Klikk her for å lese referatet fra det 42. møte i Landsstyret 13

download report

Transcript Klikk her for å lese referatet fra det 42. møte i Landsstyret 13

Evangelisk Luthersk Misjonslag
Referat fra:
42. møte i landsstyret
Møtedato:
Referent:
Jon Espeland
Møtested:
Tilstede:
Forfall:
Kopi til:
13. sept. 2014 Tid:
Neste
Flekkerøy
møte:
10:00
Lørdag 13. des.
2014 på Flekkerøy
Svein Mangelrød, Karl Løvås, Jon Espeland, Olav Malerød, Mathias Mangelrød,
Ragnvald Lende og Olaf André Klavenæs (ELM’s sekretær)
Ingen
Møtedeltakere og protokoll
Styremøtet ble innledet med sb nr. 283, v. 1-4 og andakt av Ragnvald Lende med utgangspunkt i Rom 8:3.
Deretter felles bønn og sb nr. 283, v. 5-7.
Sak
38 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
/14 Referat fra styremøte 8/8-14 ble godkjent og undertegnet av styremedlemmene.
39 Møtevirksomhet i Norge.
/14 Tore Mangelrød er innstilt på å reise vinteren 2015. Han koordinerer virksomheten og
reiseruta i samarbeid med Olaf André Klavenæs.
40 Evaluering av sommerbibelskolene og bibelcamp 2014 + arrangement 2015
/14 LS samtalte om erfaringer med årets sommerbibelskoler og bibelcampingen på Bygland.
41
/14
42
/14
43
/14
44
/14
45
/14
46
/14
47
/14
Det ble vedtatt å satse på de samme arrangementer neste sommer, de vil si:
 IMI Stølen 9.-12. juli 2015, evt. en uke senere. Olav Malerød har kontakt med stedet.
 Bibelcamp på Bygland 31. juli – 6. august 2015.
 Sommerbibelskole på Bygland m/årsmøte 6.-9. august 2015.
Olav Malerød og Olaf André Klavenæs koordinerer og spør aktuelle talere til alle tre
arrangementene.
Bibelhelg på Kvinatun 10.-12. oktober 2014
Program er satt opp og folder laget av Elisabeth Mangelrød. Svein Mangelrød minnet alle
om å be for bibelhelga og de som skal lede og tale der.
Bibelhelg på Norsjø 6.-8. mars 2015
Olav Malerød har kontakt med stedet. Olaf André Klavenæs spør ledere og talere.
Valgnemda for årsmøte 2015
Lars Fredrik Ellingsen leder valgnemda og har med seg Øyvind Klavenæs og Birger
Mangelrød. De minnes på å starte opp sitt arbeid i god tid før årsmøtet 2015.
Brev til NLL’s landsstyre
Ansvar/frist
Olaf André
Olav
Olaf André
Olaf André
Olav
Olaf André
Olaf André
Brev til NLL’s landsstyre ble referert. LS stiller seg bak brevet og dets innhold. Svar fra NLL
foreligger ikke ennå.
Misjonsarbeidet i Peru
LS hadde en grundig samtale om arbeidet i Peru og tjenesten for våre nasjonale ansatte og Jon
misjonærer. Svein Mangelrød og Jon Espeland reiser til Peru 18.- 26. september 2014. De Svein
vil møte Reidar Heian og Ingar Gangås fra NLL i Arequipa til samtaler. De vil også drøfte
med ELM’s ansatte og misjonærer i Peru om veien videre for barnehjemmet og arbeidet for
øvrig i Peru.
Økonomisk situasjon pr. dato
Følgende beløp står på de ulike konti pr. dato:
Hovedkonto
1638 21 01514
kr 131 385,Kontingentkonto
1503 07 50710
kr 18 083,Barnehjemskonto 1503 11 21849
kr 72 641,Perukonto
3000 13 23454
kr 457 673,Sum
kr 679 682,-
Olav / Bjørg
I tillegg står det kr 574 920,- på bedehuskonto i Vestfold krets av ELM
Betalingsautomat
Olaf André orienterte om kortleser som ble leid inn og benyttet under sommerbibelskolen
på Bygland. Det var gode erfaringer derfra. Olaf André sjekker opp hva det koster med
innkjøp og abonnement for kortleser/betalingsterminal til permanent bruk i ELM.
Olaf André
48
/14
Neste styremøte
Svein
Neste styremøte blir på Flekkerøy lørdag 13. desember 2014 kl 10:00.
Styremøtet ble avsluttet med bønn og sang fra sb nr 530.
Adresser :
Svein Mangelrød, Farrisvn. 1367, 3282 Kvelde, 33 11 20 47
[email protected]
Olav Malerød, Lysebovn. 192, 3282 Kvelde, 33 11 38 33,
[email protected]
Karl Løvås, Vragesløyfen 83, 4625 Flekkerøy, 476 17 653
[email protected]
Jon Espeland, Svartefjell 24, 4625 Flekkerøy, 38 10 00 61
[email protected]
Mathias Mangelrød, Svartangvn. 781, 3282 Kvelde, 924 24 829 [email protected]
Ragnvald Lende, Torlandvn. 249, 4365 Nærbø, 51 43 34 88
–––
Olaf André Klavenæs, Ravn. 254C, 3220 Sandefjord, 33473175 [email protected]
Flekkerøy 13.09.2014
Jon Espeland
Referatet godkjennes …………………...(sted) …………………. (dato)
………………………
Svein Mangelrød
.......…………….....
Olav Malerød
……………………….......
Mathias Mangelrød
………………………
Jon Espeland
.....………………………
Karl Løvås
...................................
Ragnvald Lende