Cannabis, er det så farlig da? - Hjalmar Johansen videregående skole

download report

Transcript Cannabis, er det så farlig da? - Hjalmar Johansen videregående skole

Cannabis, er det så farleg da?
Undervising for foreldre og føresette ved Hjalmar Johansen v.g. skole
Dette er
0 Prosjekt eigd av Stiftelsen Sauherad Samtun
0 Cannabis eit satsingsområde
0 Ungdom/unge vaksne i fokus
0 Førebygging og tidleg intervensjon, via
kunnskapsformidling og rettleiing
Plan for kvelden
0 Faktakunnskap om cannabis
0 Kvifor, kva og korleis, samt verknad
0 Pause i 10 min
0 Teikn og symptom
0 Nokre tips på korleis reagere som foreldre
Ungdom og rus
0 Haldningar i endring
0 Motstridande signal
0 Psykisk helse
0 Truverdige vaksne
Kva er cannabis?
0 Tetrahydrocannabinol (THC) og Cannabidiol (CBD)
0 70-80 av 420 kjemiske stoffa cannabis inneholder
påvirker psyken vår
Hasjklumper
0 Noreg, Sverige og Danmark
0 Cannabis har endra seg
Marihuana
Syntetiske cannabinoider
Utvikling av THC-innhald
0 Tradisjonell marihuana: ca. 3-5% THC
0 Lokaldyrka marihuana: opptil 30% THC
0 Hasj: stabilt på ca. 20% THC
0 Syntetiske cannabinoider: 1 gr kan gje opptil 500
brukardosar
Brukarmåtar
Joint
Maispipe
Bong
Vaporizerar
Hasjkaker
Følgjer av cannabisbruk
0 THC er feittløyseleg, og lagrar seg bl.a. i hjernen
0 Akutt rus og kronisk rus
Dei 7 kognitive funksjonane
0 Språklege evne
0 Evne til refleksjon
0 Tankefleksibilitet
0 Hukommelse
0 Evna til heilskapleg tenking
0 Evna til å fornemme situasjonar/orienteringssans
0 Gestalthukommelse
Andre følgjer
0 60% mindre sjans til å fullføre skule
0 Senka IQ
0 Psykosar
0 Isolasjon
0 Schizofreni
0 Angst og depresjon
Cannabis er ulovleg i Noreg
Om ein blir tatt for bruk eller besittelse kan det
føre til:
0Innreiseforbod til USA
0Vanskar med å få ulike jobbar
0Risikerer å få utsetjing på lappen/miste
den
God pause!
Nyttige lenker:
http://omstart.org
http://hasjavvenning.no
Bruk av cannabis
0 Cannabisrøykjerar eksisterer i alle
samfunnslag, men er inga generell
ungdomstrend
0 Gjer ein positiv gevinst
0 «Frirom»
Teikn og symptom
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skulking og dårlegare karakterar
Aggressiv og ustabil åtferd
Sløv, innvendt eller deprimert
Nye og ukjente vener
Negativ innstilling til gamle vener, interesser, hobbyar,
familie og skule
Klagar på medisinske eller kjenslemessige problem
Klarer ikkje utføre meir kompliserte oppgåver utan å bli
frustrert eller aggressiv
Nedsett personleg hygiene
Unormal appetitt på søtsaker og er ofte tørst
Endra sove- og /eller etemønster
Stadig mas om pengar
Kva om eg oppdagar at
ungdommen min brukar
cannabis?
0 Hald hovudet kaldt
0 Legg vekk moralfingeren, og putt på deg nysgjerrigbrillene
0 Be eventuelt om rettleiing
0 Hald deg på «rett side av banen»
0 Sett gjerne ei tidsgrense på den fyrste samtala
0 Skam og skuld har du ikkje bruk for
Jesper Juul:
Tenåringsforeldre kan stole på følgjande i forhold til
sine tenåringar:
• Dei vil falle for nokre av freistingane dei blir utsett for
• Dei vil mest truleg aktivt prøve ut sitt forhold til sprit,
hasj og eventuelt andre stoff, sex, pornografi og
forelsking
• Dei vil begynne å skilje mellom det dei snakkar med
foreldra om og det dei snakkar med vener om
• Alt de føretek seg dei komande åra framover, er noko
dei gjer for sin eigen del, ikkje imot foreldra
0 En pappas fortelling:
http://www.helsefilm.no/v1/film/details.aspx?filmi
d=90199