Međunarodni certifikati o zdravlju životinja i zdravstvenoj ispravnosti

download report

Transcript Međunarodni certifikati o zdravlju životinja i zdravstvenoj ispravnosti

Željko Kovač dr vet.med.


Zakon o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini
( “Službeni glasnik BiH” broj 34/02)
Odluka o veterinarskoj svjedodžbi o
zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka
životinjskog porijekla u unutrašnjem i
međunarodnom prometu
( “Službeni glasnik BiH” broj 33/03,14/04 i
35/05)
Prilikom svakog uvoza, izvoza ili provoza robe
životinjskog porijekla, roba mora biti praćena
propisanim
međunarodnim
veterinarskim
sertifikatom
kojim se garantuje zdravstvena
ispravnost pošiljke.
Uvoz, izvoz i provoz može biti obavljen jedino
preko graničnih prijelaza, gdje je organizirana
veterinarska inspekcija i kontrola.
























Certifikat obavezno sadrži slijedeće dijelove:
1. Zaglavlje u kojem se nalaze:
a) serijski broj cerifikata;
b) grb države porijekla robe;
c) naziv države porijekla robe;
d) naziv nadležnog tijela za izdavanje certifikata;
e) naziv dokumenta - veterinarski certifikat;
f) naziv robe namijenjene izvozu, uvozu ili provozu.
2. Uvodni dio u kojem su navedeni:
a) evidencijski broj certifikata;
b) naziv zemlje porijekla robe;
c) naziv nadležnog tijela u državi porijekla robe za izdavanje veterinarskog certifikata;
d) naziv odgovornog tijela za izdavanje veterinarskog certifikata.
3. Sadržaj u kojem su navedeni:
I. Količina i identifikacija robe:
a) Metod i detalji o identifikaciji robe i način označavanja;
II. Porijeklo i mjesto isporuke robe:
a) mjesto porijekla - mjesto i adresa odakle se roba šalje;
b) država, mjesto i adresa krajnjeg primaoca - mjesto odredišta;
c) prijevozno sredstvo kojim se roba šalje;
d) ime i adresa pošiljaoca;
e) ime i adresa primaoca.
III. Zdravstveni atest - zdravstveni uvjeti koje predmetna roba ispunjava i za koje se garantuje.
IV. Rok valjanosti certifikata, datum, mjesto izdavanja i potpis službenog veterinara.


Izvoznik obavještava Kancelariju o potrebi
izrade veterinarsko-zdravstvenog sertifikata
Kancelarija službenim putem zahtjeva od
nadležnog organa zemlje uvoznice dostavljanje
prijedloga veterinarsko-zdravstvenog
sertifikata ili preko MIP-a odnosno od
diplomatsko -konuzlarnog predstavništva BiH
u toj zemlji.





Pregled dostavljenog prijedloga serifikata (da li
se mogu ispuniti traženi zahtjevi-uslovi)
Elektronska priprema predloženog sertifikata
(ukoliko se prihvataju traženi uslovi ili izrada prijedloga sa određenim korekcijama)
Dostavljanje izrađenog prijedloga sertifikata
nadležnom organu zemlje uvoznice
Potvrđivanje, odnosno prihvatanje
predloženog sertifikata
Prihvatanje sertifikata elktronskim putem (email) ili službenim dopisom






Dodavanje memoranduma u zaglavlje ( grb
BiH)
Dodavanje oznake sertifikata
Dodavanje serije sertifikata
Dodavanje serijskog broja
Numeracija stranica
Zaštita sertifikata ( dodaje ovlašćena
štamparija)




Štampanje sertifikata vrši se isključivo u
ovlašćenoj štampariji sa kojom Kancelarija ima
potpisan ugovor o štampanju.
Određivanje štamparije vrši se na osnovu
Zakona o javnim nabavkama BiH.
Sertifikati se u elktronskoj verziji dostavljaju
ovlašćenoj štampariji
Sertifikati se štampaju u blokovima od po 25
setova ( original + kopija)



