Tescilsiz İktisap Halleri - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

download report

Transcript Tescilsiz İktisap Halleri - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tapu Dairesi Başkanlığı
Medeni Kanun ve Özel Kanunlara Göre Tescilsiz
İktisap Halleri ve Kamulaştırma Kanunun Tapu
Siciline Yansımaları
Hazırlayan: T.K. Uzman Yrd. Süleyman AYDIN
Danışman: T.K. Uzmanı Eray BULGURLU
1
Tescilsiz İktisaplar (Edinimler)
Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur.
Miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal,
kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer
hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır.
Ancak, bu hallerde malikin tasarruf işlemleri
yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil
edilmesine bağlıdır .(TMK. 705)
2
1.İŞGAL
Bir kimsenin, bir taşınmaz üzerinde malik olma
iradesi ile zilyetlik ihdas etmesine «işgal» denir.
Kanunlarımız bazı istisnai hallerde, sahipsiz
taşınmazlar üzerinde işgal suretiyle mülkiyet
hakkının kazanılabileceğini kabul etmektedir.
Kazandırıcı zamanaşımı ile iktisaptan (TMK. 712,
713) farklı olarak, işgalle birlikte taşınmaz mülkiyeti
kazanılmakta, taşınmaza belli bir süre zilyed
bulunmak gerekmemektedir.
TMK. 707. maddesi işgal suretiyle taşınmaz
mülkiyetinin kazanılmasını, taşınmazın tapulu olup
olmamasına göre, ikiye ayırarak düzenlemektedir.
3
a-Tapulu Taşınmazlarda
TMK. 707. maddesine göre, tapulu taşınmazlar
«taşınmaz malikinin terkin istemi ile» sahipsiz hale
geldikleri takdirde işgal suretiyle edinilebilirler.
Eğer yolsuz bir terkin söz konusu ise, buna
dayanarak işgal suretiyle taşınmaz mülkiyetinin
kazanılması söz konusu olamaz.
b-Tapuya Kayıtlı Olmayan Sahipsiz Arazi
 Esasında tapuya kaydı gerekip de, kayıtlı olmayan
devletin veya diğer şahısların özel mülkiyetinde
bulunan taşınmazlar ile, kamu hizmetine tahsis
edilen taşınmazların, işgal suretiyle iktisabı söz
konusu değildir. Çünkü bunlar, sahipsiz şey
sayılmazlar.
4
Sahipsiz taşınmazlardan kasıt, TMK.715. maddeye
göre, özel mülkiyete tabi olmayan, devletin
hüküm ve tasarrufunda bulunan, ziraata elverişsiz
dağlar, tepeler, kayalar vs.’dir.
1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanunu 6. maddesi,
sahipsiz arazinin işgal yoluyla nasıl iktisap
edilebileceğini düzenlemekteydi. 1945tarih 4753
sayılı ÇTK. bu hükmü, ilga etti. ÇTK.8.maddeye
göre, bu arazinin yeterli toprağı olmayan çiftçiye
tahsisi gerekmekteydi.
5
Sonuç olarak bugünkü hukukumuz sahipsiz
tapusuz arazinin işgal yoluyla iktisabına imkan
tanımıyor.
TMK. 707. maddeni 2.fıkrası « tapuya kayıtlı
olmayan taşınmazlar üzerinde işgal yoluyla
mülkiyet kazanılamaz» hükmüyle tapusuz
taşınmazların işgal yoluyla iktisabı konusunda
açık bir yasak getirmiştir.
6
2-MİRAS
 TMK. 599. madde hükmüne göre mirasçılar, miras
bırakanın ölüm hadisesiyle birlikte, terekeye dahil
tüm mallar üzerinde mülkiyet hakkını kazanırlar. Bu
hüküm kanuni mirasçılar kadar mansup
(sözleşmeden doğan atama) mirasçılar için de
geçerlidir.
 Mirasçılar, açıklayıcı mahiyette tescili,
mahkemelerden (Sulh ve Asliye Hukuk) alacakları
veraset senedinin tapu memuruna ibrazıyla sağlarlar.
Bunu yapmadan taşınmaz üzerinde tasarrufta
bulunmaları, mümkün değildir. (TMK.705)
7
04.10.2011 tarih 28074 sayılı mirasçılık belgesi
verilmesi ve terk eden eşin ortak konuta davet
edilmesi işlemlerinin noterler tarafından
yapılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki
yönetmelik uyarınca mirasçılık belgeleri noterler
tarafından da verilebilecektir.
