VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013

download report

Transcript VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
OM VVS FÖRETAGEN
VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för
företag verksamma inom VVS samt arbetsgivarorganisation
för företag verksamma inom kyla, industrirör, ventilation och
teknisk isolering. VVS står för värme, ventilation och sanitet;
tre viktiga hörnstenar i den verksamhet som utgör våra
medlemsföretags vardag.
AV TOTALT 1 114
MEDLEMSFÖRETAG ÄR …
AV TOTALT
18 846 ANSTÄLLDA …
… är 4 771
tjänstemän,
och 14 075 är
arbetare.
… 957 rörledningsföretag
… 24 ventilations­företag
… 72 kylinstallationsföretag
… 69 isoleringsföretag
ANTAL ANSTÄLLDA I
MEDLEMSFÖRETAGEN
P 29 företag har 0 anställda
P 421 företag har 1–4 anställda
P 272 företag har 5–9 anställda
P 267 företag har 10–24 anställda
P 89 företag har 25–49 anställda
P 19 företag har 50–99 anställda
P 11 företag har 100–249 anställda
P 3 företag har 250–499 anställda
P 3 företag har 1 000– anställda
2 verksamhetsberättelse 2013 • VVS Företagen
FOTO: PETER KNUTSON
VD HAR ORDET
Bransch, företagande
och kompetens i fokus
VVS FÖRETAGENS VISION är att vara en
kompetent, respekterad och effektiv VVSbransch som skapar värden för kunden
och brukaren samt tar ett samhällsansvar.
Vi vill göra det moderna samhället
möjligt i form av god hälsa, säkerhet,
livskvalitet samt genom lönsam och
effektiv energianvändning.
VVS Företagens förbundsstyrelse
har under året arbetat på att lägga ut
kursen för framtiden. Ett arbete som
lett fram till en tydlig strategi där vi
ska öka fokus på att utveckla och öka
kännedomen om branschen, höja vårt
anseende samt bidra till en kvalitativ
kompetensförsörjning.
Under senare delen av hösten
gjordes därför en omorganisation där
en ny funktion sjösattes: Bransch och
företagande. Med den förändringen sätter
VVS Företagen fokus på ett strategiskt
viktigt område för att vi i framtiden ska
kunna stärka vår roll i byggsektorn.
Kvaliteten i grundläggande VVS-utbildning, arbetsplatsförlagd utbildning och
praktik är strategiska områden inom vilka
vi avser att satsa mer och utveckla samverkan samt dialog med ­utbildningsanordnare,
näringsliv och politiker för att säkerställa
kvalitet och kompetens i utbildning.
ARBETET MED ATT utveckla kollektivavtal som ger bättre förutsättningar för ett
sunt och lönsamt företagande fortsätter.
Under året har arbetsgrupper tillsammans
med Byggnads tillsatts för att samordna
och arbeta fram gemensamma lösningar i
avtalens olika delar.
VVS Företagen har ett starkt engagemang i att vara en hållbar och ansvarsfull
bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi
tror att våra ansträngningar skapar värdefulla fördelar, inte bara för våra medlemsföretag, utan även för samhället i stort.
MATS BJÖRS, VD VVS FÖRETAGEN
verksamhetsberättelse 2013 • VVS Företagen 3
Stöd, service och trygghet
REGIONVERKSAMHETENS TRE HÖRNSTENAR
VVS FÖRETAGENS regionala
verksamhet har i uppdrag att,
tillsammans med övriga med­
arbetare på förbundet, ge medlems­
företagen trygghet i sitt företagande.
För medlemsföretagen innebär det
att vi finns representerade nära
företagen, att vi har hög tillgäng­
lighet, att vi har hög kompetens i
allt vi gör, att vi arbetar förebygg­
ande och att vi är tydliga med att vi
företräder arbetsgivarens intressen.
