PDF-kopi av forhandlingsprotokollen.

download report

Transcript PDF-kopi av forhandlingsprotokollen.

PROTOKOLL
I tidsrommet 1. til 3. november 2010 ble det avholdt forhandlingsmøter i Oslo angående
revisjon av tariffavtalene for NOR-registrerte skip i utenriksfart.
Til stede en eller flere dager:
Norges Rederiforbund
Jørgen Vatne, Trond Kleivdal, Sven Stakkestad, Terje
Vatne Næss, Espen Sending, Lasse Winge Kristensen,
Knut Even Vidum, Hennig Lystad, Per Stange, Einar
Monstad, Tonje Urdal Sand og Pål Tangen.
Norsk Sjømannsforbund
Geir Hagerupsen, Johnny Hansen, Line Heimstad,
Thomas Arnesen, Knut Stian Berge, Harry Danielsen
Jahn Cato Bakken, Jan Olav Vadseth, Alf Magne
Skeime, Jan Lundgren og Einar Tjøsvoll
Partene ble enige om følgende:
1.
Det gis et generelt tillegg på 3,75 % minimum 750,- kroner for alle NORoverenskomstene.
For elektriker og evt forpleininggsjef med fastlønn på offshoreservicefartøyer legges det
generelle tillegget på hhv. basislønnstabellene og avtalt fastlønn. For øvrige
overenskomster gjelder at det generelle tillegget legges på grunnhyresatsene.
Alle overenskomstenes kronetillegg inkl. kostpenger økes med samme prosentsats med
mindre annet er angitt.
2.
Alle overenskomster
a) Velferdspermisjon
i)
Ved permisjon i henhold til Forskrift av 14. februar nr 382 om permisjon ved
svangerskap, fødsel, adopsjon mv.§ 5 (fars rett til 4 ukers omsorgspermisjon ved
fødsel), gis rett til permisjon med lønn inntil 7 dager med tilhørende fritid. Retten til
lønn gjelder 7 dager fra og med fødsel, eventuelt fra den dagen sjømannen kommer
hjem fra fartøyet. Rett til lønn gjelder kun for de dager som faller i en arbeidsperiode.
Side 1 av 3
2
For å få rett til permisjon med lønn må arbeidstaker snarest mulig, og senest fire
måneder før termindato, varsle arbeidsgiver om at vedkommende vil ta ut
omsorgspermisjon. Varselet skal gis skriftlig og angi fødselsterminen. Rederiet kan i
slike tilfeller gjøre nødvendige endringer i turnusplanen, samt endring av skip den
ansatte tjenestegjør på.
Retten til lønn etter denne bestemmelsen reduseres i den utstrekning sjømannen i
fremtiden får rett til ytelser fra Folketrygden ved omsorgspermisjon etter forskriftens §
5.
ii)
Endringer i merknaden under § 9 – gruppen utvides til også å gjelde samboers barn
(med samboer menes i denne sammenheng personer som er registrert i folkeregisteret
på samme adresse i minimum 1 år)
b) Kursbestemmelsen
Ny tekst tilføyes:
Praktisering av PC basert pålagt opplæring avtales lokalt.
3.
Offshoreserviceavtalen
a. Avvik syd av brest
Norges Rederiforbunds sirkulære nr 10/2005 datert 7. oktober 2005 er en del
av denne protokollen og ligger som vedlegg 1.
b. Verneombud valgt av og blant de ansatte godgjøres med kroner 500,- pr måned
om bord.
c. Stillingen ”Arbeidsleder” heves fra lønnklasse 9 til 10.
d. Partene viser til enighetsprotokoll datert 4. juli 2004 vedrørende
dekksbesetning som har kurs som redningsmenn på områdeberedskapsskip og
er enige om å møtes innen 31. januar 2011 for å avtale en mer permanent
ording for godtgjørelse for tjeneste på slike fartøyer. Det forutsettes at de
lokale parter deltar i møtet.
4.
Bøyelastavtalen
Verneombud valgt av og blant de ansatte godgjøres med kroner 500,- pr måned om
bord.
3
5.
Fergeoverenskomsten
• Kronebeløpet ved ekstra tjeneste økes fra 235,- til 300,• Rederiet beregner flyttingen av stillinger fra gruppe 10 til B1. Hvis
forutsetningen om at dette ikke medfører økte totalkostnader vil kravet bli
implementert
• Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere stillingsinnplassering.
• Løfte lederlønninger i catering
Lønnsgruppe A gis 1000,- i tillegg + det generelle tillegget, jf pkt 1
Lønnsruppe B0 og B1 gis 500,- i tillegg + det generelle tillegget, jf pkt 1
• Pluss-minus konto dager
Det nedsettes en arbeidsgruppe som utreder implementering av pluss-minus kravet,
dog begrenset til muligheten for å tjene opp pluss dager. En implementering kan
bli gjort som en prøveordning.
6.
Utvalg
Pensjon
Partene viderefører utvalgsarbeidet vedrørende spørsmålet om pensjon og mandatet
for utvalget utvides til å drøfte en helhetlig pensjonsording som følge av endringer i
folketrygdspensjon, PTS og lov om foretakspensjon.
Fastlønn
Partene sluttfører innstillingen fra fastlønnsutvalget innen utgangen av november
2010
7.
Sluttbestemmelsen endres i henhold til fast praksis.
Oslo, 3. november 2010
Norges Rederiforbund
Norsk Sjømannsforbund