4. Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za

download report

Transcript 4. Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Program pripreme i provedbe razvojnih projekata
prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije
Venko Ćurlin, pomoćnik ministra
.
Program pripreme i provedbe razvojnih projekata
prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije
• Osmišljen kao potpora razvojnim projektima čiji su
nositelji organizacije na lokalnoj i regionalnoj razini.
• Potpora je namijenjena projektima koji se prijavljuju:
– u okviru operativnih programa financiranih iz EU fondova
koji se već provode (2007.-2013.),
– u okviru budućih operativnih programa financiranih iz
fondova EU (2014.-2020.).
www.mrrfeu.hr
Financijski okvir: 30 milijuna kuna u 2012. godini.
www.mrrfeu.hr
Ciljevi Programa
• Sustavno podupirati pripremu razvojnih projekata u cilju stvaranja
adekvatne zalihe kvalitetnih projekata prihvatljivih za financiranje iz
EU fondova;
• Usmjeriti nositelje projekata na pripremu razvojnih projekata od
većeg značaja za regionalni razvoj (regionalni razvojni projekti);
• Istovremeno omogućiti potencijalnim prijaviteljima projekata iz
slabije razvijenih područja dodatne mogućnosti za pripremu
projekata za EU fondove;
• Pospješiti uvođenje i punu primjenu EU standarda, postupaka i
procedura za pripremu i realizaciju projekata;
• Dodatno osnažiti stručne (konzultantske) kapacitete za pripremu i
realizaciju projekata namijenjenih financiranju iz EU fondova;
• Pridonijeti jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom
regionalnom razvoju.
Potprogrami
Potprogram 1: Priprema regionalnih razvojnih projekata
Modul 1: Tehnička pomoć za pripremu projekata
Modul 2: Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije
Potprogram 2: Priprema lokalnih razvojnih projekata na
potpomognutim područjima
Potprogram 3: Sufinanciranje provedbe projekata
financiranih iz fondova Europske unije
www.mrrfeu.hr
Potprogram 4: Priprema nacionalnih strateških projekata
Potprogram 5: Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i
korištenje fondova EU
Potprogrami i indikativne financijske alokacije
Potprogrami
Financijska
alokacija
1. Priprema regionalnih razvojnih projekata
35% – 40%
2. Priprema lokalnih razvojnih projekata na
potpomognutim područjima
35% – 40%
3. Sufinanciranje provedbe projekata
financiranih iz fondova Europske unije
10% – 15%
www.mrrfeu.hr
4. Priprema nacionalnih strateških projekata
5. Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu
pripremu i korištenje fondova EU
5% - 10%
3% - 5%
1. potprogram - Priprema regionalnih razvojnih
projekata
• Cilj: Poduprijeti pripremu projekata od većeg značaja
za regionalni razvoj te osigurati znatan broj spremnih
projekata za 2013. i 2014. godinu.
• Prihvatljivi projekti:
www.mrrfeu.hr
– Prioritetna područja ulaganja:
• u 2012.g: razvoj poslovne i turističke infrastrukture;
• u sljedećim godinama širit će se i na projektne
prijedloge iz ostalih područja.
– Minimalna vrijednost projekta: 1.000.000 eura
1. potprogram - Priprema regionalnih razvojnih
projekata
• Oblik potpore:
1. modul - Tehnička pomoć za pripremu projekta
• procjenu investicije i plan izrade projektne dokumentacije (tehnička i
opća), tj. izradu projektnog zadatka za projektanta;
• razradu projekta (izrada specifičnih analitičkih podloga, definiranje
obuhvata projekta, dionika, ciljeva i aktivnosti projekta, nacrt
proračuna, definiranje rezultata, opis relevantnosti i održivosti
projekta, itd.);
• izradu studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi.
www.mrrfeu.hr
2. modul - Sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije
• projektne i tehničke dokumentacije uključujući idejni projekt, glavni
projekt (arhitektonski, građevinski, instalaterski, tehnički i ostali
elaborati koji su regulirani zakonom i drugim propisima), troškovnik
projekta koji ima potvrdu da nije potreba građevinska dozvola, te
izvedbenu dokumentaciju;
• studije utjecaja na okoliš (ako je primjenjivo).