Ölüme bağlı bir tasarrufla bir taşınmaz vasiyet
edilmişse, musallehlerin, mülkiyet hakkını tescilsiz
kazanması mümkün değildir. Bunların, vasiyeti ifa
borçlarına (kanuni ve mansup mirasçılara) karşı,
sadece vasiyetin ifasını isteme hususunda, şahsi
bir alacak hakkı bulunur. (TMK.600.m.)
8
3-KAMULAŞTIRMA(İSTİMLAK)
a- Kamulaştırmanın Tanımı ve Kamulaştırma Usulü
Kamu hukuku tüzel kişilerinin, devletin
hükümranlık hakkına dayanarak kamu yararının
gerektirdiği hallerde, idari bir tasarrufla, özel
mülkiyete konu taşınmazların mülkiyetini iktisap
etmelerine «kamulaştırma» denir.
1982 Anayasasının 46. maddesi, istimlak
bedelinin peşin ödenmesini öngörmektedir.
Ancak yine 46. maddenin 2. fıkrasında sayılan
hallerde, kanunla taksitle ödeme esasları da kabul
edilmiştir.
9
Kamulaştırma işleminde, önce kamu tüzel
kişisinin kanunun yetkili kıldığı organınca kamu
yararı kararı verilecek(KamK.m.4),
kamulaştırma kararı ile alınır ve bu karar yine
yetkili mercilerin onayı ile kesinlik kazanır
(KamK.m.5).
Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca
onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak
hizmetler için ayrıca kamu yararı kararı
alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur. Bu
durumlarda yetkili icra organınca kamulaştırma
işlemine başlandığını gösteren bir karar alınır.
10
Kamulaştırma bedelleri objektif kıstaslar üzerinden
hesaplanır. Bu bedelin hesaplanmasında vergi
beyanı, resmi makamlarca yapılan kıymet takdiri,
malın birim fiyatı, bina maliyet hesapları ve diğer
objektif ölçütler dikkate alınır(KamK.4650 sy
Kanunla değişik m. 11).
Çekişme halinde taşınmazın değeri KamK.4650 sy
Kanunla değişik 10.maddeye göre hakim
tarafından yine KamK.4650 sy Kanunla değişik 15.
maddeye göre Mühendis ve Mimar odaları ile il ve
ilçe idare kurulları tarafından seçilmiş olan
bilirkişiler arasından atanan bilirkişilerce
KamK.4650 sy Kanunla değişik 11. m. yer alan
kıstaslar dikkate alınarak tespit edilir.
11
b-Tapulu Taşınmazlarda Mülkiyetin İdareye İntikali
Kamulaştırma ile taşınmazın mülkiyeti, tescilsiz
olarak tescilden önce idareye geçmekle birlikte,
bunun hangi anda yani kamulaştırma kararının
kesinleştiği anda mı, yoksa kamulaştırılan
taşınmazın bedelinin malike, idarece ödendiği
anda mı olduğu mülga 6830 sayılı kanunda
belirtilmemişti, yeni 2942 sy Kam. kanununda bu
hususta 4650 sy kanunla yapılan değişiklikten
önce Kam.K 25.maddede 4650 sy kanundan sonra
değiştirilen bir kural konularak, aksi kanunda
belirtilmemiş ise, kamulaştırma kararı idari yargı
yönünden kesinleştiği an , mülkiyetin idareye
geçtiği kabul olunmaktadır.
12
Kamulaştırma bedelinin tamamı veya taksitli
ödemeye cevaz olan hallerde ilk taksiti, malike
ödenmedikçe, idare taşınmaza el koyamaz.
Müşterek ve iştiraken malikler, birbirinden
bağımsız olarak; yargı yoluna gidebilir, ancak dava
sonuçlarının dava açmayanlara etkisi olmaz
(KamK.14.ve 8.).
Kamulaştırma Kanununda yapılmış olan bu
değişiklerle kamulaştırma usulünde önemli
yenilikler yapıldığı gibi, kamulaştırılan taşınmazın
mülkiyetinin idareye geçiş anında tamamen
değişmiştir.
