فایل متنی و باینری

Download Report

Transcript فایل متنی و باینری

‫استفاده از فایلها در جاوا‬
‫مظفر بگ محمدی‬
‫دانشگاه ایالم‬
‫ذخیره ی اطالعات در فایلها‬
‫‪ ‬فایلها بصورت دودوی ی در کامپیوتر ذخیره می شوند‪.‬‬
‫‪ ‬انواع فایلها‪:‬‬
‫‪‬فایل متنی‬
‫‪‬فایل باینری‬
‫فایل متنی و باینری‬
‫‪ ‬فایل متنی‬
‫‪ ‬هر ‪ 8‬بیت یک کاراک تر است‬
‫‪ ‬مثل‪‘0’ = 48, ‘1’ = 49 :‬‬
‫‪110001‬‬
‫‪ ‬فایل باینری‬
‫‪110000‬‬
‫’‪‘0‬‬
‫’‪‘1‬‬
‫‪ ‬انواع دیگر فایلها‬
‫‪ً ‬‬
‫مثال ممکن است که داده بصورت اعداد طبیعی ‪ 16‬بیتی ذخیره شده باشد‪.‬‬
‫‪1100011100102‬‬
‫‪318610‬‬
‫خواندن متن از یک فایل‬
File
BufferedReader
01000001
01001110
01000001
:
‘A’
00100000
‘N’
01001110
01000001
FileReader
‘‘
“AN “
string
‫نوشتن متن در یک فایل‬
Primitives,
Strings,
“AN “
Objects
File
PrintWriter
01000001
01001110
01000001
:
FileWriter
IntegerWrapper ‫کالس‬
class IntegerWrapper
{
private int num;
public IntegerWrapper ()
{
num = (int) (Math.random() * 100);
}
public void setNum (int no)
{
num = no;
}
public int getNum ()
{
return num;
}
}
SimpleIO ‫کالس‬
import java.io.*;
class SimpleIO {
public static void main (String [] argv) {
IntegerWrapper iw1 = new IntegerWrapper ();
IntegerWrapper iw2 = new IntegerWrapper ();
String filename = "data.txt";
PrintWriter pw;
FileWriter fw;
BufferedReader br;
FileReader fr;
SimpleIO (2) ‫کالس‬
try {
fw = new FileWriter (filename);
pw = new PrintWriter (fw);
System.out.println("Written to file: " + iw1.getNum());
pw.println(iw1.getNum());
System.out.println("Written to file: " + iw2.getNum());
pw.println(iw2.getNum());
pw.close();
SimpleIO (3) ‫کالس‬
fr = new FileReader(filename);
br = new BufferedReader(fr);
System.out.println("Read from file: " + br.readLine());
System.out.println("Read from file: " + br.readLine());
}
catch (IOException e)
{
System.out.println(“File IO error: Exception thrown");
e.printStackTrace();
}
}
}