
business intelligence.
11: Electrical illuminators for infrared radiation with LEDs and halogen lamps as well as protective housings and mountings
therefor.
41: Training with regard to the software and products designated in class 9 above.
42: Technical support, installation, customization, configuration, integration and updating with regard to software for
equipment and devices or open platforms, respectively (downloadable and non-downloadable) for intelligent video
applications, including IP video recording, storage, live viewing and video-content analysis for use in the areas of building
and property security and business intelligence; development of programs for video, audio and data processing equipment.
Reg nr:
Designerad:
1106427
2012-01-04
Publicerad:
2013-04-19
POO POURRI
Innehavare:
Varor och tjänster:
5: Air fresheners.
Scentsible, LLC, 4901 Keller Springs, Suite 106D, Addison, Texas 75001, United States.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/144
Reg nr:
Designerad:
1106526
2011-10-07
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
Innehavare:
26.01.16.
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Fontinalis", 30, liter A, ulitsa Klyuchevaya,
RU-195221 Saint-Petersburg, Russian federation.
Varor och tjänster:
9: Accumulators, electric; batteries, electric; plugs, sockets and other contacts for electric connections; plug connectors;
portable telephones; telephone receivers; rechargers for accumulators, electric batteries; chargers for electric batteries; cases
for radiophones; cases for radiophones, of leather and imitation of leather; covers for radiophones, of leather and imitation of
leather.
18: Pocket wallets; business card cases; briefcases; purses; vanity cases, not fitted; haversacks; leather straps; straps for
skates; chin straps, of leather; backpacks; travelling bags; net bags for shopping; bags for climbers; travelling sets, of leather;
sling bags for carrying infants; garment bags for travel; handbags; tool bags of leather, empty; wheeled shopping bags; beach
bags; bags for campers; shopping bags; school bags; suitcases; attaché cases.
Reg nr:
Designerad:
1116206
2012-02-09
Publicerad:
2013-04-19
Figurklass:
27.05.10.
Prioritet:
Begärd från Slovenien, 2011-08-26, nr Z-201171104, .
Innehavare:
SWATYCOMET d.o.o., Titova cesta 60, SI-2000 Maribor, Slovenia.
Varor och tjänster:
7: Grinding wheels (parts of machines), sharpening wheels (parts of machines); glaziers' diamonds (parts of machines);
filters (parts of machines); tools (parts of machines); machine tools; blades (parts of machines); machines and apparatus for
the manufacture of artificial abrasives and grinding tools; artificial grinding tools; polishing tools (parts of machines);
grinding tools (parts of machines); grinding machine tools and grinding tools as constituent parts of machines; cut-off,
abrasive and grinding discs and wheels; diamond drills; diamond saw blades; diamond blades; diamond grinding cups;
diamond core drills (parts of machines); diamond cut-off wheels; polishing discs and wheels; mounted grinding points with
shaft, grinding cups; parts and accessories of the afore-mentioned goods belonging to this class.
8: Hand tools and implements (hand-operated); whetstones; emery grinding wheels; hammer sharpeners; grindstones (hand
tools), sharpening wheels (hand tools), grinding wheels (hand tools); sharpening stones; glaziers' diamonds (parts of hand
tools); sharpening instruments; blade sharpening instruments; drawing knives; saws (hand tools); hand-operated grinding,
abrasive and polishing tools; polishing discs and wheels; mounted grinding points with shaft; grinding cups; grinding wheels
and discs; manual grinding tools and grinding tools as constituent parts of hand tools; artificial grinding tools; parts and
accessories of the afore-mentioned goods belonging to this class.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/145
059 – Kungörelse av att ny innehavare antecknats avseende en internationell
registrering.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
639946
Stimulan B.V., Boogschutterstraat 40, NL-7324 BA Apeldoorn, Netherlands.
2002-10-11
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
686134
Veldhoven Clothing Holding AG, Paradiesstrasse 21, CH-8645 Jona, Switzerland.
2002-01-15
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
691207
MECALUX, S.A., C/ Silici, 1, E-08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), Spain.
1998-03-05
Reg nr:
Innehavare:
720609
b.forever, 12 rue Dieu, F-75010 Paris, France.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
723382
Swedish Exergy AB, Gamla Rambergsvägen 34, SE-417 01 Gothenburg, Sweden.
1999-10-11
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
767426
WONDER S.R.L., Via Lamarmora, 7, I-59013 MONTEMURLO - PRATO - 1, Italy.
2002-05-15
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
823143
ATHENA SPA, Via Delle Albere, 13, I-36045 ALONTE (VI), Italy.
2003-09-18
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
856848
FINI NUAIR S.P.A., Via Einaudi, 6, I-10070 ROBASSOMERO (TO), Italy.