Ovlašćena štamparija nakon završenog
štampanja sertifikate dostavlja Kancelariji
Sertifikati se dostavljaju uz otpremnicu na kojoj
su navedeni vrsta sertifikata, broj, odnosno
broj blokova i serijski brojevi.
Sertifikate preuzima službenik zadužen za
preuzimanje i dalje izdavanje sertifikata



Službeni veterinar u izvoznom
objektu podnosi pismeni zahtjev za izdavanje
sertifikata Kancelariji
U zahtjevu obavezno trebaju biti navedeni broj
i datum registracije objekta, izvoznički broj
objekta, vrsta robe namijenjena izvozu i država
odredišta.
Kancelarija je dužna odgovoriti na svaki
zahtjev u roku od 10 dana



Kancelarija vodi evidenciju o svim izdatim
sertifikatima
Službeni veterinar u objektu dostavlja pisani
izvještaj o utrošku sertifikata do 5. dana u
mjesecu
Sertifikat se izdaje samo za robu proizvedenu u
izvoznom objektu



Sertifikat se ovjerava od strane Kancelarije
suhim pečatom, a službeni veterinar ga
ovjerava vlastitim štambiljom (faksimil) i
vlastoručnim potpisom.
Sertifikat može potpisati samo službeni
veterinar kojeg je ovlastila Kancelarija i čiji
potpis je deponovan u registar Kancelarije.
Kancelarija vodi i održava popis službenih
veterinara i objekata za koje su odgovorni.


Sertifikat vrijedi deset dana od dana njegovog
popunjavanja
U slučaju da se pošiljka otprema brodom
sertifikat vrijedi onoliko koliko traje putovanje
Nadoknadu za izdavanje sertifikata Kancelariji
plaća vlasnik pošiljke odnosno izvoznik
 Nadoknada se vrši u skladu sa :
 Odlukom o visini nadoknade za izdavanje
svjedočanstva-sertifikata( Sl. glasnik BiH broj
51/04)
 Naredbom o uplatnom računu
( Sl. glasnik BiH broj 60/04)





Svi dokumenti se ispunjavaju tačno i čitko, na način da
su podaci čitki i na kopiji i da ih nije moguće izbrisati.
Originalan tekst obrazaca ne smije biti mijenjan osim u
smislu ukidanja jednog dijela teksta koji mora biti
označen i ovjeren od strane veterinara.
Potpis i pečat moraju biti u različitoj boji od boje
dokumenta.
Ovlašćeni službeni veterinar koji potvrđuje ispunjene
dokumente, čini to čitko napisanim, velikim
štampanim slovima ili štambiljom (faksimil), osobnim
imenom i prezimenom i vlastoručnim potpisom. Potpis
mora biti ovjeren pečatom ovlaštene veterinarske
organizacije.





Ovlašteni službeni veterinari u koji
popunjavaju, ovjeravaju i potvrđuju
dokumente dužni su:
1. dobro poznavati veterinarske propise;
2. biti upoznati s pravilima izdavanja
dokumenata;
3. imati saznanje o svim testovima i
pretragama koje je potrebno izvesti prije
popunjavanja dokumenata;
4. imati ovlaštenje nadležnog državnog
organa za potpisivanje dokumenata.



Veterinar odgovara za ispravnost podataka
koje ovjerava i potvrđuje u dokumentima.
Veterinar u dokumentima ne smije navesti niti
potvrditi podatke koje ne poznaje, niti je
uvjeren u njihovu istinitost.
Veterinar ne smije izdati niti potvrditi prazan
ili nedovoljno popunjen dokument.



Veterinar ne smije izdati niti potvrditi
dokument koji se odnosi na robu koju nije
pregledao.
U slučajevima kada se dokument potpisuje na
osnovu priložene dokumentacije veterinar je
dužan imati te dokumente prije potpisivanja.
Veterinar ne smije imati nikakvu finansijsku
dobit izuzev propisane nadoknade za tu
uslugu.