Konuyu Eşya Hukuku açısından ikiye ayırarak
incelemek mümkündür;
13
aa.Pazarlık Usulü Kamulaştırma;
KamK.4650 sy Kanunla değişik 8. maddeye
göre pazarlıkla satın alma yoluyla kamulaştırmanın
önceliği vardır. Buna göre kamulaştırma yapan
idare kendi takdir komisyonunca belirlenen bedel
üzerinden kamulaştırma yapmak istediğini malik
veya temsilcilerine tebliğ ederek onu 15 gün içinde
uzlaşmaya davet eder. Malik veya temsilci teklif
edilen bedeli kabul eder ve tapuda idare adına ferağ
işlemi yaparsa, kamulaştırma bedeli kendisine
ödenir. Yani burada kamulaştırılan taşınmazın
mülkiyeti, tapuda tescil işleminin yapıldığı andır.
14
bb- Yargısal Yolla Kamulaştırma;
 Taraflar KamK.8’e göre kamulaştırma bedeli
konusunda uzlaşamaz veya uzlaşma protokolü
yapmakla birlikte malik ferağ vermekten kaçınırsa,
İdare KamK.4650 sy Kanunla değişik 10. maddesine
göre Asliye Hukuk Mahkemesine dava açarak;
• Kamulaştırma bedelinin tespiti,
• Kamulaştırılan taşınmazın İdare adına tescilini, talep
eder.
 Bunun üzerine hakim taşınmaz malikine meşruatlı
davetiye göndererek 30 gün sonrası için duruşma günü
tayin eder. Malikin adresi bilinmiyorsa ilan yoluyla
tebligat yapılır.
15
Bu tebligat üzerine taşınmaz malikinin KamK.14
maddeye göre 30 gün içinde İdari yargıya
kamulaştırma kararı için iptal, adli yargıya maddi
hatalara karşı düzeltim davası açma hakkı vardır.
Artık bedel arttırma davası açma hakkı yoktur.
Çünkü bedel aşağıdaki prosedür çerçevesinde
mahkemece belirlenecektir.
İlk duruşmada taraflar bedel konusunda
uzlaşamazlar ise, hakim 10 gün içinde keşif, 30
gün sonrasını duruşma günü tayin eder.
16
Taşınmaz bedeli hakim tarafından KamK. 4650 sy
Kanunla değişik 15. maddede yer alan
bilirkişilerce, KamK.4650 sy kanunla değişik 11.
madde dikkate alınarak tespit edilir.
Taraflarca uzlaşılan bedel veya mahkemece tayin
edilmiş bilirkişilerce tespit edilmiş bedelin veya
taksitli ödemenin mümkün olduğu hallerde ilk
taksiti taşınmaz maliki adına bankaya yatırıldığını
gösteren belgeyi İdare, Mahkemeye ibrazla
taşınmazın adına tescilini talep eder.
17
Taşınmaz maliki KamK. 14.m. Belirtilen süre
içinde idari yargıda tescil davası açamamış ve
açmış olmakla mahkeme yürütmeyi durdurma
kararı vermemiş ise, mahkeme kamulaştırılan
taşınmazın idare adına tesciline karar verir. İdare
mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş
ise, idari yargıdaki dava bekletici mesele yapılır.
Bu halde kamulaştırılan taşınmaz mülkiyeti
İdareye KamK. 4650 değişik 25 ve 10. maddeye
göre, mahkemenin vereceği tescil kararının
kesinleşmesi ile intikal eder.
18
c-Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların
Kamulaştırılması ve Mülkiyetin İntikali
 KamK. 4650 sy kanunla değişik 19. maddedeki
prosedüre göre, eğer taşınmaz 3402 sayılı KK.16.m.
Sayılan özel mülkiyete konu olmayacak taşınmazlarda
değil ise taşınmazın mevcut zilyedinin bu taşınmazı
zilyetlik yoluyla kazanıp kazanmadığı tespit edilerek,
Asliye Hukuk Mahkemesine,
• Taşınmazın değerinin tespiti,
• Taşınmazın İdare adına tescili için dava açılır.
 Mahkeme zilyedin bu taşınmazı zilyetlik yoluyla
kazanıp kazanmadığı konusunda gerekli koşulların
varlığına kanaat getirir ise, tespit edilen kamulaştırma
bedeli raporunu ve kamulaştırmaya ilişkin belgeleri
zilyede tebliğ eder.
19
 Ayrıca taşınmazın bulunduğu yerdeki bir gazete ve
Türkiye genelinde yayınlanan bir gazeteye bir ilan
yapar.