Det finns regionkontor på nio
platser i landet. Från Umeå i norr
till Malmö i Söder. Här finns den
kontaktperson och
företagsrådgivare som du i för­
troende alltid kan vända dig till
och få råd och hjälp som du
behöver. Som medlem i VVS
Företagen har man bland annat
rätt till gratis arbetsrättslig råd­
givning och förhandlingshjälp. Via
regionkontoren återkopplas syn­
punkter och idéer och här ges
möjlighet att bygga lokala nätverk
och träffa andra branschkollegor. Norrbotten
Västerbott
Kent Sjödin
en
Sundsvall
Annica Hammar
Umeå
Jämtland
Leif Ekström
Falun
Västernor
rland
Gävleborg
Mats Hellström
Ylwa Glismann
Dalarna
Stockholm/Uppsala
Stockholm
Västmanlan
Värmland
d
Niklas Beskow
Linköping
Uppsala
Stockholm
Örebro
Söderman
Västra
Götaland
land
Östergötla
nd
Wenche Persson
Anders Johansson
GöteborgJönköping Kalm Växjö
Gotland
ar
Halland
Michael Jensen
Malmö
Kronoberg
Skåne
Blekinge
DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR
Kerstin Holen, på Rörläggaren
AB, i Malmö:
– Vi tycker att det är viktigt för
branschen och för det enskilda
företaget att arbeta tillsammans
som en enad opinionsbildare
och för att bättre tillgodose
kraven på teknisk utveckling
och kompetens. Medlemskapet
har gett oss verktyg i det dagliga
arbetet och det har också
hjälpt att lyfta utbildnings- och
utvecklingsfrågor. Vi har också
gett vår omgivning en ökad insikt
i hur viktig branschen är för allas
framtid.
medlem får vi tillgång till bra
utbildningar och intressanta
informationsträffar.
Liselott Gustafsson på
Gustafssons Rör AB, i Umeå:
– Vi är medlemmar för att
tillsammans kunna påverka och
stärka vår roll som företagare
och bransch. Men också
för att få professionell och
kunnig hjälp vid juridiska och
branschrelaterade frågor. Som
Stefan Olsson på Storå Rör AB, i
Örebro:
– Ensam är verkligen inte stark.
VVS Företagen erbjuder ett unikt
kontaktnät, de uppdaterar oss
och ger oss stöd i alla tänkbara
frågor som påverkar vår vardag
som företagare.
4 verksamhetsberättelse 2013 • VVS Företagen
Kjell Lindkvist,
Åke Lindkvist
Rör AB:
– Jag brukar inte
missa dessa
tillfällen. Det gäller
att hänga med och
ha koll på allt nytt
som kommer ut.
Det finns mycket
man måste ta
hänsyn till. Vi har
tolv medarbetare
på företaget och
det är viktigt
att vara en bra
arbetsgivare och
veta att vi gör rätt.
POPULÄR
TRÄFFPUNKT
UTBILDNINGSDAGARNA
I BORLÄNGE
INTRESSET VAR STORT för utbildnings-
dagarna 2013 då dryga 250 personer från
VVS Företagens medlemsföretag hade
tackat ja till arrangemanget i Borlänge.
Under två dagar fick deltagarna bland
annat veta mer om nyheterna i Teknikhandboken 2013, höjda beräkningstryck
samt konkreta råd för en säker och trygg
arbetsmiljö.
Dan Eriksson, Lars
Sundström AB:
– Det är andra
gången vårt
företag är här. Det
är lärorikt och väl
investerad tid och
det är dessutom
väldigt trevligt
att träffa både
fabrikanter och
andra företag
i branschen.
– Det är roligt att se så många företag
här, både chefer, arbetsledare och montörer. Det märks att utbildning är viktigt,
med så många deltagare som vi haft i år
så är det ett bra kvitto på att utbildning
prioriteras och är välbehövd, menar Leif
Ekström företagsrådgivare på VVS Företagen och initiativtagare till utbildningsdagarna. verksamhetsberättelse 2013 • VVS Företagen 5
NYTT KOLLEKTIVAVTAL
FOTO: PETER KNUTSON
VVS FÖRETAGEN och Byggnads
tecknade nytt avtal under våren
2013. Avtalet är treårigt och följer
industrins avtalsvärde på 6,8 pro­
cent. Det nya avtalet innebär att de
två tidigare avtalen; VVS-avtalet
och Kylavtalet är sammanslaget till
Teknikinstallationsavtalet VVS &
Kyl. Parterna skrev under ett avtal
som i korthet innebär möjlighet
att träffa lokala lösningar avseende
arbetstidens förläggning och de
omtvistade turordningsreglerna
för entreprenad och service. Ett av
målen var att skapa ett flexiblare
avtal vilket lett till att det nu är
möjligt att på lokal företagsnivå
anpassa arbetstider efter kundernas
behov.
