Kornets rolle i norsk selvforsyning ved adm.dir Norske Felleskjøp

download report

Transcript Kornets rolle i norsk selvforsyning ved adm.dir Norske Felleskjøp

Regjeringen Solberg har høye
ambisjoner for norsk matproduksjon
I regjeringsplattformen
heter det at:
«Regjeringen vil arbeide
for en høyest mulig
selvforsyning av mat av
beredskapshensyn»
Den norske kornavlingen avgjør selvforsyningsgraden
Selvforsyningsgrad 1991- 2012
Norsk
1600000
kornavling,
tonn
1400000
55 %
Selvforsyningsgrad
49%
47 %
1200000
1000000
800000
50 %
45 %
46 %
40 %
600000
40 %
400000
35 %
200000
0
30 %
1991
2002
2008
2012
Matkorn
Fôrkorn
Selvforsyningsgrad hensyntatt fôrimport
Selvforsyningsgrad uavhengig av fôrimport
Kilde: Nilf og SLF
Norske og importerte råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon
2 500 000
2 000 000
T 1 500 000
o
n 1 000 000
n
500 000
0
Forbruk norsk råvare
Potensielt rom for norsk korn
Nødvendig import av matkorn og råvarer til kraftfôrproduksjon
Avgjørende faktorer for økt kornproduksjon




Tilstrekkelig areal
Produktiviteten på arealet
Kompetanse
Lønnsomhet i
produksjonen
Kornarealet i Norge er redusert med 845 000
dekar fra 1991 til 2013 (23%)
Areal med korn og oljevekstar, årleg endring
150000
100000
0
-50000
-100000
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
-150000
1975
Dekar
50000
Kilde: SSB
7
Økt kornproduksjon forutsetter at kornarealet i
de marginale områdene holdes i drift
Andel av fulldyrka
areal (%) som
ligger på skifter
under 15 dekar
Avlingspotensialet i korndyrkinga blir ikke tatt ut
Avlingsnivå, femårs glidande gjennomsnitt og sortspotensiale
600
Kg/daa
500
400
300
Kveite
200
Bygg
Havre
Sortsframgang kveite
Sortsframgang bygg
100
Sortsframgang havre
-
Fokus i forskning, undervisning, veiledning og
forvaltning på miljø og ikke på avling
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Stagnasjon i avlinger er ikke et særnorsk fenomen
800
700
FRA
600
DAN
500
SVE
400
NOR
FIN
300
200
100
0
Kilde: nationmaster.com/Bioforsk
Prisutvikling på bygg, NPK og diesel
240 %
220 %
200 %
180 %
160 %
140 %
120 %
100 %
80 %
60 %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Bygg
2006
NPK
2007
2008
Diesel
2009
2010
2011
2012
2013*
Areal- og produksjonstilskuddet - viktig for å
opprettholde kornarealet
Kilde: Søknad om
produksjonstilskudd , SLF
Kompetansen må bevares og
videreutvikles kontinuerlig
 Kunnskapsbehovet er
økende og avgjørende for
å kunne øke produksjonen
 Kunnskap må holdes i
hevd gjennom aktiv bruk i
den praktiske dyrkinga
Svak økonomi i kornproduksjonen
-
500 000
Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk 2000 - 2013
Referansebruk
450 000
400 000
K
r
o
n
e
r
350 000
300 000
Korn
Melk
250 000
Sau
Svin og korn
200 000
Fjørfekjøtt
Gj.snitt årslønn andre grupper
150 000
100 000
50 000
-
Økt produksjon av korn er nødvendig for å nå
Regjeringens mål om høyest mulig selvforsyning
Avgjørende faktorer for å
kunne nå målet om økt
kornproduksjon er:
 Beholde og øke kormarealet
 Øke produktiviteten på
arealene
 Sikre og styrke
kompetansen hos
produsentene
 En forutsetning for dette
er bedre lønnsomhet i
produksjonen
Størst mulig egenproduksjon av korn
vil være den beste og rimeligste
beredskapen Norge kan ha
Takk for oppmerksomheten!