 Son ilandan itibaren 30 gün içinde Hazine veya
üçüncü bir kimse tarafından itiraz edilmediği
takdirde, mahkemece kamulaştırma bedeli olarak
tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya bu
Kanunun 3. m/ 2. f. göre taksitli kamulaştırma
yapılmış ise, ilk taksitin yine peşin ve nakit olarak
zilyet adına ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve
yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye
15 gün süre verilir. İdare tarafından kamulaştırma
bedelinin zilyet adına yatırıldığına dair makbuzun
mahkemeye ibrazı halinde mahkemece, taşınmazın
idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin
zilyete ödenmesine karar verir.
20
Eğer bu süre içerisinde Hazine ve üçüncü kişilerce
bir itiraz ileri sürülür ise, takdir edilen
kamulaştırma bedeli ilerde haklı olduğu ispat
edilene verilmek üzere bir bankaya yatırılır.
Burada da mülkiyetin idareye geçtiği an
mahkemenin tescil kararının kesinleştiği andır.
Zilyet tarafından İdari yargıda mahkemece
yapılan tebligat tarihinden itibaren açılacak
kamulaştırmanın iptali davasında yürütmeyi
durdurma kararı verilmemiş ise Asliye Hukuk
Mahkemesi kamulaştırılan taşınmazın İdare adına
tesciline karar verir.
21
d- Kısmi Kamulaştırma - Paylı Mülkiyet
 Bir taşınmazın tamamının kamulaştırılması, zorunlu değildir.
Ancak kamulaştırma dışında bırakılan kısım imar
mevzuatına göre yararlanmaya elverişli değilse, İdare
taşınmazın tamamını kamulaştırmak zorundadır.
Kamulaştırmadan arta kalan kısım ekonomik bakımdan
yarar sağlamaya elverişli değilse, kamulaştırma kararının
tebliğinden itibaren malik, taşınmazın arta kalan kısmının da
kamulaştırılmasını İdareden talep edebilir.
 KamK.12.m./4 f. kamulaştırma dışında tutulan bir
taşınmazın, malikin talebi üzerine, idareye kamulaştırma
zorunluluğu yüklemektedir. Baraj yapımı için yapılan
kamulaştırmalarda mücavir alan içinde kalan taşınmazdan
yararlanma imkanı kalmamışsa, sahibinin başvurusu üzerine
idarece kamulaştırılması gerekir. Bu şekilde yapılan
kamulaştırmalarda KamK.22 ve 23.m’ye göre, malikin geri
alma hakkı yoktur.
22
 Kısmi kamulaştırmada, kamulaştırma bedelinin
tespitinde, KamK.11 ve 12.m. belirtilen taşınmazın
geri kalan kısmında kamulaştırma nedeniyle meydana
gelen değer kaybı ve malikin bu sebeple yapmak
zorunda kalacağı giderlerde dikkate alınır.
 Kısmi kamulaştırmaya uğrayan taşınmaz, paylı
mülkiyet altında ve taşınmaz fiilen paylaşılarak
paydaşlar arasında kullanılmakta ise, kısmi
kamulaştırmada hangi paydaş veya fiili tasarrufunda
bulunan hangi taşınmaz parçasını kapsıyorsa,
kamulaştırma işlemi, sadece bu paydaşlar hakkında
yürütülür ve kamulaştırma bedeli bu paydaşlara ,
payları nispetinde ödenir. Bu paydaşların taşınmazın
kamulaştırılmayan kısmı ile ilgisi kalmaz,
paydaşlıktan çıkarılır(KamK.12.m./5.f.)
23
e- Malikin Kamulaştırılan Taşınmazı Geri Alma Hakkı
 Kamulaştırma kararının kesinleşmesinden itibaren 5
yıl içinde, kamulaştırma ve devir amacına uygun hiçbir
işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik
bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz olduğu gibi
bırakılırsa taşınmaz maliki veya mirasçıları taşınmazın
tekrar kendilerine devri için, idareye talepte
bulunabilirler. Bu hakkın 5 yılın dolmasından itibaren,
1 yıl içerisinde kullanılması gerekir(KamK.23.m./2.f.).