– Ett treårigt avtal bygger
på långsiktighet och skapar
förutsättningar för företag och
medarbetare att fokusera på
kärnverksamheten samt att
fortsätta utveckla företagen.
Att erbjuda en god arbetsmiljö
är en del i att vara en attraktiv
arbetsgivare och därför beslutade
parterna om en
utökad samverkan
i dessa frågor,
förklarar Robert
Jakobsson, för­
hand­lings­chef på
VVS Företagen. VVS-avtalet och
Kylavtalet är
sammanslaget till
Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.
6 verksamhetsberättelse 2013 • VVS Företagen
”Att erbjuda en god arbetsmiljö är en del i att vara en
attraktiv arbetsgivare.”
Robert Jakobsson, förhandlingschef
Under trevliga former
hölls den årliga
förbunds­stämman och
medlemskonferensen.
Hans Reich, bilden
ovan, var en av talarna
på konferensen.
Effektivitet och lönsamhet
HETA ÄMNEN PÅ STÄMMA
OCH FÖRBUNDSKONFERENS
ATT SOMMAREN kommit gick inte att
ta miste på när VVS Företagen höll förbundsstämma och medlemskonferens
i maj månad. Ett åttiotal personer samlades på Clarion Hotel Post i Göteborg för
att hålla VVS Företagens förbundsstämma
och medlemskonferens. Anders Mattsson, styrelseordförande i VVS ­Företagen
i­nledde med en resumé över året och var i
synnerhet nöjd med konfliktfria förhandlingar som ledde fram till ett nytt gemensamt kollektivavtal.
Förbundsstämman valde ny styrelse att
leda arbetet och utveckling av VVS-branschen. Läs mer om styrelsens arbete på
www.vvsforetagen.se verksamhetsberättelse 2013 • VVS Företagen 7
iPad
FRAMTIDSFLÖDET
inspirerar till utbildning och arbete inom VVS
WEBBPLATSEN www.fram-
tidsflodet.se är en ­karriäroch utbildningsportal som
VVS Företagen utvecklat och
­lanserat i syfte att informera
och ­inspirera till utbildning
och arbete inom VVS-branschen. Här finns ­information
samlat om vilka ­utbildningar
och yrken som finns i branschen. Vill man vidarutbilda sig
och avancera i yrkeskarriären,
ges råd om hur du kan gå tillväga.
- Branschen behöver teknikintresserade problemlösare som
vill vara med och utveckla samhällets funktioner, menar Manne
Didehvar, chef Kompetensforum
på VVS Företagen och initiativtagare till portalen.
Webbplatsen www.framtidsflodet.se ska även ses som ett hjälpmedel för de som l­otsar elever,
ungdomar och ­kolleger vidare i
nästa steg; organisa­tioner, föreningar, myndigheter, utbildningsanordnare med fl
­ era. 8 verksamhetsberättelse 2013 • VVS Företagen
www.
framtids
flodet.se
VVS FÖRETAGEN
I ALMEDALEN
SOM MEDLEM i Byggbranschen
i samverkan var VVS Företagen
med och arrangerade seminariet
”Byggbranschen kräver kraftfulla lagar” där attityder mot svartarbete diskuterades. En undersökning presenterades som visar
att toleransen mot svartarbete minskar. Rolf Kling, teknikchef på VVS Företagen och
Magnus Everitt, energiexpert på
VVS Företagen, deltog i panelen
under HSB:s seminarium ”Ett
hus - fem möjligheter. Ett mål
för enklare val.”
