Pristatymas auklėtojoms - Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija

download report

Transcript Pristatymas auklėtojoms - Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija

Mokinių ugdymas karjerai

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija

UGDYMO KARJERAI PROGRAMA

Integruojama į ugdymo turinį per dalyko pamokas, klasės auklėtojo ir neformaliojo ugdymo veiklą.

• Ugdymo karjerai programos paskirtis – apibrėžti ugdymo karjerai turinį ir ugdytinas mokinių kompetencijas

1. SAVĘS PAŽINIMO 1.1. Pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas.

1.2. Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.

2. KARJEROS GALIMYBIŲ PAŽINIMO 2.1. Rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją 2.2. Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes 2.3. Pažinti kintantį darbo pasaulį Mokinių ugdymo karjerai kompetencijos 4. KARJEROS ĮGYVENDINIMO 4.1. Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

4.2. Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką 4.3. Efektyviai ieškoti darbo.

3. KARJEROS PLANAVIMO 3.1. Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus 3.2. Priimti karjeros sprendimus.

3.3. Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą.

Pagrindinės ugdymo karjerai gimnazijoje veiklos

Ugdymo karjerai situacijos analizė Ugdymo karjerai mokinių poreikių tyrimas (Klasių auklėtojai, inf. t. mokytojai) Tyrimo rezultatų analizė (koordinatoriai) Integruotas ugdymas (dalykų mokytojai) Ugdymas karjerai Ugdymas per klasės valandėles, mokinių karjeros plano sudarymas. (klasių auklėtojai) Karjeros informavimas Klasių auklėtojų, mokinių ir tėvų konsultavimas (koordinatoriai) Informacijos sklaida, renginiai, patyriminiai vizitai ir pan. (koordinatoriai)

Ugdymo karjerai situacijos analizė

• Poreikių tyrimas http://www.mukis.lt/mod/klausimynas/?uid=d333655ab5d4b46 • Poreikių tyrimą atlieka klasių auklėtojai arba informacinių technologijų mokytojai.

Ugdymas karjerai

• • Integruotas ugdymas (dalykų mokytojai) Ugdymas per klasės valandėles (klasių auklėtojai, koordinatoriai)

Karjeros informavimas

• • Klasių auklėtojų, mokinių ir tėvų konsultavimas (koordinatoriai) Informacijos sklaida, renginiai, patyriminiai vizitai ir pan. (koordinatoriai)

Klasės valandėlės.

Temos: I. “Aš esu” 1.

Mano asmenybės savybės ir mano gabumai. Psichologinis portretas. Mano karjeros interesai ir pan. II. “Mano karjeros galimybės” 1.

Karjeros informacija ir jos paieška. Mokymosi įstaigų įvairovė. Kas vyksta darbo pasaulyje ir pan.

III. “Mano karjeros planas” 1. Asmeninė ateities vizija. Karjeros sprendimai. Gebėjimas dirbti komandoje. Adaptacija naujoje aplinkoje ir pan.

Mokinio karjeros planas

• • • Paskirtis. Išsiaiškinti vidutiniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių profesinius interesus, ketinimus.

Atlikimas. Šią anketą pildo mokinys individualiai. Klasės auklėtojas atlieka anketos vertinimą ir aptaria jį kartu su mokiniu. Šią anketa galima pradėti naudoti 7–8 klasėje ir kartoti reguliariai, kartą per mokslo metus.

Anketos vertinimas. Vertinant atsakymus į šią anketą, galime matyti, kaip kinta mokinių profesinių interesų kryptingumas, kada, kurioje klasėje, jis tampa pastovus. Vertinama, kaip mokinio profesiniai interesai suderinti su būsimu mokymosi krypties ar studijų pasirinkimu.

Individualios konsultacijos

• • Konsultuoja Birutė Vyližinska ir Oksana Kietavičienė Reikalui esant, mokyklos psichologas ir socialinė pedagogė.

www.mukis.lt

www.aikos.smm.lt

www.kamtoreikia.lt

Testai

• • • • • • • • • http://www.euroguidance.lt/metodine-medziaga/priemones/testai

Profesijos pasirinkimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

Asmenybės kryptingumo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

Informacija apie profesijas

• • • •

Profesijų vadovas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

Profesijų klasifikatorius

http://www.darborinka.lt/mod/klasifikatorius/