 Ayrıca kamulaştırılan taşınmaza lüzum kalamamışsa,
idare kamulaştırma kararından vazgeçtiğini 13. m.
göre taşınmaz malik veya mirasçılarına tebliğ eder, bu
kişiler tebliğ tarihinden itibaren, 3 ay içinde geri alma
hakkını kullanabilirler.(KamK.22.m/1.f.)
24
Taşımaz maliki, bu hükümlere göre geri alma
hakkını kullandığında, kamulaştırma bedelini
kanuni faizleriyle birlikte ödemek
zorundadır(23.m/1.f.) 22.m./1. fıkrasında,
vazgeçme halinde, yalnızca kamulaştırma
bedelinin ödenmesinden söz etmektedir.
Kamulaştırmadan sonra taşınmazda bir hasar
meydana gelmişse, malik bu hasarların,
kamulaştırma bedelinden düşülmesini talep
edebilir.
25
4-CEBRİ İCRA
Cebri icra borçlunu kendi isteği ve iradesiyle yerine
getirmediği borcunu devlet organları tarafından
kamu hukuku açısından yerine getirilmesi amacıyla
başvurulan kanun yoludur.
Haczedilmiş, rehnedilmiş veya iflas masasına
girmiş olan bir taşınmazın icra vasıtasıyla İİK.
hükümlerine göre açık arttırma ile satımı ile
tescilden önce alıcıya intikal eder.(TMK. 705)
Şöyle ki haczedilen bir taşınmazın ancak açık
arttırma ile satılarak paraya çevrilebilir (İİK. m.123)
İcra İflas Kanunun 134. maddesine göre alıcı,
taşınmazın mülkiyetini ihalenin kesinleştiği tarihte
kazanır.
26
5-MAHKEME KARARLARI
 Mülkiyetin tescilden önce kazanılmasını mahkemenin
yenilik doğuran kararları sağlar.
 Bu imkanı MK.716. maddesi sağlamaktadır.
 Geçerli bir borçlandırıcı işlem ile mülkiyeti devir borcu
altına giren taşınmaz malikinin, borcunu yerine
getirmesi için, alacaklı üzerine tescilin yapılmasını
tapu idaresinden talep etmesi gerekir.(MK.m.1013/f.1).
Borçlu tescil talebinde bulunmaktan haksız yere
kaçınırsa, alacaklı mahkemeden mülkiyetin kendisine
geçirilmesini isteyebilir. Malikin tescili talepten
kaçınmasını haklı kılan sebeplerin varlığı halinde dava
reddedilir.
27
Diğer taraftan MK.m.716’ya dayanan davanın
taşınmaz mülkiyetinin devir borcunun borçlusuna
karşı açılabilmesi için dava açılırken onun
taşınmaza malik bulunması gerekir. Şayet borçlu
taşınmazı başkasına devretmişse, ne borçluya, ne
de borçla yükümlü olmayan yeni malike karşı MK.
716’ya dayanarak dava açılamaz. Ancak borçludan
zararı tazmin etmesi talep edebilir.
Kanunu mülkiyet hakkının tanınmasını talep hakkı
verdiği hallerde(MK.m.652,240,255) ilgililerin buna
uygun davranmaması nedeniyle dava açılarak bu
yönde karar alınması halinde de mülkiyet
mahkeme kararı ile tescilden önce kazanılır.
Davacı hükmün kesinleşmesiyle mülkiyeti kazanır.
28
 Açıklayıcı nitelikteki tescili yeni malikin kendisi talep
edebilir.(MK. 1013/f.2). Tescil için, yazılı tescil talebi ile
kararın tapu memuruna tevdii gerekli ve yeterlidir.
Yazılı tescil talebi herhangi bir zamanaşımına tabi
değildir.
 Taşınmaz hakkında mahkeme kararı yerini tutan
mahkeme önünde sulh (İİK.m.166/3), kabul ve hakem
kararlarının da mülkiyeti tescilden önce kazandırıcı bir
etkiye sahip oldukları kabul edilmektedir.
 Anlaşmalı boşanma halinde hakim tarafından uygun
bulunarak onaylanan taraflar arasındaki anlaşma,
boşanma kararının bir bölümünü teşkil ettiğinden, bu
anlaşmada yer alan taşınmaz devir borcunu içeren bir
yükümlülük, kararın kesinleşmesi ile taşınmazın
tescilden önce diğer tarafça kazanılmasını sağlar.