”Det ska vara lätt att göra
rätt, underlätta, och avlasta. Då skapas en trygg
och säker arbetsmiljö.”
VVS Företagen som ingår i
Svensk Byggnäring arrangerade
seminariet ”Säkra arbetsplatser Livsviktigt”. Från VVS Företagens förbundsstyrelse deltog på
scen Tomas Tavér, vd på Friginor Kylmontage & Service AB.
Svensk Byggnäring ville med en
gemensam manifestation visa
hur viktigt det är att branschen
arbetar förebyggande med dessa
frågor. Det ska vara lätt att göra
rätt, underlätta, och avlasta. Då
skapas en trygg och säker arbetsmiljö. verksamhetsberättelse 2013 • VVS Företagen 9
Kjell-Åke Henriksson, JM AB,
tilldelades Stora Nordiska
Vattenskadepriset 2013
med motiveringen: ” För ett
framgångsrikt arbete med att
förebygga vattenskador i den
egna bostadsproduktionen.
Genom att konsekvent följa
upp och analysera fel och
skador och tillämpa dessa
kunskaper i verksamheten har
Kjell-Åke bidragit till att minska
vattenskadorna väsentligt”.
Kjell-Åke Henriksson, JM AB, tilldelades Stora Nordiska
Vattenskadepriset 2013.
UTVECKLING
OCH TEKNIK
i fokus på vattenskadeseminarium
VATTENSKADOR kostar varje
år 20 miljarder kronor i Norden.
Vad kan vi göra för att motverka
skadorna och minska kostnaderna? Hur gör vi rätt från början?
Dessa frågor och många fler diskuterades under årets Nordiska
Vattenskadeseminarium i augusti 2013. Konferensprogrammet
10 verksamhetsberättelse 2013 • VVS Företagen
Peter Bratt
var varierat med allt från teknisk
detaljerad information som tätskiktsmanschetter till hur risk­
erna kommer att se ut i framtidens byggande när man ändrar energikraven. Vattenskador
kan inte undvikas helt men risken kan minimeras med bra tekniklösningar och kända material. 180 deltagare från Sverige,
Norge, Finland, Island och Danmark var aktiva i att ta del av nya
rön och diskussionerna vandrade
mellan vattenskaderisker, renovering, åldringsprocesser i våtrum,
bostadssprinklers, BIM och konditionsundersökningar av vattenoch avloppsinstallationer.
-95 procent av det material
man river vid en fuktskada i ett
keramiskt våtrum är oskadat.
Behovet av att kunna delreparera är stort, berättade Peter Bratt,
Länsförsäkringar Sverige AB.
-Vattenskadesäkert byggande
är inte tillräckligt prioriterat
i beställar- och projekteringsleden. Kostar det lite mer att
bygga vattenskadesäkert stirrar
man sig blind på byggkostnaden
istället för att se till totalkostnaden under husets hela livslängd,
säger Urban Hedman. Årets studievägledare: Catrin Åkerberg, Rekarnegymnasiet i Eskilstuna, Årets yrkeslärare VVS: Bent Nielsen,
Universitetsholmens gymnasium i Malmö, Årets skola: Luleå gymnasium, rektor Ingrid Backfjärd.
VVS FÖRETAGENS KOMPETENSGALA:
Prisregn och debatt om
kompetensförsörjning
150 FÖRVÄNTANSFULLA
rektorer, studievägledare
och yrkeslärare inom VVS
samlades i Stockholm för
att närvara vid VVS Företagens första Kompetensgala. Dag ett innehöll
seminarium, workshops,
diskussioner och avslutades med prisutdelning i tre
olika kategorier: Årets studievägledare, Årets yrkeslärare VVS samt Årets
Skola. Priserna delades
ut under festliga former
av Miljöpartiets språkrör
Gustav Fridolin.
DAG TVÅ bjöd på fler
workshops och diskussionerna var heta när flera
nya idéer växte fram. Förhoppningen är att ha öppnat upp för diskussion och
dialog om hur bransch,
näringsliv och utbildningsanordnare gemensamt kan
arbeta för att få fler unga
att välja ett yrke inom
VVS.