2. potprogram - Priprema lokalnih projekata na
potpomognutim područjima
• Cilj: Pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju slabije razvijenih
područja Republike Hrvatske pružanjem financijske pomoći u izradi
projektne dokumentacije za lokalne razvojne projekte utemeljene na
strateškim razvojnim dokumentima, a prihvatljive za financiranje iz EU
fondova.
• Prihvatljivi projekti: Razvojni projekti jedinica lokalne samouprave sa
statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti (potpomognuta
područja).
• Oblik potpore: sufinanciranje troškova izrade dokumentacije do 500.000
kn:
www.mrrfeu.hr
– do 85% ukupnih troškova pripreme projekata za JLS 1. skupine razvijenosti;
– do 75% ukupnih troškova pripreme projekata za JLS 2. skupine razvijenosti;
– za prijavitelje koji do sada nisu imali iskustva s pripremom i/ili provedbom EU
projekata maksimalni iznos sufinanciranja se povećava za 5%..
• Partneri u provedbi: regionalni koordinatori
3. potprogram - Sufinanciranje provedbe projekata
financiranih iz fondova Europske unije
• Cilj: Pomoć korisnicima koji imaju problema u sufinanciranju provedbe
projekata za koje su im dodijeljena EU sredstva (kroz IPA komponente
II., III.C i IV.) u cilju povećanja apsorpcije sredstava koja su na
raspolaganju RH u pretpristupnom razdoblju.
www.mrrfeu.hr
• Prihvatljivi projekti: Razvojni projekti kojima su dodijeljena
bespovratna sredstava u okviru natječaja koji se financiraju iz IPA
programa (komponente II, IIIC i IV) te su započeli s provedbom projekta.
• Oblik potpore:
– do 85% sredstava nužnih za nacionalno sufinanciranje (koje je korisnik
dužan sam osigurati za provedbu projekta), samo iznimno kompletan
iznos sredstava koje korisnik treba osigurati za sufinanciranje;
– na temelju izvršene procjene opravdanosti zahtjeva te ocjene tijeka
dosadašnje provedbe projekta iz IPA programa (komponente II, IIIC i
IV).
4. potprogram - Priprema nacionalnih strateških
projekata
• Cilj: Pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
u njihovim obvezama vezanim uz izradu ili izmjenu dokumentacije
potrebne za pripremu nacionalnih strateških projekata.
www.mrrfeu.hr
• Prihvatljivi projekti: Izrada ili izmjena dokumentacije iz nadležnosti
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potrebna u
svrhu pripreme nacionalnih strateških projekata financiranih kroz
fondove Europske unije (prostorno-planska dokumentacija i sl.).
• Oblik potpore:
– dodjela bespovratne pomoći jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave za troškove izrade ili izmjene potrebne
dokumentacije;
– dodjela se provodi u konzultacijama s nositeljem pripreme
nacionalnog strateškog projekta.
www.mrrfeu.hr
5. potprogram - Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU
•
Cilj: Jačanje ljudskih potencijala u upravnim tijelima lokalne i područne
(regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih
projekata prihvatljivih za financiranje iz pretpristupnih fondova Europske unije
te strukturnih i Kohezijskog fonda.
•
Prihvatljivi projekti: Edukativne aktivnosti odnosno stjecanje specifičnih znanja
vezanih za pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske
unije:
•
Oblik potpore: Dodjela bespovratne pomoći jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave za financiranje edukativnih aktivnosti vezanih uz
pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije.
Izdvojene aktivnosti provedene u 2012. godini
• Priprema regionalnih razvojnih projekata - 1. potprogram
o Odabrana 32 projekta iz Središnje elektroničke baze razvojnih projekata
projekti svih županija u Republici Hrvatskoj;
o Sklopljeni Sporazumi o dodjeli tehničke pomoći
o Temeljem ugovora pružena pomoć u razradi investicijskog ciklusa
www.mrrfeu.hr
 procijenjena vrijednost infrastrukturnih investicija za 28 projekta 4,3 milijarde HRK; procijenjena
vrijednost izrade tehničke dokumentacije gotovo 160 milijuna HRK; vrijednost ugovorene tehničke
pomoći 1,02 milijuna HRK;
o U tijeku odabir stručnjaka za razradu projekta;
o Izdvojena dva projekta izgledna po stupnju spremnosti za prijavu u okviru 3.
