Vastustaako voimayhtiö kalateitä?

download report

Transcript Vastustaako voimayhtiö kalateitä?

Virtavedet kuntoon
kalateitä rakentamalla.
Totta vai tarua?
RKTL 10.1.2014
Voimatalouden näkökantoja:
Vastustaako voimayhtiö kalateitä?
Jukka Muotka, Fortum
http://www.ymparisto.fi/Vaelluskalafoorumi
http://www.ymparisto.fi/Vaelluskalafoorumi
Vesivoimarakentaminen on muuttanut jokiympäristöä merkittävästi
- Vesivoimalla on tärkeä rooli sähköjärjestelmässä
tuotanto
Kulutus
Fingrid huolehtii Suomen sähköntuotannon ja kulutuksen välisen
hetkellisen tehotasapainon
ylläpidosta
http://www.ymparisto.fi/Vaelluskalafoorumi
Kemijoki, Oulujoki ja Iijoki > noin 80 % säätävästä vesivoimatehosta
http://www.ymparisto.fi/Vaelluskalafoorumi
Itämeren alueen lohi-istutukset, Suomi + Ruotsi 3,4 milj
RUOTSI*
Luleälven
Skellefteälven
Umeälven
Gideälven
Ångermanälven
Indalsälven
Ljungan
Ljusnan
Dalälven
YHTEENSÄ
SUOMI**
540000
116455
94000
6000
210000
320000
30200
184300
190000
Kemijoki
615 000
Iijoki
344 000
Oulujoki
226 800
Kokemäenjoki
Kymijoki
1 400
100-150 000
Muut istutukset
392 000
Yhteensä
1,7 Milj
1,7 Milj
+ muut ei velvoitteena tehdyt
istutukset
**Eri lähteet, 2007
*Lähde: Havs och Vattenmyndigheten, 2005
5
10 ha
0-3 ha
14 ha
3 ha
10 ha
Potentiaalisia lisääntymisalueita
sivujoissa: 47-50 ha
Ennen rakentamista pääuomassa: 550-600 ha
http://www.ymparisto.fi/Vaelluskalafoorumi
8 ha
Elinympäristökunnostukset
Toteutettu
Suunniteltu
Istutukset
> 200 000 lohi/vuosi
> 50 000 taimen/vuosi
Kalatiet
Merikoski
Montan suunniteltu kalatie
+ kiinniottolaite
http://www.ymparisto.fi/Vaelluskalafoorumi
Kalakantojen hoito perustuu laajaan kirjoon erilaisia
hoitotoimenpiteitä
• Kalaistutukset
– Pyyntikokoiset
•
jokeen tai syönnösalueille
– Pienpoikaset
•
•
•
Smoltteina jokeen
Smoltteina syönnösalueelle
Kutualueelle (0-1 vuotiaat)
– Laitoskalojen mädin ja maidin istutukset kutualueelle
• Kalojen kulku
–
–
–
–
–
–
Lypsetyn mädin ja maidin siirto kutualueille
Kutukypsien kalojen siirto kutualueille
Smolttien siirto syönnösalueille
Kalahissi, Borland kalatie, kalaporras, ”luonnonmukainen” kalatie
Kalojen alas vaellusta helpottavat rakenteet
Padon poisto ja uoman palauttaminen luonnonmukaiseksi
• Elinympäristökunnostukset
–
–
–
–
Sivujokien virtavesien kunnostus
Rakennetun jokiosan virtapaikkojen kunnostus
Keinotekoisten ohitusuomien rakentaminen uusiksi elinympäristöiksi
Keinotekoisen kutukanaviston rakentaminen
http://www.ymparisto.fi/Vaelluskalafoorumi
Kalakantojen hoito voimayhtiön näkökulmasta
• Lupapäätöksen määräykset
– Lupaehtojen noudattaminen minimitaso
• Velvoitehoidon ja toimenpiteiden kustannukset
– Kustannustehokas toiminta
• Velvoitehoidon ja toimenpiteiden tuloksellisuus
– Istukkaiden kunto, istutusten ajoitus, tuloksellisuuden
seuranta, kalateiden toimivuus
• Velvoitehoidon ja toimenpiteiden vaikutus
vesivoimaan
– Isoissa rakennetuissa joissa vesivoiman ja erityisesti
säätövoiman merkitys yhteiskunnalle on suuri
– Mahdollisten kalateiden tulee toimia nykyisenkaltaisen
vesivoimalaitosten käytön luomissa olosuhteissa
• Yhteiskuntasuhteet
– Muu ympäristön hoito, vapaaehtoiset kunnostus ja
muut yhteistyöhankkeet, esimerkiksi kalatiehankkeet
http://www.ymparisto.fi/Vaelluskalafoorumi
Energiateollisuus ry tiedote syksy 2013
Lohi- ja taimenkalakannoista täytyy huolehtia monipuolisesti - kalatiet
ovat yksi keino kalakantojen hoidon työkalupakissa
• Kalateihin kohdistuu osin kohtuuttoman suuria odotuksia
•
•
•
•
•
•
Kalatiestrategiassa käsitellään monipuolisesti vaelluskalojen elinolojen parantamista.
Kalatiestrategian kärkikohdeluettelon kohteista valtaosaa voitaneen edistää.
Yhteiskunta tarvitsee sähköntuotannossa yhä enemmän säätövoimaa, jolloin
vesivoimalaitosten käyttöä on voitava jatkossakin ajoittaa sähköntarpeen mukaan.
Kalatiehankkeiden onnistuminen edellyttää, että hankkeet vaiheistetaan, ja ensimmäisistä
kalateistä saatavaa tietoa hyödynnetään seuraavia toteutuspäätöksiä tehtäessä.
Vastuunjako rahoituksesta, rakentamisesta sekä kalateiden käytöstä ja kunnossapidosta.
Kaikki näkökulmat huomioon ottavat kokonaisratkaisut kalliiden osaratkaisuiden sijaan.
• Vaelluskalakantojen hoito rakennetuissa vesistöissä
• Kokonaisvaltainen lähestyminen
• Vaelluskalojen koko elinkierto
• Kaikkien mahdollisten parannustoimien käyttötarve
• Kustannustehokkaat toimenpiteet
•
•
Rakennetuissa joissa tulisi tapauskohtaisesti miettiä, mikä keinovalikoima johtaa parhaaseen
lopputulokseen
Tutkimuksen rooli edelleen merkittävä
Kalatutkijat
Merialueen
kalastajat
Ministeriöt
Kunnat
Jokialueen
kalastajat
Kalastuskunnat- ja
alueet
Kalanhoitovelvoitteen
toteuttaja
Kalaviranomainen
Lupaviranomainen
Ympäristöviranomainen
http://www.ymparisto.fi/Vaelluskalafoorumi