2005-01-21
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2005-06-09
858277
MARK FAIRWHALE (SHANGHAI) COMMERCIAL CO., LTD., 7/F, No. 28, Lane 200, Longcao
Road, Shanghai, China.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
873907
TRYGUB Alexander, vul. Malysheva, 12, kv. 11, Dnipropetrovsk 49000, Ukraine.
2005-10-07
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
882141
Stimulan B.V., Boogschutterstraat 40, NL-7324 BA Apeldoorn, Netherlands.
2005-12-23
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
908404
YOTA LIETUVA, UAB, Savanoriu pr. 187, LT-02300 Vilnius, Lithuania.
2006-09-18
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2007-02-22
936621
WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY, No. 555, Baoqian Road, Jiading,
SHANGHAI, China.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
976448
Geiko Beheer B.V., Singaporestraat 86-90, NL-1175 RA LIJNDEN, Netherlands.
Designerad:
1999-08-27
2008-07-14
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/146
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2010-03-24
1034680
Constellation Brands International IBC Inc., The Grove, 21 Pine Road, Belleville, BB-11113 St.
Michael, Barbados.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
1132391
Carl Zeiss Microscopy GmbH, Carl-Zeiss-Promenade 10, 07745 Jena, Germany.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2002-11-25
765544A
FOPI LLP, 30 Etchingham Court, Etchingham Park Road, London N3 2EA, United Kingdom.
2012-08-18
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
062 – Kungörelse enligt 5 kap. 17 § varumärkeslagen av att internationell
registrering förnyats.
Reg nr
Nästa förnyelse
397269
397345
475311
475317
476371
600310
600577
791498
791547
792045
799283
799563
799666
800062
800210
800300
800342
800380
800499
800528
800658
800931
801303
801435
801629
801750
801805
801807
801996
802066
802068
802069
802172
802384
802398
802681
803233
803379
803474
803815
805308
805310
805314
805534
805535
2023-03-23
2023-02-27
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-26
2022-09-17
2022-09-17
2022-10-29
2023-02-27
2023-02-24
2023-02-27
2023-03-28
2023-03-26
2023-03-26
2023-02-27
2023-03-11
2023-03-24
2023-02-25
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-13
2023-03-12
2023-03-25
2023-03-26
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-07
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-25
2023-03-27
2023-03-25
2023-03-26
2023-03-27
2023-01-09
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-27
16/2013/147
Svensk Varumärkestidning
805536
805735
807839
811548
824384
801129A
2013-04-19
2023-03-27
2023-03-26
2023-03-27
2023-03-24
2023-03-18
2023-03-26
16/2013/148
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/149
063 – Kungörelse av att internationell registrering avförts ur varumärkesregistret.
591146
788048
789655
790589
792655
793335
798620
791481
787663
788308
789813
790710
792955
793336
799152
791584
787667
788416
789818
790842
793327
793337
799798
791803
787692
788417
789913
791114
793328
795162
802624
791857
787695
788880
789916
791127
793329
795653
593073
794777
787697
789122
789936
791271
793331
796144
789362
787700
789309
790099
791829
793332
796341
789755
787811
789316
790167
791876
793333
796919
790976
787873
789548
790271
792362
793334
797542
791284
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/150
064 – Kungörelse av att internationell registrering delvis upphört att gälla i Sverige.
Nedan angivna internationella registreringars giltighet har delvis upphört att gälla i Sverige.
Registreringarna återges i ändrad omfattning.
Designerad:
2010-11-17
Reg nr
1069064
Figurklass:
Beskrivning:
26.01.19; 29.01.13.
The mark consists of a blue and red circle with the word "RESUME" in dark blue lettering. Blue,
red and dark blue. The color(s) blue and red is/are claimed as a feature of the mark.
Begärd från USA, 2010-11-08, nr 85171756, 42.
Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, United States.
Prioritet:
Innehavare:
Varor och tjänster:
42: Medical and scientific research, including conducting clinical trials; conducting clinical trials on the safety and
effectiveness of pomalidomide; conducting clinical trials on the safety and effectiveness of a drug for myelofibrosis.
Designerad:
Reg nr
1079555
Figurklass:
Innehavare:
24.17.01.
Grandmono B.V., Eerste Jan van der Heijdenstraat 124-I van der Heijdenstraat 124-I,
NL-1072 VC Amsterdam, Netherlands.
2010-12-22
Varor och tjänster:
9: Apparatus for transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs.
16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes, printed matter, photographs,
instructional and teaching material (except apparatus).
41: Leisure services; cultural activities, arranging of events, presentation of performances by artists, production, distribution
and exploitation of audio and video recordings, radio and television programs, organisation of games; publication of books
and magazines, production of sound recordings, services of recording studios, music publishing.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-19
16/2013/151
066 – Kungörelse av beslut att internationell registrering inte ska gälla i Sverige.
Nedan angivna internationella registreringar ska inte gälla i Sverige.
988308
1079909
1081024
1087431