"Nodokļu politika un progresivitāte".

download report

Transcript "Nodokļu politika un progresivitāte".

Nodokļu politikas stratēģijas
priekšlikumi –
Sociālās nevienlīdzības mazināšana
Rīga
2013.gada 23.aprīlis
Nodokļu plaisa zemo algu grupās
strādājošam ES 2011.gadā
(*2010.gadā), %
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
49.7
43.3
39,7 38.3
18.1
Avots: Eurostat
Zemo algu grupā strādājošie – darbinieki, kas pelna 2/3 vai mazāk no valstī noteiktās vidējā bruto
darba samaksas stundā.
2
Priekšlikumi sociālās
nevienlīdzības mazināšanai
2013
Priekšlikumi
2014
2015
LVL/mēn. EUR/mēn. EUR/mēn.
Minimālā darba alga,
Ls/mēn.
200
225
320
330
IIN likme, %
24%
22%
22%
20%
Neapliekamais minimums
(NM), Ls/mēn.
45
līdz 84
līdz 120
līdz 130
Atvieglojums par apgādībā
esošām personām (AAP),
Ls/mēn.
80*
98
140
160
* AAP 80 Ls/mēn. no 2013.gada 1.jūlija
3
Minimālās darba algas (MA)
ietekme
 MA ir instruments mazāk kvalificēto darbu veicēju aizsardzībai,
nevienlīdzības mazināšanai, nodrošinot zināmu solidaritāti starp
produktīvāku un mazāk produktīvu darbinieku grupām
 MA uztur kopējo pieprasījumu darba tirgū
 MA pārāk augsts līmenis vai straujš kāpums var izraisīt bezdarbu
aizsargājamajā darbinieku kategorijā, jo īpaši mazajos un
mikrouzņēmumos
 MA ir lielāka ietekme uz nodarbinātību Latvijas reģionos
 MA paaugstināšana var samazināt vienkāršo profesiju vakanču
skaitā, izraisot strukturālā bezdarba riska pieaugumu
4
Minimālā darba alga ES un
Baltijas valstīs
Minimālā darba alga 2012.gadā, EUR/mēn.
2,000.0
1,800.0
250.0
1,600.0
200.0
1,400.0
150.0
1,200.0
100.0
50.0
1,000.0
Minimālās darba algas izmaiņas Baltijas
valstīs, LVL/mēn.
Latvija
Lietuva
Igaunija
0.0
800.0
600.0
* Priekslikums minimālās algas paaugstināšanai
400.0
200.0
0.0
5
IIN likmes izmaiņas
IIN pamatlikmes izmaiņas Baltijas valstīs, 2004.-2015.gads
35%
33%
30%
27%
26%
26%
25%
25%
25%
24%
23%
24%
22%
24%
23%
20%
20%
22%
21%
20%
15%
15%
10%
2004
2005
2006
2007
2008
Latvija
2009
2010
Lietuva
2011
2012
Igaunija
2013
2014
2015
6
IIN likmes samazināšanas
fiskālā ietekme*
IIN likme
Fiskālā ietekme**,
milj. latu
No 01.01.2013.
24%
-30,5
No 01.01.2014.
22%
-67,7
No 01.01.2015.
20%
-75,2
*
LR Saeima 24.05.2012. pieņēma grozījumus likumā "Par IIN"", kas nosaka, ka trīs gadu laikā
IIN likme tiks samazināta par pieciem procentpunktiem:
-
no 01.01.2013. no pašreizējiem 25% uz 24%;
-
No 01.01.2014. uz 22%;
-
No 01.01.2015. uz 20%.
Fiskālā ietekme jau ir ņemta vērā nodokļu ieņēmumu bāzes prognozēs.
** Tīrā viena gada ietekme, ņemot vērā viena mēneša nobīdi, kad darba algas par decembri
tiek maksātas janvārī
7
NM un AAP izmaiņas Latvijā
NM un AAP izmaiņas Latvijā
112
120
98
90
100
80
80
80
63
50
60
40
25
22.5
20
20
0
25
25
15
56
32
21
21
63
70
45
Līdz 91
Līdz 84
45
35
35
22
Neapliekamais minimums, Ls/mēnesī
Atvieglojums par apgādībā esošām personām, Ls/mēnesī
* Priekslikums NM (ieviešot diferencētu NM) un AAP paaugstināšanai
8
NM un AAP Baltijas valstīs
Baltijas valstu IIN atvieglojumi
2014.gadā
Baltijas valstu IIN atvieglojumi
2013.gadā
120
120
101 101
96
100
101 101
96
84
80
80
98
100
80
60
60
45
41
41
40
40
20
20
0
0
Latvija*
Lietuva**
Igaunija***
Latvija*
Lietuva**
Igaunija***
Neapliekamais minimums
Neapliekamais minimums
Atvieglojums par apgādībā esošām personām
Atvieglojums par apgādībā esošām personām
* Latvijā – AAP 80 Ls/mēn. no 2013.gada 1.jūlija (līdz tam 75 Ls/mēn.). 2014.gadā – priekšlikums NM (ieviešot
