Vietos veiklos grupės ir jų vaidmuo stiprinant bendruomeniškumą

Download Report

Transcript Vietos veiklos grupės ir jų vaidmuo stiprinant bendruomeniškumą

Vietos veiklos grupės ir jų
vaidmuo stiprinant
bendruomeniškumą
Arūnas Stasiūnas
VVG „Nemunas“ administracijos vadovas
2014-10-28
Telšiai
Europos Sąjungos LEADER
programos uždaviniai:
• Skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystę,
įtraukiant bendruomenės, verslo ir vietos
valdžios atstovus
• Telkti kaimo gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus
veikti kartu
Vietos veiklos grupės
• Lietuvoje yra 51 vietos veiklos grupė (toliau –
VVG), kurios veikia pagal LEADER programą.
• Europos Sąjungos 2007 – 2013 metų
struktūrinės paramos laikotarpiu įgyvendinant
VVG vietos plėtros strategijas, į kaimo vietoves
pritraukta 434 mln. Lt parama.
VVG „Nemunas“ vietos projektų
žemėlapis
8
VVG „Nemunas“ finansavimas
(paramos sumos)
7.25
7.25
7
6
5.42
5
Numatyta skirti
Skirta
Išmokėta
4
3
2
1
0
Informacija 2014-09-17 d., mln. Lt
VVG „Nemunas“ teritorijos vietos
plėtros 2009-2015 m. strategija (1)
• I prioritetas. Kaimo gyventojų verslumo
ugdymas.
– 1.1 priemonė. Bendruomenių verslo iniciatyvų
įgyvendinimas. 12 projektų, paramos suma –
526,3 tūkst. Lt
– 1.2 priemonė. Krašto rinkodaros priemonių
įgyvendinimas. 5 projektai, paramos suma – 151,1
tūkst. Lt
VVG „Nemunas“ teritorijos vietos
plėtros 2009-2015 m. strategija (2)
• II prioritetas. Jurbarko krašto viešojo gyvenimo
stiprinimas ir gyvenimo kokybės kaime
gerinimas.
– 2.1 priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra. 41
projektas, paramos suma – 5 640,3 tūkst. Lt
– 2.2 priemonė. Viešojo gyvenimo skatinimas,
puoselėjant krašto savitumą, stiprinant gyventojų
solidarumą ir mažinant socialinę atskirtį. 37
projektai, paramos suma – 1 045,2 tūkst. Lt
VVG „Nemunas“ teritorijos vietos
plėtros 2009-2015 m. strategija (3)
• Veiklos projektų – 54, vidutinė projektų
paramos suma 31,9 tūkst. Lt
• Investicinių projektų – 41, vidutinė projektų
paramos suma 137,6 tūkst. Lt
Bendruomeniškumo stiprinimas ir verslumo didinimas
Juodaičių kaimo bendruomenėje
Pavidaujo kaimo bendruomenės socializacijos
stiprinimas per aktyvią kultūrinę ir sportinę veiklą
Krepšinio aikštelės, esančios Žindaičiuose, remontas ir
krepšinio aikštelės, esančios Vertimuose, nauja statyba
Mobili jaunimo laisvalaikio programa
2014–2020 m. finansavimo laikotarpis
• Šiuo metu vietos veiklos grupės rengia 20142020 m. vietos plėtros strategijas.
• Parama gali sumažėti apie 15 proc.
• Didžiausias dėmesys darbo vietas kuriantiems
projektams (75 proc. lėšų, skirtų vietos
projektams finansuoti).
• Tikslinė grupė – jaunimas.
Ačiū už dėmesį!