PowerPoint-præsentation - Forum For Mentalisering

Download Report

Transcript PowerPoint-præsentation - Forum For Mentalisering

Evasiv personlighedsforstyrrelse –
mentaliseringsproblemer og foki
for behandling
Sebastian Simonsen, psykolog
Nana Lund Nørgaard, psykolog
Ambulatorium for personlighedsforstyrrelser,
Psykoterapeutisk Center Stolpegård
2. Nordiske konference om mentalisering og mentaliseringsbaserede terapier
Program
 Kort præsentation af os og projektet
 Hvem er de?
Mentaliseringsproblemer ved evasiv PF – empiri og
kliniske eksempler
 Hvad gør vi?
Foki for mentaliseringsbaserede interventioner
Vores behandling
Individuel
Gruppe
Metakognitiv
Træningsdel, 5-45 min
Caseformulering
(Oplæg fra tpp.,
hjemmeopgave, øvelser)
Frie del, 45-85 min
Mentaliseringsbaseret (ingen runde,
fri dialog, fokus på hændelser og her
og nu i gruppen)
Hvem er de?
Model for evasiv personlighed
Antagelse/Selv truet af andre
Millon
Relationer
Situationer
Vedligeholdelse
Dysfunktionel mentalisering og
Kommunikation
Sikkerhedssøgende adfærd
Negative tanker (før, under og efter)
Selv-fokuseret/negativ opmærksomhed
Mentaliseringsteori (Fonagy &
Bateman)
Metakognition (Dimaggio)
Konsekvens
Negativt selvbillede
Begrænset livsudfoldelse
Kognitiv –
adfærdsterapi
Clark & Wells/
Rapee &
Heimberg
Syn på selv og anden ved evasiv PF
Positivt syn på
anden
BPD
Sikker
Preoccupied
Positivt syn
på selv
Negativt syn
på selv
Afvisende
Evasi
v PF
Frygtsom
Negativt syn på
anden
Respect
Cooperation
Frustration tolerance
Aggression regulation
Feeling recognized
Enduring relationships
Intimacy
Trustworthiness
Responsible industry
Purposefulness
Emnjoyment
self reflection
stable self image
Self respect
effortful control
Emotion Regulation
Empiri - SIPP 18
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
Mean AV DK
Mean AV No
1.5
Mean BPD NO
1.0
Selvrespekt
 ”I often feel that I am not as worthy as other people”
 ”It’s hard for me to believe that I’m a worthy person”
 ”I usually have a low opinion of myself”
Mentaliseringsproblemer ved evasiv
personlighedsforstyrrelse
Selvrespekt
 Selvets forhold til sig selv (frem for til den anden)
 (Ineffektive) Forsøg på selvregulering gennem
hypermentalisering og rumination (video-eksempel)
 Intrapsykisk regulering (frem for interpersonel/BPD)
Udfordringer i gruppen
 ”Parallel-leg” fænomenet – bruger ikke hinanden,
problemer med tilknytning, spejling og spontan
feedback
 Rigid, stabil selv oplevelse: Justerer ikke spontant
neg. selvoplevelse gennem samspillet med de andre
 Rigid, stabil anden oplevelse (f.eks. oplevelse af
terapeut som forventende noget bestemt af dem)
 De tør ikke dele, høj ængstelse i gruppen
 Skam og frygt hæmmer mentalisering!
Modoverføringsreaktioner i gruppen
 Tvivl og forvirring smitter – taler vi om det rigtige?
 Tilbageholdenhed vs. ”for hurtig på aftrækkeren”
 Irritation, kedsomhed – manglende feedback til
hinanden
 Utilstrækkelighedsfølelse – træningsgruppen
forfalder til vurdering (frem for mentalisering)
Mentaliseringsproblemer – cont.
Intrapsykisk affektbevidsthed og interpersonel
regulering hæmmes af sekundære emotioner
 Sekundære emotioner (især skam, skyld) hæmmer
muligheden for at identificere og udtrykke primære
følelser adækvat og modtage passende respons fra
andre
 Video-eksempel
 ”man får ikke så meget trøst, når man griner”
Hvad gør vi?
Foki for MB intervention
 SELV/ANDEN: Selvet går forud for anden
 Målet er i første omgang at skabe nye selv-oplevelser
i samværet med andre (frem for en ny andenoplevelse)
 Erfare en mere positiv selv-tilstand sammen med den
anden
 Først herefter arbejde med mentalisering af den
andens perspektiv
Foki for MB intervention
 AFFEKT/KOGNITION: Øge affektbevidsthed- og oplevelse af
egne emotioner som legitime
 Affekt forbundet med HYPOMENTALISERING (underaktivitet),
Kognition forbundet med HYPERMENTALISERING (overaktivitet)
 Stimulere autobiografiske hukommelse med afsæt i konkrete og
specifikke situationer (vs. generalisering, intellektualisering)
(modvirke Hypermentalisering)
 Somatiske markører, symptomer (modvirke Hypomentalisering)
 Mindske skam ved at dele: Kognitiv forbindelse frem for affektiv
forbindelse (vs. BPD), kortlægge interpersonelle mønstre (SelvAnden, CCRT) – øge legitimitet af egen erfaring, normalisering
Mentaliseringstilstande
Hypomentalisering
Indre undgåelse af affekt
Hypermentalisering
Intellektualisering
Generalisering
Foki for MB intervention – cont.
 EKSPLICIT/IMPLICIT: At repræsentere er at validere
 Eksplicit italesætte pt’s (mikroskopiske) non-verbale
udtryk for emotioner her og nu i samspillet
 Eksplicit italesætte mere positive/kompetente
selvtilstande (handlinger, tanker, følelser), der
kontrasterer med pt’s negative selvoplevelse (”jeg er
svag, hvis jeg mister kontrol”)
 Video-eksempel