Kancelarija za veterinarstvo je do sada
usaglasila i pripremila 101 vrstu sertifikata
REPUBLIKA HRVATSKA (21)
RB
OZNAKA
ZEMLJA
UVOZNICA
VRSTA ROBE
1.
KZV-RH-3
Hrvatska
gliste
2.
KZV-RH-4b
Hrvatska
jaja za nasad peradi
3.
KZV-RH-4-1
Hrvatska
jaja koja ne sadrže specifične patogene uzročnike
4.
KZV-RH-5b
Hrvatska
mlijeko i proizvodi od mlijeka
5.
KZV-RH-6b
Hrvatska
proizvodi od jaja
6.
KZV-RH-6-1a
Hrvatska
konzumna jaja
7.
KZV-RH-7a
Hrvatska
proizvodi ribarstva
8.
KZV-RH-I/7
Hrvatska
ukrasne ribe, rakovi, školjke
9.
KZV-RH-8b
Hrvatska
meso peradi
10.
KZV-RH-ABP-8
Hrvatska
nusproizvodi zivotinjskog porijekla dobiveni od mesa peradi
11.
KZV-RH-9
Hrvatska
proizvodi sa malim postotkom mesa, polugotovih jela od mesa i jela od mesa
12.
KZV-RH-10b
Hrvatska
proizvodi od mesa
13.
KZV-RH-11
Hrvatska
tretirana koža papkara
14.
KZV-RH-12
Hrvatska
golubovi namijenjeni privremenom izvozu i natjecanju
15.
KZV-RH-13
Hrvatska
svježe meso, uključujući i mljeveno meso domaćih goveda
16.
KZV-RH-15a
Hrvatska
pčele i matice bumbara
17.
KZV-RH-16a
Hrvatska
jednodnevni pilići
18.
KZV-RH-30
Hrvatska
sijeno
19.
KZV-RH-40/33
Hrvatska
hrana za životinje
20.
BA-UVBH-HR-1-08
Hrvatska
med i pčelinji proizvodi
21.
BA-UVBH-VZ-40/2ez
Hrvatska
privremeni izvoz konja
REPUBLIKA SRBIJA (16)
22.
KZV-SR-I/1
Srbija
domaca goveda za rasplod ili tov
23.
KZV-SR-I/2
Srbija
svinje za klanje
24.
KZV-SR-I/3
Srbija
domaca zivina za klanje
25.
KZV-SR-1
Srbija
meso i proizvodi od mesa goveda
26.
KZV-SR-2
Srbija
obrađene kože
27.
KZV-SR-3
Srbija
gliste
28.
KZV-SR-7
Srbija
živa riba
29.
KZV-SR-8a
Srbija
meso peradi
30.
KZV-SR-13
Srbija
meso goveda
31.
KZV-SR-14
Srbija
proizvodi od mesa
32.
KZV-SR-20
Srbija
meso svinja
33.
KZV-SR-40/32K
Srbija
sirovine za proizvodnju kolagena
34.
KZV-SR-40/32Ž
Srbija
sirovine za proizvodnju želatine
35.
KZV-SR-40/33
Srbija
hrana za životinje
36.
KZV-SR-40/33Ž
Srbija
hrana za zivotinje sa sadrzajem hraniva zivotinjskog porijekla
37.
BA-UVBH-VZ-40/2ez-1
Srbija
privremeni izvoz konja
CRNA GORA (11)
38.
KZV-MNE-I/2
Crna Gora
svinje za klanje
39.
KZV-MNE-I/7
Crna Gora
živa riba
40.
KZV-MNE-1
Crna Gora
pripravci od mesa
41.
KZV-MNE-2
Crna Gora
termički obrađeno mlijeko i proizvodi
42.
KZV-MNE-6-1
Crna Gora
konzumna jaja
43.
KZV-MNE-8
Crna Gora
meso živine
44.
KZV-MNE-11
Crna Gora
kože papkara i kopitara
45.
KZV-MNE-15
Crna Gora
pčele
46.
KZV-MNE-40/33
Crna Gora
hrana za životinje
47.
KZV-MNE-40/33-1
Crna Gora
sijeno i slama
48.
BA-UVBH-VZ 40/11CG
Crna Gora