29
Medeni Kanunun Eşya Hukuku Kitabı
Dışında Öngörülen İktisap Halleri
Medeni Kanun ve diğer özel kanunlarda düzenlenen
tescilsiz iktisap hallerini şu şekilde sayabiliriz;
 TMK.54.m. Gereğince, şahsiyeti sona eren tüzel
kişilerin sahip olduğu taşınmazların mülkiyeti, ilgili
kamu kuruluşlarına intikal eder.(2098 s. Dernekler
Kanunu m.55)
 Evlenme mukavelesi ile mal ortaklığının kabul
edildiği hallerde, evlenme mukavelesinin notere
tescil ve ilanıyla birlikte eşlerin ortaklığa giren
taşınmazlar üzerinde iştirak halinde hakkını
kazanmaları(TMK.256.).
30
 İki şirketin birleşmesi halinde, şirkete ait
taşınmazların, mülkiyet hakkının, yeni şirkete TK.151.
maddesi uyarınca intikali.
 7044 sayılı EEDK.m.1. gereğince tarihi değeri olan
binaların mülkiyeti belediyeler ve hazineden, Vakıflar
Genel Müdürlüğüne geçer.
 775 sayılı Gecekondu kanunu 3. m. ve 3091 sayılı
İmK.11. m. göre, belediyelerin imar sahaları içinde
yer alan, daha önce bir kamu hizmetine tahsis
olunmamış Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazların
mülkiyeti, kendiliğinden belediyelere intikal eder.
 Bir vakfa tahsis edilen bir taşınmaz üzerinde, vakfın
sicile tescili ile birlikte TMK. 105. m. gereğince,
taşınmazın mülkiyet hakkını kazanır.
31
KAMULAŞTIMANIN TAPU SİCİL
TÜZÜĞÜNE YANSIMALARI
 KamK. 7. maddesinde kamulaştırma öncesi yapılacak
olan işlemler gösterilmiş ve taşınmaz malın tapu
siciline, idari şerh verilmesi hükmü getirilmiştir.
 Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya
kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak
taşınmaz malların veya kaynakların sınırını,
yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar
veya yaptırır; kamulaştırılan taşınmaz malın
sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların
adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden
veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere
bağlamak suretiyle tespit ettirir.
32
 Bu maddenin idaremizi ilgilendiren yönü ise idari şerh
işlemi olup, idarenin, kamulaştırma kararı
verilmesinden (kamu yararı varlığı kararı alınıp
onaylandıktan) sonra, kamulaştırma kararının tapu
siciline şerh verilmesini, taşınmaz malın kayıtlı olduğu
tapu idaresine bildirmesi gerekmektedir. Bu bildiriş
üzerine tapu idaresince, tapu kütüğünün beyanlar
hanesine «…..idaresince kamulaştırma kararı alınmış
olup, 2942sayılı kanunun 7. maddesine göre
şerh……….tarih…..yevmiye» şeklinde belirtme
yapılması ve belirtme tarihinden itibaren de mülkiyete
ve mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek
değişikliklerin kamulaştırmayı yapan idareye
bildirilmesi gerekmektedir.
 İdari şerh tasarruf hakkını önleyip yeni maliki veya
mülkiyetten gayri ayni hak iktisap edecek kişiyi uyarıcı
anlamdadır.
33
 Madde 31/b – Tapu Sicili Tüzüğü’ nün «Şerhler
Sütunu» başlıklı 46. maddesi «Kütüğün şerhler
sütununa kişisel haklar, tasarruf yetkisini kısıtlayan veya
yasaklayan şerhler, geçici tescil şerhleri ile kanunlarda
öngörülen diğer hususlar yazılır.» hükmündedir
 Bu nedenle , Kanunun 10.maddesine istinaden,
mahkemece yapılan tebligat, davet veya ilanen
tebliğden sonra, ya ilgili mahkemenin yada
kamulaştırmayı yapan idarenin mahkemenin 10.
maddesi gereğince tebligat, davet veya ilanen tebliğ
yapıldığını bildiren yazısına istinaden, taşınmaz mala
ait tapu kütüğünün şerhler hanesine «2942 sayılı
kanunun 31/b maddesi gereğince
kamulaştırılmıştır……tarih,……yevmiye» şeklinde şerh
verilmesi gerekir.
 Yararlanılan Kaynaklar:Prof.Dr.Şener ERTAŞ
34
Bizi Dinlediğiniz İçin Teşekkür
Ederiz…
35