diferencētu NM līdzīgi kā Lietuvā) un AAP paaugstināšanai
** Lietuvā – NM diferencēts atkarībā no ienākuma līmeņa (bruto ienākumam virs 643 Ls mēnesī, NM ir 0.
** Igaunijā – AAP piemēro , sākot no otra bērna.
9
Diferencēts NM - IIN netiešās
progresivitātes instruments
Diferencētais NM palielina IIN progresivitāti, t.i. lielāks atbalsts
zemāku algu saņēmējiem. Paredzēts saglabāt esošo situāciju arī
pārējiem nodokļu maksātājiem.
Diferencētā NM piemērošanas algoritms
Ienākums,
LVL/mēnesī
līdz 225
225,01 – 400
virs 400,01
NM, LVL/mēn.
84
LVL 84 – 0,22 x (mēneša ienākums – LVL 225)
45
10
Diferencētā NM piemērošana
 Darba vietā, kur iesniegta darba nodokļu grāmatiņa, tāpat kā
līdz šim tiek piemērots NM 45 Ls/mēnesī apmērā;
 Gada beigās VID apkopo nodokļa maksātāju gada laikā gūtos
ienākumus un piemēro NM pēc algoritma. Nodokļu
maksātājiem, kuru bruto ienākums ir zemāks par 400
Ls/mēnesī, tiek atmaksāts nodoklis;
 Nodokļu maksātājam tikai jāpaziņo VID bankas konts IIN
pārmaksas atmaksai.
11
Diferencētā NM administrēšanas
riski
 iespēja precizēt deklarācijas par 3 iepriekšējiem taksācijas
periodiem – risks atmaksāt par daudz, ja persona saņem
pārmaksu un tad precizē deklarāciju, palielinot gada
ienākumus;
 pieaug VID apstrādājamo datu apjoms un administrēšanas
izmaksas;
 tā kā nodokļa maksātājs nodokļa pārmaksu varēs atgūt «ar
viena gada nobīdi» par visu taksācijas periodu, ietekme uz
naudas plūsmu gan fiziskām personām, gan budžetam.
12
NM attīstības scenāriji
Efektīvā IIN likme pie dažādiem NM attīstības scenārijiem
20.0%
18.0%
16.0%
NM 45
NM 45
NM 45
14.0%
NM 68
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
2014 bāze
NM 45
Piedāvājums
4.0%
2.0%
NM 84
0.0%
Līdz 200
200-400
400-600
600-800
800-1000
Darba algu grupas, Ls/mēnesī
Virs 1000
13
AAP ietekme
 sniedz atbalstu ģimenēm ar bērniem, jo palielina strādājošo
vecāku neto atalgojumu, kas kopumā var ietekmēt valsts
demogrāfisko situāciju;
 atsevišķas maz-atalgotu iedzīvotāju kategorijas nevar pilnībā
izmantot piedāvātos atvieglojumus;
 neskar tādu darba tirgus riska grupu – kā jauniešus bez darba
pieredzes un pirmspensijas vecuma iedzīvotājus;
 demogrāfiskās situācijas uzlabošanai ir svarīgi atbalstīt ne tikai
jau esošās ģimenes ar bērniem, bet arī radīt pozitīvus
priekšnosacījumus jaunu ģimeņu veidošanai arī tādai darba
tirgus riska grupai kā jauniešiem bez darba pieredzes caur NM
14
AAP paaugstināšanas ietekme
uz strādājošiem ar bērniem
35.0
Efektīvā likme (strādājošajam bez
bērniem)
31.8
30.0
25.0
30.8
29.6
27.6
31.9
30.9
29.8
27.6
35.0
Efektīvā likme (strādājošam ar diviem
bērniem)
31.1
29.5
30.2
29.1
27.8
28.7
27.1
27.0
30.0
27.3
27.2
25.5
25.0
23.3
27.5
23.7
26.8
24.6
23.0
23.0
20.5
22.4
20.0
20.9
20.0
18.4
18.9
18.4
14.9
15.0
13.4
15.0
10.0
19.0
11.0
11.0
11.0
11.0
2011
2012
2013
2014
11.0
10.0
2011
2012
2013
2014
2015
2015
67% no vidējās algas
100% no vidējās algas
67% no vidējās algas
100% no vidējās algas
167% no vidējās algas
Minimālā alga
167% no vidējās algas
Minimālā alga
15
Kopējā fiskālā ietekme uz valsts kopbudžetu
2014.gadā, milj.latu
Valsts
pamatbudžets
Pašvaldību
budžeti
Sociālais
budžets
KOPĀ
Minimālās algas (MA)
paaugstināšana no 200 uz 225
Ls/mēn.
-6,1
+1,9
+13,3
+9,2
Atvieglojuma par apgādībā esošām
personām (AAP) paaugstināšana
no 80 uz 98 Ls/mēn.
-2,5
-9,9
-12,3
-4,8
-19,3
-24,1
NM paaugstināšana (no 45 līdz 84
Ls/mēn.) – ietekme uz 2015.gada
budžetu
16