domaća i divlja perad
MAKEDONIJA (6)
49.
KZV-MK-5a
Makedonija
mliječni proizvodi
50.
KZV-MK-7a
Makedonija
proizvodi ribarstva
51.
KZV-MK-8
Makedonija
meso peradi
52.
KZV-MK-10
Makedonija
mesni proizvodi, želuci, mjehuri
53.
KZV-MK-50
Makedonija
kompozitni proizvodi
54.
BA-UVBH-VZ 40/11MK
Makedonija
perad za rasplod ili proizvodnju
TURSKA (3)
55.
KZV-TR-ABP-1
Turska
kože papkara
56.
KZV-TR-10
Turska
obrađeni proizvodi od mesa
57.
KZV-TR-20
Turska
crijeva
ZA POJEDINE DRŽAVE (16)
Francuska
cijeli, termički obrađeni ili konzervirani puževi
BA-UVBH-VZ-GRE-1
Grčka
cijeli, termički obrađeni ili konzervirani puževi
65.
BA-UVBH-VZ-MĐ-1
Mađarska
cijeli, termički obrađeni ili konzervirani puževi
66.
KZV-AL-1
Albanija
67.
KZV-RO-1
Rumunija
68.
KZV-IN-1
Indija
kože i krzna
69.
KZV-SRV-8
Vijetnam
meso peradi
70.
KZV-SRV-ABP-8
Vijetnam
nusproizvodi klanja i prerade peradi
71.
KZV-KW-4a
Kuvajt
jaja za nasad
72.
KZV-LY-4a
Libija
jaja za nasad
73.
KZV-LB-I/1
Libanon
goveda za klanje
74.
KZV-EE-7
Estonija
Proizvodi ribarstva
75.
KZV-LR-8
Liberija
meso peradi
76.
KZV-EG-16
Egipat
jednodnevni pilići
77.
KZV-U.A.E.-10
U.A. Emirati
pripravci od mesa
78.
KZV-U.A.E.-25
U.A. Emirati
med i pčelarski proizvodi
63.
BA-UVBH-VZ-FR-1
64.
termički obrađeno mlijeko i proizvodi
kože papkara i kopitara
EU (8)
79.
KZV-EU-1a
Evropska Unija
kože
80.
KZV-EU-2c
Evropska Unija
proizvodi ribarstva
81.
KZV-EU-3a
EU (Italija)
82.
KZV-EU-4
Evropska Unija
proizvodi životinjskog porijekla za upotrebu u industriji
83.
BA-UVBH-VZ-40/12ez-1
Evropska Unija
psi, mačke, tvorovi
84.
BA-UVBH-VZ-40/12ez-1/I
Evropska Unija
ptice kućni ljubimci
85.
KZV-DE-12
EU (njemačka)
privremeni izvoz golubovi
86.
KZV-DE-12-1
EU (njemačka)
ukrasna perad
puževi
OSTALI SERTIFIKATI (15)
87.
BA-UVBH-VZ 40/21
mlijeko, proizvodi od mlijeka, jaja, ribe, med...
88.
BA-UVBH-16
proizvodi od mesa i konzerve od mesa
89.
BA-UVBH-I/10
svježe ili duboko smrznute ribe
90.
BA-UVBH-I/20
žive pastrve
91.
BA-UVBH-VZ 40/11
domaća i divlja perad
92.
BA-UVBH-VZ-40/32
sirovine životinjskog porijekla
93.
BA-UVBH-VZ-40/33
stočna hrana
94.
BA-UVBH-VZ-40/74
kolageni omotači
95.
BA-UVBH-VZ-40/9
živa goveda, ovce, svinje
96.
BA-UVBH-VZ-40/29
ribe, žabe, rakovi, kornjače, puževi, pijavice, ostrige, pčele, svilene bube
97.
BA-UVBH-VZ-CH-1
žive životinje
98.
BA-UVBH-VZ-I/2
sjeme bikova
99.
BA-UVBH-VZ-SK
privremeno skladištenje životinjskih proizvoda
100.
KZV-JA-1
priplodna jaja, peradi i drugih vrsta ptica
101.
KZV-BS
uzorci krvi
HVALA NA PAŽNJI