– Man måste veta att
man inte stänger dörren för
andra jobb när man väljer
ett yrkesförberedande program, säger Gustav Fridolin, Miljöpartiets språkrör.
– Det ska finnas en tydlig plan och strategi för
företag som tar emot lärlingar, menade Helèn
Ängmo, överdirektör på
Skolverket. verksamhetsberättelse 2013 • VVS Företagen 11
VVS-Forum
ökar
VVS-Forum
ökar
20.600
20.600
VVS-Forum
ökar
ex/utgåva
TS fackpressupplaga 2012
ex/utgåva
20.600
TS fackpressupplaga 2012
Nr 3.2013 Branschledande inom
värme, ventilation, sanitet, VA, miljö,
energi, kyla & isolering
Nr 3.2013 Branschledande inom
värme, ventilation, sanitet, VA, miljö,
energi, kyla & isolering
NIWENTEC LEVER PÅ LUFT OCH
Nr 3.2013 Branschledande inom
värme, ventilation, sanitet,
KYLA
NIWENTEC LEVER PÅ LUFT OCH
KYLA CE-MÄRKNINGEN KOMMER PÅ ALLVAR
CE-MÄRKNINGEN KOMMER PÅ ALLVARNORDENSERIE: SÅ TAR DU
UPPDRAG I NORGE
NORDENSERIE: SÅ TAR DU UPPDRA MOTOR: TROTJÄNAREN TRANSI
G I NORGE
T I NY KOSTYM
MOTOR: TROTJÄNAREN TRANSIT
I NY KOSTYM
18 SIDOR
fokus
18 SIDOR
fokus
TS fackpressupplaga 2012
VA, miljö, energi, kyla & isolering
NIWENTEC LEVER PÅ LUFT OCH
KYLA
CE-MÄRKNINGEN KOMMER PÅ ALLVAR
NORDENSERIE: SÅ TAR DU UPPDRA
G I NORGE
MOTOR: TROTJÄNAREN TRANSIT
I NY KOSTYM
18 SIDOR
SMÅ ENSK
ILD
AVLOPP A
SMÅ ENSK
ILD
AVLOPP A
ex/utgåva
fokus
SMÅ ENSK
ILD
AVLOPP A
VVS-Forum avslöjar:
VVS-Forum avslöjar:
jar:
Bisfenol A Bisfenol A
Bi
sfe
nol A
hittat i dricksvatten
hittat i drick
svatten
hittat i dricksvatten
VVS-Forum avslö
50 %
NYHETER: Avslag på jobbsäkra utbildninga
av landets
r | Regeringsspricka om byggkrav |
enskilda
Vibrationer ökar risk för hörselskada |
NYHETER: Avslag på jobbsäkra utbildninga
FN-organ
avlopp är
kritiserar svensk Lavallag |
av landets
r | Regerings
spricka om
byggkrav |
undermåLjustecken
enskilda
för konjunktur
Vibrationer ökar risk för hörselskada |
liga och behöver bytas ut. Av dessa
NYHETER: är
FN-organ kritiserar svensk Lavallag | en | Få kvinnor i bolagstopp
avlopp är ar | Imtechs kris djupare
Avslag
på jobbsäkra
130 000 dessutom
utbildningar | Regeringsspricka om byggkrav
olagliga.
undermåLjustecken för konjunkturen | Få kvinnor
|
Vibrationer ökar risk för hörselskada |
i bolagstoppar | Imtechs kris djupare liga och behöver bytas ut. Av dessa
FN-organ kritiserar svensk Lavallag |
är 130 000 dessutom olagliga.
Ljustecken för konjunkturen | Få kvinnor
i bolagstoppar | Imtechs kris djupare
50 %
50 %
av landets
enskilda
avlopp är
undermåliga och behöver bytas ut. Av dessa
är 130 000 dessutom olagliga.
VVS-FORUM STÄRKTE
SIN POSITION
VVS FORUM stärkte under
2013 sin position som
Nordens ledande branschtidskrift inom VVS och
energi. Enligt TS tidningsstatistik är upplagan 20 900, en ökning med
300 exemplar. VVS-Forum
har under året fortsatt att
bevaka och uppmärksamma företeelser och nyheter
som berör VVS-branschen.