poziva u okviru IPA IIIC OPRK - zaseban postupak javne nabave; odabrani
pružatelji tehničke pomoći i započela provedba
o Najspremniji projekti uključuju se u liste potencijalnih projekata za financiranje
kroz postojeće i buduće Operativne programe
Izdvojene aktivnosti provedene u 2012. godini
• 2. potprogram - Priprema lokalnih razvojnih projekata na
potpomognutim područjima
o Pripremljen javni poziv koji je proveden u suradnji s regionalnim
koordinatorima
www.mrrfeu.hr
o Ministarstvo - propisuje postupak provedbe, priprema dokumentaciju za objavu javnog poziva
(izrada prijavnog obrasca te uputa i smjernice za postupanje); verifikacija odabira projekta;
izrada ugovora o dodjeli sredstva nositelju projektne ideje
o Regionalni koordinatori – objavljuju poziv, vrše administrativnu provjeru i evaluaciju, odabire
projektne ideje koje potvrđuje županijsko partnersko vijeće te isto dostavlja Ministarstvu na
verifikaciju
o Odobrena sredstva za pripremu 64 projekta u 18 županija
o Ukupno ugovorena dodjela sredstva za pripremu projekta u
vrijednosti oko 11 milijuna kuna.
o Postupak javne nabave provodi nositelj projektne ideje
Izdvojene aktivnosti provedene u 2012. godini
• 5. potrprogram - Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU
o Potpisan 21 ugovor kojim se predviđa edukacija oko 1160 zaposlenika JLPS o
svim ključnim elementima procesa pripreme i prijave projekata za povlačenje
sredstava iz EU fondova
o Obuhvat edukacija:
o
o
o
o
www.mrrfeu.hr
o
o
o
o
o
o
Uvod u strukturne fondove i Kohezijski fond;
Programi EU;
Upravljanje projektnim ciklusom;
Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz pretpristupnih fondova Europske unije te
strukturnih i Kohezijskog fonda;
Javna nabava (PRAG i nacionalno zakonodavstvo);
Financijsko upravljanje;
Informiranje i promidžba u kontekstu fondova EU;
Upravljanje projektom (Project Management);
Upravljanje nepravilnostima;
Upravljanje rizicima
o Regionalni koordinatori odabiru i predlažu edukacije iz ponuđenih tema;
provode dio edukacija te ugovaraju izvoditelje edukacija za koje nisu
osposobljeni
o Ugovorena sredstva: 890.562,50 kn, a dodijeljena 851.187,50 kn
Očekivane nove aktivnosti do kraja 2012.
• Javni poziv za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih
projekata
– U okviru 1. potprograma – Priprema regionalnih razvojnih projekata
– Prikupljanje regionalnih razvojnih projekata – projektnih ideja
utemeljenih na regionalnim i nacionalnim strateškim dokumentima,
koje su prihvatljive za financiranje u okviru budućih strukturnih
fondova i Kohezijskog fonda Europske unije, s ciljem poticanja razvoja
cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske, a osobito slabije razvijenih
županija.
– U prvoj fazi pripreme projekata pružit će se:
www.mrrfeu.hr
• tehnička pomoć za razradu cjelokupnog investicijskog ciklusa;
• tehnička pomoć u razradi projektne ideje.
Očekivane nove aktivnosti do kraja 2012.
• Javni poziv za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih
projekata
– Osnovni kriteriji prihvatljivosti:
• Uklapanje projekta u neki od tematskih ciljeva EU za razdoblje 2014.-2020.;
• Uklapanje projekta u važeće županijske razvojne strategije i nacionalne
strateške dokumente;
• Utjecaj na barem dvije županije;
• Procijenjena ukupna vrijednost projekta od 3 do 50 milijuna EUR;
• Prihvatljivost prijavitelja;
• Usklađenost s propisanom važećom prostorno-planskom dokumentacijom;
• Riješeni imovinsko-pravni odnosi*;
• Izrađeno idejno rješenje projekta*.
www.mrrfeu.hr
*ili se mogu riješiti/izraditi u propisanom roku
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Uprava za regionalni razvoj
[email protected]
Hvala na pozornosti!