Slide 1 - 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje

download report

Transcript Slide 1 - 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje

Prasmingos ESF investicijos:
pasiekimai, finansavimo kryptys,
naujojo laikotarpio ypatumai
Parengė: Indrija Aškelovičienė
ESFA komunikacijos vadovė
Temos
•2007 – 2013 m.: ESF investicijų rezultatai
•Ar verta ir kodėl verta rengti ir įgyvendinti ESF
projektus?
•Kas laukia 2014 – 2020 m. laikotarpiu?
•Aktualijos verslui
Europos socialinis fondas – investicija į Jūsų ateitį
ESF projektų įgyvendinimas
•ESF įgyvendinamų projektų skaičius 799
•ESF įgyvendinamų projektų vertė 1.554,57 mln. Lt
•ESF baigtų projektų skaičius 1.329
•ESF baigtų projektų vertė 2.206,65 mln. Lt
•Master plano vykdymas pagal kritinę reikšmę 93,88%
2007 – 2013 m. rezultatai SADM
priemonėse
Keli skaičiai...
•Kompiuterinis raštingumas: 65.713
mokymus
asmenų sėkmingai baigė
• Užimtumo didinimas: į įvairias užimtumo skatinimo programas
įtraukta 214.021 asmenų; 170.000 bedarbių dalyvavo remiamose
įdarbinimo programose
•Žmogiškųjų išteklių tobulinimas
sėkmingai baigė mokymus
įmonėse:
33.360
asmenų
•Parama jaunimo pirmajam darbui: 2 tūkst. įmonių įdarbino apie
11 tūkst. jaunuolių
2007 – 2013 m. rezultatai ŠMM
priemonėse
Keli skaičiai...
•4744 socialinės rizikos iš 140 bendrojo lavinimo mokyklų
gavo specialiųjų poreikių asmenų švietimo paslaugas
• Finansuotas 19.902 vaikų poilsis stacionariose vaikų
vasaros poilsio stovyklose
• Finansuota 30 projektų, kurių vertė 47.62 mln. Lt.
aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimui
• 2765 studentų ir 439 dėstytojų dalyvavo verslumo ir
praktinių įgūdžių stiprinimo mokymuose, 31 verslo
planas gavo finansavimą
2007 – 2013 m. rezultatai VRM
priemonėse
Keli skaičiai...
•37735 valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų,
dalyvavusių mokymuose
•Parengti 69 savivaldybių bendrieji teritorijų planai
•Įdiegtos 33 kokybės vadybos sistemos valstybinio
administravimo
ir
kituose
viešojo
administravimo
subjektuose bei 32 savivaldybių administravimo subjektuose
• Visose Lietuvos
valdymo sistemos
ministerijose
įdiegtos
naujos
veiklos
•Vidutinis įmonės įregistravimo laikotarpis sutrumpėjo iki 3
darbo dienų
Kokia nauda? (I)
Bendras projektų naudos vertinimas
(dalyviai)
Kokia nauda? (II)
Bendras projektų naudos vertinimas
(projektų vykdytojai)
Dalyviams
Organizacijai
KAS LAUKIA?
EK patvirtino Lietuvos 2014 – 2020 m.
ES fondų investicijų veiksmų programą!
Veiksmų programos prioritetai
~1,127 mlrd. eurų /3,891 mlrd. litų (ESF)
Prioritetas
Ministerija
Fondas
ERPF
Visas finansavimas
EUR
LTL
495.646.043
1.711.366.657,27
ESF
286.731.526
990.026.612,97
SADM, ŪM
JUI
69.173.966
238.843.869,80
SADM, SAM
ERPF
ESF
371.223.700
259.169.866
1.281.761.191,36
894.861.713,32
9. Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas
ŠMM
ERPF
ESF
245.351.171
535.663.437
847.148.523,23
1.849.538.715,27
10. Visuomenės poreikius
atitinkantis ir pažangus
viešasis valdymas
VRM
ESF
176.893.158
610.776.695,94
7. Kokybiško užimtumo ir
dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas
8. Socialinės įtrauktiems
didinimas ir parama kovai
su skurdu.
Esminiai pokyčiai
•
Ministerijos iš anksto skelbs informaciją apie kvietimus ir
projektų sąrašus struktūrinių fondų svetainėje
•
Projekto vykdytojas gali prisidėti nepiniginiu įnašu
•
Naujas konkurso tipas – konkursas su išankstine idėjų
atranka
•
Paraiškos bus teikiamos elektroniniu būdu per DMS
•
Galimybė pareiškėjui naudotis el. parašu
•
Planuojamos dvišalės projektų sutartys
•
Visas susirašinėjimas su pareiškėju ir projekto vykdytoju
vyks el. būdu per DMS
•
Pagrindžiantys
dokumentai
teikiami
pagal
specifiką
•
Skatinama plačiau naudoti supaprastinimus
projekto
Aktualijos verslui (I)
Dirbančiųjų žmogiškųjų išteklių
konkurencingumo didinimas (113 mln. Lt)
•Inomokymai (5 mln. Lt)
•Pameistrystė (38 mln. Lt)
•Žmogiškieji ištekliai Invest LT+ (40 mln. Lt)
•Mokymai LT (30 mln. Lt)
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos prognozavimas
ir plėtros mechanizmai (19 mln. Lt)
Inomokymai
Finansuojama veikla:
•Įmonių, vykdančių MTEPI veiklas, darbuotojų
mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas
užsienio MTEPI centruose/įmonėse.
Viena iš sąlygų – užsienio MTEPI centro/įmonės
kvietimas. Parama teikiama iki 6 mėn.
praktiniams mokymams.
Pareiškėjai:
Įmonės, vykdančios MTEPI veiklas
Pameistrystė
Finansuojama veikla:
•Veikla, skirta remti įmonių mokymus,
vykstančius pameistrystės būdu, prioritetą
teikiant MVĮ.
Prioritetas – regioninės dimensijos užtikrinimas.
Pareiškėjai:
Juridiniai privatūs ir viešieji asmenys
Invest LT+
Finansuojama veikla:
•Užsienio investuotojų, investuojančių LR
teritorijoje į gamybą ir paslaugas, darbuotojų
mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant
mokymo darbo vietoje organizavimą.
Mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją,
specializuotas profesines žinias ir įgūdžius,
bendruosius įgūdžius.
Pareiškėjai:
Užsienio investuotojai (įmonės) arba užsienio
investuotojų filialai
Mokymai LT
Finansuojamos veiklos:
•Specialiųjų mokymų įmonėms teikimas
Pareiškėjai:
•Asocijuotos verslo struktūros
•Pramonės, prekybos ir amatų rūmai
•Klasterio koordinatorius
(Galutinis naudos gavėjas – įmonės)
Aktualijos verslui (II)
Kiti konkretūs uždaviniai:
•Paskatinti
socialinį
verslumą
ir
socialinę
atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą
• Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir
didinti
bendruomenių
socialinę
integraciją,
išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos
valdžios ryšius
•Pagerinti verslo reguliavimo aplinką
Naudingos nuorodos
http://esinvesticijos.lt/
http://www.esf.lt/
http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_20
20
Ačiū už dėmesį!
Klausimai?