Årets största nyhet var
avslöjandet i mars om att
bisfenol A hade påträffats
i relinade tappvattenled-
ningar. VVS-Forum följde utvecklingen under året
tills utredningen lämnades till miljöminister Lena
Ek (C).
TROTS EN SVAG annonsmarknad för fackpress
under året har VVSForum haft en relativt god
annonsutveckling i förhållande till andra facktidskrifter. VVS-Forums
nyhetsbrev nådde i slutet
av året nära 11 000 mottagare. Tidningens följare på
12 verksamhetsberättelse 2013 • VVS Företagen
twitter ökade till drygt 600
under året som gick. Under
året genomfördes två läsarundersökningar, en för hela
gruppen läsare och en som
vände sig till VVS-elever
på energi- och fastighetsprogrammet.
I den bredare undersökningen framgick att
89 procent känner ett
stort förtroende för VVSForum. Bland ungdomarna
upplever hela 93 procent
att de känner stort förtroende för VVS-Forum. VVS FÖRETAGENS
KONCERNREDOVISNING 2013
RESULTATRÄKNING (tkr)
Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Serviceavgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter
2013
2012
7 881
28 408
26 085
62 374
7 832
28 217
29 264
65 313
Rörelsens kostnader
Externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar
Summa kostnader
-30 824
-36 509
-77
-67 410
-36 215
-33 487
-77
-69 779
-5 036
5 554
-4 466
4 046
Rörelseresultat
Finansiella intäkter och kostnader
Resultat före skatt
Skatt
5 18
-4 20
-83246
Årets resultat
435-174
BALANSRÄKNING (tkr)
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa tillgångar
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Avsättningar
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital
2013-12-31
2012-12-31
90
166
54 149
59 267
324408
10 966
11 851
12 000
20 000
41 806
41 155
119 33 5
1 32 84 7
12 428
71 837
4 241
30 829
12 428
71 402
4 241
44 776
119 33 5
132 84 7
En mer detaljerad årsredovisning återfinns på www.vvsforetagen.se
verksamhetsberättelse 2013 • VVS Företagen 13
VVS FÖRETAGENS
STYRELSE 2013
Anders Mattsson
Ordförande,
AB CJ Björnberg
Mats Björs
vd, VVS Företagen
Juan Vallejo
Imtech VS-teknik AB
Tomas Tavér
Friginor Kylmontage
& Service AB
Reidar Westerberg
AB Lunds Rörmontering
Ulf Kareliusson
vice ordförande,
Caverion Sverige AB
Stefan Oskarsson
Imtech VS-teknik AB
Per Leopoldson
Bravida Sverige AB
Kaare Brandt
Sollentuna Isolering AB
Rikard Hanson
AB Oscar Hanson VVS
Hans-Ove Norén
Vatten & Värme
i Örebro AB
Håkan Sandholm
Carl Hanssons Rör
& Värme AB
REVISORER
Barbro Nilsson
Kjell Lindgren
SUPPLEANTER
Anders Bergvall, VVSTeknikRör i Väst AB
Liselott Gustafsson,
Gustafssons rör i Umeå AB
Stefan Olsson, AB Storå Rör
Mats Jarneek-Lindemark,
Bravida Sverige AB
Thomas Ziesnitz, Vidab VVS
Isolering i Dalarna AB
Lennart Pettersson
(adjungerad), Imtech
VS-teknik
14 verksamhetsberättelse 2013 • VVS Företagen
Jan Andersson, Sandbäckens
Rör i Jönköping AB
Patrik Samson, Samsons
Rör AB
Peter Franck, Francks
Kylindustri i Stockholm
Hans Skantz, Caverion
Sverige AB
VVS FÖRETAGENS ÅRSBERÄTTELSE 2013
Projektledare Karoline Hammar
Form Uppdragsmedia
Foto Peter Knutson
Webb: www.vvsforetagen.se